(EU) 2020/112Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/112 ze dne 22. ledna 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2019/1726

Publikováno: Úř. věst. L 21, 27.1.2020, s. 6-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. února 2020 Nabývá účinnosti: 3. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/112

ze dne 22. ledna 2020

o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2019/1726

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 105 odst. 1, 2, 3 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rybolovné kvóty na rok 2018 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2016/2285 (2),

nařízením Rady (EU) 2017/1970 (3),

nařízením Rady (EU) 2017/2360 (4) a

nařízením Rady (EU) 2018/120 (5).

(2)

Rybolovné kvóty na rok 2019 byly stanoveny:

nařízením Rady (EU) 2018/1628 (6),

nařízením Rady (EU) 2018/2025 (7),

nařízením Rady (EU) 2018/2058 (8) a

nařízením Rady (EU) 2019/124 (9).

(3)

Podle čl. 105 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 platí, že zjistí-li Komise, že členský stát překročil přidělené rybolovné kvóty, provede odpočty z budoucích rybolovných kvót tohoto členského státu.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1726 (10) byly stanoveny odpočty z rybolovných kvót u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech.

(5)

U některých členských států však nebylo možné na základě prováděcího nařízení (EU) 2019/1726 provést odpočty z kvót přidělených pro nadměrně odlovené populace, protože dané členské státy nemají v roce 2019 tyto kvóty k dispozici.

(6)

Podle čl. 105 odst. 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 by se v případě, kdy není možné provést odpočty z nadměrně odlovené populace v roce následujícím po roce, v němž k přečerpání došlo, z důvodu, že daný členský stát nemá kvótu na uvedenou populaci k dispozici, mohly po konzultaci s dotčeným členským státem odpočty provést z jiných populací, které jsou dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu. Podle sdělení Komise 2012/C 72/07, které obsahuje pokyny pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 (11), se odpočty provedou pokud možno v následujícím roce či následujících letech z kvót přidělených na populace, které ulovilo totéž loďstvo, jež kvótu přečerpalo.

(7)

S dotčenými členskými státy proběhly konzultace ohledně navrhovaných odpočtů z kvót přidělených pro jiné než nadměrně odlovené populace.

(8)

V některých případech výměny rybolovných práv dohodnuté v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (12) umožňují provedení odpočtů od stejných populací v rámci prováděcího nařízení (EU) 2019/1726.

(9)

Některé odpočty požadované na základě prováděcího nařízení (EU) 2019/1726 jsou navíc zřejmě větší než upravená kvóta dostupná v roce 2019, v důsledku čehož není možné u dané kvóty odpočty provést v plném rozsahu. Podle sdělení 2012/C 72/07 by měla být zbývající množství odečtena od upravených kvót dostupných v následujících letech, dokud nebude kompenzováno celé nadměrně odlovené množství.

(10)

Pro účely současného nebo předchozího rybolovného roku se ještě mohou provést další aktualizace nebo opravy, a to v návaznosti na zjištění chyb, opomenutí nebo poskytnutí nesprávných údajů o úlovcích oznámených členskými státy podle článku 33 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) 2019/1726 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovné kvóty stanovené nařízeními (EU) 2018/1628, (EU) 2018/2025, (EU) 2018/2058 a (EU) 2019/124 na rok 2019 a uvedené v příloze I tohoto nařízení se sníží o odpočty z alternativních populací stanovené v uvedené příloze.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2019/1726 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2016/2285 ze dne 12. prosince 2016, kterým se pro roky 2017 a 2018 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie a kterým se mění nařízení (EU) 2016/72 (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 32).

(3)  Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 281, 31.10.2017, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (EU) 2017/2360 ze dne 11. prosince 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 337, 19.12.2017, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127 (Úř. věst. L 27, 31.1.2018, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (EU) 2018/1628 ze dne 30. října 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2018/120, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách (Úř. věst. L 272, 31.10.2018, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (EU) 2018/2025 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro roky 2019 a 2020 stanoví rybolovná práva na některé populace hlubinných druhů ryb pro rybářská plavidla Unie (Úř. věst. L 325, 20.12.2018, s. 7).

(8)  Nařízení Rady (EU) 2018/2058 ze dne 17. prosince 2018, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Černém moři (Úř. věst. L 329, 27.12.2018, s. 8).

(9)  Nařízení Rady (EU) 2019/124 ze dne 30. ledna 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 29, 31.1.2019, s. 1).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1726 ze dne úterý 15. října 2019 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu v předchozích letech (Úř. věst. L 263, 16.10.2019, s. 3).

(11)  Sdělení Komise – Pokyny pro odpočet kvót podle čl. 105 odst. 1, 2 a 5 nařízení (ES) č. 1224/2009 (2012/C 72/07) (Úř. věst. C 72, 10.3.2012, s. 27).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA I

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2019 PRO ALTERNATIVNÍ POPULACE

NADMĚRNĚ ODLOVENÉ POPULACE

ALTERNATIVNÍ POPULACE

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Množství, které nelze odečíst od rybolovné kvóty na rok 2019 pro nadměrně odlovenou populaci (v kilogramech)

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Množství, které se má odečíst od rybolovné kvóty na rok 2019 pro alternativní populace (v kilogramech)

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

41 604

ES

HAD

1N2AB.

Treska jednoskvrnná

Vody Norska oblastí 1 a 2

26 783

COD

1N2AB.

Treska obecná

Vody Norska oblastí 1 a 2

3 418

RED

1N2AB.

Okouníci rodu Sebastes

Vody Norska oblastí 1 a 2

6 786

RED

51214D

Okouníci rodu Sebastes

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

4 617

FR

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

15 380

FR

RED

1N2AB.

Okouníci rodu Sebastes

Vody Norska oblastí 1 a 2

15 380

NL

WHG

56-14

Treska bezvousá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

4 492

NL

WHG

2AC4.

Treska bezvousá

4; vody Unie oblasti 2a

4 492

UK

RHG

5B67-

Hlavoun severní

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

5 016

UK

RNG

5B67-

Hlavoun tuponosý

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

5 016


PŘÍLOHA II

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2019/1726 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA

ODPOČTY Z RYBOLOVNÝCH KVÓT NA ROK 2019

Členský stát

Kód druhu

Kód oblasti

Název druhu

Název oblasti

Původní kvóta na rok 2018 (v kilogramech)

Povolené vykládky v roce 2018 (celkové upravené množství v kilogramech (1)

Celkové úlovky v roce 2018 (množství v kilogramech)

Čerpání kvóty v poměru k povoleným vykládkám

Přečerpání v poměru k povolené vykládce (množství v kilogramech)

Násobící koeficient  (2)

Dodatečný násobící koeficient  (3),  (4)

Zatím neprovedené odpočty z předchozích let  (5)(množství v kilogramech)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2019  (6)a následující roky (množství v kilogramech)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2019 pro nadměrně odlovené populace  (7) (množství v kilogramech)

Odpočty z rybolovných kvót na rok 2019 pro alternativní populace v souladu s přílohou I nařízení (EU) 2019/1726 (8) (množství v kilogramech)

Množství, které se má odečíst z rybolovných kvót na rok 2020 a následující rok(y) (v kilogramech)

BE

RJE

7FG.

Rejnok světloskvrnný

Vody Unie oblasti 7f a 7 g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

4 488

/

/

BE

RJU

07D. (9)

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425 (10)

Nepoužije se

Nepoužije se

2 617

2 617

2 617

/

/

DE

COD

3BC+24

Treska obecná

Subdivize 22–24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C (11)

/

43 960

43 960

/

/

DK

COD

3BC+24

Treska obecná

Subdivize 22–24

2 444 000

2 594 270

2 617 780

100,91 %

23 510

/

C (11)

/

23 510

23 510

/

/

ES

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C (11)

/

474 149

474 149

/

/

ES

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0

27 736

Nepoužije se

27 736

1,00

A

/

41 604

/

41 604

/

ES

GHL

N3LMNO

Platýs černý

NAFO 3L, 3M, 3N, 3O

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (11) + C (11)

/

11 248

11 248

/

/

ES

NEP

*07U16

Humr severský

Funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

3 375

/

/

ES

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

0

/

2 067

ES

YFT

IOTC

Tuňák žlutoploutvý

Oblast pravomoci komise IOTC

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

– 390 567  (12)

Nepoužije se

Nepoužije se

2 138 460

2 138 460

2 138 460

/

/

EE

COD

N3M.

Treska obecná

NAFO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

37 062

/

/

FR

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

/

0

18 084

Nepoužije se

18 084

1,00

/

/

18 084

2 704  (13)

15 380

/

IE

HER

07 A/MM

Sleď obecný

7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

129 355

/

/

/

129 355

129 355

/

/

IE

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

424 870

/

/

NL

POK

2C3A4

Treska tmavá

3a a 4; vody Unie oblasti 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

54 121

/

/

NL

WHG

56-14

Treska bezvousá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

/

0

4 492

Nepoužije se

4 492

1,00

/

/

4 492

/

4 492

/

PL

COD

3BC+24

Treska obecná

Subdivize 22–24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C (11)

32 331

104 295

104 295

/

/

PT

ALF

3X14-

Pilonoši rodu Beryx

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

4 966

/

/

PT

BET

ATLANT

Tuňák velkooký

Atlantský oceán

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (11)

/

252 714

252 714

/

/

PT

BFT

AE45WM

Tuňák obecný

Atlantský oceán východně od 45° z. d. a Středozemní moře

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (11)

/

13 153

13 153

/

/

PT

BUM

ATLANT

Marlín modrý

Atlantský oceán

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

43 364

/

/

PT

RJU

9-C.

Rejnok vlnitý

Vody Unie oblasti 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

3 295

/

/

UK

COD

N1GL14

Treska obecná

Vody Grónska oblasti NAFO 1F a vody Grónska oblastí 5, 12 a 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

10 500

/

4 167

UK

GHL

1N2AB.

Platýs černý

Vody Norska oblastí 1 a 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

2 434

/

/

UK

HER

4AB.

Sleď obecný

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53° 30′ s. š.

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

44 804

/

/

UK

MAC

2CX14-

Makrela obecná

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

190 143 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (11)

/

3 391 865

3 391 865

/

/

UK

POK

1N2AB.

Treska tmavá

Vody Norska oblastí 1 a 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

3 809

/

/

UK

RHG

5B67-

Hlavoun severní

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí Vb, VI a VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

1 062

5 016  (14)

/

UK

WHG

56-14

Treska bezvousá

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410

15 410

/

/


(1)  Kvóty dostupné členskému státu podle příslušných nařízení o rybolovných právech po zohlednění výměny rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22), převodu kvót z roku 2017 do roku 2018 v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3) a s čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 nebo přerozdělení a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 37 a 105 nařízení (ES) č. 1224/2009.

(2)  Podle čl. 105 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009. Ve všech případech přečerpání, které se rovná nejvýše 100 tunám, se uplatní odpočet rovnající se přečerpání násobenému koeficientem 1,00.

(3)  Podle čl. 105 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a za předpokladu, že rozsah přečerpání překročí 10 %.

(4)  Písmeno „A“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5 z důvodu opakovaného přečerpání v letech 2016, 2017 a 2018. Písmeno „C“ značí, že byl uplatněn dodatečný násobící koeficient 1,5, jelikož se na populaci vztahuje víceletý plán.

(5)  Zbývající množství z předchozího roku/předchozích let.

(6)  Odpočty, které se mají provést v roce 2019.

(7)  Odpočty, které se mají provést v roce 2019 a které by se skutečně mohly použít vzhledem ke kvótě dostupné ke dni 22. října 2019.

(8)  Úř. věst. L 263, 16.10.2019, s. 3.

(9)  K odpočtu od RJU/7DE. (Vody Unie oblastí 7d a 7e).

(10)  Množství menší než jedna tuna se nezohledňují.

(11)  Dodatečný násobící koeficient se nepoužije, protože přečerpání nepřesahuje 10 % povolených vykládek.

(12)  Odpočet nelze snížit o nevyužité množství, jelikož článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se na populaci YFT/IOTC nepoužije.

(13)  Přestože Francie neměla původní kvótu pro tuto nadměrně odlovenou populaci, dohodla výměnu rybolovných práv v souladu s čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 umožňující částečný odpočet od téže populace.

(14)  K odečtení od RNG/5B67- (hlavoun tuponosý ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU