(EU) 2020/1504Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1504 ze dne 7. října 2020, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 50-51 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. října 2020 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 9. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.20.10.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 347/50


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/1504

ze dne 7. října 2020,

kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Skupinové financování je řešení z oblasti finančních technologií, které poskytuje malým a středním podnikům, a zejména začínajícím a rozvíjejícím se podnikům, alternativní přístup k financování s cílem podporovat inovativní podnikání v Unii, a posílit tak unii kapitálových trhů. To zase přispívá k diverzifikovanějšímu finančnímu systému, který je méně závislý na bankovním financování, čímž se omezují systémová rizika a rizika koncentrace. Mezi další přínosy podpory inovativního podnikání prostřednictvím skupinového financování patří uvolnění zmrazeného kapitálu za účelem investic do nových a inovativních projektů, zrychlení účinného přidělování zdrojů a diverzifikace aktiv.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (3) stanoví jednotné, přiměřené a přímo použitelné požadavky na poskytování služeb skupinového financování, organizaci a povolování poskytovatelů služeb skupinového financování a dohled nad nimi, na provoz platforem skupinového financování, jakož i na transparentnost a marketingová sdělení v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování v Unii.

(3)

Za účelem zajištění právní jistoty, pokud jde o osoby a činnosti, na něž se vztahuje oblast působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 či směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4), a aby nedošlo k situaci, že tatáž činnost bude v rámci Unie podléhat vícero povolením, by právnické osoby s povolením pro poskytovatele služeb skupinového financování podle nařízení (EU) 2020/1503 měly být vyňaty z oblasti působnosti směrnice 2014/65/EU.

(4)

Jelikož změna, již stanoví tato směrnice, je přímo spojena s nařízením (EU) 2020/1503, mělo by být datum, od kterého mají členské státy používat vnitrostátní opatření provádějící tuto směrnici, odloženo tak, aby se shodovalo s datem použitelnosti stanoveným v uvedeném nařízení,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/65/EU se doplňuje nové písmeno, které zní:

„p)

poskytovatele služeb skupinového financování ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (*1)

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s článkem 1 této směrnice do 10. května 2021.

Členské státy tato opatření použijí ode dne 10. listopadu 2021.

2.   Členské státy sdělí Komisi a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. října 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předseda

M. ROTH


(1)  Úř. věst. C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 20. července 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. října 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU