(EU) 2020/29Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/29 ze dne 14. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvalují taniny z réví Vitis vinifera jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 9, 15.1.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2020 Nabývá účinnosti: 4. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/29

ze dne 14. ledna 2020,

kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvalují taniny z réví Vitis vinifera jako základní látka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 23 odst. 5 ve spojení s čl. 13 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. června 2017 obdržela Komise od společnosti Biomolécules et Biotechnologies Végétales (BBV) EA2106 a Technického institutu pro ekologické zemědělství (Institut Technique de l’Agriculture Biologique, ITAB) žádost o schválení taninů z réví Vitis vinifera jako základní látky. K žádosti byly přiloženy informace požadované podle čl. 23 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Komise si vyžádala vědeckou pomoc od Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“). Dne 2. května 2018 předložil úřad Komisi technickou zprávu (2) o taninech z réví Vitis vinifera. Dne 24. června 2019 předložila Komise Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva zprávu o přezkumu (3) a předlohu tohoto nařízení o neschválení taninů z réví Vitis vinifera a dokončila je pro zasedání uvedeného výboru dne úterý 22. října 2019.

(3)

Z dokumentace, kterou žadatelé předložili, nevyplývá, že taniny z réví Vitis vinifera splňují kritéria pro potraviny stanovená v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4).

(4)

V technické zprávě úřadu byly identifikovány specifické obavy týkající se taninů z réví Vitis vinifera. Pro taniny z réví Vitis vinifera používané jako přípravek na ochranu rostlin nebylo k dispozici žádné toxikologické posouzení, zejména pokud jde o ochranu dětí. To se týká odhadu posouzení rizik nedietární expozice, zejména v případě osob v okolí a rezidentů. Kromě toho nebyly k dispozici dostatečné informace, aby bylo možné v případě dotčené látky provést posouzení rizik pro životní prostředí.

(5)

Nebylo k dispozici žádné relevantní hodnocení provedené v souladu s jinými právními předpisy Unie, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(6)

Komise vyzvala žadatele, aby předložili své připomínky k technické zprávě úřadu a k návrhu zprávy Komise o přezkumu. Žadatelé žádné připomínky nepředložili.

(7)

Nebylo tedy prokázáno, jak je stanoveno ve zprávě Komise o přezkumu, že jsou splněny požadavky uvedené v článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009. Proto je vhodné neschválit taniny z réví Vitis vinifera jako základní látku.

(8)

Tímto nařízením není dotčeno předložení další žádosti o schválení taninů z réví Vitis vinifera jako základní látky v souladu s čl. 23 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009.

(9)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Taniny z réví Vitis vinifera se neschvalují jako základní látka.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Vitis vinifera cane tannins for use in plant protection as protectant and repellent. EFSA supporting publication 2018:EN-1414. 46 s. doi:10.2903/sp.efsa.2018.EN-1414.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU