(EU) 2020/25Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 14.1.2020, s. 18-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. února 2020 Nabývá účinnosti: 3. února 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/25

ze dne 13. ledna 2020,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (2) stanoví, že režim kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných Komisí na základě čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 pro provádění kontrol a vystavování potvrzení ve třetích zemích pro účely dovozu produktů poskytujících rovnocenné záruky bude nahrazen režimem kontrolních subjektů a kontrolních orgánů uznaných Komisí pro účely dovozu vyhovujících produktů. Nový dovozní režim stanovený v nařízení (EU) 2018/848 se použije ode dne 1. ledna 2021. Aby byly k dispozici nezbytné správní kapacity pro zajištění včasného uznání kontrolních subjektů a kontrolních orgánů v rámci nového režimu, je vhodné zavést konečné datum pro přijímání nových žádostí o uznání kontrolních subjektů a kontrolních orgánů pro účely rovnocennosti v souladu s článkem 10 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (3) a zařazení těchto kontrolních subjektů a kontrolních orgánů na seznam uvedený v příloze IV uvedeného nařízení. Žádosti obdržené po tomto datu by již neměly být přípustné.

(2)

Produkty dovezené ze třetí země mohou být uváděny na trh Unie jako ekologické, pokud se na ně vztahuje potvrzení o kontrole vydané příslušnými orgány, kontrolními orgány nebo kontrolními subjekty uznané třetí země či uznaným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem. Za účelem zajištění souladu s čl. 33 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 834/2007, podle něhož má potvrzení o kontrole doprovázet zboží do zařízení prvního příjemce, a s cílem zaručit sledovatelnost dovážených produktů během distribuce, včetně přepravy ze třetích zemí, by mělo být objasněno, že potvrzení o kontrole má být příslušným kontrolním orgánem nebo kontrolním subjektem vystaveno v době, kdy zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu.

(3)

V příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007.

(4)

Japonsko informovalo Komisi, že jeho příslušný orgán přidal na seznam kontrolních subjektů uznaných Japonskem kontrolní subjekt „Akatonbo“.

(5)

Korejská republika informovala Komisi, že její příslušný orgán změnil název subjektu „Neo environmentally-friendly“ a název a internetovou adresu subjektu „Association for Agricultural Products Quality Evaluation“. Korejská republika rovněž informovala Komisi, že uznání kontrolního subjektu „Korea Agricultural Product Product and Food Certification“ bylo zrušeno.

(6)

Spojené státy informovaly Komisi, že jejich příslušný orgán přidal na seznam kontrolních subjektů uznaných Spojenými státy pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 sedm kontrolních subjektů, a sice „CERES“, „EcoLOGICA S.A“, „Food Safety S.A.“, „IBD Certifications“, „Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)“, „OnMark“ a „Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.“. Spojené státy rovněž požádaly, aby byly ze seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 vyňaty subjekty „Global Culture“, „Global Organic Certification Services“, „Stellar Certification Services, Inc.“, „Institute for Marketecology (IMO)“ a „Basin and Range Organics (BARO)“.

(7)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vystavovat potvrzení pro účely rovnocennosti ve třetích zemích.

(8)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „A CERT European Organization for Certification S.A“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro kategorie produktů A a D o Arménii, Ghanu, Kosovo (4), Kuvajt, Omán, Peru, Spojené arabské emiráty, Súdán, Uzbekistán a Vietnam.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Argencert SA“ o vynětí ze seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné tento kontrolní subjekt z uvedeného seznamu vyjmout.

(10)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Balkan Biocert Skopje“ o změnu jeho právního statusu. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné nahradit název tohoto kontrolního subjektu názvem „Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje“.

(11)

Komise obdržela žádost subjektu „Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ o změnu jeho adresy.

(12)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bioagricert S.r.l.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro kategorie produktů A, B, D a E o Paraguay a Uruguay, pro kategorie produktů A, B a D o Bolívii a Šrí Lanku, pro kategorie produktů A, D a E o Kamerun a pro kategorie produktů A a D o Fidži.

(13)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Biocert International Pvt Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Afghánistán, Bangladéš, Bhútán, Egypt, Filipíny, Malajsii, Mauricius, Myanmar/Barmu, Nepál, Omán, Pákistán, Spojené arabské emiráty, Tanzanii, Thajsko a Vietnam pro kategorie produktů A a D, o Benin, Etiopii, Katar, Mosambik, Nigérii, Rusko, Súdán, Togo, Ugandu a Ukrajinu pro kategorie produktů A, D a E a o Gruzii pro kategorie produktů D a E a rozšířit jeho uznání pro Šrí Lanku o kategorii produktů E.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bio.inspecta AG“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Černou Horu, Severní Makedonii a Srbsko pro kategorie produktů A, B, D, E a F a rozšířit působnost jeho uznání pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii, Írán, Kazachstán, Kosovo (5), Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Ukrajinu, Uzbekistán a Vietnam o kategorie produktů B, E a F, pro Arménii, Libanon a Tanzanii o kategorie produktů B a E, pro Alžírsko a Kyrgyzstán o kategorii produktů B, pro Turecko o kategorie produktů E a F a pro Ázerbájdžán o kategorii produktů E.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Bureau Veritas Certification France SAS“ o změnu jeho internetové adresy a specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné zrušit jeho uznání pro kategorii produktů E ve vztahu k Mauriciu.

(16)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CCPB Srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Burkina Faso, Kamerun, Komory a Madagaskar pro kategorie produktů A, C a D a rozšířit působnost jeho uznání pro Pobřeží slonoviny o kategorie produktů C a D.

(17)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Spojené státy pro kategorii produktů C a rozšířit působnost jeho uznání pro Spojené arabské emiráty o kategorii produktů A, pro Chile o kategorii produktů C a pro Jižní Afriku o kategorii produktů F.

(18)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „DQS Polska sp. z o.o.“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro Bosnu a Hercegovinu, Čínu a Madagaskar v případě kategorií produktů A, B a D.

(19)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Kubu, Kuvajt, Malawi a Spojené arabské emiráty o kategorii produktů B, pro Srbsko a Zimbabwe o kategorii produktů E a pro Moldavsko o kategorii produktů F.

(20)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ o zařazení na seznam v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné uznat tento kontrolní subjekt pro Bhútán a Nepál v případě kategorií produktů A, B, D a E a pro Indii v případě kategorií produktů B, D a E.

(21)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „IBD Certificações Ltda.“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Bolívii a Paraguay pro kategorie produktů A a D a o Mongolsko pro kategorie produktů A a E.

(22)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Seychely pro kategorie produktů A a D a o Spojené státy pro kategorii produktů C a rozšířit působnost jeho uznání pro Arménii, Gruzii, Tádžikistán, Uzbekistán a Zambii o kategorii produktů B, pro Guatemalu o kategorie produktů C a F a pro Dominikánskou republiku, Ekvádor, Honduras, Paraguay, Peru, Srbsko a Turecko o kategorii produktů F.

(23)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Mayacert“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Panamu a Šrí Lanku pro kategorie produktů A a D.

(24)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „OneCert International PVT Ltd“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Egypt, Jordánsko, Katar a Malajsii pro kategorie produktů A a D a rozšířit působnost jeho uznání pro Spojené arabské emiráty o kategorii produktů A a pro Etiopii, Indii, Mosambik, Tanzanii a Ugandu o kategorii produktů E.

(25)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Organización International Agropecuaria“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Kolumbii pro kategorie produktů A a D a rozšířit působnost jeho uznání pro Chile a Uruguay o kategorii produktů E, s výjimkou produktů, na něž se již vztahuje příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(26)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Dominikánskou republiku, Guatemalu, Honduras, Kolumbii, Nikaraguu, Panamu a Salvador pro kategorie produktů A a D.

(27)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Suolo e Salute srl“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Egypt o kategorii produktů D.

(28)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání o Korejskou republiku pro kategorii produktů A, o Hongkong a Singapur pro kategorii produktů D a o Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar/Barmu, Thajsko a Vietnam pro kategorie produktů A a D.

(29)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Valsts SIA ‚Sertifikācijas un testēšanas centrs‘“ o změnu jeho právního statusu. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné nahradit název tohoto kontrolního subjektu názvem „SIA ‚Sertifikācijas un testēšanas centrs‘ “. Komise rovněž obdržela a posoudila žádost tohoto kontrolního subjektu o změnu jeho specifikací. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné rozšířit působnost jeho uznání pro Bělorusko o kategorie produktů B, D, E a F a pro Uzbekistán o kategorie produktů D, E a F a rozšířit působnost jeho uznání o Kazachstán, Moldavsko a Tádžikistán pro kategorie produktů A, B, D, E a F a o Kyrgyzstán pro kategorie produktů A, B, D a E.

(30)

Na základě dokumentace předložené subjektem „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda“ byla působnost jeho uznání rozšířena prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/39 (6) pro kategorie produktů A a D o Guineu. V této dokumentaci však uvedený kontrolní subjekt chybně požadoval rozšíření působnosti o Guineu namísto Guiney-Bissau. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné odpovídajícím způsobem opravit přílohu IV nařízení (ES) č. 1235/2008. V zájmu jasnosti a právní jistoty by se tato oprava měla použít ode dne vstupu prováděcího nařízení (EU) 2019/39 v platnost.

(31)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(32)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1235/2008

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise posoudí, zda uzná a zařadí kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán na seznam uvedený v článku 10, po doručení žádosti o zařazení zaslané zástupcem dotčeného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu, sestavené na základě vzoru žádosti zpřístupněného Komisí podle čl. 17 odst. 2. Pro účely aktualizování seznamu se posoudí pouze úplné žádosti, jež byly předloženy do 30. června 2020.“;

2)

v čl. 13 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Potvrzení o kontrole vystavuje příslušný kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt předtím, než zásilka opustí třetí zemi vývozu nebo původu. Podepisuje ho příslušný orgán daného členského státu a vyplňuje první příjemce podle vzoru a poznámek uvedených v příloze V, a to za pomoci elektronického obchodního řídicího a expertního systému (Trade Control and Expert System, TRACES), který stanoví rozhodnutí Komise 2003/24/ES (*1).

(*1)  Rozhodnutí Komise 2003/24/ES ze dne 30. prosince 2002 o vývoji integrovaného počítačového veterinárního systému (Úř. věst. L 8, 14.1.2003, s. 44).“;"

3)

příloha III se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

4)

příloha IV se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava nařízení (ES) č. 1235/2008

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se opravuje v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se použije ode dne 31. ledna 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(4)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(5)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/39 ze dne 10. ledna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 106).


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v položce týkající se Japonska se doplňuje nový řádek, který zní:

„JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/“

2)

v položce týkající se Korejské republiky se bod 5 mění takto:

a)

řádky týkající se číselných kódů KR-ORG-019 a KR-ORG-026 se nahrazují tímto:

„KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

http://neoefcc.modoo.at

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr“

b)

řádek týkající se číselného kódu KR-ORG-001 se zrušuje;

3)

v položce týkající se Spojených států amerických se bod 5 mění takto:

a)

doplňují se nové řádky, které znějí:

„US-ORG-62

CEERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-63

EcoLOGICA S.A.

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-64

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-65

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-66

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-67

OnMark

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-68

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/“

b)

zrušují se řádky týkající se číselných kódů US-ORG-12, US-ORG-14, US-ORG-54, US-ORG-60 a US-ORG-61.


PŘÍLOHA II

Příloha IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

v položce týkající se subjektu „A CERT European Organization for Certification S.A“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AE-BIO-171

Spojené arabské emiráty

x

-

-

x

-

-

AM-BIO-171

Arménie

x

-

-

x

-

-

GH-BIO-171

Ghana

x

-

-

x

-

-

KW-BIO-171

Kuvajt

x

-

-

x

-

-

OM-BIO-171

Omán

x

-

-

x

-

-

PE-BIO-171

Peru

x

-

-

x

-

-

SD-BIO-171

Súdán

x

-

-

x

-

-

UZ-BIO-171

Uzbekistán

x

-

-

x

-

-

VN-BIO-171

Vietnam

x

-

-

x

-

-

XK-BIO-171

Kosovo  (*)

x

-

-

x

-

-

2)

položka týkající se subjektu „Argencert SA“ se zrušuje;

3)

v položce týkající se subjektu „Balkan Biocert Skopje“ se název kontrolního subjektu nahrazuje názvem „Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje“;

4)

v položce týkající se subjektu „Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Çinarli Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turecko“;

5)

v položce týkající se subjektu „Bioagricert S.r.l.“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BO-BIO-132

Bolívie

x

x

-

x

-

-

CM-BIO-132

Kamerun

x

-

-

x

x

-

FJ-BIO-132

Fidži

x

-

-

x

-

-

LK-BIO-132

Šrí Lanka

x

x

-

x

-

-

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

-

x

x

-

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

-

x

x

-“

6)

v položce týkající se subjektu „Biocert International Pvt Ltd“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„AE-BIO-177

Spojené arabské emiráty

x

-

-

x

-

-

AF-BIO-177

Afghánistán

x

-

-

x

-

-

BD-BIO-177

Bangladéš

x

-

-

x

-

-

BJ-BIO-177

Benin

x

-

-

x

x

-

BT-BIO-177

Bhútán

x

-

-

x

-

-

EG-BIO-177

Egypt

x

-

-

x

-

-

ET-BIO-177

Etiopie

x

-

-

x

x

-

GE-BIO-177

Gruzie

-

-

-

x

x

-

MM-BIO-177

Myanmar/Barma

x

-

-

x

-

-

MU-BIO-177

Mauricius

x

-

-

x

-

-

MY-BIO-177

Malajsie

x

-

-

x

-

-

MZ-BIO-177

Mosambik

x

-

-

x

x

-

NP-BIO-177

Nepál

x

-

-

x

-

-

NG-BIO-177

Nigérie

x

-

-

x

x

-

OM-BIO-177

Omán

x

-

-

x

-

-

PH-BIO-177

Filipíny

x

-

-

x

-

-

PK-BIO-177

Pákistán

x

-

-

x

-

-

QA-BIO-177

Katar

x

-

-

x

x

-

RU-BIO-177

Rusko

x

-

-

x

x

-

SD-BIO-177

Súdán

x

-

-

x

x

-

TG-BIO-177

Togo

x

-

-

x

x

-

TH-BIO-177

Thajsko

x

-

-

x

-

-

TZ-BIO-177

Tanzanie

x

-

-

x

-

-

UA-BIO-177

Ukrajina

x

-

-

x

x

-

UG-BIO-177

Uganda

x

-

-

x

x

-

VN-BIO-177

Vietnam

x

-

-

x

-

-“

b)

řádek týkající se Šrí Lanky se nahrazuje tímto:

„LK-BIO-177

Šrí Lanka

x

-

-

x

x

-“

7)

v položce týkající se subjektu „Bio.inspecta AG“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„ME-BIO-161

Černá Hora

x

x

x

x

 

x

MK-BIO-161

Severní Makedonie

x

x

x

x

 

x

RS-BIO-161

Srbsko

x

x

x

x

 

x“

b)

řádky týkající se Albánie, Alžírska, Arménie, Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny, Gruzie, Íránu, Kazachstánu, Kosova, Kyrgyzstánu, Libanonu, Moldavska, Ruska, Tádžikistánu, Tanzanie, Turecka, Ukrajiny, Uzbekistánu a Vietnamu se nahrazují tímto:

„AL-BIO-161

Albánie

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Arménie

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Ázerbájdžán

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

x

DZ-BIO-161

Alžírsko

x

x

x

GE-BIO-161

Gruzie

x

x

x

x

x

IR-BIO-161

Írán

x

x

x

x

x

KG-BIO-161

Kyrgyzstán

x

x

x

KZ-BIO-161

Kazachstán

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MD-BIO-161

Moldavsko

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusko

x

x

x

x

x

TJ-BIO-161

Tádžikistán

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turecko

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzanie

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistán

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo  (*)

x

x

-

x

x

x

8)

položka týkající se subjektu „Bureau Veritas Certification France SAS“ se mění takto:

a)

v bodě 2 se internetová adresa nahrazuje tímto: “https://filiereagro.bureauveritas.fr/“;

b)

v bodě 3 se řádek týkající se Mauricia nahrazuje tímto:

„MU-BIO-165

Mauricius

x

x

—“

9)

v položce týkající se subjektu „CCPB Srl“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BF-BIO-102

Burkina Faso

x

-

x

x

-

-

CM-BIO-102

Kamerun

x

-

x

x

-

-

KM-BIO-102

Komory

x

-

x

x

-

-

MG-BIO-102

Madagaskar

x

-

x

x

-

-“

b)

řádek týkající se Pobřeží slonoviny se nahrazuje tímto:

„CI-BIO-102

Pobřeží slonoviny

x

-

x

x

-

-“

10)

v položce týkající se subjektu „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„US-BIO-140

Spojené státy

x

—“

b)

řádky týkající se Chile, Jižní Afriky a Spojených arabských emirátů se nahrazují tímto:

„AE-BIO-140

Spojené arabské emiráty

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

x

ZA-BIO-140

Jižní Afrika

x

x

x

x“

11)

za položku týkající se subjektu „Control Union Certification“ se vkládá nová položka, která zní:

„DQS Polska sp. z o.o.“

1.

Adresa: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Polsko

2.

Internetová adresa: www.dqs.pl

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-181

Bosna a Hercegovina

x

x

-

x

-

-

CN-BIO-181

Čína

x

x

-

x

-

-

MG-BIO-181

Madagaskar

x

x

-

x

-

-

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021“

12)

v položce týkající se subjektu „Ecocert SA“ se v bodě 3 řádky týkající se Kuby, Kuvajtu, Malawi, Moldavska, Spojených arabských emirátů, Srbska a Zimbabwe nahrazují tímto:

„AE-BIO-154

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

CU-BIO-154

Kuba

x

x

x

x

KW-BIO-154

Kuvajt

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavsko

x

x

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

x

RS-BIO-154

Srbsko

x

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

x

x“

13)

za položku týkající se subjektu „Ekoagros“ se vkládá nová položka, která zní:

„FairCert Certification Services Pvt Ltd“

1.

Adresa: C 122, GAURIDHAM COLONY, 451001-KHARGONE, Indie

2.

Internetová adresa: www.faircert.com

3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

BT-BIO-180

Bhútán

x

x

-

x

x

-

IN-BIO-180

Indie

-

x

-

x

x

-

NP-BIO-180

Nepál

x

x

-

x

x

-

4.

Výjimky: produkty z přechodného období a víno

5.

Doba trvání zařazení: do 30. června 2021“

14)

v položce týkající se subjektu „IBD Certificações Ltda.“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„BO-BIO-122

Bolívie

x

-

-

x

-

-

MN-BIO-122

Mongolsko

x

-

-

-

x

-

PY-BIO-122

Paraguay

x

-

-

x

-

-“

15)

v položce týkající se subjektu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„SC-BIO-141

Seychely

x

x

US-BIO-141

Spojené státy

x

—“

b)

řádky týkající se Arménie, Dominikánské republiky, Ekvádoru, Gruzie, Guatemaly, Hondurasu, Paraguaye, Peru, Srbska, Tádžikistánu, Turecka, Uzbekistánu a Zambie se nahrazují tímto:

„AM-BIO-141

Arménie

x

x

x

DO-BIO-141

Dominikánská republika

x

x

x

EC-BIO-141

Ekvádor

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-141

Gruzie

x

x

x

x

GT-BIO-141

Guatemala

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-141

Honduras

x

x

x

x

PE-BIO-141

Peru

x

x

x

x

x

PY-BIO-141

Paraguay

x

x

x

x

x

RS-BIO-141

Srbsko

x

x

x

TJ-BIO-141

Tádžikistán

x

x

x

TR-BIO-141

Turecko

x

x

x

x

x

UZ-BIO-141

Uzbekistán

x

x

x

ZM-BIO-141

Zambie

x

x

x

—“

16)

v položce týkající se subjektu „Mayacert“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„LK-BIO-169

Šrí Lanka

x

-

-

x

-

-

PA-BIO-169

Panama

x

-

-

x

-

-“

17)

v položce týkající se subjektu „OneCert International PVT Ltd“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„EG-BIO-152

Egypt

x

-

-

x

-

-

JO-BIO-152

Jordánsko

x

-

-

x

-

-

MY-BIO-152

Malajsie

x

-

-

x

-

-

QA-BIO-152

Katar

x

-

-

x

-

-“

b)

řádky týkající se Etiopie, Indie, Mosambiku, Spojených arabských emirátů, Tanzanie a Ugandy se nahrazují tímto:

„AE-BIO-152

Spojené arabské emiráty

x

-

-

x

-

-

ET-BIO-152

Etiopie

x

-

-

x

x

-

IN-BIO-152

Indie

-

-

-

x

x

-

MZ-BIO-152

Mosambik

x

-

-

x

x

-

TZ-BIO-152

Tanzanie

x

-

-

x

x

-

UG-BIO-152

Uganda

x

-

-

x

x

-“

18)

v položce týkající se subjektu „Organización International Agropecuaria“ se bod 3 mění takto:

a)

vkládá se nový řádek v pořadí podle číselných kódů, který zní:

„CO-BIO-110

Kolumbie

x

-

-

x

-

-“

b)

řádek týkající se Chile a Uruguaye se nahrazuje tímto:

„CL-BIO-110

Chile

x

-

x

x

x

-

UY-BIO-110

Uruguay

x

x

x

x

x

-“

19)

v položce týkající se subjektu „Servicio de Certificación CAAE S.L.U“ se v bodě 3 vkládají nové položky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„CO-BIO-178

Kolumbie

x

-

-

x

-

-

DO-BIO-178

Dominikánská republika

x

-

-

x

-

-

GT-BIO-178

Guatemala

x

-

-

x

-

-

HN-BIO-178

Honduras

x

-

-

x

-

-

NI-BIO-178

Nikaragua

x

-

-

x

-

-

PA-BIO-178

Panama

x

-

-

x

-

-

SV-BIO-178

Salvador

x

-

-

x

-

-“

20)

v položce týkající se subjektu „Suolo e Salute srl“ se v bodě 3 řádek týkající se Egypta nahrazuje tímto:

„EG-BIO-150

Egypt

x

-

-

x

-

-“

21)

v položce týkající se subjektu „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ se v bodě 3 vkládají nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„HK-BIO-174

Hongkong

-

-

-

x

-

-

ID-BIO-174

Indonésie

x

-

-

x

-

-

KH-BIO-174

Kambodža

x

-

-

x

-

-

KR-BIO-174

Korejská republika

x

-

-

-

-

-

LA-BIO-174

Laos

x

-

-

x

-

-

MM-BIO-174

Myanmar/Barma

x

-

-

x

-

-

MY-BIO-174

Malajsie

x

-

-

x

-

-

PH-BIO-174

Filipíny

x

-

-

x

-

-

SG-BIO-174

Singapur

-

-

-

x

-

-

TH-BIO-174

Thajsko

x

-

-

x

-

-

VN-BIO-174

Vietnam

x

-

-

x

-

-“

22)

položka týkající se subjektu „Valsts SIA ‚Sertifikācijas un testēšanas centrs‘“ se mění takto:

a)

název kontrolního subjektu se nahrazuje názvem „SIA ‚Sertifikācijas un testēšanas centrs‘“;

b)

bod 3 se mění takto:

i)

vkládají se nové řádky v pořadí podle číselných kódů, které znějí:

„KG-BIO-173

Kyrgyzstán

x

x

x

x

KZ-BIO-173

Kazachstán

x

x

x

x

x

MD-BIO-173

Moldavsko

x

x

x

x

x

TJ-BIO-173

Tádžikistán

x

x

x

x

x“

ii)

řádky týkající se Běloruska a Uzbekistánu se nahrazují tímto:

„BY-BIO-173

Bělorusko

x

x

x

x

x

UZ-BIO-173

Uzbekistán

x

x

x

x

x“


(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“

(*)  Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.“


PŘÍLOHA III

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se v položce týkající se subjektu „Agricert – Certificação de Produtos Alimentares lda“ v bodě 3 řádek týkající se Guiney nahrazuje tímto:

„GW-BIO-172

Guinea-Bissau

x

x

—“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU