(EU) 2020/124Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

Publikováno: Úř. věst. L 34I, 6.2.2020, s. 1-78 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 15. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2020 Nabývá účinnosti: 9. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/124

ze dne 15. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské Unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (1), a zejména na čl. 50 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie je smluvní stranou Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (dále jen „úmluva NAFO“), schválené nařízením Rady (EHS) č. 3179/78 (2).

(2)

Změna úmluvy NAFO byla přijata 28. září 2007 a schválena rozhodnutím Rady 2010/717/EU (3).

(3)

Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) přijímá rozhodnutí o zachovávání rybolovných zdrojů, jež spadají do její kompetence. Tyto akty jsou určeny smluvním stranám úmluvy NAFO a zahrnují povinnosti provozovatelů. Po vstupu v platnost jsou ochranná a donucovací opatření NAFO závazná pro všechny smluvní strany NAFO včetně Unie. Tato opatření musí být začleněna do právních předpisů Unie v rozsahu, v jakém se na ně právní předpisy Unie dosud nevztahují.

(4)

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) 2019/833 s cílem začlenit ochranná a donucovací opatření NAFO do právních předpisů Unie.

(5)

Článek 50 nařízení (EU) 2019/833 vyžaduje, aby Komise přijala akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení doplní o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a jejich přílohy podle přílohy nařízení (EU) 2019/833 jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 378, 30.12.1978, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 321, 7.12.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   TABULKA 4 OCHRANNÝCH A DONUCOVACICH OPATRENI NAFO PODLE CL. 3 BODU 17 A CLANKU 17 NARIZENI (EU) 2019/833

Body hranice vymezující východní stranu stopy

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

48° 17' 39″ s. š.

Hranice výlučné ekonomické zóny (1)

26

46° 26′ 32″ s. š.

46° 58′ 53″ z. d.

2

48° 16′ 51″ s. š.

47° 25′ 37″ z. d.

27

46° 27′ 40″ s. š.

47° 12′ 01″ z. d.

3

48° 19′ 15″ s. š.

46° 53′ 48″ z. d.

28

46° 04′ 15″ s. š.

47° 09′ 10″ z. d.

4

48° 29′ 21″ s. š.

46° 21′ 17″ z. d.

29

46° 04′ 53″ s. š.

47° 31′ 01″ z. d.

5

48° 32′ 43″ s. š.

46° 08′ 04″ z. d.

30

45° 48′ 17″ s. š.

47° 37′ 16″ z. d.

6

48° 48′ 10″ s. š.

45° 37′ 59″ z. d.

31

45° 33′ 14″ s. š.

47° 52′ 41″ z. d.

7

48° 59′ 54″ s. š.

45° 17′ 46″ z. d.

32

45° 27′ 14″ s. š.

48° 10′ 15″ z. d.

8

49° 02′ 20″ s. š.

44° 53′ 17″ z. d.

33

45° 16′ 17″ s. š.

48° 26′ 50″ z. d.

9

48° 56′ 46″ s. š.

44° 33′ 18″ z. d.

34

44° 54′ 01″ s. š.

48° 43′ 58″ z. d.

10

48° 33′ 53″ s. š.

44° 10′ 25″ z. d.

35

44° 33′ 10″ s. š.

48° 50′ 25″ z. d.

11

48° 08′ 29″ s. š.

43° 57′ 28″ z. d.

36

44° 09′ 57″ s. š.

48° 48′ 49″ z. d.

12

47° 42′ 00″ s. š.

43° 36′ 44″ z. d.

37

43° 50′ 44″ s. š.

48° 52′ 49″ z. d.

13

47° 12′ 44″ s. š.

43° 28′ 36″ z. d.

38

43° 34′ 34″ s. š.

48° 50′ 12″ z. d.

14

46° 57′ 14″ s. š.

43° 26′ 15″ z. d.

39

43° 23′ 13″ s. š.

49° 03′ 57″ z. d.

15

46° 46′ 02″ s. š.

43° 45′ 27″ z. d.

40

43° 03′ 48″ s. š.

48° 55′ 23″ z. d.

16

46° 38′ 10″ s. š.

44° 03′ 37″ z. d.

41

42° 54′ 42″ s. š.

49° 14′ 26″ z. d.

17

46° 27′ 43″ s. š.

44° 20′ 38″ z. d.

42

42° 48′ 18″ s. š.

49° 32′ 51″ z. d.

18

46° 24′ 41″ s. š.

44° 36′ 01″ z. d.

43

42° 39′ 49″ s. š.

49° 58′ 46″ z. d.

19

46° 19′ 28″ s. š.

45° 16′ 34″ z. d.

44

42° 37′ 54″ s. š.

50° 28′ 04″ z. d.

20

46° 08′ 16″ s. š.

45° 33′ 27″ z. d.

45

42° 40′ 57″ s. š.

50° 53′ 36″ z. d.

21

46° 07′ 13″ s. š.

45° 57′ 44″ z. d.

46

42° 51′ 48″ s. š.

51° 10′ 09″ z. d.

22

46° 15′ 06″ s. š.

46° 14′ 21″ z. d.

47

42° 45′ 59″ s. š.

51° 31′ 58″ z. d.

23

45° 54′ 33″ s. š.

46° 24′ 03″ z. d.

48

42° 51′ 06″ s. š.

51° 41′ 50″ z. d.

24

45° 59′ 36″ s. š.

46° 45′ 33″ z. d.

49

43° 03′ 56″ s. š.

51° 48′ 21″ z. d.

25

46° 09′ 58″ s. š.

46° 58′ 53″ z. d.

50

43° 22′ 12″ s. š.

Hranice výlučné ekonomické zóny (2)

2.   OBRÁZEK 2 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 3 BODU 17 A ČLÁNKU 17 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Image 1

3.   ČAST VI PRILOHY I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACICH OPATRENI PODLE CL. 3 BODU 21, CL. 21 ODST. 2 A CL. 27 ODST. 11 PISM. A) BODU I) NARIZENI (EU) 2019/833

Seznam druhů indikujících citlivý mořský ekosystém

Bentické bezobratlé druhy indikující citlivý mořský ekosystém

 

 

Obecný název taxonomické skupiny

Známá taxonomická jednotka

Čeleď

Phyllum

Houbovci (SPO)

 

 

Porifera

Iophon piceum (WJP)

Acarnidae

Stelletta normani

Ancorinidae

Rod Stelletta (WSX)

Ancorinidae

Stryphnus ponderosus

Ancorinidae

Rod Axinella

Axinellidae

Rod Phakellia

Axinellidae

Esperiopsis villosa (ZEW)

Esperiopsidae

Geodia barretti

Geodiidae

Geodia macandrewii

Geodiidae

Geodia phlegraei

Geodiidae

Mycale (Mycale) lingua (YHL)

Mycalidae

Thenea muricata

Pachastrellidae

Rod Polymastia (ZPY)

Polymastiidae

Weberella bursa

Polymastiidae

Rod Weberella (ZWB)

Polymastiidae

Asconema foliatum (ZBA)

Rossellidae

Craniella cranium

Tetillidae

 

 

 

 

Větevníci (CSS) (známé druhy podmořských hor se nemusí hojně vyskytovat v oblasti upravené předpisy NAFO)

Lophelia pertusa (LWS)

Caryophylliidae

Cnidaria

Solenosmilia variabilis (RZT)

Caryophylliidae

Enallopsammia rostrata (FEY)

Dendrophylliidae

Madrepora oculata (MVI)

Oculinidae

 

 

 

 

Malé rohovitky (GGW)

Anthothela grandiflora (WAG)

Anthothelidae

Cnidaria

Rod Chrysogorgia (FHX)

Chrysogorgiidae

Radicipes gracilis (CZN)

Chrysogorgiidae

Metallogorgia melanotrichos

Chrysogorgiidae

Acanella arbuscula

Isididae

Acanella eburnea

Isididae

Rod Swiftia

Plexauridae

Narella laxa

Primnoidae

 

 

 

 

Velké rohovitky (GGW)

Acanthogorgia armata (AZC)

Acanthogorgiidae

Cnidaria

Rod Iridogorgia

Chrysogorgiidae

Corallium bathyrubrum

Coralliidae

Corallium bayeri

Coralliidae

Keratoisis ornata (KRY)

Isididae

Rod Keratoisis

Isididae

Rod Lepidisis (QFX)

Isididae

Paragorgia arborea (BFU)

Paragorgiidae

Paragorgia johnsoni (BFV)

Paragorgiidae

Paramuricea grandis

Plexauridae

Paramuricea placomus

Plexauridae

Rody Paramuricea (PZL)

Plexauridae

Rod Placogorgia

Plexauridae

Placogorgia terceira

Plexauridae

Rod Calyptrophora

Primnoidae

Parastenella atlantica

Primnoidae

Primnoa resedaeformis (QOE)

Primnoidae

Thouarella grasshoffi

Primnoidae

 

 

 

 

 


Pérovníky (NTW)

Anthoptilum grandiflorum

Anthoptilidae

Cnidaria

Funiculina quadrangularis (FQJ)

Funiculinidae

Halipteris cf. christii

Halipteridae

Halipteris finmarchica (HFM)

Halipteridae

Rod Halipteris (ZHX)

Halipteridae

Kophobelemnon stelliferum (KVF)

Kophobelemnidae

Pennatula aculeata (QAC)

Pennatulidae

Pennatula grandis

Pennatulidae

Rod Pennatula

Pennatulidae

Distichoptilum gracile (WDG)

Protoptilidae

Rod Protoptilum

Protoptilidae

Umbellula lindahli

Umbellulidae

Virgularia cf. mirabilis

Virgulariidae

 

 

 

 

Korálnatci

Pachycerianthus borealis (WQB)

Cerianthidae

Cnidaria

 

 

 

 

Keřnatenky (BZN)

Eucratea loricata (WEL)

Eucrateidae

Bryozoa

 

 

 

 

Lilijice (CWD)

Trichometra cubensis

Antedonidae

Echinodermata

Conocrinus lofotensis (WCF)

Bourgueticrinidae

Gephyrocrinus grimaldii

Hyocrinidae

 

 

 

 

Sumky (SSX)

Boltenia ovifera (WBO)

Pyuridae

Chordata

Halocynthia aurantium

Pyuridae

4.   ČÁST VII PŘÍLOHY I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 3 BODU 29 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Seznam fyzických prvků indikujících citlivý mořský ekosystém

Fyzické prvky indikující citlivý mořský ekosystém

Podmořské hory

Podmořská hora Fogo (div. 3O, 4Vs)

Podmořské hory Nového Foundlandu (div. 3MN)

Cornerské podmořské hory (div. 6GH)

Podmořské hory Nové Anglie (div. 6EF)

Kaňony

Kaňon na okraji šelfu; koncová část Grand Banks (div. 3N)

Kaňony s vrcholem > hloubka 400 m; jižní část Flemish Cap a koncová část Grand Banks (div. 3MN)

Kaňony s vrcholy > hloubka 200 m; koncová část Grand Banks (div. 3O)

Vyvýšeniny

Orphan Knoll (div. 3K)

Beothuk Knoll (div. 3LMN)

Jihovýchodní mělčina

Místa pro tření ryb v koncové části Grand Banks (div. 3N)

Strmá úbočí > 6,4°

Jih a jihovýchod Flemish Cap (div. 3LM)

5.   FORMAT PREDEPSANÝ V PRILOZE II.C OCHRANNÝCH A DONUCOVACICH OPATRENI PODLE CL. 4 BODU 2 PISM. A) NARIZENI (EU) 2019/833

Oznámení a povolení pro plavidla

1)   Formát registrace plavidel

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se zprávy; místo určení, „XNW“ označuje sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se zprávy; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se zprávy; pořadové číslo zprávy v běžném roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se zprávy; datum předání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se zprávy; čas předání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se zprávy; druh zprávy, „NOT“ jako oznámení plavidel, která mohou provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Stát vlajky

FS

P

Stát, v němž je plavidlo registrováno

Interní referenční číslo

IR

N (3)

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Název přístavu

PO

P

Rejstříkový přístav nebo domovský přístav

Vlastník plavidla

VO

M (4)

Registrovaný vlastník a jeho adresa

Nájemce plavidla

VC

M (4)

Osoba odpovědná za používání plavidla

Typ plavidla

TP

P

Kód plavidla FAO (příloha II.I)

Rybolovné zařízení plavidla

GE

N

Statistická klasifikace rybolovného zařízení FAO (příloha II.J)

Prostornost plavidla

Metoda měření

Prostornost

VT

P

Kapacita prostornosti plavidla, případně v párech

„OC" = úmluva z OSLO z roku 1947, „LC“ Londýnská úmluva ITC-69

Celková kapacita v tunách

Délka plavidla

Metoda měření

Délka

VL

P

Délka v metrech, případně v párech

„OA“ = celkem;

Délka v metrech

Výkon plavidla

Metoda měření

Výkon

VP

P

Výkon motoru v KW, případně v párech

PE = hnací motor

AE = Souhrn pomocných motorů

Výkon motorů instalovaných v plavidle celkem, měřený v KW

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

2)   Formát pro odnětí registrace plavidel

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „WIT“ jako odnětí povolení pro oznámená plavidla

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

N

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem, pokud existuje

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Datum začátku

SD

P

První datum, od kterého odnětí povolení nabývá účinku

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

3)   Formát pro povolení k provádění rybolovných činností

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „AUT“ jako povolení pro plavidla k provádění rybolovných činností v oblasti regulované předpisy NAFO

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

N

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem, pokud existuje

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Datum začátku

SD

P

Podrobné údaje o licenci: datum, od kterého platnost povolení nabývá účinku

Datum ukončení

ED

N

Podrobné údaje o licenci: Datum, kdy skončí platnost povolení. Maximální doba platnosti je 12 měsíců.

Cílový druh a oblast

TA

M (3)

Podrobné údaje o licenci: povolené druhy a oblasti pro cílený rybolov Populace upravené předpisy přílohy I.A nebo I.B ochranných a donucovacích opatření se musí vztahovat na specifikaci populace. Pro druhy, které nejsou upravené předpisy, se použije podoblast nebo divize nebo údaj „ANY“. Povoleno pro několik párů polí, např. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

4)   Formát pro pozastavení platnosti povolení k provádění rybolovných činností

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „SUS“ jako pozastavení platnosti povolení pro plavidla

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

N

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem, pokud existuje

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Datum začátku

SD

P

Podrobné údaje o licenci; datum, od kterého pozastavení platnosti povolení nabývá účinku

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

6.   Tabulka 1 a obrázek 1(1) ochranných a donucovacích opatření podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2019/833

Body hranice pro řízení krevet, vymezující část divize 3L, která je součástí divize 3M

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

47° 20' 0 s. š.

46° 40' 0 z. d.

2

47° 20' 0 s. š.

46° 30' 0 z. d.

3

46° 00' 0 s. š.

46° 30' 0 z. d.

4

46° 00' 0 s. š.

46° 40' 0 z. d.

Linie 3L vymezující 200 metrů hloubky, část 3L považována za 3M, uzavřená oblast 3M

Image 2

7.   TABULKA 2 A OBRÁZEK 1(2) OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 9 ODST. 4 NARIZENI (EU) 2019/833

Body hranice vymezující uzavřenou oblast krevety severní

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1 (stejné jako č. 7)

47° 55' 0 s. š.

45° 00' 0 z. d.

