(EU) 2020/360Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/360 ze dne 17. prosince 2019, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 5.3.2020, s. 109-111 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. března 2020 Nabývá účinnosti: 25. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/360

ze dne 17. prosince 2019,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k některým měřením vodivosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá specifická použití týkající se zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, která mají výjimku a jsou uvedena v příloze IV dané směrnice.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení, na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Směrnicí v přenesené pravomoci 2014/73/EU (2) udělila Komise výjimku pro použití olova v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti, pokud jsou splněny určité podmínky (dále jen „výjimka“), a zahrnula příslušná použití do přílohy IV směrnice 2011/65/EU. Platnost této výjimky měla v souladu s čl. 5 odst. 2 třetím pododstavcem uvedené směrnice skončit 31. prosince 2018.

(5)

Komise dne 30. června 2017, tj. ve lhůtě stanovené ustanovením čl. 5 odst. 5 směrnice 2011/65/EU, obdržela žádost o prodloužení platnosti výjimky (dále jen „žádost o prodloužení“). Podle tohoto ustanovení zůstává výjimka v platnosti, dokud nebude přijato rozhodnutí o žádosti o její prodloužení.

(6)

Hodnocení žádosti o prodloužení zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU.

(7)

Poplatinované platinové elektrody obsahující olovo se používají ve specializovaných přístrojích určených pro měření, která vyžadují určité měřicí vlastnosti, jako je široký rozsah hodnot, vysoká přesnost nebo vysoká spolehlivost při měření vysokých koncentrací kyselin nebo zásad.

(8)

Vzhledem k chybějícím spolehlivým alternativám je nahrazení nebo odstranění olova v některých měřicích přístrojích vědecky a technicky neproveditelné. Prodloužení výjimky je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3), a neoslabí se tedy ochrana životního prostředí a zdraví, kterou toto nařízení stanoví.

(9)

Je proto vhodné prodloužit platnost výjimky.

(10)

Platnost výjimky by měla být v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 2 třetím pododstavcem směrnice 2011/65/EU prodloužena na maximální dobu sedmi let končící dnem 31. prosince 2025. S ohledem na výsledky pokračujícího úsilí o nalezení spolehlivé náhrady je nepravděpodobné, že by doba trvání výjimky měla negativní dopady na inovace.

(11)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. dubna 2021.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Směrnice Komise v přenesené pravomoci 2014/73/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti (Úř. věst. L 148, 20.5.2014, s. 80).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se položka 37 nahrazuje tímto:

„37.

Olovo v poplatinovaných platinových elektrodách používaných k měření vodivosti, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

a)

měření v širokém rozsahu hodnot, přičemž rozsah hodnot vodivosti přesahuje 1 řád (např. rozsah od 0,1 mS/m do 5 mS/m), při laboratorním použití pro neznámé koncentrace;

b)

měření roztoků, kdy je nutná přesnost +/– 1 % rozsahu vzorků a vysoká odolnost elektrody vůči korozi, a to v kterémkoli z těchto případů:

i)

roztoky s kyselostí < pH 1;

ii)

roztoky se zásaditostí > pH 13;

iii)

korozivní roztoky obsahující halogenový plyn;

c)

měření vodivostí vyšších než 100 mS/m, která je třeba provádět pomocí přenosných přístrojů.

 

Platí do 31. prosince 2025.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU