(EU) 2020/123Nařízení Rady (EU) 2020/123 ze dne 27. ledna 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

Publikováno: Úř. věst. L 25, 30.1.2020, s. 1-156 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. ledna 2020 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2020/123

ze dne 27. ledna 2020,

kterým se pro rok 2020 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 43 odst. 3 Smlouvy má Rada na návrh Komise přijímat opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) vyžaduje, aby byla na základě dostupných vědeckých, technických a hospodářských doporučení, případně včetně zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) a jinými poradními orgány, jakož i na základě doporučení vydaných poradními sbory přijata opatření pro zachování zdrojů.

(3)

Rada má přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, případně včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by rybolovná práva měla být stanovena v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V souladu s čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva měla být rozdělena mezi jednotlivé členské státy způsobem, který každému členskému státu zajistí relativní stabilitu rybolovných činností pro každou populaci ryb nebo loviště.

(4)

Celkový přípustný odlov (TAC) by proto měl být stanoven v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 na základě dostupných vědeckých doporučení s ohledem na biologické a socioekonomické aspekty, přičemž by měl všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení a zohlednit názory vyjádřené v konzultacích se zúčastněnými stranami, zejména na jednáních poradních sborů.

(5)

V souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 se povinnost vykládky v plném rozsahu použije ode dne 1. ledna 2019 a všechny druhy, na které se vztahuje omezení odlovu, by měly být vyloženy. V čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že použije-li se povinnost vykládky pro určitou rybí populaci, mají být rybolovná práva stanovena s ohledem na to, že ze způsobu stanovení rybolovných práv na základě vykládky se přešlo na způsob stanovení těchto práv na základě úlovků. Na základě společných doporučení předložených členskými státy a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 přijala Komise řadu nařízení v přenesené pravomoci, kterými se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky, ve formě zvláštních plánů výmětů použitelných dočasně a na dobu, která není delší než tři roky.

(6)

Rybolovná práva pro populace druhů ryb spadajících do povinnosti vykládky by měla zohlednit skutečnost, že výměty již v zásadě nejsou povoleny. Rybolovná práva by proto měla vycházet z doporučení Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) ohledně množství celkového úlovku (místo doporučení ohledně množství požadovaného odlovu). Od doporučeného množství celkového úlovku by mělo být odečteno množství, které může být na základě výjimky i nadále předmětem výmětů během plnění povinnosti vykládky.

(7)

Existují určité populace, u nichž ICES vydala vědecké doporučení v podobě nulových úlovků. Jestliže se TAC u těchto populací stanoví na úroveň uvedenou ve vědeckém doporučení, povinnost vykládky všech úlovků ve smíšeném rybolovu, včetně vedlejších úlovků těchto populací, by vedl k jevu tzv. blokačních druhů. Aby bylo dosaženo náležité rovnováhy mezi pokračováním v rybolovu s ohledem na potenciálně závažné socioekonomické důsledky a potřebou dosáhnout dobrého biologického stavu těchto populací a aby se zároveň zohlednila obtížnost rybolovu všech populací u smíšeného rybolovu s maximálním udržitelným výnosem, je třeba stanovit zvláštní TAC pro vedlejší úlovky těchto populací. Jejich úroveň by měla být stanovena tak, aby se úmrtnost těchto populací snižovala a aby se podnítilo zlepšení selektivity a zamezení úlovků. S cílem zaručit co největší využívání rybolovných práv ve smíšeném rybolovu v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je vhodné vytvořit sdílenou rezervu pro výměnu kvót pro ty členské státy, které nemají žádné kvóty pro pokrytí svých nevyhnutelných vedlejších úlovků.

(8)

Za účelem snížení úlovků populací, pro něž jsou stanoveny TAC pro vedlejší úlovky, by rybolovná práva pro loviště, v nichž jsou loveny ryby z těchto populací, měla být stanovena na úrovních, které pomohou biomase ohrožených populací obnovit se a dosáhnout udržitelné úrovně. Aby se zabránilo nezákonným výmětům, měla by být rovněž zavedena technická a kontrolní opatření, která jsou neoddělitelně spjata s rybolovnými právy.

(9)

Podle vědeckého doporučení biomasa reprodukující se populace mořčáka evropského (Dicentrarchus labrax) v Keltském moři, Lamanšském průlivu, Irském moři a jižní části Severního moře (v divizích ICES 4b, 4c a 7a, 7d až 7h) od roku 2009 klesá a v současnosti je pod úrovní, na níž je možné dosahovat maximálního udržitelného výnosu (Btrigger), a těsně nad úrovní limitního referenčního bodu pro biomasu (Blim). Úmrtnost způsobená rybolovem se díky opatřením přijatým Unií snížila a v současnosti je pod úrovní hodnoty FMSY. Míra přibývání mladých jedinců je však nízká, přičemž od roku 2008 kolísá bez zřejmého trendu. Omezení odlovů by proto měla být uplatňována nadále, přičemž je třeba zajistit, aby cílová úmrtnost způsobená rybolovem pro tuto populaci byla v souladu s maximálním udržitelným výnosem.

(10)

V souladu s víceletým plánem pro západní vody zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 (2) má být cílové úmrtnosti způsobené rybolovem, jež bude v souladu s rozmezími FMSY stanovenými v článku 2 uvedeného nařízení, dosaženo co nejdříve, a to postupným a přírůstkovým způsobem do roku 2020 v případě populací uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení, a poté se tyto hodnoty mají zachovávat v rozmezí FMSY v souladu s článkem 4 uvedeného nařízení. Celková úmrtnost mořčáka evropského způsobená rybolovem v divizích ICES 8a a 8b by proto měla být stanovena v souladu s maximálním udržitelným výnosem a měla by zohledňovat komerční i rekreační úlovky a zahrnovat výměty (podle doporučení ICES celkem 2 533 tun). Členské státy mají přijmout vhodná opatření s cílem zajistit, aby úmrtnost způsobená rybolovem prováděným jejich loďstvy a jejich rekreačními rybáři nepřekročila hodnotu FMSY, jak je požadováno v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/472.

(11)

Rekreační rybolov mořčáka evropského má významný dopad na jeho populaci, a proto by měla být nadále uplatňována rovněž opatření pro jeho řízení. V mezích vědeckého doporučení by se měla i nadále uplatňovat praxe vypouštění ulovených jedinců zpět do moře, jakož i omezení množství úlovků. Vzhledem k nedostatečné selektivitě a k pravděpodobnosti, že bude odchycen vyšší počet jedinců než stanovená omezení, by mělo být vyloučeno používání pevných sítí. Pokud je povolena pouze praxe vypouštění ulovených jedinců zpět do moře, měla by být povolena jedině lovná zařízení, která zajišťují vysokou míru přežití. Po zvážení environmentálních, sociálních a hospodářských okolností, a zejména skutečnosti, že komerční rybáři jsou na těchto populacích v pobřežních komunitách závislí, zajišťují tato opatření týkající se mořčáka evropského náležitou rovnováhu mezi zájmy komerčních a rekreačních rybářů. Uvedená opatření by zejména umožnila, aby rekreační rybáři vykonávali své rybolovné činnosti se zohledněním jejich dopadu na tyto populace.

(12)

ICES doporučila, aby veškerá úmrtnost populace úhoře říčního (Anguilla anguilla) způsobená lidskou činností, včetně rekreačního a komerčního rybolovu, byla omezena na nulu nebo aby se nulové hodnotě co nejvíce přiblížila. Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) navíc přijala doporučení GFCM/42/2018/1, které stanoví opatření pro řízení rybolovu úhoře říčního ve Středozemním moři. Je vhodné v celé Unii zachovat stejné podmínky, a tedy ponechat v platnosti pro vody Unie oblasti ICES, jakož i pro brakické vody, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody, zákaz rybolovu v délce tří po sobě následujících měsíců pro veškerý rybolov úhoře říčního ve všech fázích života. Toto období zákazu rybolovu by mělo být soudržné s cíli pro zachování zdrojů stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 (3) a s časovými migračními vzorci úhoře říčního, a proto je vhodné, aby pro vody Unie oblasti ICES bylo stanoveno v období mezi 1. srpnem 2020 a 28. únorem 2021.

(13)

Již několik let jsou některé TAC týkající se populací příčnoústých (žraloků a rejnoků) stanoveny na nulovou hodnotu a související ustanovení zakládá povinnost okamžitě vypustit náhodné úlovky těchto druhů. Důvodem tohoto zvláštního zacházení byl špatný stav těchto populací z hlediska jejich zachování a předpoklad, že by výměty vzhledem k vysoké míře přežití nevedly k vyšší úmrtnosti způsobené rybolovem a byly by pro zachování těchto druhů prospěšné. Od 1. ledna 2019 však musí být úlovky těchto druhů vyloženy, ledaže se na ně vztahuje některá z výjimek z povinnosti vykládky stanovená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Ustanovení čl. 15 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení umožňuje tyto výjimky pro druhy, jejichž rybolov je zakázán a které jsou jako takové určeny v právním aktu Unie přijatém v oblasti společné rybářské politiky. Je proto vhodné zakázat rybolov těchto druhů v dotčených oblastech.

(14)

Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 by se pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, měly TAC stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech.

(15)

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 (4) byl zaveden víceletý plán pro Severní moře, který vstoupil v platnost v roce 2018. Víceletý plán pro západní vody vstoupil v platnost v roce 2019. Rybolovná práva pro populace uvedené v článku 1 těchto plánů by měla být stanovena v souladu s cíli (rozmezí FMSY) a zárukami splňujícími podmínky těchto plánů. Rozmezí FMSY byla určena v příslušných doporučeních ICES. Nejsou-li k dispozici žádné dostatečné vědecké informace, měly by být rybolovná práva pro vedlejší úlovky populací stanovena v souladu s přístupem předběžné opatrnosti, jak se uvádí ve víceletých plánech. Aby se u rybolovných práv omezily rozdíly mezi po sobě následujícími roky, je vhodné v případě populace štikozubce severního a štikozubce jižního použít v souladu s čl. 4 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) 2019/472 horní rozmezí FMSY.

(16)

Vyplývá-li z vědeckého doporučení, že biomasa reprodukující se populace kterýchkoli populací uvedených v čl. 1 odst. 1 uvedeného plánu poklesla pod úroveň Blim, mají se v souladu s článkem 8 víceletého plánu pro západní vody přijmout další nápravná opatření, která zajistí rychlý návrat populace nad úroveň, na níž je možné dosahovat maximálního udržitelného výnosu. Tato nápravná opatření mohou zahrnovat zejména pozastavení cíleného rybolovu dotčené populace a přiměřené snížení rybolovných práv pro tyto populace nebo jiné populace u druhů rybolovu s vedlejšími úlovky tresky obecné nebo tresky bezvousé.

(17)

ICES ve svém doporučení uvedla, že populace tresky obecné a tresky bezvousé v Keltském moři jsou pod úrovní Blim. Je pro ně proto třeba přijmout další nápravná opatření. Ta by měla přispět k obnově dotčených populací a měla by nahradit další snížení rybolovných práv u druhů rybolovu, při nichž jsou tyto populace loveny. Pokud jde o tresku bezvousou v Keltském moři, měla by tato opatření spočívat v technických změnách vlastností lovných zařízení, aby se snížily vedlejší úlovky tresky bezvousé, která jsou funkčně spjata s rybolovnými právy u druhů rybolovu, při nichž jsou tyto druhy loveny.

(18)

V rámci rybolovných práv na rok 2019 byla v souvislosti s treskou obecnou v Keltském moři přijata nápravná opatření. Při této příležitosti byl TAC pro tuto populaci vyhrazen pouze pro vedlejší úlovky. Avšak vzhledem k tomu, že daná populace je pod úrovní Blim, je třeba přijmout další nápravná opatření s cílem zvýšit velikost populace nad úroveň, na níž je možné dosahovat maximálního udržitelného výnosu, v souladu s čl. 8 odst. 2 víceletého plánu pro západní vody. Tato opatření by zlepšila selektivitu tím, že by učinila povinným používání lovných zařízení, která vykazují nižší míru vedlejších úlovků tresky obecné, v oblastech, kde jsou úlovky tresky obecné významné, čímž by se snížila úmrtnost této populace způsobená rybolovem ve smíšeném rybolovu. Úroveň TAC by měla být stanovena s cílem zabránit předčasnému zákazu tohoto rybolovu na začátku roku 2020. TAC by kromě toho měl být takový, aby se zamezilo případným výmětům, které by mohly narušit shromažďování údajů a vědecké posouzení populace. Stanovení TAC ve výši 805 tun by zajistilo značné zvýšení úrovně biomasy reprodukující se populace v roce 2020 alespoň o 100 % s cílem zajistit, aby se populace urychleně navrátila na úrovně, na nichž je možné dosahovat maximálního udržitelného výnosu (Btrigger).

(19)

TAC pro tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři by měly být stanoveny v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 (5).

(20)

Na základě porovnání populace sledě obecného v oblasti západně od Skotska s referenčními ukazateli poskytla rada ICES doporučení pro kombinované populace sledě obecného v divizích 6a, 7b a 7c (západně od Skotska, západně od Irska). Toto doporučení se týká dvou odlišných TAC (jednak pro divize 6aS, 7b a 7c, jednak pro divize 5b, 6b a 6aN). Podle ICES je pro tyto populace třeba vypracovat plán obnovy. Proto by se měl stanovit TAC s cílem povolit omezený odlov v rámci komerčně provozovaného vědeckého programu odběru vzorků.

(21)

Podle vědeckého doporučení ICES je populace sledě obecného (Clupea harengus) v Keltském moři (v divizích ICES 7a jižně od 52° 30′ s. š., 7g–h a 7j–k) pod úrovní Blim. ICES proto doporučila, aby úlovky v roce 2020 činily nula tun. ICES navrhla, aby byl prováděn monitorovací rybolov s cílem maximalizovat příspěvek ke shromažďování vědeckých údajů, včetně pomoci s akustickým průzkumem, a aby minimální úroveň odlovu byla 869 tun. Toto množství by mohlo zajistit minimální počet alespoň 17 vzorků požadovaných pro TAC pro účely sledování. Je tudíž vhodné stanovit TAC pro ověřovací rybolov sledě obecného v Keltském moři s cílem shromáždit kontinuální údaje o úlovcích v závislosti na oblasti rybolovu, aniž by byla ohrožena obnova dané populace.

(22)

ICES vydala dne 17. prosince 2018 vědecké doporučení týkající se mezioblastní flexibility v případě kranasů rodu Trachurus mezi divizemi ICES 8c a 9a. ICES doporučila, aby mezioblastní flexibilita mezi těmito dvěma populacemi nepřekročila rozdíl mezi úlovky odpovídajícími úmrtnosti způsobené rybolovem Fp.05 a stanoveným TAC. Nemělo by dojít ani k převodu TAC na populaci s biomasou reprodukující se populace, která by byla nižší než úroveň Blim. Za podmínek tohoto vědeckého doporučení by se mezioblastní flexibilita (zvláštní podmínka) v případě kranasů rodu Trachurus mezi podoblastí ICES 9 a divizí ICES 8c na rok 2020 měla stanovit na 10 %.

(23)

Opatření pro řízení a úrovně TAC v případě populací, pro něž neexistují dostatečné nebo spolehlivé údaje, které by umožnily odhad jejich velikosti, by se měla řídit přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu definovaným v čl. 4 odst. 1 bodě 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž je třeba zohlednit faktory specifické pro jednotlivé populace, zejména dostupné informace o vývojových trendech populace a aspekty týkající se smíšeného rybolovu.

(24)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (6) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 zmíněného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nevztahují články 3 nebo 4 uvedeného nařízení, zejména na základě biologického stavu těchto populací. V roce 2014 zavedl čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, další mechanismus meziroční flexibility. Z tohoto důvodu a ve snaze zabránit přílišné flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 měly použít na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(25)

Meziroční flexibilita podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 by měla být vyloučena, pokud by její uplatnění narušilo dosahování cílů společné rybářské politiky, zejména v případě populací s biomasou reprodukující se populace pod úrovní Blim.

(26)

Vzhledem k tomu, že pod úrovní Blim jsou navíc i populace COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A a PLE/7HJK a že v roce 2020 jsou povoleny pouze vedlejší úlovky a rybolov za vědeckými účely, členské státy se zavázaly, že v případě těchto populací nebudou v roce 2020 uplatňovat čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013, tak aby odlovy v roce 2020 nepřekročily stanovené TAC.

(27)

V případech, kdy se TAC určité populace přidělí pouze jednomu členskému státu, je vhodné tento členský stát v souladu s čl. 2 odst. 1 Smlouvy zmocnit, aby určil úroveň tohoto TAC. Je třeba přijmout ustanovení k zajištění toho, aby při stanovení úrovně TAC dotčený členský stát jednal v naprostém souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky.

(28)

V souladu s články 5, 6, 7 a 9 a přílohou I nařízení (EU) 2016/1627 je třeba stanovit stropy intenzity rybolovu pro rok 2020.

(29)

S cílem zaručit plné využívání rybolovných práv je vhodné umožnit zavedení flexibilního uspořádání mezi některými oblastmi TAC, pokud se jedná o stejnou biologickou populaci.

(30)

U některých druhů, jako jsou některé druhy žraloků, by i omezená rybolovná činnost mohla mít za následek závažné riziko pro jejich zachování. Rybolovná práva pro takové druhy by proto měla být zcela omezena všeobecným zákazem lovu těchto druhů.

(31)

Na 12. zasedání konference stran Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, která se konala v Manile ve dnech 23. až 28. října 2017, byla doplněna řada druhů na seznam chráněných druhů v dodatcích I a II k uvedené úmluvě. Je proto vhodné stanovit ochranu těchto druhů v souvislosti s činnostmi rybářských plavidel Unie lovících ve všech vodách a rybářských plavidel třetích zemí lovících ve vodách Unie.

(32)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (7), a zejména jeho články 33 a 34, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je tudíž nezbytné určit kódy, které maní členské státy použít, když zasílají Komisi údaje o vykládce populace podle tohoto nařízení.

(33)

Podle doporučení ICES je vhodné zachovat zvláštní systém řízení smačků rodu Ammodytes a souvisejících vedlejších úlovků ve vodách Unie divizí ICES 2a a 3a a podoblasti ICES 4. Vzhledem k tomu, že vědecké doporučení ICES má být k dispozici až v únoru roku 2020, je vhodné, aby až do jeho zveřejnění byly TAC a kvóty pro tuto populaci prozatímně stanoveny na nulu.

(34)

Postupem podle dohod nebo protokolů o vztazích v oblasti rybolovu s Norskem (8) a Faerskými ostrovy (9) uskutečňuje Unie konzultace o rybolovných právech s těmito partnery. Postupem podle dohody a protokolu o vztazích v oblasti rybolovu s Grónskem (10) stanovil smíšený výbor úroveň rybolovných práv, která jsou Unii k dispozici ve vodách Grónska v roce 2020. Uvedená rybolovná práva je proto nezbytné zahrnout do tohoto nařízení.

(35)

Unijním TAC pro platýse černého v mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 není dotčen postoj Unie k přiměřenému podílu Unie na tomto rybolovu.

(36)

Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) nebyla na svém výročním zasedání v roce 2019 s to přijmout opatření na zachování obou populací okouníků rodu Sebastes v Irmingerově moři. Pro uvedené populace by měly být stanoveny příslušné TAC v souladu s postoji vyjádřenými Unií v NEAFC.

(37)

Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) se na svém výročním zasedání v roce 2017 dohodla, že v letech 2018 a 2019 může ICCAT rozdělit nepřidělené rezervy pro tuňáka obecného na roky 2019 a 2020 s přihlédnutím zejména k potřebám pobřežních rozvojových smluvních stran ICCAT a spolupracujících nesmluvních stran, subjektů nebo rybářských subjektů v oblasti jejich drobného rybolovu. Rozdělení množství přiděleného Unii bylo dohodnuto na schůzce konané mezi zasedáními panelu 2 ICCAT (Madrid, březen 2018) na základě informací poskytnutých třemi členskými státy: Řeckem, Španělskem a Portugalskem. Unie tak získala zvláštní dodatečná rybolovná práva ve výši 87 tun pro rok 2019 a 100 tun pro rok 2020, jež mají být využita plavidly Unie provádějícími drobný rybolov v určitých regionech Unie. Toto přidělení rybolovných práv Unii potvrdila ICCAT na svých výročních zasedáních v roce 2018 a 2019. Parametry, které Rada určila pro stanovení rozdělovacího klíče pro rok 2019 mezi Řecko, Španělsko a Portugalsko, zůstávají platné i pro rok 2020.

(38)

Doporučení ICCAT 16–05, které v roce 2020 snížilo TAC pro mečouna obecného v Středozemním moři, by mělo být provedeno v právu Unie. Jak je tomu již v případě populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, je vhodné, aby odlovy při rekreačním rybolovu všech ostatních populací řízených komisí ICCAT podléhaly omezením odlovu, jež ICCAT přijala.

(39)

ICCAT se na svém výročním zasedání v roce 2019 poprvé dohodla na TAC pro žraloka modravého v severním Atlantiku uloveného v oblasti upravené pravidly ICCAT a na rozdělovacím klíči. Členským státům by tak měla být přidělena rybolovná práva k této populaci. Kromě toho se ICCAT dohodla na nepřiděleném TAC pro žraloka modravého v jižním Atlantiku uloveného v oblasti upravené pravidly ICCAT. Navíc byly mezi smluvní strany rozděleny roční limity pro vykládku populací marlína modrého a marlína bělavého / marlínů rodu Tetrapturus v Atlantském oceánu. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(40)

Strany Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR) na svém výročním zasedání v roce 2019 přijaly pro období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020 omezení odlovu cílových druhů i druhů ulovených jako vedlejší úlovek. Při stanovení rybolovných práv pro rok 2020 by se mělo zvážit využívání této kvóty v průběhu roku 2019.

(41)

Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) přijala na svém výročním zasedání v roce 2019 nová omezení odlovu tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), která se omezení odlovu Unie v rámci IOTC nedotýkají. Omezila však možnosti používání lovných zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocných plavidel. Byla přijata opatření k uchovávání mantovitých na palubě. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(42)

Výroční zasedání Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) se bude konat ve dnech 14.–18. února 2020. Stávající opatření v oblasti úmluvy SPRFMO by měla být až do konání tohoto výročního zasedání prozatímně zachována.

(43)

Meziamerická komise pro tropické tuňáky (IATTC) na svém výročním zasedání v roce 2017 přijala opatření k zachování tuňáka žlutoploutvého, tuňáka velkookého a tuňáka pruhovaného na období 2018–2020. Opatření nebylo na výročním zasedání v roce 2019 revidováno, a mělo by se proto i nadále provádět v právu Unie.

(44)

Na svém výročním zasedání v roce 2019 potvrdila Komise na ochranu tuňáka modroploutvého (CCSBT) TAC pro tuňáka modroploutvého na období 2018–2020 přijatý na výročním zasedání v roce 2016. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(45)

Na svém výročním zasedání v roce 2019 přijala Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku (SEAFO) TAC pro hlavní druhy spadající do její působnosti. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(46)

Na svém výročním zasedání v roce 2019 ponechala Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC) v platnosti dříve přijatá opatření pro zachování a řízení. Uvedená opatření by měla být nadále prováděna v právu Unie.

(47)

Na svém 41. výročním zasedání v roce 2019 přijala Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) řadu rybolovných práv na rok 2020 pro některé populace v podoblastech 1 až 4 oblasti úmluvy NAFO. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(48)

Na šestém zasedání smluvních stran Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu (SIOFA) v roce 2019 byla přijata opatření k zachování a řízení populací spadajících do oblasti působnosti uvedené dohody. Uvedená opatření by měla být provedena v právu Unie.

(49)

Pokud jde o rybolovná práva pro kraby rodu Chionoecetes okolo oblasti Svalbardu, Pařížská smlouva z roku 1920 přiznává všem smluvním stranám rovný a nediskriminační přístup ke zdrojům, včetně ve vztahu k rybolovu. Postoj Unie k tomuto přístupu, pokud jde o rybolov krabů rodu Chionoecetes na pevninském šelfu kolem Svalbardu, je uveden ve dvou verbálních nótách Norsku ze dnů 25. října 2016 a 24. února 2017. Aby se zajistilo, že využívání populace krabů rodu Chionoecetes v oblasti Svalbardu bude slučitelné s případnými nediskriminačními pravidly pro řízení stanovenými Norskem, pod jehož svrchovanost a jurisdikci oblast vymezená uvedenou smlouvou spadá, je vhodné stanovit počet plavidel oprávněných k tomuto rybolovu. Rozdělení těchto rybolovných práv mezi členské státy je omezeno na rok 2020. Připomíná se, že hlavní odpovědnost v Unii za zajištění dodržování platného práva nesou členské státy vlajky.

(50)

V souladu s prohlášením Unie určeným Bolívarovské republice Venezuele (11) je třeba stanovit rybolovná práva pro chňapalovité pro Venezuelu ve vodách Unie.

(51)

Vzhledem k tomu, že některá ustanovení mají být uplatňována bez přerušení, a s cílem zabránit právní nejistotě v období mezi koncem roku 2020 a dnem vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2021, by se ustanovení o zákazech a obdobích zákazu rybolovu vyplývajících z tohoto nařízení měla uplatňovat i na začátku roku 2021 až do dne vstupu v platnost nařízení, jímž se stanoví rybolovná práva pro rok 2021.

(52)

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o udělování povolení jednotlivým členským státům, aby mohly řídit své přidělování intenzity rybolovu na základě systému založeného na kilowattdnech. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (12).

(53)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přidělení dodatečných dní na moři za trvalé ukončení rybolovných činností a za posílenou přítomnost vědeckých pozorovatelů a pokud jde o stanovení tabulkových formátů pro shromažďování a přenos informací týkajících se převodu dní na moři mezi rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jednoho členského státu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(54)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistil se výdělek rybářům Unie, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se omezení intenzity rybolovu, která by se měla použít ode dne 1. února 2020, a zvláštních ustanovení týkajících se určitých oblastí, která by měla mít zvláštní datum použitelnosti. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení.

(55)

Některá mezinárodní opatření, kterými se vytváří či omezují rybolovná práva Unie, jsou příslušnými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu přijímána na konci roku a vstoupí v platnost před vstupem tohoto nařízení v platnost. Je tedy nutné, aby se ustanovení, kterými se taková opatření provádí do práva Unie, používala zpětně. Zejména proto, že rybářská sezóna v oblasti úmluvy CCAMLR probíhá od 1. prosince do 30. listopadu, a některá rybolovná práva nebo zákazy v oblasti úmluvy CCAMLR jsou tudíž stanoveny na období počínající dnem 1. prosince 2019, je vhodné, aby se příslušná ustanovení tohoto nařízení použila od téhož dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada oprávněného očekávání, jelikož členové CCAMLR mají zakázáno lovit v oblasti úmluvy CCAMLR bez oprávnění.

(56)

Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno právo Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

2.   Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:

a)

omezení odlovu pro rok 2020 a v případě, že je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2021;

b)

omezení intenzity rybolovu pro rok 2020, s výjimkou omezení intenzity rybolovu stanovených v příloze II, která se použijí v období od 1. února 2020 do 31. ledna 2021;

c)

rybolovná práva pro období od 1. prosince 2019 do 30. listopadu 2020 pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR;

d)

rybolovná práva pro některé populace v oblasti úmluvy IATTC uvedená v článku 30 pro období v letech 2019 a 2020 stanovená v uvedeném článku.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:

a)

rybářská plavidla Unie;

b)

plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

2.   Toto nařízení se vztahuje i na rekreační rybolov, pokud se na něj v jeho příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;

b)

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

c)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d)

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC):

i)

v rybolovu, na nějž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace vyložit;

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

e)

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

f)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků;

g)

„velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí ve smyslu čl. 6 bodu 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 (13);

h)

„rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

i)

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:

a)

oblastmi ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 (14);

b)

„Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c)

„Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d)

„funkční jednotkou 16 podoblasti ICES 7“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,

53° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,

51° 30′ s. š., 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š., 13° 00′ z. d.,

51° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.;

e)

„funkční jednotkou 25 divize ICES 8c“ zeměpisná mořská oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,

43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

43° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,

43° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,

44° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,

44° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,

43° 30′ s. š., 8° 00′ z. d.;

f)

„funkční jednotkou 26 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,

43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;

g)

„funkční jednotkou 27 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,

42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,

38° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,

38° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,

40° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,

40° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;

h)

„funkční jednotkou 30 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast podléhající španělské jurisdikci v Cádizském zálivu a v přilehlých vodách divize 9a;

i)

„funkční jednotkou 31 divize ICES 8c“ zeměpisná mořská oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

43° 30′ s. š., 6° 00′ z. d.,

44° 00′ s. š. 6° 00′ z. d.,

44° 00′ s. š. 2° 00′ z. d.,

43° 30′ s. š., 2° 00′ z. d.;

j)

„Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES 9a východně od 7° 23′ 48″ z. d.;

k)

„oblastí úmluvy CCAMLR“ zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 601/2004 (15);

l)

oblastmi CECAF (Výbor pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 (16);

m)

„oblastí úmluvy IATTC“ zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 (17);

n)

„oblastí úmluvy ICCAT“ zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku (18);

o)

„oblastí pravomoci IOTC“ zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (19);

p)

oblastmi NAFO zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 (20);

q)

„oblastí úmluvy SEAFO“ zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku (21);

r)

„oblastí dohody SIOFA“ zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu (22);

s)

„oblastí úmluvy SPRFMO“ zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu (23);

t)

„oblastí úmluvy WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (24);

u)

„oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;

v)

„oblastí překrývajících se kompetencí IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

poledníkem 150° z. d.,

poledníkem 130° z. d.,

rovnoběžkou 4° j. š.,

rovnoběžkou 50° j. š.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a jejich rozdělení

1.   TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.

2.   Rybářská plavidla Unie jsou oprávněna lovit v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska a Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen za podmínek stanovených v článku 18 a v příloze V části A tohoto nařízení a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (25) a v prováděcích předpisech k němu.

Článek 6

TAC, které určí členské státy

1.   TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.

2.   TAC, které určí členský stát:

a)

musí být v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, zejména se zásadou udržitelného využívání populací, a

b)

musí vést:

i)

s největší pravděpodobností k využívání populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem od roku 2020, je-li k dispozici analytické posouzení, nebo

ii)

k využívání populace v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, není-li analytické posouzení k dispozici nebo je-li neúplné.

3.   Do 15. března 2020 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:

a)

přijaté TAC;

b)

údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;

c)

údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 7

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.   Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a)

byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána, nebo

b)

představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a tato kvóta Unie dosud nebyla vyčerpána.

2.   V příloze I tohoto nařízení jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení.

Článek 8

Mechanismus pro výměnu kvót pro TAC týkající se nevyhnutelných vedlejších úlovků v souvislosti s povinností vykládky

1.   S cílem zohlednit zavedení povinnosti vykládky a zpřístupnit kvóty pro některé vedlejší úlovky členským státům, které vlastní kvótu nemají, se na TAC stanovené v příloze IA použije mechanismus pro výměnu kvót stanovený v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.

2.   6 % z každé kvóty z TAC pro tresku obecnou v Keltském moři, tresku obecnou západně od Skotska, tresku bezvousou v Irském moři a platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k a 3 % z každé kvóty z TAC pro tresku bezvousou západně od Skotska, jež byly přiděleny každému členskému státu, se zpřístupní jako sdílená rezerva pro výměnu kvót, jež je otevřena od 1. ledna 2020. Členské státy bez přidělené kvóty mají k této rezervě kvót výhradní přístup do 31. března 2020.

3.   Množství, jež se ze sdílené rezervy vyberou, nelze vyměnit ani převést do následujícího roku. Případná nevyužitá množství jsou po 31. března 2020 vrácena členským státům, které jimi do sdílené rezervy původně přispěly.

4.   Navrácené kvóty pocházejí pokud možno ze seznamu TAC určeného každým členským státem přispívajícím do sdílené rezervy, jak je uvedeno v dodatku k příloze IA.

5.   Vyměňované kvóty musí mít rovnocennou obchodní hodnotu, přičemž se použije tržní směnný kurz nebo jiné vzájemně přijatelné směnné kurzy. Pokud neexistují žádné alternativy, použije se rovnocenná ekonomická hodnota v souladu s průměrnými cenami v Unii z předchozího roku poskytnutými Evropským střediskem pro monitorování trhu s produkty rybolovu a akvakultury.

6.   V případech, kdy mechanismus pro výměnu kvót stanovený v odstavcích 2 až 5 tohoto článku členským státům neumožňuje pokrýt své nevyhnutelné vedlejší úlovky v podobném rozsahu, usilují členské státy o dohodu na výměně kvót podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž zajistí, aby vyměňované kvóty měly rovnocennou obchodní hodnotu.

Článek 9

Omezení intenzity rybolovu v divizi ICES 7e

1.   V příloze II se stanoví technické aspekty práv a povinností související s přílohou II v případě řízení populace jazyka obecného v divizi ICES 7e pro období uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b).

2.   Požádá-li o to některý členský stát v souladu s přílohou II bodem 7.4, může mu Komise prostřednictvím prováděcích aktů přidělit dodatečný počet dní na moři ke dnům, které jsou uvedeny v příloze II bodě 5, během nichž se plavidlo s oprávněním členského státu vlajky může nacházet v divizi ICES 7e a mít na palubě jakékoli regulované zařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 53 odst. 2.

3.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přidělit žádajícímu členskému státu nejvýše tři dny v období od 1. února 2020 do 31. ledna 2021 ke dnům, které jsou uvedeny v příloze II bodě 5, během nichž se plavidlo může nacházet v divizi ICES 7e, na základě programu posílené přítomnosti vědeckých pozorovatelů uvedeného v příloze II bodě 8.1. Tyto dny se přidělují na základě popisu, který daný členský stát předložil v souladu s přílohou II bodem 8.3, a po konzultaci s VTHVR. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 53 odst. 2.

Článek 10

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského

1.   Rybářským plavidlům Unie i veškerému komerčnímu rybolovu z pobřeží se zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES 4b a 4c a v podoblasti ICES 7. Mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.

2.   Odchylně od odstavce 1 se rybářským plavidlům Unie v divizích ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f a 7h a ve vodách do 12 námořních mil od základní linie pod svrchovaností Spojeného království v divizích ICES 7a a 7g povoluje v lednu 2020 a od 1. dubna do 31. prosince 2020 lovit mořčáka evropského, jakož i uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti, prostřednictvím těchto zařízení a s těmito omezeními:

a)

za použití vlečných sítí pro lov při dně (26), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 520 kilogramů za dva měsíce a 5 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě odlovených tímto plavidlem za jeden rybářský výjezd;

b)

za použití nevodů (27), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 520 kilogramů za dva měsíce a 5 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě ulovených tímto plavidlem za jeden rybářský výjezd;

c)

za použití háčků a šňůr (28), nepřesahující 5,7 tun na plavidlo a rok;

d)

za použití ukotvených tenatových sítí (29), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 1,4 tun na plavidlo za rok.

Odchylky uvedené v prvním pododstavci platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmeni c) se záznamy o odlovech za použití háčků a lovných šňůr a v písmeni d) se záznamy o odlovech za použití ukotvených tenatových sítí. V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby příslušná odchylka platila pro jiné rybářské plavidlo za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se odchylka vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.

3.   Omezení odlovu stanovená v odstavci 2 nejsou převoditelná mezi plavidly a v případě, že existuje měsíční omezení, ani z jednoho měsíce na druhý. Pro rybářská plavidla Unie, která používají více než jeden druh lovného zařízení během jednoho kalendářního měsíce, platí pro každý typ lovného zařízení nejnižší omezení odlovu stanovené v odstavci 2.

Do 15 dní po uplynutí každého měsíce podají členské státy Komisi zprávu o všech úlovcích mořčáka evropského rozdělených podle druhu lovného zařízení.

4.   Francie a Španělsko zajistí, aby úmrtnost populace mořčáka evropského v divizích ICES 8a a 8b způsobená jejich komerčním a rekreačním rybolovem nepřekročila hodnotu FMSY představující 2 533 tun celkového úlovku, jak je požadováno v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/472.

5.   Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, se v divizích ICES 4b, 4c, 6a, 7a až 7k:

a)

v období od 1. ledna do 29. února a od 1. do 31. prosince 2020 povoluje lov mořčáka evropského pouze udicí a ruční šňůrou, při němž se jedinci vypouštějí zpět do moře. Během těchto období se zakazuje mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti si uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat;

b)

v období od 1. března do 30. listopadu 2020 povoluje odlovit a ponechat si nejvýše dva jedince mořčáka evropského o minimální velikosti 42 cm na rybáře a den.

První pododstavec písm. b) se nepoužije na rybolov pomocí pevných sítí, jež nesmějí být během tohoto období použity k lovu ani uchovávání mořčáka evropského.

6.   Při rekreačním rybolovu se v divizích ICES 8a a 8b povoluje ponechat si nejvýše dva jedince mořčáka evropského o minimální velikosti 42 cm na rybáře a den. Tento odstavec se nepoužije na rybolov pomocí pevných sítí, jež nesmějí být použity k lovu ani uchovávání mořčáka evropského.

7.   Odstavci 5 a 6 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření týkající se rekreačního rybolovu.

Článek 11

Opatření týkající se rybolovu úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES

Zakazuje se veškerý cílený, vedlejší a rekreační rybolov úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES a v brakických vodách, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody, po dobu tří po sobě jdoucích měsíců v období, které určí každý dotčený členský stát mezi 1. srpnem 2020 a 28. únorem 2021. Členské státy určené období sdělí Komisi nejpozději 1. června 2020.

Článek 12

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c)

přerozdělení provedená podle článků 12 a 47 nařízení (EU) 2017/2403;

d)

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e)

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f)

odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;

g)

převody a výměny kvót podle článku 19 tohoto nařízení.

2.   Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, určeny v příloze I tohoto nařízení.

3.   Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení se použijí na populace, na které se vztahuje analytický TAC.

4.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility stanovené v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 13

Nápravná opatření týkající se tresky obecné a tresky bezvousé v Keltském moři

1.   Na plavidla Unie, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů v divizích ICES od 7f, 7g, části divize 7h severně od 49° 30′ severní šířky a části divize 7j severně od 49° 30′ severní šířky a východně od 11° západní délky, se použijí tato opatření:

a)

plavidlům Unie, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně a jejichž úlovky se alespoň z 20 % skládají z tresky jednoskvrnné, se zakazuje rybolov v oblasti uvedené v odstavci 1, pokud nepoužívají sítě s kapsou o jedné z níže uvedených velikostí ok:

110 mm s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 120 mm,

100 mm typu T90,

120 mm,

100 mm s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 160 mm, a to do dne 31. května 2020;

b)

ode dne 1. června 2020 plavidla Unie kromě opatření uvedených v písmenu a) použijí tato opatření: i) lovné zařízení, které je konstruováno tak, že mezi lovnou šňůrou a pozemním zařízením je odstup minimálně jeden metr, nebo ii) jakýkoli způsob lovu, který je podle posouzení ICES nebo VTHVR prokazatelně přinejmenším stejně selektivní v zájmu zamezení úlovkům tresky obecné;

c)

plavidlům Unie, která loví pomocí nevodů pro lov při dně a jejichž úlovky se alespoň z 20 % skládají z tresky jednoskvrnné, se zakazuje rybolov v oblasti uvedené v odstavci 1, pokud nepoužívají sítě s kapsou o jedné z níže uvedených velikostí ok:

110 mm s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 120 mm,

100 mm typu T90,

120 mm.

2.   S výjimkou plavidel, na něž se vztahuje čl. 9 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci 2018/2034 (30), se plavidlům Unie lovícím pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů v divizích ICES od 7f do 7k a v oblasti západně od 5° západní délky v divizi ICES 7e nebo plavidlům Unie lovícím pomocí vlečných sítí pro lov při dně v oblasti uvedené v odstavci 1, jejichž úlovky se alespoň z 20 % skládají z tresky jednoskvrnné, zakazuje rybolov, pokud nepoužívají sítě s kapsou o velikosti ok nejméně 100 mm. Tento požadavek na minimální velikost ok sítě neplatí pro plavidla, u nichž vedlejší úlovky tresky podle posouzení VTHVR nepřekračují 1,5 %.

3.   Podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241 se procentní podíly úlovků vypočítají jako poměr živé hmotnosti všech biologických mořských zdrojů vyložených po každém rybářském výjezdu.

4.   Plavidla Unie mohou použít jiné vysoce selektivní lovné zařízení, než jsou lovná zařízení uvedená v odst. 1 písm. a) a b), jehož technické vlastnosti mají podle vědecké studie vyhodnocené VTHVR za následek, že treska obecná tvoří méně než 1 % úlovků.

Článek 14

Nápravná opatření týkající se tresky obecné v Severním moři

Oblasti se zákazem rybolovu s výjimkou pelagických zařízení (pomocí košelkových nevodů a vlečných sítí) a období, během nichž zákazy platí, jsou stanoveny v příloze IV.

Článek 15

Nápravná opatření týkající se tresky obecné v Kattegatu

1.   Ode dne 31. května 2020 používají plavidla Unie, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX a PTB) s minimální velikosti ok 70 mm, jedno z těchto selektivních lovných zařízení:

a)

třídicí mřížka s maximální roztečí 35 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby;

b)

třídicí mřížka s maximální roztečí 50 mm oddělující platýsovité a jiné ryby, s nezablokovaným otvorem pro jiné než platýsovité ryby;

c)

dílec seltra se čtvercovými oky o velikosti 300 mm;

d)

regulované vysoce selektivní zařízení, jehož technické vlastnosti mají podle vědecké studie vyhodnocené VTHVR za následek, že treska obecná tvoří méně než 1,5 % úlovku, pokud je to jediné zařízení, které má dané plavidlo na palubě.

2.   Do dne 31. března 2020 mohou členské státy určit plavidla Unie, která v rámci projektu dotčeného členského státu budou mít nejpozději 31. prosince 2020 nainstalováno vybavení pro úplně dokumentovaný rybolov. Tato plavidla Unie mohou používat lovná zařízení v souladu s nařízením (EU) 2019/1241. Dotčené členské státy předají seznam těchto plavidel Komisi.

Článek 16

Zakázané druhy

1.   Rybářská plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy:

a)

rejnoka paprsčitého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti IES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

c)

světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

d)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

e)

bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

f)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

g)

světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

h)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

i)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;

j)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

k)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6 a 10;

l)

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

m)

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

n)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, s výjimkou programů na zamezení vedlejších úlovků uvedených v příloze IA.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 17

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací a intenzitě rybolovu, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 18

Oprávnění k rybolovu

1.   Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách třetích zemí je stanoven v příloze V části A.

2.   Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu v rybolovných oblastech vymezených v příloze V části A tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze V části A tohoto nařízení, však nesmí být překročen.

KAPITOLA III

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovu

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 19

Převody a výměny kvót

1.   Pokud jsou podle pravidel některé regionální organizace pro řízení rybolovu (dále jen „regionální organizace“) povoleny převody nebo výměny kvót mezi jejími smluvními stranami, může členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) jednat s některou smluvní stranou této regionální organizace a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.

2.   Na základě oznámení, které jí učiní dotčený členský stát, může Komise schválit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který tento členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace. Poté Komise příslušné smluvní straně regionální organizace neprodleně sdělí svůj souhlas s tím, že bude vázána tímto převodem nebo výměnou kvót. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.

3.   Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.

4.   Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od jeho přídělu od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou regionální organizace nebo případně s pravidly dané regionální organizace. Tímto rozdělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.

5.   Tento článek se použije do 31. ledna 2021 na převody kvót od některé smluvní strany regionální organizace na Unii a jejich následné přidělení členským státům.

Oddíl 2

Oblast úmluvy ICCAT

Článek 20

Omezení kapacity rybolovu, chovu a výkrmu

1.   Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle přílohy VI bodu 1.

2.   Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle přílohy VI bodu 2.

3.   Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle přílohy VI bodu 3.

4.   Počet rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezen podle přílohy VI bodu 4.

5.   Počet pastí používaných pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezen podle přílohy VI bodu 5.

6.   Celková kapacita chovu tuňáka obecného a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle přílohy VI bodu 6.

7.   Maximální počet rybářských plavidel Unie, která mají oprávnění k rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílového druhu v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (31), je omezen podle přílohy VI bodu 7 tohoto nařízení.

8.   Maximální počet rybářských plavidel Unie o délce nejméně 20 metrů, která loví tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT, je omezen podle přílohy VI bodu 8.

Článek 21

Rekreační rybolov

Členské státy případně přidělí zvláštní podíl pro rekreační rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.

Článek 22

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškouna velkookého (Alopias superciliosus).

2.   Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů (rod Alopias).

3.   U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl kladivounů čeledi Sphyrnidae (vyjma kladivouna tiburo – Sphyrna tiburo).

4.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus) nebo části jejich upravených těl.

5.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis).

Oddíl 3

Oblast úmluvy CCAMLR

Článek 23

Oznámení o průzkumném rybolovu

Pokud se členský stát hodlá v roce 2020 účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a v divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které nepatří do oblasti jurisdikce některého státu, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 nejpozději 1. června 2020.

Článek 24

Omezení průzkumného rybolovu ledovek

1.   Rybolov ledovek během rybářské sezóny 2019–2020 je omezen na členské státy, podoblasti a počet plavidel stanovené v příloze VII tabulce A pro daný druh, TAC a omezení vedlejších úlovků stanovené v příloze VII tabulce B.

2.   Cílený rybolov druhů žraloků pro jiné účely, než je vědecký výzkum, je zakázán. Jakýkoli žralok, zejména nedospělí jednici a gravidní samice, náhodně odlovený jako vedlejší úlovek při rybolovu ledovky musí být vypuštěn živý.

3.   V relevantních případech se rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a po zbytek sezóny se v ní zakáže.

4.   Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentrace odlovu a intenzity rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, je-li to povoleno v souladu s odstavcem 1, je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 metrů.

Článek 25

Lov krunýřovky krilové během rybářské sezóny 2020–2021

1.   Pokud členský stát hodlá během rybářské sezóny 2020–2021 lovit krunýřovku krilovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí to Komisi nejpozději 1. května 2020 za použití formuláře uvedeného v části B dodatku k příloze VII tohoto nařízení. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději 30. května 2020.

2.   Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro všechna plavidla, kterým členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krilové.

3.   Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krilovou v oblasti úmluvy CCAMLR, to oznámí pouze ve vztahu k plavidlům s oprávněním k rybolovu, jež v době oznámení buď plují pod jeho vlajkou, nebo plují pod vlajkou jiného člena CCAMLR a předpokládá se, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.

4.   Členské státy mohou udělit oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové jiným plavidlům než těm, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud se některé oprávněné plavidlo nemůže účastnit se lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotčený členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:

a)

úplné údaje o zamýšleném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;

b)

úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a veškeré relevantní podklady nebo odkazy.

5.   Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krilové žádnému plavidlu uvedenému na kterémkoli seznamu rybářských plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedeném CCAMLR.

Oddíl 4

Oblast působnosti IOTC

Článek 26

Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti působnosti IOTC

1.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti působnosti IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VIII bodě 1.

2.   Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti pravomoci IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VIII bodě 2.

3.   Členské státy mohou změnit rozdělení plavidel mezi oba druhy rybolovu uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotyčných populací ryb.

4.   Členské státy zajistí, aby v případě, že je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, byla plavidla, jež mají být převedena, v evidenci oprávněných plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro tuňáky. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací.

5.   Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v mezích stanovených v rozvojových plánech předložených IOTC.

Článek 27

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocná plavidla

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně používat více než 300 aktivních unášených zařízení s uzavíracím mechanismem.

2.   Počet zásobovacích plavidel nesmí být více než dvě zásobovací plavidla na podporu nejméně pěti plavidel lovících košelkovými nevody, která plují pod vlajkou téhož členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na členské státy, které používají pouze jedno zásobovací plavidlo.

3.   Jedno plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí být v žádném okamžiku podporováno více než jedním zásobovacím plavidlem plujícím pod vlajkou téhož členského státu.

4.   Unie nezaregistruje v rejstříku oprávněných plavidel IOTC žádné nové ani dodatečné zásobovací plavidlo.

Článek 28

Žraloci

1.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškounovitých všech druhů čeledi Alopiidae.

2.   U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo jakoukoli část upravených těl žraloků dlouhoploutvých (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místní spotřebě.

3.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavcích 1 a 2 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Oddíl 5

Oblast úmluvy SPRFMO

Článek 29

Pelagický rybolov

1.   V oblasti úmluvy SPRFMO mohou lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IH pouze ty členské státy, které v ní aktivně prováděly pelagický rybolov v letech 2007, 2008 nebo 2009.

2.   Členské státy uvedené v odstavci 1 omezí v roce 2020 v oblasti úmluvy SFPRMO celkovou výši hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 tun hrubé prostornosti.

3.   Rybolovná práva stanovená v příloze IH mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi nejpozději pátý den následujícího měsíce seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i záznamy o zastávkách v přístavech s cílem sdělit tyto informace sekretariátu SPRFMO.

Článek 30

Mantovití

1.   Rybářským plavidlům Unie je zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, do níž patří rejnoci rodů Manta a Mobula), s výjimkou rybářských plavidel provozujících rybolov pro vlastní spotřebu (při němž jsou ulovené ryby spotřebovávány přímo rodinami rybářů). Odchylně od první věty platí, že mantovití, kteří jsou neúmyslně uloveni v rámci drobného rybolovu (rybolov jiný, než je rybolov za použití dlouhých lovných šňůr nebo rybolov při hladině, tj. plavidla lovící pomocí košelkových nevodů, lov na udici, rybolov za použití tenatových sítí, ručních šňůr a vlečných šňůr), mohou být vyloženi pouze pro účely místní spotřeby.

2.   Všechna rybářská plavidla s výjimkou těch, která provozují rybolov pro vlastní spotřebu, urychleně vypustí mantovité živé a nezraněné, nakolik je to možné, jakmile jsou zpozorováni v síti, na háčku nebo na palubě, a to tak, aby odchyceným jedincům způsobila co nejmenší újmu.

Článek 31

Rybolov při dně

1.   Členské státy omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2020 v oblasti úmluvy SPRFMO na ty její části, v nichž se prováděl rybolov při dně v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za uvedené období. Nad rámec záznamu mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit nad rámec záznamu.

2.   Členské státy, které nemají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit bez záznamu.

Článek 32

Průzkumný rybolov

1.   Členské státy se v roce 2020 mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v oblasti úmluvy SPRFMO pouze v případě, že SPRFMO schválila jejich žádost o provádění tohoto rybolovu, jež obsahuje plán rybolovné činnosti a závazek provádět plán shromažďování údajů.

2.   Rybolov se provádí pouze ve výzkumných blocích určených SPRFMO. Rybolov v hloubkách menších než 750 metrů a větších než 2 000 metrů je zakázán.

3.   Celkový přípustný odlov je stanoven v příloze IH. Rybolov je omezen na jeden výjezd o maximální délce 21 po sobě následujících dní a na maximální počet 5 000 háčků na jedno lovné zařízení při maximálním počtu 20 lovných zařízení na jeden výzkumný blok. Rybolov je ukončen, jakmile je dosaženo TAC nebo jakmile je ponořeno a vytaženo 100 lovných zařízení, podle toho, co nastane dříve.

Oddíl 6

Oblast úmluvy IATTC

Článek 33

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.   Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidly lovícími košelkovými nevody se zakazuje:

a)

od 00:00 hod. 29. července 2020 do 24:00 hod. 8. října 2020 nebo od 00:00 hod. 9. listopadu 2020 do 24:00 hod. 19. ledna 2021 v oblasti vymezené těmito hranicemi:

tichomořským pobřežím Ameriky,

poledníkem 150° z. d.,

rovnoběžkou 40° s. š.,

rovnoběžkou 40° j. š.;

b)

od 00:00 hod. 9. října 2020 do 24:00 hod. 8. listopadu 2020 v oblasti vymezené těmito hranicemi:

poledníkem 96° z. d.,

poledníkem 110° z. d.,

rovnoběžkou 4° s. š.,

rovnoběžkou 3° j. š.

2.   Dotčené členské státy u každého ze svých plavidel oznámí Komisi před 1. dubnem 2020, pro které období zákazu uvedené v odst. 1 písm. a) se rozhodly. Během zvoleného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu zastavit.

3.   Plavidla lovící košelkovými nevody tuňáky v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.

4.   Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:

a)

pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

b)

během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.

Článek 34

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí mít v oblasti úmluvy IATTC v žádném okamžiku více než 450 aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem. Zařízení s uzavíracím mechanismem se považuje za aktivní, pokud je spuštěno na moře, začne předávat informace o své poloze a je sledováno plavidlem, jeho vlastníkem nebo provozovatelem. Zařízení s uzavíracím mechanismem lze aktivovat pouze na palubě plavidel lovících košelkovými nevody.

2.   Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí spustit zařízení s uzavíracím mechanismem v průběhu patnácti dnů před začátkem zvoleného období zákazu rybolovu uvedeného v čl. 33 odst. 1 písm. a) a nalodí zpět tentýž počet zařízení s uzavíracím mechanismem, který do patnácti dní před začátkem období zákazu rybolovu původně spustilo.

3.   Členské státy ohlásí Komisi jednou za měsíc informace za každý den o všech aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem vyžadované na základě úmluvy IATTC. Hlášení se podávají nejdříve po 60, ale nejpozději po 75 dnech. Komise tyto informace bezodkladně předloží sekretariátu IATTC.

Článek 35

Omezení odlovu tuňáka velkookého v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru

Celkové roční úlovky tuňáka velkookého plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru jednotlivých členských států v oblasti úmluvy IATTC jsou stanoveny v příloze IL.

Článek 36

Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého

1.   Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhu uvedeného v odstavci 1 poraněni. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí.

3.   Provozovatelé plavidel:

a)

zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý);

b)

ohlásí údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna.

Článek 37

Zákaz lovu mantovitých

Rybářským plavidlům Unie se v oblasti úmluvy IATTC zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, do níž patří rejnoci rodů Manta a Mobula). Jakmile rybářská plavidla Unie zpozorují, že byli mantovití uloveni, vypustí je živé a nezraněné, nakolik je to možné.

Oddíl 7

Oblast úmluvy SEAFO

Článek 38

Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

a)

máčky přízračné (Apristurus manis),

b)

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),

c)

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),

d)

světlouna velkého (Etmopterus princeps),

e)

světlouna malého (Etmopterus pusillus),

f)

rejnokovitých (Rajidae),

g)

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),

h)

hlubinných žraloků nadřádu žraloci (Selachimorpha),

i)

ostrouna obecného (Squalus acanthias).

Oddíl 8

Oblast úmluvy WCPFC

Článek 39

Podmínky pro lov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého

1.   Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům lovícím košelkovými nevody tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů.

2.   Rybářská plavidla Unie nesmějí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).

3.   Členské státy zajistí, aby úlovky tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily v roce 2020 množství 2 000 tun.

Článek 40

Řízení rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem

1.   V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se plavidlům lovícím košelkovými nevody zakazuje nasazovat, obsluhovat nebo nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem od 1. července 2020 00:00 hod. do 30. září 2020 24:00 hod.

2.   Kromě zákazu uvedeného v odstavci 1 se zakazuje nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem na volném moři v oblasti úmluvy WCPFC mezi 20° s. š. a 20° j. š. po dobu dalších dvou měsíců: buď od 1. dubna 2020 00:00 hod. do 31. května 2020 24:00, nebo od 1. listopadu 2020 00:00 hod. do 31. prosince 2020 24:00 hod..

3.   Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:

a)

během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b)

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

c)

pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.

4.   Členské státy zajistí, aby žádné z jeho plavidel lovících košelkovými nevody v žádném okamžiku nerozmístilo na moři více než 350 zařízení s uzavíracím mechanismem s aktivními instrumentálními bójemi. Bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla.

5.   Všechna plavidla lovící košelkovými nevody v části oblasti úmluvy WCPFC uvedené v odstavci 1 uchovávají na palubě, překládají a vykládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.

Článek 41

Omezení počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze IX.

Článek 42

Omezení odlovu mečouna obecného v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru jižně od 20° j. š.

Členské státy zajistí, aby úlovky mečouna obecného (Xiphias gladius) na jih od 20° s. š. plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily v roce 2020 omezení stanovené v příloze IG. Členské státy rovněž zajistí, aby toto opatření nevedlo k nárůstu intenzity rybolovu mečouna obecného v oblasti na sever od 20° s. š.

Článek 43

Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý

1.   V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, vykládat nebo skladovat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:

a)

žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis);

b)

žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 44

Oblast překrývajících se kompetencí IATTC a WCPFC

1.   Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. v) opatření stanovená v tomto oddílu.

2.   Plavidla uvedená jak v rejstříku WCPFC, tak v rejstříku IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se kompetencí IATTC a WCPFC ve smyslu čl. 4 písm. v) opatření stanovená v čl. 33 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 3 a 4 a v článcích 34, 35 a 36.

Oddíl 9

Beringovo moře

Článek 45

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Rybolov tresky pestré (Gadus chalcogrammus) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.

Oddíl 10

Oblast dohody SIOFA

Článek 46

Prozatímní opatření pro lov při dně

1.   Členské státy, jejichž plavidla lovila v oblasti dohody SIOFA až do roku 2016 po dobu delší než 40 dní v jakémkoli daném roce, zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou omezila svou roční intenzitu rybolovu při dně nebo odlov na svou roční průměrnou úroveň a aby rybářské činnosti probíhaly v oblasti posuzované v jejich posouzení dopadů, které předložily SIOFA.

2.   Členské státy, jejichž plavidla nelovila v oblasti dohody SIOFA až do roku 2016 po dobu delší než 40 dní v jakémkoli daném roce, zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou omezila svou roční intenzitu rybolovu při dně nebo odlov a své rozmístění v souladu se svými historickými záznamy o rybolovu.

HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 47

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech jsou oprávněna lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 48

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely podléhají podmínkám stanoveným v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 49

Oprávnění k rybolovu

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze V části B.

Článek 50

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Podmínky uvedené v článku 7 se použijí na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetí země lovících na základě oprávnění uvedených v článku 49.

Článek 51

Období zákazu rybolovu

Plavidla třetích zemí oprávněná k rybolovu smačků rodu Ammodytes a k souvisejícím vedlejším úlovkům v vodách Unie podoblasti ICES 4 nesmějí od 1. ledna do 31. března 2020 a od 1. srpna do 31. prosince 2020 smačky rodu Ammodytes v této oblasti lovit vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menší než 16 mm.

Článek 52

Zakázané druhy

1.   Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:

a)

rejnoka paprsčitého (Amblyraja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b)

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

c)

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

d)

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4 a 14;

e)

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;

f)

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

g)

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 9 a 10;

h)

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

i)

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

j)

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

2.   Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhu uvedeného v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 53

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 54

Přechodná ustanovení

Článek 10, čl. 12 odst. 2 a články 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 a 52 se použijí obdobně i v roce 2021, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2021.

Článek 55

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020. Článek 9 se však použije ode dne 1. února 2020. Ustanovení o rybolovných právech obsažená v článcích 23, 24 a 25 a v příloze VII pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR se použijí ode dne 1. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2020.

Za Radu

předsedkyně

M. VUČKOVIĆ


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1627 ze dne 14. září 2016 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(8)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48).

(9)  Dohoda o rybolovu mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé (Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12).

(10)  Dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 4) a protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle uvedené dohody (Úř. věst. L 293, 23.10.2012, s. 5).

(11)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1565 ze dne 14. září 2015, kterým se jménem Evropské unie schvaluje Prohlášení o udělení rybolovných práv ve vodách EU rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou Bolívarovské republiky Venezuely ve výlučné ekonomické zóně při pobřeží Francouzské Guyany (Úř. věst. L 244, 19.9.2015, s. 55).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v severovýchodním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 70).

(15)  Nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (Úř. věst. L 97, 1.4.2004, s. 16).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik nominálních odlovů členských států provozujících rybolov v některých oblastech mimo severní Atlantik (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 1).

(17)  Uzavřená rozhodnutím Rady 2006/539/ES ze dne 22. května 2006 o uzavření Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (IATTC), zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949, jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 224, 16.8.2006, s. 22).

(18)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 86/238/EHS ze dne 9. června 1986 o přistoupení Společenství k mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku, ve znění protokolu připojeného k závěrečnému aktu konference zplnomocněných zástupců smluvních států úmluvy, podepsaného v Paříži dne 10. července 1984 (Úř. věst. L 162, 18.6.1986, s. 33).

(19)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 95/399/ES ze dne 18. září 1995 o přistoupení Společenství k Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu (Úř. věst. L 236, 5.10.1995, s. 24).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ze dne 11. března 2009 o předkládání statistik odlovů a rybolovné činnosti členských států provozujících rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 42).

(21)  Uzavřená rozhodnutím Rady 2002/738/ES ze dne 22. července 2002 o uzavření Úmluvy o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku Evropským společenstvím (Úř. věst. L 234, 31.8.2002, s. 39).

(22)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2008/780/ES ze dne 29. září 2008 o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 268, 9.10.2008, s. 27).

(23)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2012/130/EU ze dne 3. října 2011 o schválení Úmluvy o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 67, 6.3.2012, s. 1).

(24)  Unie přistoupila na základě rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(26)  Všechny typy vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS a TB).

(27)  Všechny typy nevodů (SSC, SDN, SPR, SV, SB a SX).

(28)  Veškerý rybolov na dlouhou lovnou šňůru nebo lov na udici (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX a LLS).

(29)  Veškeré ukotvené tenatové sítě a pasti (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN a FIX).

(30)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 8).

(31)  Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).


SEZNAM PŘÍLOH

PŘÍLOHA I:

TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti

PŘÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF a vody Francouzské Guyany

PŘÍLOHA IB:

Severovýchodní Atlantský oceán a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1

PŘÍLOHA IC:

Severozápadní Atlantský oceán – oblast úmluvy NAFO

PŘÍLOHA ID:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA IF:

Jihovýchodní Atlantský oceán – oblast úmluvy SEAFO

PŘÍLOHA IG:

Tuňák modroploutvý – oblasti výskytu

PŘÍLOHA IH:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA IJ:

Oblast úmluvy SPRFMO

PŘÍLOHA IK:

Oblast pravomoci IOTC

PŘÍLOHA IL:

Oblast dohody SIOFA

PŘÍLOHA IM:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA IIA:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e

PŘÍLOHA IIIB:

Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4

PŘÍLOHA IV:

Sezónní zákazy rybolovu v zájmu ochrany tresky obecné v období tření

PŘÍLOHA V:

Oprávnění k rybolovu

PŘÍLOHA VI:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA VII:

Oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA VIII:

Oblast působnosti IOTC

PŘÍLOHA IX:

Oblast úmluvy WCPFC


PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE EXISTUJÍ TAC PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v této příloze stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle latinského názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze latinským názvem; obecné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Amblyraja radiata

RJR

Rejnok hvězdnatý

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon spp.

GER

Krabi rodu Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledařka tmavoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ledařka kerguelenská

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dicentrarchus labrax

BSS

Mořčák evropský

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Dissostichus mawsoni

TOA

Ledovka antarktická

Dissostichus spp.

TOT

Ledovky rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krilová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Manta birostris

RMB

Manta obrovská

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Hyadesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia gibberifrons

NOG

Ledovka hrbočelá

Notothenia rossii

NOR

Ledovka Rossova

Notothenia squamifrons

NOS

Ledovka příčnopruhá

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Garnely rodu Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Psetta maxima

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Ledařka temná

Pseudopentaceros spp.

EDW

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

Raja alba

RJA

Rejnok bílý

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes

SRX

Rejnoci

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Sardina pilchardus

PIL

Sardinka obecná

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOO

Jazyky rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák modroploutvý

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus murphyi

CJM

Kranas Murphyho

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Pollachius pollachius

HKW

Mníkovec bělavý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a latinských názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:

Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Garnely rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Jazyky rodu Solea

SOO

Solea spp.

Kalmar Hyadesův

SQS

Martialia hyadesi

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

EDW

Pseudopentaceros spp.

Krabi rodu Chaceon

GER

Chaceon spp.

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Kranas Murphyho

CJM

Trachurus murphyi

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Krunýřovka krilová

KRI

Euphausia superba

Ledařka kerguelenská

LIC

Channichthys rhinoceratus

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledařka temná

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ledovka antarktická

TOA

Dissostichus mawsoni

Ledovka hrbočelá

NOG

Notothenia gibberifrons

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Ledovka příčnopruhá

NOS

Notothenia squamifrons

Ledovka Rossova

NOR

Notothenia rossii

Ledovky rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Manta obrovská

RMB

Manta birostris

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Mník mořský

LIN

Molva molva

Mníkovec bělavý

HKW

Pollachius pollachius

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Pakambala velká

TUR

Psetta maxima

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Rejnok bílý

RJA

Raja alba

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Rejnok hvězdnatý

RJR

Amblyraja radiata

Rejnok kruhový

RJI

Raja circularis

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Rejnok valchář

RJF

Raja fullonica

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Rejnoci

SRX

Rajiformes

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Tuňák modroploutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus

PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF A VODY FRANCOUZSKÉ GUYANY

Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Unie 2a, 3a a 4 (1)

Dánsko

 

0

 (2)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

0

 (2)

Německo

 

0

 (2)

Švédsko

 

0

 (2)

Unie

 

0

 

TAC

 

0

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení pro smačky rodu Ammodytes podle vymezení v příloze III omezen na tato množství:

Oblast: Vody Unie oblastí řízení pro smačky rodu Ammodytes

 

1r

2r ()

3r

4 ()

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

Spojené království

0

0

0

0

0

0

0

Německo

0

0

0

0

0

0

0

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

Unie

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

0

0

()  V oblastech řízení 2r a 4 mohou být TAC odloveny pouze jako TAC pro účely sledování s připojeným protokolem o odběru vzorků na daný druh rybolovu.


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(ARU/1/2.)

Německo

 

24

 

Preventivní TAC

 

 

Francie

 

8

 

 

 

 

 

Nizozemsko

19

 

 

 

 

 

Spojené království

39

 

 

 

 

 

Unie

 

90

 

 

 

 

 

TAC

 

90

 

 

 

 

 


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie 3a a 4

(ARU/3A4-C)

Dánsko

 

1 093

 

Preventivní TAC

 

 

Německo

 

11

 

 

 

 

 

Francie

 

8

 

 

 

 

 

Irsko

 

8

 

 

 

 

 

Nizozemsko

51

 

 

 

 

 

Švédsko

 

43

 

 

 

 

 

Spojené království

20

 

 

 

 

 

Unie

 

1 234

 

 

 

 

 

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 


Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(ARU/567.)

Německo

 

284

 

Preventivní TAC

 

 

Francie

 

6

 

 

 

 

 

Irsko

 

263

 

 

 

 

 

Nizozemsko

2 968

 

 

 

 

 

Spojené království

208

 

 

 

 

 

Unie

 

3 729

 

 

 

 

 

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14

(USK/1214EI)

Německo

 

6

 (4)

Preventivní TAC

 

 

Francie

 

6

 (4)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Spojené království

6

 (4)

 

 

 

 

Ostatní

 

3

 (4)

 

 

 

 

Unie

 

21

 (4)

 

 

 

 

TAC

 

21

 

 

 

 

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

3a

(USK/03A.)

Dánsko

 

15

 

Preventivní TAC

 

 

Švédsko

 

8

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

8

 

 

 

 

 

Unie

 

31

 

 

 

 

 

TAC

 

31

 

 

 

 

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(USK/04-C.)

Dánsko

 

68

 

Preventivní TAC

 

 

Německo

 

20

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

47

 

 

 

 

 

Švédsko

 

7

 

 

 

 

 

Spojené království

102

 

 

 

 

 

Ostatní

 

7

 (5)

 

 

 

 

Unie

 

251

 

 

 

 

 

TAC

 

251

 

 

 

 

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(USK/567EI.)

Německo

 

17

 

Preventivní TAC

 

 

Španělsko

 

60

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

705

 

 

 

 

 

Irsko

 

68

 

 

 

 

 

Spojené království

340

 

 

 

 

 

Ostatní

 

17

 (6)

 

 

 

 

Unie

 

1 207

 

 

 

 

 

Norsko

 

2 923

 (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

 

 

TAC

 

4 130

 

 

 

 

 


Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(USK/04-N.)

Belgie

 

0

 

Preventivní TAC

 

 

Dánsko

 

165

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

 

1

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Francie

 

0

 

 

 

 

 

Nizozemsko

0

 

 

 

 

 

Spojené království

4

 

 

 

 

 

Unie

 

170

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8

(BOR/678-)

Dánsko

 

4 700

 

Preventivní TAC

 

 

Irsko

 

13 235

 

 

 

 

 

Spojené království

1 217

 

 

 

 

 

Unie

 

19 152

 

 

 

 

 

TAC

 

19 152

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný (11)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

 

10 309

 (12)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

165

 (12)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Švédsko

 

10 783

 (12)

 

 

 

 

Unie

 

21 257

 (12)

 

 

 

 

Norsko

 

3 271

 

 

 

 

 

TAC

 

24 528

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný (13)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

 

59 468

 

Analytický TAC

 

 

Německo

 

39 404

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

20 670

 

 

 

 

 

Nizozemsko

51 717

 

 

 

 

 

Švédsko

 

3 913

 

 

 

 

 

Spojené království

55 583

 

 

 

 

 

Unie

 

230 755

 

 

 

 

 

Faerské ostrovy

250

 

 

 

 

 

Norsko

 

111 652

 (14)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*04N-) ()

Unie

50 000

()  Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HER/04-N.)

Švédsko

 

948

 (16)

Analytický TAC

 

 

Unie

 

948

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

 

385 008

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Sleď obecný (17)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03 A-BC)

Dánsko

 

5 692

 

Analytický TAC

 

 

Německo

 

51

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Švédsko

 

916

 

 

 

 

 

Unie

 

6 659

 

 

 

 

 

TAC

 

6 659

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný (18)

Clupea harengus

Oblast:

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

(HER/2A47DX)

Belgie

 

44

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

8 573

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

44

 

 

 

 

 

Francie

 

44

 

 

 

 

 

Nizozemsko

44

 

 

 

 

 

Švédsko

 

42

 

 

 

 

 

Spojené království

163

 

 

 

 

 

Unie

 

8 954

 

 

 

 

 

TAC

 

8 954

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný (19)

Clupea harengus

Oblast:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

Belgie

 

8 632

 (21)

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

800

 (21)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

530

 (21)

 

 

 

 

Francie

 

10 277

 (21)

 

 

 

 

Nizozemsko

18 162

 (21)

 

 

 

 

Spojené království

3 950

 (21)

 

 

 

 

Unie

 

42 351

 (21)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN (22)

(HER/5B6ANB)

Německo

 

389

 (23)

Preventivní TAC

 

 

Francie

 

74

 (23)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Irsko

 

526

 (23)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

389

 (23)

 

 

 

 

Spojené království

2 102

 (23)

 

 

 

 

Unie

 

3 480

 (23)

 

 

 

 

TAC

 

3 480

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Irsko

 

1 236

 

Preventivní TAC

 

 

Nizozemsko

124

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

1 360

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

 

1 360

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6 Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Spojené království

Bude určeno

 

Preventivní TAC

 

 

Unie

Bude určeno

 (26)

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

 

TAC

Bude určeno

 (26)

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Irsko

 

2 099

 

Analytický TAC

 

 

Spojené království

5 965

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Unie

 

8 064

 

 

 

 

 

TAC

 

8 064

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7e a 7f

(HER/7EF.)

Francie

 

465

 

Preventivní TAC

 

 

Spojené království

465

 

 

 

 

 

Unie

 

930

 

 

 

 

 

TAC

 

930

 

 

 

 

 


Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7g (28), 7h (28), 7j (28) a 7k (28)

(HER/7G-K.)

Německo

 

10

 (29)

Analytický TAC

 

 

Francie

 

54

 (29)

 

 

 

 

Irsko

 

750

 (29)

 

 

 

 

Nizozemsko

54

 (29)

 

 

 

 

Spojené království

1

 (29)

 

 

 

 

Unie

 

869

 (29)

 

 

 

 

TAC

 

869

 (29)

 

 

 

 


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

8

(ANE/08.)

Španělsko

 

28 703

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

3 189

 

 

 

 

 

Unie

 

31 892

 

 

 

 

 

TAC

 

31 892

 

 

 

 

 


Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

 

0

 (30)

Preventivní TAC

 

 

Portugalsko

 

0

 (30)

 

 

 

 

Unie

 

0

 (30)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (30)

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

 

5

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

1 683

 

 

 

 

 

Německo

 

42

 

 

 

 

 

Nizozemsko

11

 

 

 

 

 

Švédsko

 

294

 

 

 

 

 

Unie

 

2 035

 

 

 

 

 

TAC

 

2 103

 

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

 

80

 (31)

Preventivní TAC

 

 

Německo

 

2

 (31)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Švédsko

 

48

 (31)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

130

 (31)

 

 

 

 

TAC

 

130

 (31)

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

 

435

 (32)

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

2 499

 

 

 

 

 

Německo

 

1 584

 

 

 

 

 

Francie

 

537

 (32)

 

 

 

 

Nizozemsko

1 412

 (32)

 

 

 

 

Švédsko

 

17

 

 

 

 

 

Spojené království

5 732

 (32)

 

 

 

 

Unie

 

12 216

 

 

 

 

 

Norsko

 

2 502

 (33)

 

 

 

 

TAC

 

14 718

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

Unie

10 618


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(COD/04-N.)

Švédsko

 

382

 (34)

Analytický TAC

 

 

Unie

 

382

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

Nepoužije se

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6b; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a oblastí 12 a 14

(COD/5W6-14)

Belgie

 

0

 

Preventivní TAC

 

 

Německo

 

1

 

 

 

 

 

Francie

 

12

 

 

 

 

 

Irsko

 

16

 

 

 

 

 

Spojené království

45

 

 

 

 

 

Unie

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6a; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12° 00' z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

 

2

 (35)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

19

 (35)

Použije se článek 8 tohoto nařízení

 

Francie

 

203

 (35)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Irsko

 

284

 (35)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije

Spojené království

771

 (35)

 

 

 

 

Unie

 

1 279

 (35)

 

 

 

 

TAC

 

1 279

 (35)

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7a

(COD/07A.)

Belgie

 

3

 (36)

Preventivní TAC

 

 

Francie

 

9

 (36)

 

 

 

 

Irsko

 

170

 (36)

 

 

 

 

Nizozemsko

1

 (36)

 

 

 

 

Spojené království

74

 (36)

 

 

 

 

Unie

 

257

 (36)

 

 

 

 

TAC

 

257

 (36)

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

 

18

 (37)

Analytický TAC

 

 

Francie

 

294

 (37)

Použije se článek 8 tohoto nařízení.

 

Irsko

 

461

 (37)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

0

 (37)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

32

 (37)

 

 

 

 

Unie

 

805

 (37)

 

 

 

 

TAC

 

805

 (37)

 

 

 

 


Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7d

(COD/07D.)

Belgie

 

37

 (38)

Analytický TAC

 

 

Francie

 

721

 (38)

 

 

 

 

Nizozemsko

21

 (38)

 

 

 

 

Spojené království

79

 (38)

 

 

 

 

Unie

 

858

 (38)

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

 

9

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

8

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

8

 

 

 

 

 

Francie

 

48

 

 

 

 

 

Nizozemsko

38

 

 

 

 

 

Spojené království

2 811

 

 

 

 

 

Unie

 

2 922

 

 

 

 

 

TAC

 

2 922

 

 

 

 

 


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí 5b; 6 mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(LEZ/56-14)

Španělsko

 

671

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

2 615

 (39)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Irsko

 

764

 

 

 

 

 

Spojené království

1 851

 (39)

 

 

 

 

Unie

 

5 901

 

 

 

 

 

TAC

 

5 901

 

 

 

 

 


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

7

(LEZ/07.)

Belgie

 

506

 (40)

Analytický TAC

 

 

Španělsko

 

5 620

 (41)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

6 820

 (41)

 

 

 

 

Irsko

 

3 101

 (41)

 

 

 

 

Spojené království

2 685

 (41)

 

 

 

 

Unie

 

18 732

 

 

 

 

 

TAC

 

18 732

 

 

 

 

 


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8a, 8b, 8d and 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

 

993

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

801

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Unie

 

1 794

 

 

 

 

 

TAC

 

1 794

 

 

 

 

 


Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

 

2 144

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

107

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Portugalsko

 

71

 

 

 

 

 

Unie

 

2 322

 

 

 

 

 

TAC

 

2 322

 

 

 

 

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(ANF/2AC4-C)

Belgie

 

498

 (42)

Preventivní TAC

 

 

Dánsko

 

1 098

 (42)

 

 

 

 

Německo

 

536

 (42)

 

 

 

 

Francie

 

102

 (42)

 

 

 

 

Nizozemsko

377

 (42)

 

 

 

 

Švédsko

 

13

 (42)

 

 

 

 

Spojené království

11 461

 (42)

 

 

 

 

Unie

 

14 085

 (42)

 

 

 

 

TAC

 

14 085

 

 

 

 

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(ANF/04-N.)

Belgie

 

51

 

Preventivní TAC

 

 

Dánsko

 

1 305

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

 

21

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

18

 

 

 

 

 

Spojené království

305

 

 

 

 

 

Unie

 

1 700

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(ANF/56-14)

Belgie

 

286

 (43)

Preventivní TAC

 

 

Německo

 

327

 (43)

 

 

 

 

Španělsko

 

307

 

 

 

 

 

Francie

 

3 525

 (43)

 

 

 

 

Irsko

 

797

 

 

 

 

 

Nizozemsko

276

 (43)

 

 

 

 

Spojené království

2 453

 (43)

 

 

 

 

Unie

 

7 971

 

 

 

 

 

TAC

 

7 971

 

 

 

 

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

7

(ANF/07.)

Belgie

 

3 262

 (44)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

364

 (44)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Španělsko

 

1 296

 (44)

 

 

 

 

Francie

 

20 932

 (44)

 

 

 

 

Irsko

 

2 675

 (44)

 

 

 

 

Nizozemsko

422

 (44)

 

 

 

 

Spojené království

6 348

 (44)

 

 

 

 

Unie

 

35 299

 (44)

 

 

 

 

TAC

 

35 299

 

 

 

 

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

 

1 372

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

7 636

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Unie

 

9 008

 

 

 

 

 

TAC

 

9 008

 

 

 

 

 


Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

 

3 353

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

3

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Portugalsko

 

667

 

 

 

 

 

Unie

 

4 023

 

 

 

 

 

TAC

 

4 023

 

 

 

 

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

3a

(HAD/03A.)

Belgie

 

10

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

1 768

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

112

 

 

 

 

 

Nizozemsko

2

 

 

 

 

 

Švédsko

 

209

 

 

 

 

 

Unie

 

2 101

 

 

 

 

 

TAC

 

2 193

 

 

 

 

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a

(HAD/2AC4.)

Belgie

 

206

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

1 416

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

901

 

 

 

 

 

Francie

 

1 571

 

 

 

 

 

Nizozemsko

155

 

 

 

 

 

Švédsko

 

143

 

 

 

 

 

Spojené království

23 361

 

 

 

 

 

Unie

 

27 753

 

 

 

 

 

Norsko

 

7 900

 

 

 

 

 

TAC

 

35 653

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (HAD/*04N-)

Unie

20 644


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(HAD/04-N.)

Švédsko

 

707

 (45)

Analytický TAC

Unie

 

707

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

Nepoužije se

 

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

(HAD/6B1214)

Belgie

 

23

 

Analytický TAC

 

 

Německo

 

28

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

1 155

 

 

 

 

 

Irsko

 

824

 

 

 

 

 

Spojené království

8 442

 

 

 

 

 

Unie

 

10 472

 

 

 

 

 

TAC

 

10 472

 

 

 

 

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgie

 

4

 (46)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

5

 (46)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

219

 (46)

 

 

 

 

Irsko

 

651

 (46)

 

 

 

 

Spojené království

3 094

 (46)

 

 

 

 

Unie

 

3 973

 

 

 

 

 

TAC

 

3 973

 

 

 

 

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7b-k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

 

121

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

7 239

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Irsko

 

2 413

 

 

 

 

 

Spojené království

1 086

 

 

 

 

 

Unie

 

10 859

 

 

 

 

 

TAC

 

10 859

 

 

 

 

 


Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7a

(HAD/07A.)

Belgie

 

50

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

228

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Irsko

 

1 366

 

 

 

 

 

Spojené království

1 512

 

 

 

 

 

Unie

 

3 156

 

 

 

 

 

TAC

 

3 156

 

 

 

 

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

 

1 166

 

Preventivní TAC

 

 

Nizozemsko

4

 

 

 

 

 

Švédsko

 

125

 

 

 

 

 

Unie

 

1 295

 

 

 

 

 

TAC

 

1 660

 

 

 

 

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

4; vody Unie oblast 2a

(WHG/2AC4.)

Belgie

 

329

 

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

1 424

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

370

 

 

 

 

 

Francie

 

2 140

 

 

 

 

 

Nizozemsko

823

 

 

 

 

 

Švédsko

 

3

 

 

 

 

 

Spojené království

10 293

 

 

 

 

 

Unie

 

15 382

 

 

 

 

 

Norsko

 

1 216

 (47)

 

 

 

 

TAC

 

17 158

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)

Unie

10 801


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(WHG/56-14)

Německo

 

3

 (48)

Analytický TAC

 

 

Francie

 

57

 (48)

Použije se článek 8 tohoto nařízení.

 

Irsko

 

273

 (48)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

604

 (48)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

 

937

 (48)

 

 

 

 

TAC

 

937

 (48)

 

 

 

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7a

(WHG/07A.)

Belgie

 

2

 (49)

Analytický TAC

 

 

Francie

 

25

 (49)

Použije se článek 8 tohoto nařízení.

 

Irsko

 

415

 (49)

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Nizozemsko

0

 (48)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Spojené království

279

 (49)

 

 

 

 

Unie

 

721

 (49)

 

 

 

 

TAC

 

721

 (49)

 

 

 

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j a 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgie

 

92

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

5 644

 

 

 

 

 

Irsko

 

4 072

 

 

 

 

 

Nizozemsko

46

 

 

 

 

 

Spojené království

1 009

 

 

 

 

 

Unie

 

10 863

 

 

 

 

 

TAC

 

10 863

 

 

 

 

 


Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

8

(WHG/08.)

Španělsko

 

1 016

 

Preventivní TAC

 

 

Francie

 

1 524

 

 

 

 

 

Unie

 

2 540

 

 

 

 

 

TAC

 

2 540

 

 

 

 

 


Druh:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus and

Pollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(W/P/04-N.)

Švédsko

 

190

 (50)

Preventivní TAC

 

 

 

Unie

 

190

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

3a

(HKE/03A.)

Dánsko

 

3 136

 (51)

Analytický TAC

 

 

Švédsko

 

267

 (51)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Unie

 

3 403

 

 

 

 

 

TAC

 

3 403

 

 

 

 

 


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(HKE/2AC4-C)

Belgie

 

56

 (52)

Analytický TAC

 

 

Dánsko

 

2 278

 (52)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Německo

 

261

 (52)

 

 

 

 

Francie

 

504

 (52)

 

 

 

 

Nizozemské

131

 (52)

 

 

 

 

Spojené království

710

 (52)

 

 

 

 

Unie

 

3 940

 (52)

 

 

 

 

TAC

 

3 940

 

 

 

 

 


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(HKE/571214)

Belgie

 

582

 (53)

Analytický TAC

 

 

Španělsko

 

18 667

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

28 827

 (53)

 

 

 

 

Irsko

 

3 493

 

 

 

 

 

Nizozemsko

376

 (53)

 

 

 

 

Spojené království

11 380

 (53)

 

 

 

 

Unie

 

63 325

 

 

 

 

 

TAC

 

63 325

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)

Belgie

75

Španělsko

3 012

Francie

3 012

Irsko

376

Nizozemsko

38

Spojené království

1 694

Unie

8 206


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgie

 

19

 (54)

Analytický TAC

 

 

Španělsko

 

12 995

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Francie

 

29 183

 

 

 

 

 

Nizozemsko

38

 (54)

 

 

 

 

Unie

 

42 235

 

 

 

 

 

TAC

 

42 235

 

 

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

 

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgie

4

Španělsko

3 764

Francie

6 776

Nizozemsko

11

Unie

10 555


Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

 

5 600

 

Analytický TAC

 

 

Francie

 

538

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Portugalsko

 

2 614

 

 

 

 

 

Unie

 

8 752

 

 

 

 

 

TAC

 

8 752

 

 

 

 

 


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Norska oblasti 2 a 4

(WHB/24-N.)

Dánsko

 

0

 

Analytický TAC

 

 

Spojené království

0

 

 

 

 

 

Unie

 

0

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 and 14

(WHB/1X14)

Dánsko

 

49 845

 (55)

Analytický TAC

 

 

Německo

 

19 380

 (55)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Španělsko

 

42 258

 (55)  (56)

 

 

 

 

Francie

 

34 688

 (55)

 

 

 

 

Irsko

 

38 599

 (55)

 

 

 

 

Nizozemsko

60 780

 (55)

 

 

 

 

Portugalsko

 

3 926

 (55)  (56)

 

 

 

 

Švédsko

 

12 330

 (55)

 

 

 

 

Spojené království

64 678

 (55)

 

 

 

 

Unie

 

326 484

 (55)  (57)

 

 

 

 

Norsko

 

99 900

 

 

 

 

 

Faerské ostrovy

10 000

 

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

 

35 806

 

Analytický TAC

 

 

Portugalsko

 

8 951

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Unie

 

44 757

 (58)

 

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56° 30′ s. š. a 7 západně od 12° z. d.

(WHB/24A567)

Norsko

 

190 809

 (59)  (60)

Analytický TAC

 

 

Faerské ostrovy

37 500

 (61)  (62)

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

TAC

 

Nepoužije se

 

 

 

 

 


Druh:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a

Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(L/W/2AC4-C)

Belgie

 

368

 

Preventivní TAC

 

 

Dánsko

 

1 012

 

 

 

 

 

Německo

 

130

 

 

 

 

 

Francie

 

277

 

 

 

 

 

Nizozemsko

842

 

 

 

 

 

Švédsko

 

11

 

 

 

 

 

Spojené království

4 145

 

 

 

 

 

Unie

 

6 785

 

 

 

 

 

TAC

 

6 785

 

 

 

 

 


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

(BLI/5B67-)

Německo

 

113

 

Analytický TAC

 

 

Estonsko

 

17

 

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

 

Španělsko

 

356

 

 

 

 

 

Francie

 

8 126

 

 

 

 

 

Irsko

 

31

 

 

 

 

 

Litva

 

7

 

 

 

 

 

Polsko

 

3

 

 

 

 

 

Spojené království

2 066

 

 

 

 

 

Ostatní

 

31

 (63)

 

 

 

 

Unie

 

10 750

 

 

 

 

 

Norsko

 

250

 (64)

 

 

 

 

Faerské ostrovy

150

 (65)

 

 

 

 

TAC

 

11 150

 

 

 

 

 


Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Mezinárodní vody oblasti 12

(BLI/12INT-)

Estonsko

 

0

 (66)

Preventivní TAC

 

 

Španělsko

 

132

 (66)

 

 

 

 

Francie

 

3

 (66)

 

 

 

 

Litva

 

1

 (66)

 

 

 

 

Spojené království

1

 (66)

 

 

 

 

Ostatní

 

0

 (66)

 

 

 

 

Ostatní

 

137

 (66)

 

 

 

 

TAC