2

47° 30' 0 s. š.

44° 15' 0 z. d.

3

46° 55' 0 s. š.

44° 15' 0 z. d.

4

46° 35' 0 s. š.

44° 30' 0 z. d.

5

46° 35' 0 s. š.

45° 40' 0 z. d.

6

47° 30' 0 s. š.

45° 40' 0 z. d.

7 (stejné jako č. 1)

47° 55' 0 s. š.

45° 00' 0 z. d.

Linie 3L vymezující 200 metrů hloubky, část 3L považována za 3M, uzavřená oblast 3M

Image 3

8.   TABULKA 3 A OBRÁZEK 1(3) OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 9 ODST. 5 NARIZENI (EU) 2019/833

Body hranice vymezující hloubkovou křivku v 200 m

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

46° 00’ 00" s. š.

47° 49’ 00" z. d.

2

46° 25’ 00" s. š.

47° 27’ 00" z. d.

3

46° 42’ 00" s. š.

47° 25’ 00" z. d.

4

46° 48’ 00" s. š.

47° 25’ 50" z. d.

5

47° 16’ 50" s. š.

47° 43’ 50" z. d.

Linie 3L vymezující 200 metrů hloubky, část 3L považována za 3M, uzavřená oblast 3M

Image 4

9.   FORMÁT PŘEDEPSANÝ V PŘÍLOZE IV.C OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 10 ODST. 1 PÍSM. E), ČL. 27 ODST. 3 PÍSM. C) A ČL. 39 ODST. 16 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Zpráva o státní přístavní inspekci (PSC-3)

(Vyplňte prosím černým inkoustem.)

A. ÚDAJE O INSPEKCI

Číslo zprávy o inspekci

 

Vykládka

Ano

Ne

Překládka

Ano

Ne

Jiný důvod pro vstup do přístavu

 

 

 

 

 

Stát přístavu

Přístav vykládky či překládky

 

 

Název plavidla

Stát vlajky

Číslo IMO1

Mezinárodní rádiová volací značka

 

 

 

 

Datum zahájení vykládky/překládky

Čas zahájení vykládky/překládky (UTC)

 

 

Datum ukončení vykládky/překládky

Čas ukončení vykládky/překládky (UTC)

 

 

Jméno velitele plavidla:

Státní příslušnost velitele plavidla:

Majitel/provozovatel plavidla:

Identifikační číslo osvědčení o registraci:

 

 

 

 

Systém sledování plavidel:

Přístav registrace:

Jméno velitele rybolovu:

Státní příslušnost velitele rybolovu:

 

 

 

 

Skutečný majitel plavidla2:

Zástupce plavidla:

Typ plavidla:

 

 

 

 

 

Poslední přístav určení:

 

Datum:

 

B. PODROBNÉ INFORMACE O INSPEKCI

Název předávajícího plavidla3

Číslo IMO1

Rádiová volací značka

Stát vlajky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1. ÚLOVEK ZAZNAMENANÝ V LODNÍM DENÍKU

Druh4

Oblast odlovu

Vykázaná živá hmotnost v kg

Použitý vyrovnávací koeficient

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B2. Vyložené nebo přeložené ryby*

*V případě, že se plavidlo účastnilo překládky, použije se pro každé předávající plavidlo samostatný formulář.

Druh4

Produkt5

Oblast odlovu

Hmotnost vyloženého produktu v kg

Vy- rovnávací faktor

Ekvivalentní živá hmotnost v kg

Rozdíl (v kg) mezi živou hmotností vykázanou v lodním deníku a živou hmotností vyloženého produktu

Rozdíl (v %) mezi živou hmotností vykázanou v lodním deníku a vyloženou živou hmotností

Rozdíl (v kg) mezi hmotností vyložených produktů a PSC 1/2

Rozdíl (v %) mezi hmotností vyložených produktů a PSC 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příslušné povolení překládky:

B3. ÚDAJE O VYKLÁDKÁCH POVOLENÝCH BEZ POTVRZENÍ OD STÁTU VLAJKY

Viz čl. 23 odst. 2 NEAFC / čl. 43 odst. 7 NAFO.

Název skladovacího prostoru:

 

Název příslušných orgánů:

 

Lhůta pro přijetí potvrzení:

 

B4. RYBY UCHOVANÉ NA PALUBĚ

Druh4

Produkt5

Oblast odlovu

Hmotnost produktu v kg

Vyrovnávací koeficient

Živá hmotnost v kg

Rozdíl (v kg) mezi hmotností produktu na palubě a PSC 1/2

Rozdíl (v %) mezi hmotností produktu na palubě a PSC 1/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. VÝSLEDKY INSPEKCE

C1. OBECNÉ

Datum zahájení inspekce:

 

Čas zahájení inspekce (UTC):

 

Datum ukončení inspekce:

 

Čas ukončení inspekce (UTC):

 

Status v jiných oblastech regionálních organizací pro řízení rybolovu, kde se uskutečnily rybolovné činnosti, včetně všech zmínek na seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Organizace pro řízení rybolovu

Identifikátor plavidla

Status státu vlajky

Plavidlo na seznamu povolených plavidel

Plavidlo na seznamu plavidel NNN

 

 

 

 

 

Zjištění:


C2. INSPEKCE RYBOLOVNÉHO ZAŘÍZENÍ V PŘÍSTAVU

A. Obecné údaje

Počet rybolovných zařízení podrobených inspekci

 

Datum inspekce rybolovných zařízení

 

Bylo plavidlu zasláno předvolání?

Ano

 

Ne

 

Pokud ano, vyplňte celý formulář „ověření inspekce v přístavu“.

Jestliže ne, vyplňte formulář s výjimkou údajů o pečeti NAFO.

B. Údaje o vlečných sítích s rozpěrnými deskami

Číslo pečeti NAFO

 

Je pečeť nepoškozená?

Ano

 

Ne

 

Typ rybolovného zařízení

 

Připevňovací kování

 

Rozteč mřížek (v mm)

 

Druh ok

 

Průměrná velikost ok (v mm)

Část vlečné sítě

 

Křídla

 

Hlavní část

 

Prodlužovací dílec

 

Kapsa

 

D. PŘIPOMÍNKY VELITELE:

Já, … níže podepsaný velitel plavidla … tímto potvrzuji, že mi byl tohoto dne předán opis této zprávy. Můj podpis nepředstavuje souhlas s jakoukoli částí obsahu této zprávy kromě vlastních případných připomínek.

Podpis: ______________________________________ Datum: ____________

E. PORUŠENÍ PŘEDPISŮ A NÁSLEDNÁ OPATŘENÍ

E.1 NAFO

E.1 Inspekce na moři

Porušení předpisů vyplývající z inspekcí provedených v oblasti upravené předpisy NAFO

Strana provádějící inspekci

Datum inspekce

Divize

Odkaz na porušená ochranná a donucovací opatření NAFO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.1 B Výsledky inspekce v přístavu týkající se porušení předpisů

a) – Potvrzení porušení zjištěných při inspekci na moři

Odkaz na porušená ochranná a donucovací opatření NAFO

Odkaz na porušená vnitrostátní opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

b) – Porušení zjištěná při inspekci na moři, která nebylo možno potvrdit při inspekci v přístavu

Poznámky:

c) – Další porušení zjištěná při inspekci v přístavu

Odkaz na porušená ochranná a donucovací opatření NAFO

Odkaz na porušená vnitrostátní opatření

 

 

 

 

 

 

E2. Zaznamenané porušení NEAFC

Článek

Porušená ustanovení NEAFC a shrnutí skutkových okolností

 

 

Připomínky inspektora:

Přijaté opatření:

Inspekční orgán/agentura

 

Jméno inspektora

Podpis inspektora

Datum a místo

 

 

 

F. DISTRIBUCE

Opis státu vlajky

Opis sekretariátu NEAFC

Opis výkonnému sekretariátu NAFO

 

 

 

1

Rybářská plavidla bez přiděleného čísla IMO poskytnou své vnější registrační číslo.

2

Je-li známo a liší-li se od vlastníka plavidla.

3

V případě, že se plavidlo účastnilo překládky, použije se pro každé předávající plavidlo samostatný formulář.

4

Kódy druhů podle FAO – příloha V NEAFC, příloha I.C NAFO.

5

Úpravy produktů – dodatek 1 k příloze IV NEAFC, příloha II.K NAFO.

10.   PŘÍLOHA III.A OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 13 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Měření ok a měřidla

1)   Popis měřidel ok

a)

Měřidlo ok, které se použije k určení velikosti ok, je 2 mm silné, ploché, z odolného materiálu, který se nedeformuje. Je provedeno buď s několika úseky, jejichž hrany probíhají rovnoběžně a šikmo se zúžením v poměru jedna ku osmi na obou stranách, nebo jako úseky pouze se šikmými hranami s výše uvedeným zúžením. Měřidlo ok je v nejužší části opatřeno otvorem.

b)

Každé měřidlo má na vrchní straně vyraženu šířku v milimetrech na úseku s rovnoběžnými hranami, pokud jej má, i na šikmém úseku. Šikmý úsek je odstupňován po milimetrech a šířka je vyznačena v pravidelných intervalech.

2)   Použití měřidla ok

a)

Síť je napjatá tak, aby oka byla napjatá ve směru delší úhlopříčky.

b)

Zúžený konec měřidla ok, popsaný v bodu 1, se vloží do otvoru oka kolmo k síťování podél podélné osy sítě.

c)

Měřidlo se vloží do otvoru oka buď ručně nebo za použití závaží, dokud se měřidlo ok nezastaví odporem ok na zužujícím se konci.

3)   Výběr ok pro měření

a)

Oka k měření tvoří řadu 20 ok jdoucích za sebou ve směru podélné osy sítě.

b)

Oka vzdálená od šněrování, lan a zatahovacích šňůr méně než 50 cm se neměří. Tato vzdálenost se měří kolmo ke šněrování, lanům nebo zatahovací šňůře, přičemž je nutno napnout síť ve směru měření. Oka, která jsou spravovaná, roztržená nebo mají úchytky pro připevnění k síti, se neměří.

c)

Odchylně od odstavce 3 písm. a) nemusí měřená oka jít za sebou, jestliže tomu brání použití odstavce 3 písm. b).

d)

Sítě se měří pouze mokré a tehdy, když nejsou zmrzlé.

4)   Velikosti jednotlivých ok

a)

Velikost oka se rovná šířce měřidla vyznačené v bodě, kde se při použití podle bodu 2 zastaví.

b)

Délka stran oka se považuje za shodnou, pokud se dva uzly, které drží oko v příčném směru, při měření jeví jako mimo střed měřicího zařízení oka.

5)   Určování velikosti ok sítě

a)

Velikost ok sítě se vyjadřuje v mm jako průměr velikostí celkového počtu vybraných ok a změřených podle bodu 3 a 4. Průměrná hodnota se zaokrouhlí nahoru na nejbližší celé milimetry.

b)

Celkový počet měřených ok je uveden v bodě 6.

6)   Postup měření ok

a)

Jsou povolená pouze oka, která mají čtyři stejně dlouhé strany ze stejného materiálu a čtyři stálá spojení nebo uzly.

b)

Velikost ok se vypočítá průměrnou hodnotou,

pokud jde o kapsu zatahovací sítě včetně prodlužovače (prodlužovačů), rozměry v milimetrech jakýchkoli dvaceti ok následujících za sebou a probíhajících rovnoběžně s podélnou osou kapsy zatahovací sítě, která začínají za zadním koncem kapsy zatahovací sítě a jsou nejméně 10 ok od šněrování a

pokud jde o jakoukoli část sítě, rozměry v milimetrech jakýchkoli dvaceti ok následujících za sebou, která se nachází alespoň deset ok od šněrování.

Image 5

Image 6

11.   PŘÍLOHA I.C OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 13 ODST. 2 PÍSM. D), ČL. 24 ODST. 1 PÍSM. B) A ČL. 25 ODST. 6 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Seznam druhů

Běžný název

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Hlubinné druhy ryb

Treska obecná

Gadus morhua

COD

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Okouníci

Rod Sebastes

RED

Okouník mořský

Sebastes marinus

REG

Okouník bradatý (hlubinný)

Sebastes mentella

REB

Okouník žíhaný

Sebastes fasciatus

REN

Štikozubec americký

Merluccius bilinearis

HKS

Mníkovec červenavý (*1)

Urophycis chuss

HKR

Treska tmavá

Pollachius virens

POK

Platýs atlantský

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs protažený

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Limanda žlutoocasá

Limanda ferruginea

YEL

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Platýs americký

Pseudopleuronectes americanus

FLW

Platýsovec tmavoskvrnný

Paralichthys dentatus

FLS

Pakambala severoamerická

Scophthalmus aquosus

FLD

Řád platýsi (blíže neurčeno)

Pleuronectiformes

FLX

Ďas americký

Lophius americanus

ANG

Štítník (rodu Prionotus)

Rod Prionotus

SRA

Treska tomkod

Microgadus tomcod

TOM

Morida nosatá

Antimora rostrata

ANT

Treska modravá

Micromesistius poutassou

WHB

Pyskoun modravý

Tautogolabrus adspersus

CUN

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

USK

Treska grónská

Gadus ogac

GRC

Mník modrý

Molva dypterygia

BLI

Mník mořský

Molva molva

LIN

Hranáč šedý

Cyclopterus lumpus

LUM

Smuha mexická

Menticirrhus saxatilis

KGF

Čtverzubec skvrnitý

Sphoeroides maculatus

PUF

Slimule (blíže neurčeno)

Rod Lycodes

ELZ

Slimule americká

Macrozoarces americanus

OPT

Treska polární

Boreogadus saida

POC

Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun severní

Macrourus berglax

RHG

Smáčci

Rod Ammodytes

SAN

Vranky

Rod Myoxocephalus

SCU

Mořan zlatavý

Stenotomus chrysops

SCP

Pyskoun temnobarvý

Tautoga onitis

TAU

Štíhlice

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Mníkovec bělavý (*1)

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec Chesterův

Urophycis chesteri

GPE

Mník západoatlantský

Gaidropsarus ensis

GDE

Vlkouši (blíže neurčeno)

Rod Anarhichas

CAT

Vlkouš obecný

Anarhichas lupus

CAA

Vlkouš skvrnitý

Anarhichas minor

CAS

Vlkouš zubatý

Anarhichas denticulatus

CAB

Hlubinné druhy ryb (blíže neurčeno)

 

GRO

Pelagické

Sleď obecný

Clupea harengus

HER

Makrela obecná

Scomber scombrus

MAC

Pestroun zářivý

Peprilus triacanthus

BUT

Menhaden atlantský

Brevoortia tyrannus

MHA

Rohoretka ještěří

Scomberesox saurus

SAU

Sardel Mitchillova

Anchoa mitchilli

ANB

Lufara dravá

Pomatomus saltatrix

BLU

Kanas dvouskvrnný

Caranx hippos

CVJ

Tuňák nepravý

Auxis thazard

FRI

Makrela královská

Scomberomorus cavalla

KGM

Makrela španělská

Scomberomorus maculates

SSM

Plachetník atlantský

Istiophorus albicans

SAI

Marlín bělavý

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín modrý

Makaira nigricans

BUM

Mečoun obecný

Xiphias gladius

SWO

Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

ALB

Pelamida obecná

Sarda sarda

BON

Tuňák malý

Euthynnus alletteratus

LTA

Tuňák velkooký

Thunnus obesus

RNG

Tuňák obecný

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák pruhovaný

Katsuwonus pelamis

SKJ

Tuňák žlutoploutvý

Thunnus albacares

YFT

Makrelovití (blíže neurčeno)

Scombridae

TUN

Pelagické ryby (blíže neurčeno)

 

PEL

Jiné ryby

Placka velkooká

Alosa pseudoharengus

ALE

Kranasi

Rod Seriola

AMX

Úhořovec americký

Conger oceanicus

COA

Úhoř americký

Anguilla rostrata

ELA

Sliznatka cizopasná

Myxine glutinosa

MYG

Placka chutná

Alosa sapidissima

SHA

Stříbrnice (blíže neurčeno)

Rod Argentina

ARG

Smuha vlnopruhá

Micropogonias undulatus

CKA

Jehlice atlantská

Strongylura marina

NFA

Losos obecný

Salmo salar

SAL

Menidie kanadská

Menidia menidia

SSA

Herink vláknoploutvý

Opisthonema oglinum

THA

Uzlatka Bairdova

Alepocephalus bairdii

ALC

Smuha vousatá

Pogonias cromis

BDM

Kanic bělopruhý

Centropristis striata

BSB

Placka americká

Alosa aestivalis

BBH

Huňáček severní

Mallotus villosus

CAP

Siveni (blíže neurčeno)

Rod Salvelinus

CHR

Kranasovec štíhlý

Rachycentron canadum

CBA

Vidlatka karolínská

Trachinotus carolinus

POM

Dorosoma dlouhoploutvá

Dorosoma cepedianum

SHG

Chrochtalovití (blíže neurčeno)

Pomadasyidae

GRX

Placka prostřední

Alosa mediocris

SHH

Skopelus

Rod Notoscopelus

LAX

Cípalovití (blíže neurčeno)

Mugilidae

MUL

Pestroun Peprilus alepidotus

Peprilus alepidotus

HVF

Chrochtal zdobený

Orthopristis chrysoptera

PIG

Koruška americká

Osmerus mordax

SMR

Smuha červená

Sciaenops ocellatus

RDM

Pražman obecný

Pagrus pagrus

RPG

Kranas Trachurus lathami

Trachurus lathami

RSC

Kanic písečný

Diplectrum formosum

PES

Mořan pruhovaný

Archosargus probatocephalus

SPH

Smuha Leiostomus xanthurus

Leiostomus xanthurus

SPT

Smuha skvrnitá

Cynoscion nebulosus

SWF

Smuha Cynoscion regalis

Cynoscion regalis

STG

Mořčák pruhovaný

Morone saxatilis

STB

Jeseterovití (blíže neurčeno)

Acipenseridae

STU

Tarpon atlantský

Tarpon (= Megalops) atlanticus

TAR

Pstruzi (blíže neurčeno)

Rod Salmo

TRO

Mořčák americký

Morone americana

PEW

Pilonoši (blíže neurčeno)

Rod Beryx

ALF

Ostroun obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostrounovití (blíže neurčeno)

Squalidae

DGX

Žralok písečný

Odontaspis taurus

CCT

Žralok nosatý

Lamna nasus

POR

Žralok mako krátkoploutvý

Isurus oxyrinchus

SMA

Žralok velrybář

Carcharhinus obscurus

DUS

Žralok modravý

Prionace glauca

BSH

Ostrouni (blíže neurčeno)

Squaliformes

SHX

Žralok kanadský

Rhizoprionodon terraenova

RHT

Světloun grónský

Centroscyllium fabricii

CFB

Žralok malohlavý

Somniosus microcephalus

GSK

Žralok veliký

Cetorhinus maximus

BSK

Rejnoci (blíže neurčeno)

Rod Raja

SKA

Rejnok bodlinatý

Leucoraja erinacea

RJD

Rejnok tmavobřichý

Amblyraja hyperborea

RJG

Rejnok něžný

Dipturus laevis

RJL

Rejnok zimní

Leucoraja ocellata

RJT

Rejnok hvězdnatý

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok hladkoocasý

Malacoraja senta

RJS

Rejnok trnoocasý

Bathyraja spinicauda

RJQ

Kostnaté ryby (blíže neurčeno)

 

FIN

Bezobratlí

Oliheň šelfová

Loligo pealeii

SQL

Kalmar tryskový

Illex illecebrosus

SQI

Olihňovití a kalmarovití (blíže neurčeno)

Loliginidae, Ommastrephidae

SQU

Břitka atlantská

Ensis directus

CLR

Chionka jedlá

Mercenaria mercenaria

CLH

Arktika islandská

Arctica islandica

CLQ

Rozchlipka písečná

Mya arenaria

CLS

Dížovka jedlá

Spisula solidissima

CLB

Dížovka Spisula polynyma

Spisula polynyma

CLT

Mlži (blíže neurčeno)

Prionodesmacea, Teleodesmacea

CLX

Hřebenatka atlantská

Argopecten irradians

SCB

Hřebenatka hrbolatá

Argopecten gibbus

SCC

Hřebenatka islandská

Chlamys islandica

ISC

Hřebenatka obrovská

Placopecten magellanicus

SCA

Hřebenatkovití (blíže neurčeno)

Pectinidae

SCX

Ústřice viržinská

Crassostrea virginica

OYA

Slávka jedlá

Mytilus edulis

MUS

Melongéna (blíže neurčeno)

Rod Busycon

WHX

Plážovky (blíže neurčeno)

Rod Littorina

PER

Mořští měkkýši (blíže neurčeno)

Mollusca

MOL

Krab atlantský

Cancer irroratus

CRK

Krab modrý

Callinectes sapidus

CRB

Krab obecný

Carcinus maenas

CRG

Krab severský

Cancer borealis

CRJ

Krab sněžný

Chionoecetes opilio

CRQ

Krab hlubokomořský

Geryon quinquedens

CRR

Poustevníček severní

Lithodes maja

KCT

Mořští krabi (blíže neurčeno)

Reptantia

CRA

Humr americký

Homarus americanus

LBA

Kreveta severní

Pandalus borealis

PRA

Kreveta Ezopova

Pandalus montagui

AES

Garnely rodu Penaeus

Rod Penaeus

PEN

Krevetky rodu Pandalus

Rod Pandalus

PAN

Mořští korýši (blíže neurčeno)

Crustacea

CRU

Ježovky

Rod Strongylocentrotus

URC

Mořští červi (blíže neurčeno)

Polychaeta

WOR

Ostrorep americký

Limulus polyphemus

HSC

Mořští bezobratlí (blíže neurčeno)

Invertebrata

INV

12.   PŘÍLOHA III.B OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 14 ODST. 2 A ODST. 3 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Povolené přídavné vrchní díly síťoviny/kloubové řetězy na krevety

1)   Přídavný vrchní díl typu ICNAF

Přídavný vrchní díl typu ICNAF je obdélníkový kus síťoviny, který se připevní k horní straně kapsy zatahovací sítě, aby omezil či zabránil poškození sítě, za podmínky, že tato síťovina splňuje tyto požadavky:

a)

síťovina nesmí mít oka o velikosti menší, než jaká je určena pro kapsu zatahovací sítě v článku 13 ochranných a donucovacích opatření;

b)

síťovina může být ke kapse připevněna pouze předním a postranním okrajem, a to takovým způsobem, že dosahuje před dělicí popruh nejvíce o čtyři oka a končí nejméně čtyři oka před okem na konci kapsy; pokud se dělicí popruh nepoužije, nesmí síťovina dosahovat dále než do jedné třetiny kapsy, měřeno od té řady ok, která je nejméně čtyři řady před očkem zatahovací sítě;

c)

počet ok na šířku síťoviny musí být nejméně jeden a půlkrát větší než počet ok na šířku té části kapsy zatahovací sítě, kterou tento přídavný díl síťoviny kryje, přičemž obě tyto vzdálenosti se měří v pravém úhlu k podélné ose kapsy.

Image 7

2)   Přídavný vrchní díl skládající se z několika „chlopní“

Přídavný vrchní díl skládající se z několika „chlopní“ je definován jako více kusů síťoviny, které mají ve všech částech oka, jež nejsou v suchém ani mokrém stavu menší než oka kapsy zatahovací sítě, k níž jsou připevněny, přičemž:

i)

každý kus síťoviny

a)

je připevněn pouze svým předním okrajem napříč kapsy v pravých úhlech k podélné ose kapsy;

b)

je alespoň stejně široký jako kapsa (tato šířka se měří v pravých úhlech k podélné ose kapsy v místě připevnění) a

c)

není delší než deset ok a

ii)

souhrnná délka všech takto připevněných přídavných kusů síťoviny nepřesahuje dvě třetiny délky kapsy zatahovací sítě.

Image 8

3)   Vlečné sítě na krevety – zpevňovací kapsa na kapsu vlečné sítě pro plavidla určená pro lov krevet v oblasti upravené předpisy NAFO

Zpevňující kapsa je definována jako vnější potah sítě, který lze použít na vlečné sítě na krevety jako ochranu a zesílení její kapsy.

a)

Plavidla nesmí používat zpevňující kapsu o velikosti ok menší než 130 milimetrů.

b)

Zpevňující kapsa se nesmí rozprostírat před třídicími rošty nebo mřížkami a nesmí je nijak omezovat.

c)

Zpevňující kapsa nesmí být připevněna tak, aby jakkoli omezovala schválená oka nebo bránila otvoru oka.

d)

Plavidla nesmí používat zpevňující kapsu zároveň s jakýmkoli jiným vrchním horním dílem.

Image 9

Kloubové řetězy na krevety

Kloubové řetězy jsou řetězy, lana nebo jejich kombinace, kterými se v různých odstupech připojují šlapnice k lovným šňůrám nebo k šňůrám „bolchline“.

Pojmy „lovná šňůra“ a „šňůra ‚bolchline‘“ jsou vzájemně zaměnitelné. Některá plavidla používají pouze jednu šňůru. Jiná používají jak lovnou šňůru, tak i šňůru „bolchline“ podle zobrazení na nákresu.

Délka kloubového řetězu by měla být měřena od středu řetězu nebo drátu procházejícího přes šlapnici (její střed) ke spodní straně lovné šňůry.

Tento nákres naznačuje, jakým způsobem se měří délka kloubu a řetězu.

Image 10

13.   PŘÍLOHA I.D OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 16 ODST. 1 A ODST. 2 NARIZENI (EU) 2019/833

Minimální velikost ryb  (*2)

Druh

Bez žaber a vykuchané, též stažené;

čerstvé nebo chlazené, zmrazené nebo solené.

Celé

Bez hlavy

Bez hlavy a ocasu

Bez hlavy a půlené

Treska obecná

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 cm (*3)

Platýs černý

30 cm

neuvedeno

neuvedeno

neuvedeno

Platýs atlantský

25 cm

19 cm

15 cm

neuvedeno

Limanda žlutoocasá

25 cm

19 cm

15 cm

neuvedeno

14.   OBRÁZEK 3 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 18 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Image 11

15.   TABULKA 5 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 18 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Body hranice vymezující uzavřené podmořské hory v oblasti upravené předpisy NAFO

Popis

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Podmořská hora Fogo 1

1

42° 31′ 33″ s. š.

53° 23′ 17″ z. d.

2

42° 31′ 33″ s. š.

52° 33′ 37″ z. d.

3

41° 55′ 48″ s. š.

53° 23′ 17″ z. d.

4

41° 55′ 48″ s. š.

52° 33′ 37″ z. d.

Podmořská hora Fogo 2

1

41° 07′ 22″ s. š.

52° 27′ 49″ z. d.

2

41° 07′ 22″ s. š.

51° 38′ 10″ z. d.

3

40° 31′ 37″ s. š.

52° 27′ 49″ z. d.

4

40° 31′ 37″ s. š.

51° 38′ 10″ z. d.

Orphan Knoll

1

50° 00′ 30″ s. š.

45° 00′ 30″ z. d.

2

51° 00′ 30″ s. š.

45° 00′ 30″ z. d.

3

51° 00′ 30″ s. š.

47° 00′ 30″ z. d.

4

50° 00′ 30″ s. š.

47° 00′ 30″ z. d.

Cornerské podmořské hory

1

35° 00′ 00″ s. š.

48° 00′ 00″ z. d.

2

36° 00′ 00″ s. š.

48° 00′ 00″ z. d.

3

36° 00′ 00″ s. š.

52° 00′ 00″ z. d.

4

35° 00′ 00″ s. š.

52° 00′ 00″ z. d.

podmořské hory Nového Foundlandu

1

43° 29′ 00″ s. š.

43° 20′ 00″ z. d.

2

""44° 00′ 00″ s. š.

43° 20′ 00″ z. d.

3

""44° 00′ 00″ s. š.

46° 40′ 00″ z. d.

4

43° 29′ 00″ s. š.

46° 40′ 00″ z. d.

Podmořské hory Nové Anglie  (*4)

1

38° 51′ 54.000″ s. š.

66° 55′ 51.600″ z. d.

2

37° 12′ 0.000″ s. š.

60° 48′ 0.000″ z. d.

3

35° 00′ 0.000″ s. š.

59° 00′ 0.000″ z. d.

4

35° 00′ 0.000″ s. š.

56° 30′ 0.000″ z. d.

5

36° 48′ 0.000″ s. š.

57° 48′ 0.000″ z. d.

6

39° 00′ 0.000″ s. š.

60° 00′ 0.000″ z. d.

7

39° 18′ 0.000″ s. š.

61° 30′ 0.000″ z. d.

8

39° 56′ 20.400″ s. š.

65° 56′ 34.800″ z. d.

16.   OBRÁZEK 4 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 18 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Polygon vymezující oblast uzavřené korálové oblasti 3O

Image 12

17.   TABULKA 6 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 18 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Body hranice vymezující uzavřené korálové oblasti 3O v oblasti upravené předpisy NAFO

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

42° 53' 00" s. š.

51° 00' 00" z. d.

2

42° 52' 04" s. š.

51° 31' 44" z. d.

3

43° 24' 13" s. š.

51° 58' 12" z. d.

4

43° 24' 20" s. š.

51° 58' 18" z. d.

5

43° 39' 38" s. š.

52° 13' 10" z. d.

6

43° 40' 59" s. š.

52° 27' 52" z. d.

7

43° 56' 19" s. š.

52° 39' 48" z. d.

8

44° 04' 53" s. š.

52° 58' 12" z. d.

9

44° 18' 38" s. š.

53° 06' 00" z. d.

10

44° 18' 36" s. š.

53° 24' 07" z. d.

11

44° 49' 59" s. š.

54° 30' 00" z. d.

12

44° 29' 55" s. š.

54° 30' 00" z. d.

13

43° 26' 59" s. š.

52° 55' 59" z. d.

14

42° 48' 00" s. š.

51° 41' 06" z. d.

15

42° 33' 02" s. š.

51° 00' 00" z. d.

18.   OBRÁZEK 5 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 18 ODST. 3 A ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Polygony vymezující oblasti s vysokým výskytem mořských hub a korálů

Image 13

19.   TABULKA 7 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 18 ODST. 3 A ODST. 4 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Body hranice vymezující uzavřené oblasti s vysokým výskytem mořských hub a korálů v oblasti upravené předpisy NAFO

Oblast

Popis

Č. souřadnice

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

1

Koncová část Grand Banks

1.1

44° 02' 53.88" s. š.

48° 49' 9.48" z. d.

1.2

44° 21' 31.32" s. š.

48° 46' 48" z. d.

1.3

44° 21' 34.56" s. š.

48° 50' 32.64" z. d.

1.4

44° 11' 48.12" s. š.

48° 50' 32.64" z. d.

1.5

44° 02' 54.6" s. š.

48° 52' 52.32" z. d.

2

Průsmyk Flemish Pass / Východní kaňon

2.1

44° 50' 56.4" s. š.

48° 43' 45.48" z. d.

2.2

46° 18' 54.72" s. š.

46° 47' 51.72" z. d.

2.3

46° 25' 28.56" s. š.

46° 47' 51.72" z. d.

2.4

46° 46' 32.16" s. š.

46° 55' 14.52" z. d.

2.5

47° 03' 29.16" s. š.

46° 40' 4.44" z. d.

2.6

47° 11' 47.04" s. š.

46° 57' 38.16" z. d.

2.7

46° 40' 40.8" s. š.

47° 03' 4.68" z. d.

2.8

46° 24' 24.12" s. š.

46° 51' 23.04" z. d.

2.9

46° 21' 4.78" s. š.

46° 58' 53" z. d.

2.10

46° 26' 32" s. š.

46° 58' 53" z. d.

2.11

46° 30' 22.20" s. š.

47° 11' 2.93" z. d.

2.12

46° 17' 13.30" s. š.

47° 15' 46.64" z. d.

2.13

46° 07' 1.56" s. š.

47° 30' 36.36" z. d.

2.14

45° 49' 6.24" s. š.

47° 41' 17.88" z. d.

2.15

45° 19' 43.32" s. š.

48° 29' 14.28" z. d.

2.16

44° 53' 47.4" s. š.

48° 49' 32.52" z. d.

3

Beothuk Knoll

3.1

45° 49' 10.2" s. š.

46° 06' 2.52" z. d.

3.2

45° 59' 47.4" s. š.

46° 06' 2.52" z. d.

3.3

45° 59' 47.4" s. š.

46° 18' 8.28" z. d.

3.4

45° 49' 10.2" s. š.

46° 18' 8.28" z. d.

4

Východní část Flemish Cap

4.1

46° 44' 34.80" s. š.

44° 03' 14.40" z. d.

4.2

46° 58' 19.20" s. š.

43° 34' 16.32" z. d.

4.3

47° 10' 30.00" s. š.

43° 34' 16.32" z. d.

4.4

47° 10' 30.00" s. š.

43° 20' 51.72" z. d.

4.5

46° 48' 35.28" s. š.

43° 20' 51.72" z. d.

4.6

46° 39' 36.00" s. š.

43° 58' 8.40" z. d.

5

Severovýchodní část Flemish Cap

5.1

47° 47' 46.00" s. š.

43° 29' 07.00" z. d.

5.2

47° 40' 54.47" s. š.

43° 27' 06.71" z. d.

5.3

47° 35' 57.48" s. š.

43° 43' 9.12" z. d.

5.4

47° 51' 14.4" s. š.

43° 48' 35.64" z. d.

5.5

48° 27' 19.44" s. š.

44° 21' 7.92" z. d.

5.6

48° 41' 37.32" s. š.

43° 45' 08.08" z. d.

5.7

48° 37' 13.00" s. š.

43° 41' 24.00" z. d.

5.8

48° 30' 15.00" s. š.

43° 41' 32.00" z. d.

5.9

48° 25' 08.00" s. š.

43° 45' 20.00" z. d.

5.10

48° 24' 29.00" s. š.

43° 50' 50.00" z. d.

5.11

48° 14' 20.00" s. š.

43° 48' 19.00" z. d.

5.12

48° 09' 53.00" s. š.

43° 49' 24.00" z. d.

6

Sackville Spur

6.1

48° 18' 51.12" s. š.

46° 37' 13.44" z. d.

6.2

48° 28' 51.24" s. š.

46° 08' 33.72" z. d.

6.3

48° 49' 37.2" s. š.

45° 27' 20.52" z. d.

6.4

48° 56' 30.12" s. š.

45° 08' 59.99" z. d.

6.5

49° 00' 9.72" s. š.

45° 12' 44.64" z. d.

6.6

48° 21' 12.24" s. š.

46° 39' 11.16" z. d.

7

Severní část Flemish Cap

7.1

48° 25' 02.28" s. š.

45° 17' 16.44" z. d.

7.2

48° 25' 02.28" s. š.

44° 54' 38.16" z. d.

7.3

48° 19' 08.76" s. š.

44° 54' 38.16" z. d.

7.4

48° 19' 08.76" s. š.

45° 01' 58.56" z. d.

7.5

48° 20' 29.76" s. š.

45° 01' 58.56" z. d.

7.6

48° 20' 29.76" s. š.

45°17' 16.44" z. d.

8

Severní část Flemish Cap

8.1

48° 38' 07.95" s. š.

45° 19' 31.92" z. d.

8.2

48° 38' 07.95" s. š.

45° 11' 44.36" z. d.

8.3

48° 40' 9.84" s. š.

45° 11' 44.88" z. d.

8.4

48° 40' 9.84" s. š.

45° 05' 35.52" z. d.

8.5

48° 35' 56.4" s. š.

45° 05' 35.52" z. d.

8.6

48° 35' 56.4" s. š.

45° 19' 31.92" z. d.

9

Severní část Flemish Cap

9.1

48° 34' 23.52" s. š.

45° 26' 18.96" z. d.

9.2

48° 36' 55.08" s. š.

45° 31' 15.96" z. d.

9.3

48° 30' 18.36" s. š.

45° 39' 42.48" z. d.

9.4

48° 27' 30.6" s. š.

45° 34' 40.44" z. d.

10

Severozápadní část Flemish Cap

10.1

47° 49' 41.51" s. š.

46° 22' 48.18" z. d.

10.2

47° 47' 17.14" s. š.

46° 17' 27.91" z. d.

10.3

47° 58' 42.28" s. š.

46° 6' 43.74" z. d.

10.4

47° 59' 15.77" s. š.

46° 7' 57.76" z. d.

10.5

48° 7' 48.97" s. š.

45° 59' 58.46" z. d.

10.6

48° 9' 34.66" s. š.

46° 4' 8.54" z. d.

11

Severozápadní část Flemish Cap

11.1

47° 25' 48" s. š.

46° 21' 23.76" z. d.

11.2

47° 30' 1.44" s. š.

46° 21' 23.76" z. d.

11.3

47° 30' 1.44" s. š.

46° 27' 33.12" z. d.

11.4

47° 25' 48" s. š.

46° 27' 33.12" z. d.

12

Severozápadní část Flemish Cap

12.1

48° 12' 6.60" s. š.

45° 54' 12.94" z. d.

12.2

48° 17' 11.82" s. š.

45° 47' 25.36" z. d.

12.3

48° 16' 7.06" s. š.

45° 45' 48.19" z. d.

12.4

48°11' 3.32" N

45° 52' 40.63" z. d.

13

Beothuk Knoll

13.1

46° 13' 58.80" s. š.

45° 41' 13.20" z. d.

13.2

46° 13' 58.80" s. š.

46° 02' 24.00" z. d.

13.3

46° 21' 50.40" s. š.

46° 02' 24.00" z. d.

13.4

46° 21' 50.40" s. š.

45° 56' 48.12" z. d.

13.5

46° 20' 14.32" s. š.

45° 55' 43.93" z. d.

13.6

46° 20' 14.32" s. š.

45° 41' 13.20" z. d.

20.   PROTOKOL O PRŮZKUMU V PŘÍLOZE I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 19 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Šablony pro provádění průzkumných rybolovných činností při dně

Protokol o průzkumu pro nové oblasti rybolovu

Protokol o průzkumu zahrnuje

plán odlovu, který vymezuje cílové druhy, data a oblasti. Měla by být zvážena omezení týkající se oblasti a intenzity s cílem zajistit, aby se rybolov prováděl postupně v omezené zeměpisné oblasti;

plán na zmírnění dopadů zahrnující opatření s cílem zamezit významným negativním dopadům na citlivé mořské ekosystémy, které mohou nastat během rybolovu;

plán sledování úlovků, který zahrnuje zaznamenávání/vykazování všech ulovených druhů, 100% satelitní sledování a 100% účast pozorovatelů. Zapisování/vykazování úlovků by mělo být dostatečně podrobné, aby v případě potřeby bylo možné provést hodnocení činnosti;

plán shromažďování údajů pro usnadnění identifikace citlivých mořských ekosystémů a ohrožených mořských druhů v oblasti, v níž je prováděn rybolov.

21.   OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PROVÁDĚT PRŮZKUMNÝ RYBOLOV PŘI DNĚ V PŘÍLOZE I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 19 ODST. 2 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov

PLÁN

ODLOVU

 

PLÁN

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ

 

PLÁN

MONITOROVÁNÍ

ODLOVU

 

PLÁN

SHROMAŽĎOVÁNÍ

DAT

Cílové druhy

Data rybolovu

Popis oblasti, v níž má být rybolov prováděn

Předpokládaná intenzita

Druh(y) použitých rybolovných zařízení pro lov při dně

Číslo IMO

 

Opatření, která mají zabránit významným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy

 

Určení a zaznamenání všech druhů uložených na palubě až po nejnižší taxonomickou úroveň

100% satelitní sledování

100% účast pozorovatelů

 

Údaje budou shromažďovány a vykazovány ve standardizovaném formátu

22.   ZPRÁVA O RYBÁŘSKÉM VÝJEZDU ZA ÚČELEM PRŮZKUMNÉ ČINNOSTI PŘI DNĚ V PŘÍLOZE I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 19 ODST. 2 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Zpráva o rybářském výjezdu za účelem průzkumné činnosti

Předběžné oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov (5)

Název plavidla:

Stát vlajky plavidla:

Předpokládaná poloha (polohy) průzkumných rybolovných činností (uveďte zeměpisnou šířku/délku):

Předpokládaná data průzkumných rybolovných činností:

Byl v přilehlých oblastech dříve prováděn rybolov (pokud ano, uveďte zdroj informací):

Předpokládané hloubky, jichž bude dosaženo při průzkumných rybolovných činnostech:

Existují pro danou oblast mapy stanovišť (pokud ano, uveďte zdroj (zdroje) informací):

Jsou k dispozici taxonomické klíče určující potenciálně citlivé druhy (pokud ano, uveďte zdroj (zdroje) informací):

Známé citlivé mořské ekosystémy (6) v místě (místech), kde má být prováděn rybolov:

Zmírňující opatření, která mají zabránit významným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy, dojde-li ke kontaktu s takovýmito ekosystémy:

Existují pro danou oblast průzkumného rybolovu hloubkové mapy (pokud ano, uveďte zdroj (zdroje) informací):

Jsou k dispozici vědecké informace o rybolovu v oblasti průzkumného rybolovu (pokud ano, uveďte zdroj (zdroje) informací):

Hledané cílové druhy:

Jaký druh (jaké druhy) rybolovného zařízení se navrhuje použít (upřesněte) v jakých oblastech (uveďte zeměpisnou šířku/délku):

23.   PRVKY PRO POSOUZENÍ ZAMÝŠLENÝCH PRŮZKUMNÝCH RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PŘI DNĚ V PŘÍLOZE I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 20 ODST. 2 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Posouzení rybolovných činností při dně

Posouzení by mělo zohlednit nejlepší dostupné vědecké a technické informace aktuálního stavu rybolovných zdrojů.

Posouzení by se mělo týkat mj.:

1)

typu nebo typů provedeného nebo zamýšleného rybolovu včetně plavidel a typů lovných zařízení, oblastí rybolovu, cílových druhů a potenciálního vedlejšího úlovku, stupně intenzity rybolovu a doby trvání rybolovu (plán odlovu);

2)

výchozích informací o stávajících ekosystémech, hlubinných stanovištích a společenstvích v rybolovné oblasti, se kterou se budou porovnávat budoucí změny;

3)

určení, popisu a mapování citlivých mořských ekosystémů, které jsou v rybolovné oblasti známé nebo se tam pravděpodobně vyskytují;

4)

určení, popisu a vyhodnocení výskytu, rozsahu a doby trvání pravděpodobných dopadů včetně kumulativního dopadu činností zaznamenaných v posouzení citlivých mořských ekosystémů;

5)

zohlednění prvků citlivých mořských ekosystémů v rybolovné oblasti;

6)

údajů a metod používaných k určení, popisu a posouzení dopadů činnosti, určení vědomostních mezer a vyhodnocení nejistých informací uvedených v posouzení;

7)

posouzení rizika pravděpodobných dopadů rybolovných operací, aby bylo možné určit, které dopady na citlivé mořské ekosystémy se pravděpodobně stanou významnými nepříznivými dopady a

8)

navržených opatření pro zmírnění a řízení dopadů, která budou použita s cílem zamezit významným negativním dopadům na citlivé mořské ekosystémy, které mohou nastat během rybolovu.

24.   FORMULÁŘ PRO SBĚR ÚDAJŮ O PRŮZKUMNÉM RYBOLOVU V PŘÍLOZE I.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 21 ODST. 4 PISM. A) NARIZENI (EU) 2019/833

Formulář pro sběr údajů o průzkumném rybolovu

A. Údaje o rybářském výjezdu

Stát vlajky

 

Název plavidla

 

Volací značka

 

Datum kontaktu (ddmmrr)

 

B. Informace o rybolovném zařízení a rybolovu (pro každé lovné zařízení použijte samostatný formulář)

Rybolovné zařízení (např. vlečná síť, tenatová síť, háčky, šňůry apod.)

 

Podrobnosti k rybolovnému zařízení

Typ rybolovného zařízení (např. vlečná síť pro lov při dně, tenatová síť pro lov při dně apod.)

 

Rozměry rybolovného zařízení (délka spodního lana, délka desky apod.)

 

Další podrobnosti (velikost ok kapsy, počet háčků apod.)

 

 

 

 

hod.

min.

 

stupně

minuty

 

metry

Začátek vlečení nebo ponoření sítě:

Čas GMT:

 

 

Zeměpisná šířka

s. š.

 

 

Hloubka

 

Zeměpisná délka

z. d.

 

 

Konec vlečení nebo vytažení sítě:

Čas GMT:

 

 

Zeměpisná šířka

s. š.

 

 

Hloubka

 

Zeměpisná délka

z. d.

 

 

C. Informace o úlovku

Celková váha živých korálů při vytažení sítě (v kg)  (*5)

 

Celková váha mořských hub při vytažení sítě (v kg)  (*5)

 

 

Organismy zařazené do nejnižší možné taxonomické jednotky  (*6)

Byly odebrány biologické vzorky?

Byly odebrány biologické vzorky druhů indikujících citlivý mořský ekosystém?

Celková hmotnost (v kg) v úlovku

Je hmotnost odhadovaná nebo skutečná? Zaškrtněte jednu z možností.

Včetně ryb a bezobratlých

ano

ne

ano

ne

skut.

odh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Poznámky

 

 

 

 

 

 

25.   STANOVENÝ FORMÁT PRO SEZNAM PLAVIDEL V PŘÍLOZE II.C1 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 22 ODST. 1 PISM. A) NARIZENI (EU) 2019/833

Formát registrace plavidel

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „NOT“ jako oznámení plavidel, která mohou provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Stát vlajky

FS

P

Stát, v němž je plavidlo registrováno

Interní referenční číslo

IR

N (7)

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Název přístavu

PO

P

Rejstříkový přístav nebo domovský přístav

Vlastník plavidla

VO

M (8)

Registrovaný vlastník a jeho adresa

Nájemce plavidla

VC

M (8)

Osoba odpovědná za používání plavidla

Typ plavidla

TP

P

Kód plavidla FAO (příloha II.I)

Rybolovné zařízení plavidla

GE

N

Statistická klasifikace rybolovného zařízení FAO (příloha II.J)

Prostornost plavidla

Metoda měření

Prostornost

VT

P

Kapacita prostornosti plavidla, případně v párech

„OC" = úmluva z OSLO z roku 1947, „LC“ Londýnská úmluva ITC-69

Celková kapacita v tunách

Délka plavidla

Metoda měření

Délka

VL

P

Délka v metrech, případně v párech

„OA“ = celkem;

Délka v metrech

Výkon plavidla

Metoda měření

Výkon

VP

P

Výkon motoru v KW, případně v párech

PE = hnací motor

AE = Souhrn pomocných motorů

Výkon motorů instalovaných v plavidle celkem, měřený v KW

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

26.   STANOVENÝ FORMÁT PRO VYŠKRTNUTÍ ZE SEZNAMU PLAVIDEL V PŘÍLOZE II.C2 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 22 ODST. 1 PISM. B) NARIZENI (EU) 2019/833

Formát pro odnětí registrace plavidel

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Údaj

 

 

 

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se zprávy; druh zprávy, „WIT“ jako odnětí povolení pro oznámená plavidla

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

N

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem, pokud existuje

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Datum začátku

SD

P

První datum, od kterého odnětí povolení nabývá účinku

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

27.   STANOVENÝ FORMÁT PRO INDIVIDUÁLNÍ POVOLENÍ PRO KAŽDÉ PLAVIDLO V PŘÍLOZE II.C3 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 22 ODST. 5 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Formát pro povolení k provádění rybolovných činností

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „AUT“ jako povolení pro plavidla k provádění rybolovných činností v oblasti regulované předpisy NAFO

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

N

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem, pokud existuje

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Datum začátku

SD

P

Podrobné údaje o licenci: datum, od kterého platnost povolení nabývá účinku

Datum ukončení

ED

N

Podrobné údaje o licenci: Datum, kdy skončí platnost povolení. Maximální doba platnosti je 12 měsíců.

Cílový druh a oblast

TA

M (3)

Podrobné údaje o licenci: povolené druhy a oblasti pro cílený rybolov Populace upravené předpisy přílohy I.A nebo I.B ochranných a donucovacích opatření se musí vztahovat na specifikaci populace. Pro druhy, které nejsou upravené předpisy, se použije podoblast nebo divize nebo údaj „ANY“. Povoleno pro několik párů polí, např. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

28.   STANOVENÝ FORMAT PRO POZASTAVENI PLATNOSTI POVOLENI V PRILOZE II.C4 OCHRANNÝCH A DONUCOVACICH OPATRENI PODLE CL. 22 ODST. 5 PISM. B) NARIZENI (EU) 2019/833

Formát pro pozastavení platnosti povolení k provádění rybolovných činností

Datový prvek

Kód

Povinný / nepovinný údaj

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro sekretariát NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; třímístný kód podle ISO pro členský stát předávající zprávu

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; datum odeslání

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; čas odeslání

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „SUS“ jako pozastavení platnosti povolení pro plavidla

Název plavidla

NA

P

Název plavidla

Rádiová volací značka

RC

P

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Interní referenční číslo

IR

N

Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem, pokud existuje

Vnější registrační číslo

XR

P

Číslo plavidla uvedené na boku

Číslo IMO plavidla

IM

P

Číslo IMO

Datum začátku

SD

P

Podrobné údaje o licenci; datum, od kterého pozastavení platnosti povolení nabývá účinku

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

29.   SEZNAM KÓDŮ ÚPRAV PRODUKTŮ V PŘÍLOZE II.K OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 24 ODST. 1 PISM. E) NARIZENI (EU) 2019/833

Třímístné písmenné kódy úpravy produktu

Třímístný písmenný kód

Úprava produktu

Popis

CBF

Filet z celé tresky (escalado)

HEA s kůží, páteří, ocasem

CLA

Klepeta

Pouze klepeta

DWT

Kód ICCAT

Bez žaber, vykuchané, bez části hlavy, bez ploutví

FIL

Filetované

HEA + GUT + TLD + vykostěné, z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FIS

Filetované a stažené filety

FIL+SKI Z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FSB

Filetované s kůží a kostmi

Filetované s kůží a kostmi

FSP

Filetované, bez kůže, s příčnými kostmi

Filetované, bez kůže a s příčnými kostmi

GHT

Vykuchané, bez hlav a ocasů

GUH+TLD

GUG

Vykuchané a bez žaber

Odstraněné vnitřnosti a žábry

GUH

Vykuchané a bez hlav

Odstraněné vnitřnosti a hlavy

GUL

Vykuchané s ponechanými játry

GUT bez odstranění jater

GUS

Vykuchané, stažené a bez hlav

GUH+SKI

GUT

Vykuchané

Všechny vnitřnosti odstraněné

HEA

Bez hlav

Odstraněná hlava

HET

Bez hlav a ocasů

Bez hlav a ocasů

JAP

Japonský řez

Příčným řezem odstraněny všechny části od hlavy k břichu

JAT

Japonský řez bez ocasu

Japonský řez, odstranění ocasu

LAP

Laponská

Dvojitý filet, HEA, s kůží, ocasy a ploutvemi

LVR

Játra

Pouze játra

OTH

Ostatní

Jakákoliv jiná úprava

ROE

Jikry

Pouze jikry

SAD

Sušené nasolené

Odstraněná hlava s kůží, páteří, ocasem a sušené nasolené

SAL

Mírně mokrosolené

CBF + nasolené

SGH

Nasolené, vykuchané a bez hlavy

GUH + nasolené

SGT

Nasolené vykuchané

GUT + nasolené

SKI

Stažené

Odstraněná kůže

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Ocas

Pouze ocas

TLD

Bez ocasu

Odstraněný ocas

TNG

Jazyk

Pouze jazyk

TUB

Pouze trup

Pouze trup (oliheň)

WHL

Celé

Bez zpracování

WNG

Křídla

Pouze křídla

30.   VZOR LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU V PŘÍLOZE II.A OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 25 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Zaznamenávání úlovků (zápisy v lodním deníku)

ZÁPISY V LODNÍM DENÍKU PRO RYBOLOV

Údaj

1)

Název plavidla

2)

Státní příslušnost plavidla

3)

Registrační číslo plavidla

4)

Číslo IMO

5)

Rejstříkový přístav

6)

Typ použitého rybolovného zařízení (*1) (*2)

7)

Datum rybolovné činnosti (den/měsíc/rok: dd-mm-rrrr)

8)

Čas začátku vlečení nebo ponoření sítě (UTC)

9)

Výchozí poloha každého vlečení nebo ponoření sítě:

a)

Zeměpisná šířka

b)

Zeměpisná délka

c)

Divize

d)

Hloubka vody

10)

Konečná poloha každého vlečení nebo ponoření sítě:

a)

Zeměpisná šířka

b)

Zeměpisná délka

c)

Divize

d)

Hloubka vody

11)

Konečný čas každého vlečení nebo ponoření sítě (UTC)

12)

Názvy druhů ulovených při každém vlečení nebo ponoření sítě (příloha I.C)

13)

Konečná poloha každého vlečení nebo ponoření sítě: (*3) (*4)

a)

Úlovek od každého druhu celkem (kilogramy živé hmotnosti)

b)

Výměty od každého druhu celkem (kilogramy živé hmotnosti)

14)

Byly překročeny limity vedlejších úlovků, specifikované v čl. 6 odst. 6 ochranných a donucovacích opatření? (ANO/NE)

15)

Bylo uskutečněno zkušební vlečení, provedené v souladu s čl. 6 odst. 6 bodem iii) ochranných a donucovacích opatření ? (ANO/NE)

16)

Vykládky nebo překládky úlovku z oblasti upravené předpisy

a)

Množství vyložených nebo přeložených ryb od každého druhu

b)

Místo (místa) vykládky či překládky

c)

Datum (data) vykládky či překládky (den/měsíc/rok): dd-mm-rrrr)

17)

Podpis velitele

Pokyny:

(*1)

Při použití dvou nebo více typů rybolovného zařízení v období 24 hodin by se údaje měly zaznamenat pro každý typ zvlášť

(*2)

Rybolovná a přídavná zařízení jsou definována kódy v příloze II.J ochranných a donucovacích opatření

(*3)

Množství se udává v kg živé hmotnosti

(*4)

Druhy jsou definovány kódy v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření

31.   FORMÁT PRO ZPRÁVU O ÚLOVKU V PŘÍLOZE II.D OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 25 ODST. 6 A 8 A ČL. 26 ODST. 9 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

A.   Formát pro předávání údajů

Každé předávání údajů má tuto strukturu:

1)

Znaky údajů jsou v souladu s ISO 8859.1.

2)

Každé předávání údajů má tuto strukturu:

dvojité lomítko („//“) a písmena „SR“ označují začátek zprávy;

dvojité lomítko („//“) a kód pole označují začátek datového prvku;

jednoduché lomítko („/“) označuje oddělení kódu pole od údaje;

dvojice údajů jsou odděleny mezerou;

písmena „ER“ a dvojité lomítko („//“) na konci označují konec záznamu.

B.   Protokoly o výměně údajů

Autorizované protokoly o výměně údajů pro elektronické předávání zpráv a sdělení mezi smluvními stranami a sekretariátem se uskutečňuje v souladu s přílohou II.B ochranných a donucovacích opatření, pravidla o zachování důvěrnosti.

C.   Formát pro elektronickou výměnu údajů o sledování rybolovu

(Severoatlantický formát)

Kategorie

Datový prvek

Kód pole

Typ

Obsah

Definice

Systém

Začátek záznamu

SR

 

 

Označuje začátek záznamu

Podrobnosti

Konec záznamu

ER

 

 

Označuje konec záznamu

Status odpovědi

RS

3 písm.

Kódy

ACK/NAK = uznáno/neuznáno

Číslo chybné odpovědi

RE

3 čísl.

001–999

Kódy označující chyby jako přijaté v operačním středisku, viz přílohu II.D.D(2)

Zpráva

Adresa příjemce

AD

3 písm.

Adresa ISO-3166

Adresa strany přijímající zprávu, „XNW“ označuje NAFO

Podrobnosti

Odesílatel

FR

3 písm.

Adresa ISO-3166

Adresa předávající strany, (smluvní strana)

Druh

zprávy

TM

3 písm.

Kód

Kód pro druh zprávy

Pořadové číslo

SQ

6 čísl.

ČČČČČČ

Sériové číslo zpráv zaslaných z plavidla do místa určení (XNW). Je pro každé plavidlo a kalendářní rok jedinečné. Na začátku aktuálního roku se tato hodnota obnoví na hodnotu 1 pro každé plavidlo a zvýší se s odesláním každé zprávy.

Číslo záznamu

RN

6 čísl.

ČČČČČČ

Sériové číslo záznamů odeslané ze střediska pro sledování rybolovu do XNW Jedinečné číslo pro každé plavidlo a kalendářní rok. Na začátku aktuálního roku se tato hodnota obnoví na hodnotu 1 a zvýší se s odesláním každého záznamu.

Datum záznamu

RD

8 čísl.

RRRRMMDD

Rok, měsíc a den ve formátu UTC ze střediska pro sledování rybolovu

Čas záznamu

RT

4 čísl.

HHMM

Hodiny a minuty ve formátu UTC ze střediska pro sledování rybolovu

Datum

DA

8 čísl.

RRRRMMDD

Rok, měsíc a den (UTC) prvního předání Pokud se jedná o zprávy typu RET, první předání se uskuteční ze střediska pro sledování rybolovu; ve všech ostatních případech se první předání uskutečňuje z plavidla.

Čas

TI

4 čísl.

HHMM

Hodiny a minuty (UTC) prvního předání Pokud se jedná o zprávy typu RET, první předání se uskuteční ze střediska pro sledování rybolovu; ve všech ostatních případech se první předání uskutečňuje z plavidla.

Zrušená zpráva

CR

6 čísl.

ČČČČČČ

Číslo záznamu pro zprávu, která se má zrušit

Rok zrušené zprávy

YR

4 čísl.

ČČČČ

Rok zprávy ve formátu UTC, která se má zrušit

Plavidlo

Rádiová volací značka

RC

7 písm.

Kód IRCS

Mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Registrace

Název plavidla

NA

30 písm.

 

Název plavidla

Podrobnosti

Vnější registrace

XR

14 písm.

 

Číslo na boku plavidla

Stát vlajky

FS

3 písm.

ISO-3166

Stát registrace

Interní referenční číslo smluvní strany

IR

3 písm.

9 čísl.

ISO-3166 + max. 9 č.

Jedinečné číslo plavidla přidělené státem vlajky v souladu s registrací

Název přístavu

PO

20 písm.

 

Rejstříkový přístav plavidla / domovský přístav

Vlastník plavidla

VO

60 písm.

 

Jméno a adresa vlastníka plavidla

Nájemce plavidla

VC

60 písm.

 

Jméno a adresa nájemce plavidla

Číslo IMO plavidla

Číslo IMO

IM

7 čísl.

ČČČČČČČ

Identifikační číslo lodi podle IMO

Podrobnosti k vlastnostem plavidla

Jednotka prostornosti plavidla

VT

2 písm.

4 čísl.

“OC”/”LC”

Prostornost

Podle: „OC“ úmluva z OSLO z roku 1947 /„LC“ Londýnská úmluva ITC-69

Výkon plavidla

Jednotka

VP

2 písm.

5 čísl.

0-99999 let

Celkový výkon hlavního motoru v KW

Délka plavidla

VL

2 písm.

3 čísl.

„OA“

Délka v metrech

Jednotka „OA“ celk. délka

Délka plavidla v metrech, zaokrouhlená na nejbližší celý metr

Typ plavidla

TP

3 písm.

Kód

Podle přílohy II.I ochranných a donucovacích opatření

Rybolovné zařízení

GE

3 písm.

Název druhu

Mezinárodní standardní statistická klasifikace rybolovného zařízení podle přílohy II.J ochranných a donucovacích opatření

Podrobnosti o povolení

Datum začátku

SD

8 čísl.

RRRRMMDD

Podrobné údaje o licenci; datum, kdy začíná platnost povolení.

Datum ukončení

ED

8 čísl.

RRRRMMDD

Podrobné údaje o licenci; datum, kdy končí platnost povolení.

Cílový druh a oblast

TA

3 písm.

10 písm.

Specifikace populace ryb

Kód druhu podle FAO a kód oblasti definované organizací NAFO nebo údaj „ANY“

Povolené druhy a oblasti pro cílený rybolov Populace upravené předpisy přílohy I.A nebo I.B ochranných a donucovacích opatření se musí vztahovat na specifikaci populace. Pro druhy, které nejsou upravené předpisy, se použije podoblast nebo divize nebo údaj „ANY“. Povoleno pro několik párů polí, např. //TA/GHL 3LMNO COD 3M RED 3LN RED 3M HER ANY//

Činnost

Podrobnosti

Zeměpisná šířka

LA

5 písm.

SSSMM (WGS-84)

např. //LA/N6235 = 62° 35’ s. š.

Zeměpisná délka

LO

6 písm.

E/WSSSMM (WGS-84)

např. //LO/W02134 = 21° 34’ z. d.

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

7 písm.

+/- DD.ddd

Negativní hodnota, pokud se zeměpisná šířka nachází na jižní polokouli  (9) (WGS84)

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

8 písm.

+/-DDD.ddd

Negativní hodnota, pokud se zeměpisná délka nachází na západní polokouli  (9) (WGS84)

Číslo výjezdu

TN

3 čísl.

001–999

Číslo rybářského výjezdu v běžném roce

Úlovek

Druh

Množství

CA

3 písm.

7 čísl.

Kód druhu podle FAO

0–9999999

Denní úlovek v kilogramech živé hmotnosti, který zůstal na palubě, podle druhů a divize

Množství na palubě

Druh

množství

OB

3 písm.

7 čísl.

Kód druhu podle FAO

0–9999999

Celkové množství podle druhů na palubě plavidla v okamžiku odeslání rádiové zprávy vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti

Výmět druhu

množství

RJ

3 písm.

7 čísl.

Kód druhu podle FAO

0–9999999

Vyřazený úlovek podle druhu a divize v kilogramech živé hmotnosti

Podměrečné

Druh

množství

US

3 písm.

7 čísl.

Kód druhu podle FAO

0–9999999

Podměrečný úlovek podle druhu a divize v kilogramech živé hmotnosti

Přeložené druhy

Druh

množství

KG

3 písm.

7 čísl.

Kód druhu podle FAO

0–9999999

Informace ohledně přeloženého množství podle druhu v kilogramech živé hmotnosti zaokrouhleného na nejbližších 100 kg přeložených druhů mezi plavidly během provozu v oblasti upravené předpisy

Příslušná oblast

RA

6 písm.

Kódy ICES/NAFO

Kód pro příslušnou oblast rybolovu

Cílené druhy

DS

3 písm.

Kód podle FAO

Kód pro cílový druh, na nějž se plavidlo zaměřuje. Údaje možné pro několik druhů oddělených mezerou.

Např. //DS/druh druh druh//

Pozorovatel na palubě

OO

1 písm.

A, nebo N

Přítomnost pozorovatele na palubě, sledujícího dodržování závazků

Přeloženo z

TF

7 písm.

Kód IRCS

Mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla

Přeloženo na

TT

7 písm.

Kód IRCS

Mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

Jméno velitele

MA

30 písm.

 

Jméno velitele plavidla

Pobřežní stát

CS

3 písm.

ISO-3166

Třímístný písmenný kód

Pobřežní stát přístavu vykládky

Předpokládané datum

PD

8 čísl.

RRRRMMDD

Předpokládané datum (UTC), kdy velitel hodlá být v přístavu

Předpokládaný čas

PT

4 čísl.

HHMM

Předpokládaný čas (UTC), kdy velitel hodlá být v přístavu

Název přístavu

PO

20 písm.

 

Název skutečného přístavu vykládky

Rychlost

SP

3 čísl.

Uzly*10

např. //SP/105 = 10,5 uzlu

Kurz

CO

3 čísl.

Stupnice 360°

např. //CO/270 = 270

Úlovky pod pronajatou vlajkou

CH

3 písm.

ISO-3166

Vlajka smluvní strany nájmu

Oblast vplutí

AE

6 písm.

Kódy ICES/NAFO

Vplutí do divize NAFO

Počet dnů odlovu

DF

3 čísl.

1–365

Počet dní, které plavidlo strávilo v rybolovné zóně během výjezdu.

Zjištěné porušení předpisů

AF

1 písm.

A, nebo N

Pro pozorovatele na palubě za účelem hlášení jeho zjištění

Velikost ok

ME

3 čísl.

0–999

Průměrná velikost ok v milimetrech

Výroba

PR

3 písm.

Kód

Kód pro produkci příloha II.K

Lodní deník

LB

1 písm.

A, nebo N

Pro pozorovatele na palubě za účelem schválení záznamů v lodním deníku

Rádiová hlášení

HA

1 písm.

A, nebo N

Pro pozorovatele na palubě za účelem schválení rádiových hlášení z plavidla

Jméno pozorovatele

ON

30 písm.

Text

Jméno pozorovatele na palubě

Volný text

MS

255 písm.

Text

Údaj týkající se činnosti; pro další poznámky pozorovatele

D.1.   Struktura zpráv a sdělení, stanovená v příloze II.E a v příloze II.F při předávání střediskem pro sledování rybolovu na sekretariát

V případě potřeby každý členský stát přepošle sekretariátu zprávy a sdělení přijaté od plavidel v souladu s články 28 a 29 ochranných a donucovacích opatření s těmito změnami:

nahrazení adresy (AD) adresou sekretariátu (XNW),

vložení datových prvků „datum záznamu“ (RD), „hodina záznamu“ (RT), „číslo záznamu“ (RN) a „odesílatel“ (FR).

D.2.   Odpovědní zprávy

Na vyžádání členského státu sekretariát zašle odpovědní zprávu pokaždé, když je přijato elektronické předání zprávy nebo sdělení.

A)   Formát odpovědní zprávy

Datový prvek

Kód pole

Povinné/

nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se zprávy; místo určení, smluvní strana zasílající zprávu

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se zprávy; XNW znamená NAFO (zasílá odpovědní zprávu)

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se zprávy; druh zprávy, „RET“ pro odpovědní zprávu

Rádiová volací značka

RC

N

Podrobnosti k hlášení; mezinárodní rádiová volací značka plavidla, kopírovaná z přijaté zprávy

Pořadové číslo

SQ

N

Podrobnosti ke hlášení; pořadové číslo zprávy z plavidla v příslušném ruce, kopírované z přijaté zprávy

Status odpovědi

RS

P

Údaj týkající se hlášení; kód udávající skutečnost, zda byla zpráva uznána nebo neuznána (ACK nebo NAK)

Číslo chybné odpovědi

RE

N

Podrobnosti k hlášení; číslo udávající typ chyby Viz tabulku B) s číselnými kódy chybných odpovědí.

Číslo záznamu

RN

P

Podrobnosti k hlášení; číslo záznamu zprávy, která byla přijata

Datum

DA

P

Údaj týkající se zprávy; datum předání

Čas

TI

P

Údaj týkající se zprávy; čas předání

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

B)   Číselné kódy chybných odpovědí

Předmět/článek

Číselné kódy chyb

Příčina chyby

Odmítnuto (NAK)

Vyžaduje následné opatření

Přijato a uloženo (ACK)

Vyžaduje následné opatření

Přijato a uloženo (ACK)

s varováním

Spojení

101

 

 

Zpráva je nečitelná

 

102

 

 

Hodnota údajů či jejich velikost je mimo rozsah

 

104

 

 

Chybí povinné údaje

 

105

 

 

Tato zpráva je zdvojená; pokus znovu zaslat dříve odmítnutou zprávu

 

106

 

 

Nepovolený zdroj údajů

 

 

 

150

Chyba pořadí

 

 

 

151

Datum/doba v budoucnu

 

 

 

155

Tato zpráva je zdvojená; pokus znovu zaslat dříve přijatou zprávu

Článek 25 ochranných a donucovacích opatření

 

 

250

Pokus zaslat plavidlu opět oznámení

 

 

251

 

Plavidlu nebylo zasláno oznámení

 

 

252

 

Druhy nespadající pod AUT nebo SUS

 

 

 

 

 

Článek 28 ochranných a donucovacích opatření

 

301

 

Hlášení o úlovku zasláno před hlášením o úlovku při vplutí

 

 

302

 

Hlášení o překládce zasláno před hlášením o úlovku při vplutí

 

 

303

 

Hlášení o úlovku při odplutí zasláno před hlášením o úlovku při vplutí

 

 

304

 

Nebylo přijato hlášení o poloze (CAT, TRA, COX)

 

 

 

350

Hlášení o poloze zasláno bez hlášení o úlovku při vplutí

E.   Druhy zpráv a sdělení

Příloha

Ustanovení

Kód

Sdělení/

zpráva

Poznámky

II.C

Článek 25 odst. 1 písm. a) ochranných a donucovacích opatření

NOT

Oznámení

Oznamování rybářských plavidel

II.C

Článek 25 odst. 1 písm. b) ochranných a donucovacích opatření

WIT

Odnětí povolení

Oznámení odnětí povolení pro registrované plavidlo

II.C

Článek 25 odst. 5 písm. a) ochranných a donucovacích opatření

AUT

Povolení

Oznámení plavidel s povolením provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy NAFO

II.C

Článek 25 odst. 5 písm. b) ochranných a donucovacích opatření

SUS

Pozastavení platnosti povolení

Oznámení pozastavení platnosti povolení pro provádění rybolovných činností v oblasti upravené předpisy NAFO vč. počátečního období jeho platnosti

II.E

Článek 29 odst. 2 ochranných a donucovacích opatření

Článek 29 odst. 8 ochranných a donucovacích opatření

ENT

POS

EXI

MAN

Vplutí

Poloha

Odplutí

Ručně určená poloha

Zprávy systému sledování plavidel

Zprávy předané smluvní straně rybářskými plavidly s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování

II.F

Článek 28 odst. 6 písm. a) ochranných a donucovacích opatření

COE

Úlovek při vplutí

Zpráva předaná rybářským plavidlem před vplutím do oblasti upravené předpisy

Článek 28 odst. 6 písm. c) ochranných a donucovacích opatření

CAT

Úlovek

Zpráva o úlovku denně, pro všechny druhy podle divize

Článek 28 odst. 6 písm. d) ochranných a donucovacích opatření

COB

Překročení hranice

Zpráva o úlovcích před překročením hranice k 3L

Článek 28 odst. 6 písm. e) ochranných a donucovacích opatření

TRA

Překládka

Zpráva o naloženém a vyloženém množství v oblasti upravené předpisy

Článek 28 odst. 6 písm. f) ochranných a donucovacích opatření

POR

Přístav vykládky

Zpráva o úlovcích na palubě a hmotnosti, která bude vyložena

Článek 28 odst. 6 písm. b) ochranných a donucovacích opatření

COX

Úlovek při odplutí

Zpráva předaná rybářským plavidlem před opuštěním oblasti upravené předpisy

Článek 28 odst. 6 ochranných a donucovacích opatření

CAN

Zrušení

Zpráva o zrušení zprávy stanovená v článku 28 odst. 6 ochranných a donucovacích opatření

II.D.D

Článek 29 odst. 10 písm. a) ochranných a donucovacích opatření

Článek 28 odst. 9 písm. c) ochranných a donucovacích opatření

RET

Odpovědní zpráva

Automatická elektronická zpráva v souladu s přijetím záznamů

II.G.

Článek 30 odst. 14 písm. e) ochranných a donucovacích opatření

OBR

Pozorovatel

Denní zpráva pozorovatele

32.   FORMÁT PRO ZRUŠENÍ ZPRÁVY O ÚLOVKU V PŘÍLOZE II.F OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 25 ODST. 6 A 7 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

„ZRUŠENÍ“ zprávy

Specifikace formátu pro zasílání zpráv ze střediska pro sledování rybolovu do NAFO (XNW), viz také přílohy II.D.A, II.D.B, II.D.C a II.D.D.1

Datový prvek

Kód pole

Povinné/

nepovinné

Požadavky na pole

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; adresa předávající strany (třímístný kód ISO)

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro NAFO

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; jedinečné pořadové číslo zprávy začínající každoročně číslem 1 pro záznamy zaslané ze střediska pro sledování rybolovu do „XNW“ (viz také příloha II.D.C)

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; rok, měsíc a den ve formátu UTC předání záznamu ze střediska pro sledování rybolovu

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; hodiny a minuty ve formátu UTC předání záznamu ze střediska pro sledování rybolovu

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh zprávy, „CAN (10)“ pro zrušení zprávy

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj týkající se registrace; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Zrušená zpráva

CR

P

Údaj týkající se zprávy; číslo záznamu zprávy, která má být zrušena

Rok zrušené zprávy

YR

P

Údaj týkající se hlášení; rok zprávy ve formátu UTC, která se má zrušit

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum předání z plavidla ve formátu UTC (11)

Čas

TI

P

Údaj týkající se sdělení; čas předání z plavidla ve formátu UTC (11)

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

33.   PŘÍLOHA II.N OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 25 ODST. 9 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Informace v lodním deníku rybolovu o úlovku na jedno vytažení sítě

Stát vlajky

Volací značka plavidla

Vytažení sítě

číslo

Typ rybolovného zařízení

Divize NAFO

Rok zahájení

(RRRR)

Měsíc zahájení (MM)

Den zahájení (DD)

Zeměpisná šířka při zahájení

(desetiny stupně)

Zeměpisná délka při zahájení

(desetiny stupně)

Hloubka při zahájení

(m)

Čas zahájení (UTC)

(HHMM)

Rok ukončení

(RRRR)

Měsíc ukončení

(MM)

Den ukončení

(DD)

Zeměpisná šířka při ukončení

(desetiny stupně)

Zeměpisná délka při ukončení

(desetiny stupně)

Hloubka při ukončení

Čas ukončení (UTC) (HHMM)

Druh (třímístný písmenný kód podle FAO)

Uchované (živá hmotnost kg)

Vyřazené (živá hmotnost kg)

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.   FORMÁT PRO VÝMĚNU ÚDAJŮ V PŘÍLOZE II.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 26 ODST. 9 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Formát údajů systému sledování plavidel

Zprávy o „vplutí“, „poloze“ a „odplutí“

Specifikace formátu pro zasílání zpráv ze střediska pro sledování rybolovu do NAFO (XNW), viz také přílohy II.D.A, II.D.B, II.D.C a II.D.D.1 ochranných a donucovacích opatření

Datový prvek

Kód pole

Povinné /

nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení; „XNW“ pro NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; adresa předávající strany (třímístný kód ISO)

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; jedinečné pořadové číslo zprávy začínající každoročně číslem 1 pro záznamy zaslané ze střediska pro sledování rybolovu do „XNW“ (viz také příloha II.D.C)

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; rok, měsíc a den ve formátu UTC předání záznamu ze střediska pro sledování rybolovu

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se zprávy; hodiny a minuty ve formátu UTC předání záznamu ze střediska pro sledování rybolovu

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se zprávy; druhy zpráv, „ENT“, „POS“ nebo „EXI“

i.

„ENT“ pro první polohu systému sledování plavidel, kterou každé plavidlo předává při vplutí do oblasti regulované předpisy podle zjištění střediska pro sledování rybolovu smluvní strany;

ii.

„POS“ pro každou následující polohu systému sledování plavidel, kterou každé plavidlo předává z oblasti upravené předpisy;

iii.

„EXI“ pro první polohu systému sledování plavidel, kterou každé plavidlo předává při odplutí z oblasti regulované předpisy podle zjištění střediska pro sledování rybolovu smluvní strany;

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj týkající se registrace; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Pořadové číslo

SQ

N

Údaj týkající se hlášení; jedinečné pořadové číslo zprávy začínající každoročně číslem 1 pro záznamy zaslané z plavidla do místa určení (XNW) (viz také příloha II.D.C)

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Smluvní strana

Interní referenční

číslo

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

M (12)

Údaj týkající se činnosti; zeměpisná šířka při určení polohy předaná z plavidla

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

M (12)

Údaj týkající se činnosti; zeměpisná délka při určení polohy předaná z plavidla

Rychlost

SP

P

Údaj týkající se činnosti; rychlost při určení polohy předaná z plavidla

Kurz

CO

P

Údaj týkající se činnosti; kurz při určení polohy předaný z plavidla

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum ve formátu UTC při určení polohy předané z plavidla

Čas

TI

P

Údaj týkající se zprávy; čas ve formátu UTC při určení polohy předaný z plavidla

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

Zpráva o ručně určené poloze

Specifikace formátu pro zasílání zpráv ze střediska pro sledování rybolovu do NAFO (XNW), viz také přílohy II.D.A, II.D.B, II.D.C a II.D.D.1

Datový prvek

Kód pole

Povinné /

nepovinné

Poznámky

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení; „XNW“ pro NAFO

Odesílatel

FR

P

Údaj týkající se hlášení; adresa předávající strany (třímístný kód ISO)

Číslo záznamu

RN

P

Údaj týkající se hlášení; jedinečné pořadové číslo zprávy začínající každoročně číslem 1 pro záznamy zaslané ze střediska pro sledování rybolovu do „XNW“ (viz také příloha II.D.C)

Datum záznamu

RD

P

Údaj týkající se hlášení; rok, měsíc a den ve formátu UTC předání záznamu ze střediska pro sledování rybolovu

Čas záznamu

RT

P

Údaj týkající se hlášení; hodiny a minuty ve formátu UTC předání záznamu ze střediska pro sledování rybolovu

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení; „MAN“ pro hlášení sdělená plavidly s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování v souladu s článkem 29 odst. 8 ochranných a donucovacích opatření

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj o registraci plavidla; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Pořadové číslo

SQ

N

Údaj týkající se hlášení; jedinečné pořadové číslo zprávy začínající každoročně číslem 1 pro záznamy zaslané z plavidla do místa určení (XNW) (viz také příloha II.D.C)

Číslo výjezdu

TN

N

Údaj týkající se činnosti; pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

Název plavidla

NA

N

Údaj o registraci plavidla; název plavidla

Smluvní strana

Interní referenční

číslo

IR

N

Údaj o registraci plavidla. Jedinečné číslo plavidla členského státu ve tvaru třímístného kódu státu vlajky podle ISO, následovaného číslem

Vnější registrační číslo

XR

N

Údaj o registraci plavidla; číslo plavidla vyznačené na boku

Zeměpisná šířka

LA

P

Údaj týkající se činnosti; zeměpisná šířka při určení polohy předaná z plavidla

Západní délka

LO

P

Údaj týkající se činnosti; zeměpisná délka při určení polohy předaná z plavidla

Rychlost

SP

P

Údaj týkající se činnosti; rychlost při určení polohy předaná z plavidla

Kurz

CO

P

Údaj týkající se činnosti; kurz při určení polohy předaný z plavidla

Datum

DA

P

Údaj týkající se hlášení; datum ve formátu UTC při určení polohy předané z plavidla

Čas

TI

P

Údaj týkající se zprávy; čas ve formátu UTC při určení polohy předaný z plavidla

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

35.   ZPRÁVA POZOROVATELE V PŘÍLOZE II.M OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 27 ODST. 11 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Standardizovaný vzor zprávy pozorovatele

Část 1. Informace o rybářském výjezdu a rybolovném zařízení

1A.   Rybářský výjezd

Volací značka plavidla

 

Název plavidla

 

Stát vlajky

 

Číslo výjezdu

 

Jméno velitele rybolovu

 

Počet členů posádky

 

Jméno pozorovatele

 

Datum zahájení pozorování

 

Datum ukončení pozorování

 

Datum hlášení

 

Délka plavidla (m)

 

Typ plavidla

 

Hrubá prostornost plavidla

 

Výkon motoru (uveďte PS nebo KW)

 

Kapacita nákladního prostoru pro zmrazené ryby (m3)

 

Kapacita nákladního prostoru pro rybí moučku (m3)

 

Ostatní kapacita nákladního prostoru (m3)

 

Cílené druhy

 

Navštívená/navštívené divize NAFO

 

Datum vplutí do oblasti regulované předpisy NAFO

 

Datum odplutí z oblasti regulované předpisy NAFO

 

Přístav vykládky

 

Jiná navštívená oblast/navštívené oblasti

 

Poznámky

 

1B.   Informace o vlečném zařízení

Informace o vlečném zařízení

Počet zařízení

Typ zařízení

Značka zařízení

Velikost ok (mm)

Připevňovací kování

Rozteč mřížek

Popruhy

Křídla

Hlavní část

Prodlužovací dílec

kapsa

Max.

Min.

Průměr

Max.

Min.

Průměr

Max.

Min.

Průměr

Max.

Min.

Průměr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část 2. Informace o úlovku a intenzitě rybolovu na jedno vlečení/ponoření/vytažení sítě

Informace o úlovku a intenzitě rybolovu na jedno vytažení sítě

Počet vytažení sítě

Počet zařízení

Datum (RRRRMMDD)

Divize

NAFO

ZAČÁTEK

KONEC

Druh (3místný písmenný kód podle FAO)

Cílené druhy? (ano nebo ne)

Forma produktu

Použitý vyrovnávací koeficient

Uchované (kg)

Vyřazené

Poznámky

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

Hloubka (m)

Čas (UTC) (HHMM):

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

Hloubka (m)

Čas (UTC) (HHMM):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část 3. Informace o souladu s předpisy

Zadejte zjištění ohledně:

1)

rozdílů mezi záznamy v lodním deníku a odhady pozorovatele,

2)

funkčnosti zařízení pro satelitní sledování,

3)

jiných poznatků.

Část 4. Shrnutí intenzity rybolovu a odlovu

4A.   Shrnutí intenzity rybolovu

Tabulka shrnutí intenzity rybolovu

Divize NAFO

Počet zařízení

Cílené druhy

Datum

Počet vytažení sítě

Hloubka (m)

Počet hodin rybolovu

Počet dní rybolovu

Začátek

Konec

Minimální

Maximální

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4B.   Shrnutí odlovu

Shrnutí odlovu při rybářském výjezdu (úlovek podle divize a druhů)

Divize NAFO

Druh

Úlovek (v kg)

Uchované

Vyřazené

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část 5. Formulář pro četnost délek

Četnost délek

Číslo výjezdu:

Kód druhu:

 

Počet vlečení/ponoření/vytažení sítě:

 

Druh vzorku:

 

Typ měření

 

Metoda měření:

 

Celkem změřeno:

 

Hmotnost vzorku:

 

Hmotnost úlovku:

 

Druh rybolovného zařízení:

 

Počet zařízení:

 

pohlaví:

pohlaví:


Záznam

číslo

Záznam

číslo

0

 

0

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

9

 

0

 

0

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

9

 

0

 

0

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

7

 

7

 

8

 

8

 

9

 

9

 

0

 

0

 

1

 

1

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

36.   ZPRÁVA POZOROVATELE PŘEDÁVANÁ DENNĚ, V PŘÍLOZE II.G OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 27 ODST. 11 PISM. E) NARIZENI (EU) 2019/833

Zpráva pozorovatele

Datový prvek

Kód

Povinné / nepovinné

Požadavky na pole

Začátek záznamu

SR

P

Systémový údaj; označuje začátek záznamu

Adresa

AD

P

Údaj týkající se hlášení; místo určení, „XNW“ pro NAFO

Pořadové číslo

SQ

P

Údaj týkající se hlášení; pořadové číslo hlášení ve stávajícím roce

Druh zprávy

TM

P

Údaj týkající se hlášení; druh hlášení, „OBR“ pro zprávu pozorovatele

Rádiová volací značka

RC

P

Údaj týkající se registrace; mezinárodní rádiová volací značka plavidla

Rybolovné zařízení

GE

P

Údaj týkající se činnosti; kód FAO pro rybolovné zařízení

Cílené druhy (18)

DS

P

Údaj týkající se činnosti; kód druhu podle FAO

Velikost ok

ME

P

Údaj týkající se činnosti; průměrná velikost ok v milimetrech

Příslušná oblast

RA

P

Údaj týkající se činnosti; divize NAFO

Denní úlovky

živá hmotnost

druhu

CA

P

P

Údaj týkající se činnosti; úlovek uchovaný na palubě podle druhu a divize od poslední zprávy pozorovatele v kilogramech, zaokrouhlený na nejbližší celé stovky kilogramů. Způsobilý pro několik párů polí, sestává z druhu (třímístný písmenný kód podle FAO) a živé hmotnosti v kilogramech (max. 9 číslic), s každým polem odděleným mezerou, např.

//CA/druhmezerahmotnostmezeradruhmezerahmotnostmezeradruhmezerahmotnostmezera//

Výměty

živá hmotnost

druhu

RJ

M (13)

Údaj týkající se činnosti; vyřazený úlovek podle druhu a divize od poslední zprávy pozorovatele v kg, zaokrouhlený na nejbližší celé stovky kilogramů. Způsobilý pro několik párů polí, sestává z druhu (třímístný písmenný kód podle FAO) a živé hmotnosti v kilogramech (max. 9 číslic), s každým polem odděleným mezerou, např.

//RJ/druhmezerahmotnostmezeradruhmezerahmotnostmezeradruhmezerahmotnostmezera//

Podměrečné

živá hmotnost

druhu

US

M (13)

Údaj týkající se činnosti; podměrečný úlovek podle druhu a divize od poslední zprávy pozorovatele v kg, zaokrouhlený na nejbližší celé stovky kilogramů. Způsobilý pro několik párů polí, sestává z druhu (třímístný písmenný kód podle FAO) a živé hmotnosti v kilogramech (max. 9 číslic), s každým polem odděleným mezerou, např.

//US/druhmezerahmotnostmezeradruhmezerahmotnostmezeradruhmezerahmotnostmezera//

Lodní deník

LB

P

Údaj týkající se činnosti; „ano“, nebo „ne“ (14)

Výroba

PR

P

Údaj týkající se činnosti; kód produkce. Viz přílohu II.K ochranných a donucovacích opatření

Rádiová hlášení

HA

P

Údaj týkající se činnosti; ověření pozorovatelem, zda je zpráva vypracovaná velitelem plavidla správná, „ano“, nebo „ne“ (15)

Zjevná

porušení

AF

P

Údaj týkající se činnosti; „ano“, nebo „ne“ (16)

Jméno pozorovatele

ON

P

Údaj týkající se hlášení; jméno pozorovatele, který zprávu podepsal

Datum

DA

P

Údaj týkající se zprávy; datum předání

Volný text

MS

N (17)

Údaj týkající se činnosti; další poznámky pozorovatele

Čas

TI

P

Údaj týkající se zprávy; čas předání

Konec záznamu

ER

P

Systémový údaj; označuje konec záznamu

37.   PRAVIDLA O ZACHOVANI DUVERNOSTI V PRILOZE II.B OCHRANNÝCH A DONUCOVACICH OPATRENI PODLE CL. 28 ODST. 10 A CLANKU 43 NARIZENI (EU) 2019/833

Pravidla o zachování důvěrnosti

USTANOVENÍ O BEZPEČNÉM A DŮVĚRNÉM ZACHÁZENÍ S ELEKTRONICKÝMI ZPRÁVAMI A SDĚLENÍMI PŘEDÁVANÝMI V SOULADU S ČLÁNKY 28 A 29 OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ

1)   Oblast působnosti

Ustanovení uvedená níže platí pro všechny elektronické zprávy a sdělení předávané a přijaté v souladu s články 28 a 29 ochranných a donucovacích opatření (dále jen „zprávy a sdělení“).

2)   Obecná ustanovení

a)

Výkonný tajemník a příslušné orgány smluvních stran, které předávají a přijímají zprávy a sdělení, učiní všechna nezbytná opatření tak, aby byla dodržena ustanovení o zabezpečení a zachování důvěrnosti, uvedená v oddílech 3 a 4.

b)

Výkonný tajemník informuje všechny smluvní strany o opatřeních, která byla učiněna v sekretariátu, s cílem dodržet tato ustanovení o zabezpečení a zachování důvěrnosti.

c)

Výkonný tajemník učiní všechny nezbytné kroky s cílem zajistit dodržování požadavků vztahujících se na odstraňování zpráv a sdělení, se kterými sekretariát pracuje.

d)

Členské státy zaručují výkonnému tajemníkovi právo v případě potřeby požadovat opravu zpráv a sdělení nebo jejich výmaz, pokud jejich zpracování není v souladu s ustanoveními ochranných a donucovacích opatření.

e)

Bez ohledu na ustanovení uvedená v čl. 29 odst. 10 písm. b) až d) ochranných a donucovacích opatření může komise NAFO vydat pokyn výkonnému tajemníkovi, aby zprávy a sdělení přijaté podle článků 28 a 29 ochranných a donucovacích opatření nebyly pro smluvní stranu dostupné, pokud bude zjištěno, že dotčený členský stát nedodržel tato ustanovení o zabezpečení a zachování důvěrnosti.

3)   Ustanovení o zachování důvěrnosti

a)

Zprávy a sdělení mohou být použity pouze k účelům uvedeným v ochranných a donucovacích opatřeních. Žádná zpráva nebo sdělení uvedené v oddílu 1 se neuchovává v počítačové databázi sekretariátu, pokud to není výslovně uvedeno v ochranných a donucovacích opatřeních.

b)

Každý členský stát, který vykonává inspekci, umožní přístup ke zprávám a sdělením pouze svým inspekčním prostředkům a inspektorům, kteří byli přiděleni společnému inspekčnímu a sledovacímu programu. Zprávy a sdělení se předávají inspekční platformě a inspektorům nejpozději do 48 hodin před vstupem do oblasti upravené předpisy.

c)

Výkonný tajemník odstraňuje všechny originální zprávy a sdělení uvedené v oddílu 1 z databáze sekretariátu do konce prvního kalendářního měsíce následujícího po roce, ve kterém zprávy a sdělení vznikly. Po tomto datu uchovává informace týkající se úlovku a pohybu rybářských plavidel pouze výkonný tajemník, poté, co byla učiněna opatření pro to, aby nebylo možné zjistit identitu jednotlivých plavidel.

d)

Výkonný tajemník neumožní přístup ke zprávám a sdělením pro ostatní strany, vyjma těch, které jsou výslovně uvedeny v čl. 29 odst. 10 písm. b) až d) ochranných a donucovacích opatření.

e)

Členský stát vykonávající inspekci může uchovávat a ukládat zprávy a sdělení předané tajemníkem po dobu 24 hodin od okamžiku, kdy plavidlo, kterého se týkají, opustilo oblast upravenou předpisy a opětovně do ní nevstoupilo. Vyplutí je považováno za uskutečněné šest hodin po sdělení úmyslu opustit oblast upravenou předpisy.

4)   Ustanovení o zabezpečení

a)   Přehled

Členský stát vykonávající inspekci, Komise (nebo orgán určený Komisí) a sekretariát zajišťují bezpečné zacházení se zprávami a sděleními ve svých zařízeních pro elektronické zpracování dat, zejména v těch případech, kde zpracování zahrnuje přenos přes síť. Členský stát, Komise (nebo orgán určený Komisí) a sekretariát musí zavést vhodná technická a organizační opatření za účelem chránit zprávy a sdělení před nechtěným nebo nelegálním zničením nebo náhodnou ztrátou, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem jakož i před všemi nevhodnými způsoby zpracování.

Od počátku musí být řešeny následující otázky bezpečnosti:

Kontrola přístupu do systému:

Systém musí být sestaven tak, aby do něj nemohly proniknout neoprávněné osoby.

Kontrola pravosti a přístupu k údajům:

Systém musí být sestaven tak, aby oprávněné strany měly přístup pouze k předem stanovenému souboru dat.

Zabezpečení komunikace:

Systém musí být sestaven tak, aby zaručoval zcela bezpečný přenos zpráv a sdělení.

Zabezpečení údajů:

Systém musí být zabezpečen s cílem zajistit, že všechny zprávy a sdělení, které vstupují do systému, budou bezpečně uloženy po potřebnou dobu a že s nimi nebude nedovoleně manipulováno.

Zabezpečovací postupy:

Zabezpečovací postupy jsou navrženy tak, aby zohledňovaly přístup do systému (hardwaru i softwaru), správu i údržbu systému, zálohování i obecné využití systému.

S ohledem na stav techniky a náklady na jejich provádění zajistí tato opatření přiměřenou úroveň zabezpečení, která odpovídá rizikům vyplývajícím ze zpracování zpráv a sdělení.

Bezpečnostní opatření jsou podrobněji popsána v následujících odstavcích.

b)   Kontrola přístupu do systému

Hlavní počítačové systémy členského státu a sekretariátu musí odpovídat kritériím bezpečnostního systému úrovně C2 (podle popisu v oddílu 2.2 kritérií pro hodnocení důvěryhodnosti počítačových systémů (TCSEC) Ministerstva obrany USA, DOD 5200.28-STD z prosince roku 1985).

Následující prvky představují některé funkce poskytované bezpečnostním systémem úrovně C2:

přísný systém s hesly a ověřováním. Každý uživatel má přidělenou jedinečnou identifikaci uživatele a odpovídající heslo. Pokaždé, když se uživatel připojí k systému, musí zadat správné heslo. Jakmile je připojen, má uživatel přístup pouze k těm funkcím a údajům, ke kterým má uživatelská práva. Pouze jeden privilegovaný uživatel má přístup ke všem údajům;

fyzický přístup k počítačovému systému je kontrolován;

provádění auditů; je používán výběrový záznam událostí pro analýzu a odhalení případných mezer v zabezpečení;

kontrola přístupu časovým omezením; doba, po kterou může být uživatel připojen k systému, je časově omezena na určité hodiny dne a na určité dny v týdnu;

kontrola přístupu k uživatelskému pracovišti; oprávnění uživatelé mají určené své uživatelské počítače.

c)   Zabezpečení pravosti a přístupu k údajům

Protokoly o výměně údajů pro elektronický přenos hlášení a zpráv mezi členským státem, komisí NAFO a sekretariátem jsou řádně testovány sekretariátem a schváleny komisí NAFO. Elektronický přenos podléhá bezpečnostním postupům stanoveným v této příloze.

d)   Zabezpečení komunikace

Musí být použito vhodné zašifrování protokolů, řádně testované sekretariátem a schválené komisí NAFO, které zajišťuje důvěrnost a pravost. Musí existovat politika správy klíčů s cílem podporovat používání kryptografických technik. Zejména bude zaručena integrita infrastruktury veřejných klíčů pomocí digitálních certifikátů, které zajistí správnou identifikaci a ověření strany předávající informace.

e)   Zabezpečení údajů

Omezení k přístupu k údajům je zajištěno pomocí pružného mechanismu identifikace uživatele a zaheslovaného přístupu. Každý uživatel obdrží přístup pouze k údajům, které jsou pro jeho úlohu nezbytné.

f)   Zabezpečovací postupy

Každý členský stát, Komise (a orgán určený Komisí) a výkonný tajemník jmenují správce zabezpečovacího systému. Správce zabezpečovacího systému provádí přezkumy logovacích souborů vytvořených softwarem, zachovává bezpečnost systému v řádném stavu, omezuje přístup do systému podle potřeby a jako styčná osoba se sekretariátem řeší bezpečnostní záležitosti.

38.   FORMULÁŘ ZPRÁVY O DOHLEDU V PŘÍLOZE IV.A OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 30 ODST. 1 PÍSM. A) A ČL. 45 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Formulář zprávy o dohledu

1.   ÚŘEDNÍK

Jméno

 

Doklad totožnosti

 

Smluvní strana

 

2.   Souvislosti pozorování

Letecké pozorování

Identifikační/volací značka dohledového letadla

 

Hlídka v oblasti upravené předpisy NAFO zahájena na poloze

(Zeměpisná šířka/délka)

(Datum/čas (UTC))

Hlídka v oblasti upravené předpisy NAFO ukončena na pozici

(Zeměpisná šířka/délka)

(Datum/čas (UTC))

Zařízení použité při určování zeměpisné polohy

 

Meteorologické podmínky

Směr větru / rychlost

Stav moře

Viditelnost


Jiné než letecké pozorování

Přístav/místo první identifikace

(Zeměpisná šířka/délka)

Poloha při první identifikaci

 

Datum/čas (UTC) místo první identifikace

 

3.   Pozorované plavidlo

Členský stát

 

Název plavidla, mezinárodní rádiová volací značka (IRCS), číslo plavidla uvedené na boku, číslo IMO

 

Jiné identifikační prvky (typ plavidla, barva trupu, lodní nástavba atd.)

 

Činnost plavidla

 

Použité rybolovné zařízení

 

Kurz a rychlost

 

4.   PODROBNOSTI ZAZNAMENANÝCH SNÍMKŮ (musí být poskytnuty v souladu s ochrannými a donucovacími opatřeními)

Číslo snímku

Datum a čas

Poloha

Činnost rybolovného plavidla

Poznámky

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

5.   Podrobnosti pozorování

Důvod podezření z trestného činu v souvislosti s ochrannými a donucovacími opatřeními NAFO

 

Metoda použitá pro vyhodnocení objemu pozorovaného úlovku

 

Metoda použitá pro vyhodnocení složení pozorovaného úlovku

 

Ostatní

 

Datum

Jméno úředníka:

Podpis úředníka

39.   OBRÁZEK PRAPORKU V PŘÍLOZE IV.E OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 31 PÍSM. B) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Image 14

Praporky vztyčené na plavidle inspekce NAFO. Plavidlo sloužící k převozu inspektora na palubu sledovaného plavidla vztyčí vlajku, tato vlajka však může mít poloviční velikost.

40.   PRAVIDLA O POSKYTOVÁNÍ NALOĎOVACÍHO ŽEBŘÍKU V PŘÍLOZE IV.G OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 32 PÍSM. C) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Konstrukce a používání naloďovacích žebříků

1)

K dispozici musí být naloďovací žebřík, který umožní inspektorům bezpečné nalodění na palubu a vylodění na moře. Naloďovací žebřík musí být udržován v čistotě a v dobrém stavu.

2)

Žebřík musí být umístěn a zabezpečen tak, aby

a)

nebyl znečištěn látkami, které mohou být vypouštěny z plavidla;

b)

nebyl v dosahu zakřivení trupu plavidla a byl pokud možno v jeho polovině, což umožní inspektorům bezpečný vstup na palubu;

c)

byla každá příčka pevně opřena o bok plavidla.

3)

Příčky naloďovacího žebříku musejí:

a)

být zhotoveny z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu se stejnými vlastnostmi, z jednoho kusu bez suků, přičemž čtyři nejnižší příčky mohou být z gumy o dostatečné síle a pevnosti nebo z jiného vhodného materiálu o stejných vlastnostech;

b)

mít účinný protiskluzný povrch;

c)

být nejméně 480 mm dlouhé, 115 mm široké a 23 mm silné, nepočítaje v to všechny protiskluzné součásti nebo drážky;

d)

být od sebe rovnoměrně vzdálené nejméně 300 mm a nejvíce 380 mm;

e)

být zabezpečeny takovým způsobem, aby zůstávaly vodorovné.

4)

Žádný naloďovací žebřík nesmí mít více než dvě náhradní příčky, jejichž zajištění je provedeno odlišným způsobem od způsobu použitého v původní konstrukci žebříku a všechny příčky takto zajištěné musejí být nahrazeny co možná nejdříve příčkami, které budou zajištěny způsobem použitým v původní konstrukci žebříku. Jestliže je kterákoliv náhradní příčka připevněna k postranním lanům naloďovacího žebříku pomocí drážek na straně příčky, potom tyto drážky musí být na delších stranách příček.

5)

Postranní lana žebříku musejí být ze dvou nepotažených konopných lan nebo lan stejných vlastností o obvodu nejméně 60 mm na každé straně, přičemž nesmějí být pokryta žádným materiálem a musejí být až po horní příčku nepřerušované a bez spojek. V případě potřeby musejí být připravena k použití dvě provazová zábradlí o obvodu nejméně 65 mm náležitě upevněná k plavidlu, jakož i záchytné lano.

6)

Latě z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu o stejných vlastnostech, z jednoho kusu bez suků a o délce 1,8 m až 2 m, musejí být připevněny v takovém rozestupu, aby zabránily zkroucení naloďovacího žebříku. Nejnižší lať musí být připevněna na páté příčce od spodu žebříku a rozestup mezi jednotlivými latěmi nesmí být vyšší než devět příček.

7)

Přechod mezi horní částí naloďovací žebříku a visutými schůdky nebo jiným zařízením musí být zajištěn tak, aby inspektoři mohli pohodlně a bezpečně vstoupit na palubu a palubu opustit. Jestliže je tímto přechodem průchod v zábradlí nebo v hrazení paluby, musí být opatřen odpovídajícími držadly. Jestliže je tímto přechodem žebřík na hrazení paluby, musí být tento žebřík bezpečně připevněn k zábradlí hrazení paluby nebo plošiny a v místě nastupování na plavidlo nebo vystupování z plavidla musejí být umístěny dvě podpěry vzdálené od sebe nejméně 0,70 m a nejvíce 0,80 m. Každá podpěra musí být pevně upevněna ke konstrukci plavidla nebo blízko jejího základu a rovněž na vyšším místě, její průměr musí být nejméně 40 mm a musí přečnívat nejméně 1,20 m nad hrazením paluby.

8)

V noci musí být zajištěno takové osvětlení, aby jak část naloďovacího žebříku přesahujícího přes okraj paluby, tak také místo, kde inspektor vstupuje na palubu, byly dostatečně osvětleny. Záchranný kruh opatřený samozažíhacím světlem musí být nadosah a připraven k okamžitému použití. Vrhací lano musí být připraveno k okamžitému použití v případě potřeby.

9)

Je třeba zajistit, aby naloďovací žebřík mohl být použit na obou bocích plavidla. Odpovědný inspektor může uvést, na kterém boku by chtěl mít umístěn naloďovací žebřík.

10)

Nad instalací žebříku a naloďováním a vyloďováním inspektora vykonává dozor odpovědný důstojník plavidla. Odpovědný důstojník plavidla je v rádiovém spojení s velitelským můstkem.

11)

Jestliže by na jakémkoliv plavidle zabraňovaly konstrukční prvky jako například pásy proti odření provedení kteréhokoliv z těchto ustanovení, musí být provedena zvláštní opatření k zajištění toho, aby se inspektoři mohli bezpečně nalodit a vylodit.

41.   INSPEKČNÍ ZPRÁVA V PŘÍLOZE IV.B OCHRANNÝCH A DONUCOVACÍCH OPATŘENÍ PODLE ČL. 33 ODST. 1, ČL. 34 ODST. 2 PÍSM. A) A ČL. 45 PÍSM. D) NAŘÍZENÍ (EU) 2019/833

Zpráva o inspekci

ORGANIZACE PRO RYBOLOV V SEVEROZÁPADNÍM ATLANTIKU

(Inspektor: prosím vyplňte VELKÝMI PÍSMENY A ČERNOU TUŽKOU)

1.   PŘIDĚLENÉ INSPEKČNÍ PLAVIDLO

1.1 NÁZEV

 

1.2 REGISTRACE

 

1.3 Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS)

 

1.4 Rejstříkový přístav

 

2.   Zmocněný inspektor / zmocnění inspektoři

JMÉNO

SMLUVNÍ STRANA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Inspektor – stážista

JMÉNO

SMLUVNÍ STRANA

 

 

4.   INFORMACE O PLAVIDLE, NA KTERÉM BYLA PROVEDENA INSPEKCE

Smluvní strana / členský stát a přístav registrace:

 

 

 

Název plavidla

 

 

 

Vnější číslo

 

 

 

Číslo IMO

 

 

 

Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS)

 

 

 

Jméno a adresa vlastníka

 

 

 

Čas/poloha podle určení inspekčním plavidlem

UTC

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Čas/poloha podle určení velitelem kontrolovaného plavidla

UTC

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Jméno a adresa velitele

 

 

 

5.   DATUM A ČAS ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ INSPEKCE

DATUM

 

 

ČAS PŘIPLUTÍ (UTC)

 

 

ČAS ODPLUTÍ (UTC)

 

 

POLOHA PŘI ODPLUTÍ

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

6.   OVĚŘOVÁNÍ

Lodní doklady

Zkontrolováno ano/ne

Certifikované nákresy nebo popis prostoru pro ryby a mrazíren na palubě

Zkontrolováno ano/ne

Přesné a aktuální údaje rozpisu uskladnění, uchovávaného na palubě:

Zkontrolováno ano/ne

Kvóta plavidla podle oblasti populace

Případné připomínky inspektora:

7.   DATUM POSLEDNÍ INSPEKCE NA MOŘI:

8.   HLÁŠENÍ POHYBŮ PLAVIDLA / SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL

8.1 RYBÁŘSKÝ VÝJEZD

První den rybolovu v oblasti upravené předpisy

Poslední sdělená poloha

DATUM

 

 

ČAS (UTC)

 

 

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA

 

 

ZEMĚPISNÁ DÉLKA

 

 

DNY V OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY NAFO

 

 


8.2 HLÁŠENÍ / SYSTÉM SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL

 

Transpondér systému pro sledování plavidel instalován

Zkontrolováno ano/ne

Systém pro sledování plavidel funkční

Zkontrolováno ano/ne

Byla hlášení sdělena (pokud ano, zapište:)

Zkontrolováno ano/ne

9.   ZAZNAMENÁVÁNÍ INTENZITY RYBOLOVU A ODLOVU

Lodní deník rybolovu

ZkontrolovánoAno/ne

Uveďte, zda je lodní deník rybolovu:

elektronický / papírový

Jsou záznamy provedeny v souladu s článkem 28 ochranných a donucovacích opatření a jejich přílohou II.A:

Zkontrolováno ano/ne

Pokud ne, uveďte nepřesné nebo chybějící záznamy:

10.   POZOROVATELSKÝ PROGRAM

Je na palubě přítomen pozorovatel:

Ano/ne

Jméno pozorovatele:

 

Pozorovatel smluvní strany:

 

11.   MĚŘENÍ OK – V MILIMETRECH

11.1   Typ sítě:

Kapsa zatahovací sítě (vč. příp. prodluž. dílců) – vzorky 20 ok nad 100 mm ___________:

Šířka (velikost ok)

Průměrná šířka

Legální velikost

1.síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přídavný díl – vzorky ok

1. síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. síť

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. síť