(EU) 2020/365Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/365 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 125-128 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 25. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/365

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů používaných v některých ručně držených spalovacích motorech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Na použití uvedená v příloze III směrnice 2011/65/EU, která mají výjimku, se však tato povinnost nevztahuje.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Směrnicí v přenesené pravomoci (EU) 2014/72/EU (2) udělila Komise výjimku umožňující použití olova v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů, které z technických důvodů musí být namontovány přímo na nebo v klikové skříni nebo válci ručně držených spalovacích motorů (třídy SH:1, SH:2, SH:3 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES (3)) (dále jen „výjimka“) a zahrnula tato použití do přílohy III směrnice 2011/65/EU. Platnost výjimky pro kategorie 1 až 7 a 10 měla v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené směrnice skončit 31. prosince 2018.

(5)

Komise dne 30. června 2017, tj. ve lhůtě stanovené ustanovením čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, obdržela žádost o prodloužení platnosti výjimky pro kategorie 6 a 11 (dále jen „žádost o prodloužení“). V souladu s tímto ustanovením zůstává výjimka platná až do přijetí rozhodnutí o žádosti o prodloužení.

(6)

Hodnocení žádosti o prodloužení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU.

(7)

Olovo je běžně používaný legující prvek v pájecím materiálu sloužící k regulaci bodu tání. Byly úspěšně vyzkoušeny alternativní materiály, které mají omezenou látku nahradit. Aby však mohla být spolehlivost těchto bezolovnatých výrobků potvrzena, je zapotřebí více času.

(8)

V současné době neexistují na trhu žádné alternativy bez obsahu olova, které by zajistily dostatečnou úroveň spolehlivosti pro použití, na která se výjimka vztahuje.

(9)

Vzhledem k chybějícím spolehlivým alternativám je nahrazení nebo odstranění olova v některých ručně držených spalovacích motorech zatím vědecky a technicky neproveditelné. Je proto vhodné prodloužit platnost výjimky. Požadovaná výjimka je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), a neoslabí se tedy ochrana životního prostředí a zdraví, kterou toto nařízení zajišťuje.

(10)

Platnost výjimky pro kategorie 1 až 7, 10 a 11 by měla být prodloužena do 31. března 2022 v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2011/65/EU. S ohledem na výsledky pokračujícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(11)

Pro kategorie 8 a 9 zůstává stávající výjimka v platnosti po dobu stanovenou v čl. 5 odst. 2 druhém pododstavci směrnice 2011/65/EU. Z důvodu jasnosti by mělo být v příloze III uvedené směrnice specifikováno, do kdy výjimka platí.

(12)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. dubna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/72/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde výjimku pro olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 78).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1). Směrnice 97/68/ES byla zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se položka 41 nahrazuje tímto:

„41

Olovo v pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a elektronických součástí a v povrchové úpravě desek plošných spojů používaných v modulech zapalování a jiných elektrických a elektronických řídicích systémech motorů, které z technických důvodů musí být namontovány přímo na nebo v klikové skříni nebo válci ručně držených spalovacích motorů (třídy SH:1, SH:2, SH:3 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES  (*1))

Týká se všech kategorií a platí do:

31. března 2022 pro kategorie 1 až 7, 10 a 11,

21. července 2021 pro kategorie 8 a 9, s výjimkou diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů,

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro kategorie 8,

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje kategorie 9.


(*1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje (Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU