(EU) 2020/30Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/30 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011, pokud jde o podrobná pravidla pro přímou elektronickou výměnu informací zavedenou podle pravidel společné rybářské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 9, 15.1.2020, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2020 Nabývá účinnosti: 4. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/30

ze dne 14. ledna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011, pokud jde o podrobná pravidla pro přímou elektronickou výměnu informací zavedenou podle pravidel společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na články 71, 76 a 111 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pravidla pro výměnu údajů v elektronické podobě mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným byly stanoveny v nařízení (ES) č. 1224/2009 (dále jen „nařízení o kontrolním režimu“). Články 71, 76 a 83 uvedeného nařízení se konkrétně týkají výměny inspekčních zpráv a zpráv o dohledu.

(2)

Komise vypracovala nový formát pro předávání údajů z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu, který by měly být použit pro všechny budoucí elektronické výměny údajů uvedené v článcích 71, 76 a 83 nařízení o kontrolním režimu.

(3)

Kapitola Ia hlavy IX prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (2) stanoví pravidla upravující výměnu údajů mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným. Tato pravidla je třeba změnit, aby se zohlednil nový formát vypracovaný Komisí pro údaje z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu, jakož i nové technologie a mezinárodní normy.

(4)

Vzhledem k tomu, že nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 (3) bylo zrušeno nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (4), je třeba zrušit odkazy na uvedené nařízení v kapitole Ia hlavy IX prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011

Prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011 se mění takto:

a)

Článek 146a se nahrazuje tímto:

„Článek 146a

Tato kapitola stanoví podrobná pravidla pro výměnu údajů podle článků 111 a 116 nařízení o kontrolním režimu, pro výměnu údajů z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu podle článků 71, 76 a 83 nařízení o kontrolním režimu, jakož i pro nahlášení údajů o úlovcích podle čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu.“

b)

V článku 146i se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Souhrnné údaje o úlovcích podle čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení o kontrolním režimu předávají členské státy vlajky Komisi za použití formátu XML vycházejícího z normy P1000–12 centra UN/CEFACT.“

c)

V článku 146i se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Množství v hlášení o úlovcích vycházejí z vyložených množství. Nejsou-li úlovky dosud vyloženy, musí být předložen odhad úlovků s označením „uchovávaný na palubě“. Oprava uvádějící přesnou hmotnost a místo vykládky je předána do 15. dne měsíce po vykládce.“

d)

V článku 146j se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   O změnách formátů XML a prováděcích dokumentů pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy, Komisí nebo subjektem jí určeným, včetně změn vyplývajících z článků 146f, 146 g, 146h a 146k, rozhodne Komise ve shodě s členskými státy.“

e)

Vkládá se nový článek 146k, který zní:

„Článek 146k

Výměna údajů týkajících se inspekce a dohledu

1.   Pro výměnu údajů z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu uvedených v článcích 71, 76 a 83 nařízení o kontrolním režimu mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným, se jako formát používá XML schéma „oblast inspekce a dohledu“ (Inspection and Surveillance Domain Schema Definition) vycházející z normy P1000–8 centra UN/CEFACT.

2.   Ode dne stanoveného ve shodě s členskými státy v souladu s čl. 146j odst. 2 musí být systémy členských států schopny zasílat inspekční zprávy a zprávy o dohledu a odpovídat na žádosti o údaje z inspekčních zpráv a zpráv o dohledu v souladu s XML schématem „oblast inspekce a dohledu“ (Inspection and Surveillance Domain Schema Definition) vycházejícím z normy P1000–8 centra UN/CEFACT.“

f)

V příloze XII se za řádek „P1000–7; Oblast polohy plavidla“ vkládá nový řádek, který zní:

„P1000–8; Oblast inspekce a dohledu“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nařízení (ES) č. 3317/94 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU