(EU) 2020/21Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/21 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Publikováno: Úř. věst. L 11, 15.1.2020, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. ledna 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/21

ze dne 14. ledna 2020,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (1), a zejména na čl. 47 l písm. c) tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 (2) stanoví v čl. 7 odst. 2 písm. d), že Komise zpřístupní internetový portál členským státům, které se rozhodnou zveřejnit mimo jiné sazbu daně uplatňovanou na poskytování telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb podle čl. 47 druhého pododstavce nařízení (EU) č. 904/2010.

(2)

Hlava XII kapitola 6 směrnice Rady 2006/112/ES (3) stanoví zvláštní režimy pro osoby povinné k dani, které poskytují určité služby. Uvedená kapitola byla změněna směrnicí Rady (EU) 2017/2455 (4) a její působnost byla rozšířena na poskytování služeb osobám nepovinným k dani a prodej zboží na dálku.

(3)

Za účelem zohlednění rozšířené oblasti působnosti zvláštních režimů hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES bylo nařízení (EU) č. 904/2010 změněno nařízením Rady (EU) 2017/2454 (5) a byl vložen článek 47 g.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012 by proto mělo být změněno tak, aby tuto změnu nařízení (EU) č. 904/2010 zohledňovalo.

(5)

Aby se toto nařízení mohlo použít od téhož dne jako pozměněná ustanovení hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES a článku 47 g nařízení (EU) č. 904/2010, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2021.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro správní spolupráci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 79/2012 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

od 1. ledna 2021 sazbu daně uplatňovanou na dodání zboží a poskytování služeb v souladu se zvláštními režimy podle hlavy XII kapitoly 6 směrnice 2006/112/ES uvedenou v čl. 47 g druhém pododstavci nařízení (EU) č. 904/2010.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. ledna 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 79/2012 ze dne 31. ledna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 29, 1.2.2012, s. 13).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 7).

(5)  Nařízení Rady (EU) 2017/2454 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 348, 29.12.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU