(EU) 2020/364Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/364 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 122-124 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 25. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/364

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá specifická použití týkající se zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, která mají výjimku a jsou uvedena v příloze IV dané směrnice.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Kadmium je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Komise dne 3. prosince 2015 obdržela žádost o uvedení výjimky pro použití kadmia v některých snímačích videokamer odolných vůči záření (dále jen „požadovaná výjimka“), podanou v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2011/65/EU, do přílohy IV dané směrnice.

(5)

Hodnocení žádosti zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU.

(6)

Kadmium je ve snímačích videokamer nezbytné pro dosažení uspokojivé odolnosti vůči záření a optické výkonnosti videokamer, které jsou používány v prostředích s vysokou úrovní radiace, jako jsou jaderné elektrárny a zařízení na přepracování vyhořelého jaderného paliva.

(7)

V současné době neexistují na trhu žádné dostupné alternativy bez obsahu kadmia, které by poskytovaly nezbytnou kombinaci optické výkonnosti a dostatečné odolnosti vůči záření.

(8)

Vzhledem k chybějícím spolehlivým alternativám je nahrazení nebo odstranění kadmia v některých snímačích videokamer vědecky a technicky neproveditelné. Výjimka je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), a neoslabí se tedy ochrana životního prostředí a zdraví, kterou toto nařízení stanoví.

(9)

Je proto vhodné udělit požadovanou výjimku doplněním použití, na která se vztahuje, do přílohy IV směrnice 2011/65/EU, pokud jde o elektrická a elektronická zařízení kategorie 9.

(10)

Požadovaná výjimka by měla být udělena na dobu sedmi let od 5. března 2020 v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2011/65/EU. S ohledem na výsledky pokračujícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(11)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. srpna 2020. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. září 2020.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nová položka 44, která zní:

„44.

Kadmium ve snímačích odolných vůči záření určených pro videokamery se středovým rozlišením vyšším než 450 televizních řádků, které se používají v prostředích s ionizujícím zářením přesahujícím 100 Gy/h a celkovou dávkou vyšší než 100 kGy.

 

Týká se kategorie 9. Platí do 31. března 2027.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU