(EU) 2020/94Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/94 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020

Publikováno: Úř. věst. L 18, 23.1.2020, s. 1-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. února 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/94

ze dne 22. ledna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), zejména na čl. 187 první pododstavec písm. a) a b) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady (EU) 2019/2145 (2) schválila Rada jménem Evropské unie dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“).

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 (3) stanoví otevření a správu celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny.

(3)

V souladu s dohodou má Unie o 50 000 tun zvýšit celní kvótu pro maso a poživatelné droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené a pro jiné přípravky nebo konzervy z masa z krůt a z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus kódů KN odpovídajících číslu 09.4273, které jsou uvedeny v prováděcím nařízení (EU) 2015/2078.

(4)

Je proto vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2015/2078 tak, aby se zohlednila množství celních kvót, která mají být podle dohody dána k dispozici.

(5)

Dohoda vstoupí v platnost dne 1. února 2020. Pro kvótový rok 2020 má být vypočteno dodatečné množství výrobků z drůbežího masa, jež bude dáno k dispozici podle dohody v rámci celních kvót, a to na poměrném základě a s přihlédnutím ke dni vstupu dohody v platnost. Od kvótového období začínajícího dnem 1. ledna 2021 by měla být podle dohody dána k dispozici celková roční množství výrobků z drůbežího masa.

(6)

Dodatečné množství kvóty pro výrobky z drůbežího masa přidělené Ukrajině na základě dohody by mělo být dáno k dispozici ode dne 1. února 2020, což je datum vstupu dohody v platnost. Podle článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 se kvóta pro výrobky z drůbežího masa přidělená Ukrajině spravuje čtvrtletně.

(7)

Podle čl. 3 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 je lhůta pro podání žádostí o dovozní práva prvních sedm dní měsíce předcházejícího každému čtvrtletí. Pokud jde o podobdobí od 1. ledna do 31. března 2020, lhůta pro podávání žádostí skončí již ke dni vstupu dohody v platnost. Pro podávání žádostí o dovozní práva odpovídající dodatečnému množství kvóty podle dohody na období od 1. února do 31. března 2020 by tak mělo být stanoveno dodatečné období čítající prvních sedm dní měsíce února 2020.

(8)

Ustanovení čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 stanoví, že žadatelé o dovozní práva při podání první žádosti na daný kvótový rok musí předložit důkaz o množství produktů z drůbežího masa kódů KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 nebo 1602 39 21, jež bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení („referenční množství“), a že se tento důkaz vztahuje na dvanáctiměsíční období, které končí jeden měsíc před podáním první žádosti. Ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost již byl tento důkaz o minulém dovozu předložen žadateli, kteří v prosinci 2019 podali žádost o dovozní práva týkající se čtvrtiny původního množství 19 200 tun, které bylo dáno k dispozici v prosinci 2019. Roční množství pro kvótový rok 2020 stanovené v dohodě však činí 65 033 tun. Proto existuje riziko, že důkaz o minulém dovozu, který žadatelé o dovozní práva předložili v prosinci 2019, nebere v úvahu zvýšení množství v rámci kvóty stanovené v dohodě. Je proto vhodné otevřít pro žadatele, kteří předložili důkaz o minulém dovozu v prosinci 2019, dodatečné období pro předložení dalšího důkazu o minulém dovozu.

(9)

Ustanovení čl. 3 odst. 4 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 stanoví celkové množství produktů uvedené v žádosti o dovozní práva předložené v každém z podobdobí uvedených v článku 2 uvedeného prováděcího nařízení na 25 % referenčního množství žadatele. Aby bylo možné použít jednotný rámec na dodatečné období pro podávání žádostí otevřené tímto nařízením, měla by se tato mezní hodnota rovněž vztahovat na dodatečné období pro podávání žádostí o dovozní práva odpovídající dodatečnému množství kvóty podle dohody pro období od 1. února do 31. března 2020.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/2078 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne vstupu dohody v platnost. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost bez odkladu.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2015/2078

Příloha I prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 pro kvótový rok 2020

1.   Odchylně od článku 2 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o kvótu pod pořadovým číslem 09.4273 uvedenou v příloze I uvedeného prováděcího nařízení ve znění článku 1 tohoto nařízení, bude pro období od 1. února do 31. března 2020 dáno k dispozici dodatečné množství 8 333 tun.

2.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o kvótu pod pořadovým číslem 09.4273 uvedenou v příloze I uvedeného prováděcího nařízení ve znění článku 1 tohoto nařízení, předloží se žádosti o dovozní práva týkající se dodatečného množství uvedeného v odstavci 1 na období od 1. února do 31. března 2020 během prvních sedmi dnů měsíce února 2020.

3.   Odchylně od čl. 3 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2078 mohou žadatelé, kteří požádali o dovozní práva v prosinci 2019, předložit dodatečný důkaz o množství produktů z drůbežího masa kódů KN 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 nebo 1602 39 21, jež bylo jimi nebo jejich jménem dovezeno na základě odpovídajících celních ustanovení v období od 1. listopadu 2018 do 31. října 2019 včetně. Tento dodatečný důkaz o minulém dovozu se předloží během prvních sedmi dnů měsíce února 2020.

Článek 3

Žádosti o dovozní práva podané v únoru 2020

Celkové množství produktů uvedené v žádosti o dovozní práva předložené v únoru 2020 podle čl. 2 odst. 2 nesmí přesáhnout 25 % referenčního množství žadatele. U žadatelů, kteří předložili dodatečný důkaz v souladu s čl. 2 odst. 3, se referenční množství stanoví s ohledem na tento dodatečný důkaz.

Článek 4

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2145 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření jménem Unie Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění obchodní preference pro drůbeží maso a přípravky z drůbežího masa stanovené v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (Úř. věst. L 325, 16.12.2019, s. 41).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2078 ze dne 18. listopadu 2015 o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny (Úř. věst. L 302, 19.11.2015, s. 63).


PŘÍLOHA

Nehledě na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktů považuje pouze za orientační vzhledem k tomu, že působnost preferenčního režimu se v kontextu této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis produktů

Dovozní období

Množství v tunách (čistá hmotnost)

Platná celní sazba

(v EUR/t)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex-020760 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Maso a jedlé droby z drůbeže, čerstvé, chlazené nebo zmrazené jiné přípravky a konzervy z masa z krůt a z kohoutů nebo slepic druhu Gallus domesticus

Rok 2020

Od roku 2021

65 033

70 000

0

09.4274

0207 12

Maso a jedlé droby z drůbeže, nedělené, zmrazené

 

20 000

0


(1)  Čerstvé nebo chlazené, půlky nebo čtvrtky z perliček.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU