(EU) 2020/12Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/12 ze dne 2. srpna 2019, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 6, 10.1.2020, s. 15-100 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 2. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 30. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/12

ze dne 2. srpna 2019,

kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 a 4, čl. 21 odst. 2 a čl. 23 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2017/2397 stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrozemských vodních cestách Unie. Cílem osvědčování je usnadnit mobilitu, zajistit bezpečnost plavby a ochranu lidského života a životního prostředí.

(2)

Za účelem poskytnout minimální harmonizované normy pro osvědčování kvalifikací byla Komisi svěřena pravomoc přijímat podrobná pravidla, která stanoví normy způsobilosti a odpovídajících znalostí a dovedností, normy pro praktické zkoušky, normy pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti.

(3)

Podle článku 32 směrnice (EU) 2017/2397 by akty v přenesené pravomoci měly odkazovat na normy stanovené Evropským výborem pro vypracování norem v oblasti vnitrozemské plavby (dále jen „CESNI“) a zahrnovat celé znění těchto norem za předpokladu, že tyto normy jsou dostupné a aktualizované, že tyto normy jsou v souladu s platnými požadavky stanovenými v přílohách směrnice a že zájmy Unie nejsou ohroženy změnami v rozhodovacím procesu výboru CESNI. Tyto tři podmínky byly splněny tím, že výbor CESNI přijal na svém zasedání dne 8. listopadu 2018 první normy pro odborné kvalifikace ve vnitrozemské plavbě.

(4)

Normy způsobilosti by měly stanovit minimální způsobilost potřebnou pro bezpečné provozování plavidla, a to pro členy posádky na provozní a řídicí úrovni, pro vůdce plavidel oprávněné k vedení plavidel za pomoci radaru a vůdce plavidel oprávněné k vedení plavidel na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru, pro odborníky na přepravu cestujících a pro odborníky na LNG. Každá požadovaná způsobilost by měla být definována spolu s odpovídajícími požadovanými znalostmi a dovednostmi.

(5)

Aby mohly příslušné orgány provádět praktické zkoušky požadované v čl. 17 odst. 3 směrnice (EU) 2017/2397 obdobným způsobem, měly by být stanoveny normy pro praktické zkoušky. Za tímto účelem by normy měly pro každou praktickou zkoušku stanovit konkrétní způsobilost a hodnotící situace, včetně zvláštního bodovacího systému a technických požadavků na plavidla a pobřežní zařízení. Pokud jde o uchazeče o kvalifikaci vůdce plavidla, kteří před tím neabsolvovali posouzení na provozní úrovni, měl by být stanoven doplňkový modul, aby bylo možné ověřit též schopnost vykonávat související úkoly, na které dohlížejí.

(6)

Měly by být stanoveny normy pro schvalování simulátorů, aby bylo zajištěno, že simulátory používané při posuzování způsobilosti jsou konstruovány tak, aby umožňovaly ověření způsobilosti předepsané normami pro praktické zkoušky. Tyto normy by se měly vztahovat na technické a funkční požadavky na simulátory ovládání plavidel a simulátory radarů, jakož i na postup pro správní schvalování těchto simulátorů.

(7)

S cílem omezit vnitrostátní rozdíly ve zdravotních požadavcích a postupech prohlídek a zajistit, aby osvědčení zdravotní způsobilosti, která jsou vydávána členům posádek plavidel vnitrozemské plavby, byla platným ukazatelem jejich zdravotní způsobilosti k práci, kterou budou vykonávat, by měly být stanoveny normy zdravotní způsobilosti. Normy by měly stanovit testy, které mají lékaři provádět, a kritéria, která mají použít k určení způsobilosti členů posádek plavidel k práci. Testy a kritéria by se měly týkat stavu zraku, sluchu a fyzického a psychického stavu, které mohou vést k dočasné nebo trvalé nezpůsobilosti k práci, jakož i případných zmírňujících opatření a omezení. V zájmu soudržnosti by se normy měly zakládat na pokynech pro lékařské prohlídky námořníků zveřejňovaných Mezinárodní organizací práce a Mezinárodní námořní organizací, zejména na kritériích vztahujících se na pobřežní služby.

(8)

Datum provedení této směrnice v přenesené pravomoci by z důvodů soudržnosti a účinnosti mělo být sladěno s daty provedení směrnice (EU) 2017/2397.

(9)

V souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie musí být informace, které jsou členské státy povinny poskytovat Komisi při provádění směrnice do vnitrostátního práva, jasné a přesné. Tak je tomu i v případě tohoto aktu v přenesené pravomoci,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Normy způsobilosti a odpovídajících znalostí a dovedností uvedené v čl. 17 odst. 1 směrnice (EU) 2017/2397 jsou stanoveny v příloze I této směrnice.

Článek 2

Normy pro praktické zkoušky uvedené v čl. 17 odst. 3 směrnice (EU) 2017/2397 jsou stanoveny v příloze II této směrnice.

Článek 3

Normy pro schvalování simulátorů uvedené v čl. 21 odst. 2 směrnice (EU) 2017/2397 jsou stanoveny v příloze III této směrnice.

Článek 4

Normy zdravotní způsobilosti uvedené v čl. 23 odst. 6 směrnice (EU) 2017/2397 jsou stanoveny v příloze IV této směrnice.

Článek 5

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 17. ledna 2022. Jejich znění sdělí neprodleně Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Odstavec 1 se nepoužije na členský stát, který ještě plně neprovedl a neuplatnil směrnici (EU) 2017/2397 v souladu s čl. 39 odst. 2, 3 nebo 4 uvedené směrnice. Až dotyčný členský stát plně provede a uplatní směrnici (EU) 2017/2397, uvede v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí a uvědomí o tom Komisi.

3.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53.


PŘÍLOHA I

NORMY ZPŮSOBILOSTI A ODPOVÍDAJÍCÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

I.   NORMY ZPŮSOBILOSTI PRO PROVOZNÍ ÚROVEŇ

1.   Plavba

1.1.   Lodník je schopen být vedoucím posádky nápomocen při manévrování s plavidlem a při ovládání plavidla na vnitrozemských vodních cestách. Lodník je schopen tak činit s ohledem na všechny typy vodních cest a všechny typy přístavů.

Lodník je zejména schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

napomáhat při uvazování, odvazování a vlečení

1.

znalost vybavení, materiálů a postupů používaných na palubě k uvazování, odvazování a vlečení

2.

schopnost používat na palubě požadované vybavení k uvazování, odvazování a vlečení, např. pacholata a navijáky

3.

schopnost používat na palubě materiály, jako jsou provazová a ocelová lana, s ohledem na příslušná bezpečnostní opatření, včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

4.

schopnost komunikovat s kormidelnou pomocí interkomunikačních systémů a signálů rukou

5.

znalost účinků pohybu vody kolem plavidla a místních vlivů na okolnosti plavby, včetně vlivů sklonu a mělké vody ve vztahu k ponoru plavidla

6.

znalost pohybu vody, který ovlivňuje plavidlo během manévrování, včetně účinků vzájemného působení v případě, že se dvě plavidla míjejí nebo předjíždějí v úzkých plavebních dráhách, a vzájemného působení plavidla uvázaného podél plavební dráhy při plavbě jiného plavidla v plavební dráze, které je míjí na krátkou vzdálenost

2.

pomáhat se spojovacími operacemi při propojování tlačných člunů

1.

znalost vybavení, materiálů a postupů používaných ke spojování

2.

schopnost připojit a odpojit tlačné čluny z propojení s použitím požadovaného vybavení a materiálu

3.

znalost pravidel bezpečné práce včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

4.

schopnost uplatňovat pravidla bezpečné práce a komunikovat s příslušnými členy posádky

3.

napomáhat při kotvení

1.

znalost zařízení, materiálů a postupů pro kotvení za různých okolností

2.

schopnost pomoci při kotvicích manévrech, např. připravit kotvicí zařízení pro kotvení, připravit kotvu, zajistit dostatečné množství kabelu nebo řetězu pro počáteční popouštění, určit, kdy kotva drží plavidlo v jeho poloze (ukotvení), zajistit kotvy po ukončení kotvení, používat vlečné kotvy při různých manévrech a zvládat signalizaci při kotvení

3.

znalost pravidel bezpečné práce včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

4.

řídit plavidlo v souladu s rozkazy ke změnám kurzu a správně používat kormidelní zařízení

1.

znalost funkcí a typů různých systémů pohonu a řízení

2.

schopnost řídit pod dohledem plavidlo a dodržovat rozkazy ke změnám kurzu

5.

řídit plavidlo v souladu s rozkazy ke změnám kurzu s přihlédnutím ke vlivu větru a proudu

1.

znalost vlivu větru a proudu na plavbu a manévrování

2.

schopnost řídit pod dohledem plavidlo s přihlédnutím ke vlivu větru na plavbu a manévrování na vodních cestách s proudy nebo bez proudů a s charakteristikami větru

6.

používat pod dohledem navigační prostředky a přístroje

1.

znalost navigačních prostředků a přístrojů, jako jsou ukazatel polohy kormidla, radar, ukazatel rychlosti otáčení, ukazatel rychlosti plavby

2.

schopnost používat informace poskytované navigačními prostředky, např. systémem značení pomocí světel a bójí, a mapami

3.

schopnost používat navigační přístroje, jako jsou kompas, ukazatel rychlosti otáčení a ukazatel rychlosti plavby

7.

provádět nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti plavby

1.

znalost bezpečnostních předpisů a kontrolních seznamů, jimiž je nutné se řídit v nebezpečných a nouzových situacích

2.

schopnost rozpoznat nebezpečné situace a reagovat na ně a následná opatření podle bezpečnostních předpisů

3.

schopnost okamžitě varovat vedení plavidla

4.

schopnost používat osobní ochranné a záchranné prostředky

5.

znalost ověření zadaného orgánem dohledu, pokud jde o přítomnost, užitečnost, vodotěsnost a zabezpečení plavidla a jeho vybavení

6.

schopnost vykonávat práci podle kontrolního seznamu, jako je hydroizolace a zabezpečení poklopů a podpalubních nákladových prostorů, na palubě a v obytných prostorech

7.

schopnost vykonávat práci podle kontrolního seznamu ve strojovně skladovat a zajišťovat volně ložené předměty, plnit denní servisní nádrže a kontrolovat větrací otvory

8.

popsat typické znaky hlavních evropských vnitrozemských vodních cest, přístavů a terminálů za účelem přípravy a řízení plavby

1.

znalost nejdůležitějších vnitrostátních a mezinárodních vnitrozemských vodních cest

2.

znalost hlavních přístavů a terminálů nacházejících se v evropské síti vnitrozemské vodní dopravy

3.

znalost vlivu inženýrských staveb, profilů vodních cest a ochranných prací na plavbu

4.

znalost klasifikačních znaků řek, kanálů a vnitrozemských vodních cest námořního charakteru: šířka dna, typ břehu, ochrana břehu, stav vody, pohyb vody, vertikální a horizontální světlost mostního otvoru a hloubka

5.

znalost navigačních pomůcek a přístrojů potřebných pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru

6.

schopnost vysvětlit typické znaky různých typů vnitrozemských vodních cest za účelem přípravy a řízení plavby

9.

dodržovat obecná ustanovení, signály, znamení a systém značení

1.

znalost dohodnutého souboru pravidel použitelných ve vnitrozemské plavbě a policejních předpisů platných pro příslušné vnitrozemské vodní cesty

2.

schopnost ovládat a udržovat systém denního a nočního označení plavidla, znamení a zvukové signály

3.

znalost systému značení bójemi a značkami SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) a IALA (Mezinárodní organizace námořních pomůcek pro plavbu a orgánů pro správu majáků) část A

10.

dodržovat postupy při průjezdu zdymadly a pod mosty

1.

znalost tvaru, uspořádání a zařízení zdymadel a mostů, postupu proplouvání zdymadly, typů zdymadel, pacholat a schodů atd.

2.

schopnost používat postupy v průběhu přiblížení ke zdymadlu/mostu, vjezdu do zdymadla/pod most, proplouvání zdymadlem/pod mostem a výjezdu ze zdymadla nebo zpod mostu

11.

používat systémy řízení provozu

1.

znalost různých systémů řízení provozu, jako jsou denní a noční znamení na zdymadlech, jezech a mostech

2.

schopnost rozpoznat denní a noční znamení na zdymadlech, jezech a mostech a řídit se pokyny příslušných orgánů, jako jsou správci zdymadel a mostů a řídící plavebního provozu

3.

schopnost používat rádiové zařízení v nouzových situacích

4.

znalost vnitrozemského systému automatické identifikace (AIS) a systému k zobrazování elektronických plavebních map a informací (ECDIS) pro vnitrozemskou plavbu

2.   Provozování plavidla

2.1.   Lodník je schopen napomáhat vedoucím posádky plavidla při kontrolování provozu plavidla a péči o osoby na palubě.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

rozlišovat různé typy plavidel

1.

znalost většiny běžných typů plavidel, včetně sestav používaných v evropské vnitrozemské vodní dopravě, a jejich odpovídajících konstrukcí, rozměrů a prostorností

2.

schopnost vysvětlit vlastnosti nejběžnějších typů plavidel, včetně sestav plavících se v evropské vnitrozemské vodní dopravě

2.

uplatnit znalosti konstrukce plavidel vnitrozemské plavby a jejich chování ve vodě, zejména pokud jde o stabilitu a pevnost

1.

znalost účinků pohybu plavidla za různých okolností způsobených podélným a příčným namáháním a různých podmínek naložení

2.

schopnost vysvětlit chování plavidla za různých podmínek naložení, pokud jde o stabilitu plavidla a jeho pevnost

3.

uplatnit znalost konstrukčních částí plavidla a identifikace částí podle jména a funkce

1.

znalost konstrukčních prvků plavidla s ohledem na přepravu různých druhů nákladu a cestujících, včetně podélné a příčné konstrukce a místních výztuží

2.

schopnost pojmenovat konstrukční části plavidla a popsat jejich funkce

4.

uplatnit znalosti týkající se vodotěsnosti plavidla

1.

znalosti týkající se vodotěsnosti plavidla vnitrozemské vodní dopravy

2.

schopnost kontrolovat vodotěsnost

5.

uplatnit znalost dokumentace požadované pro provozování plavidla

1.

znalost povinné dokumentace plavidla

2.

schopnost vysvětlit její význam ve vztahu k mezinárodním/vnitrostátním požadavkům a právním předpisům

2.2.   Lodník je schopen používat vybavení plavidla.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

používat kotvy a nakládat s kotevními navijáky

1.

znalost různých druhů kotev a kotevních navijáků používaných na palubě plavidla

2.

schopnost pojmenovat a rozpoznat různé druhy kotev a kotevních navijáků používaných na plavidle a vysvětlit jejich konkrétní použití

3.

schopnost bezpečně pracovat s různými druhy kotev a kotevních navijáků v různých situacích a podmínkách

2.

používat vybavení na palubě a zdvihací zařízení

1.

znalost vybavení na palubě plavidel, jako jsou (spřahovací) navijáky, poklopy, zdvihací zařízení, vozíkové jeřáby, potrubní systémy, požární hadice atd.

2.

schopnost pojmenovat a rozpoznat vybavení na palubě a zdvihací zařízení a vysvětlit jejich konkrétní použití

3.

schopnost bezpečně nakládat s vybavením na palubě a zdvihacím zařízením

3.

používat zařízení specifická pro osobní lodě

1.

znalost specifických požadavků na konstrukci, vybavení a zařízení pro osobní lodě

2.

schopnost pojmenovat a rozpoznat vybavení používané pouze na palubě osobních lodí a vysvětlit jeho specifické použití

3.

schopnost bezpečně obsluhovat vybavení používané na palubách osobních lodí

3.   Manipulace s nákladem a jeho zajištění a přeprava osob

3.1.   Lodník je schopen napomáhat vedoucím posádky plavidla při přípravě, uložení a sledování nákladu během nakládky a vykládky.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

číst plány uskladnění a stability

1.

znalost vlivu různých druhů nákladu na plány uskladnění a stability

2.

znalost plánů uskladnění a stability

3.

schopnost porozumět plánům uskladnění

4.

znalost číslování a rozdělení nákladových prostorů plavidel na přepravu pevného nákladu a nádrží tankerů (N, C nebo G) a znalost ukládání různých druhů nákladu

5.

schopnost identifikovat označení nebezpečných věcí podle Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

2.

sledovat uložení a zabezpečení nákladu

1.

znalost metod skládání různých nákladů na plavidle v zájmu zajištění bezpečné a účinné dopravy

2.

znalost postupů přípravy plavidla na nakládku a vykládku

3.

schopnost bezpečně uplatňovat postupy nakládky a vykládky, tj. otvírání nebo uzavírání nákladových prostorů, hlídkování na palubě v průběhu nakládky a vykládky

4.

schopnost navázat a udržovat v průběhu nakládky a vykládky účinnou komunikaci

5.

znalost vlivu nákladu na stabilitu plavidla

6.

schopnost sledovat a vykazovat škody na nákladu

3.

rozlišovat různé druhy nákladu a jejich vlastnosti

1.

znalost různých druhů nákladu, například kusového nákladu, volně loženého kapalného nákladu a těžkého zboží atd.

2.

znalost logistického řetězce a multimodální dopravy

3.

schopnost připravovat operace plavidla spojené s postupy nakládky a vykládky, např. komunikovat s pobřežním stanovištěm a připravit nákladový prostor

4.

používat systém přítěže

1.

znalost funkce a používání systému přítěže

2.

schopnost používat systém přítěže, například naplňováním nebo vyprazdňováním zátěžových nádrží

5.

zkontrolovat množství nákladu

1.

znalost manuálních a technických metod stanovení hmotnosti nákladu na různých typech plavidel

2.

znalost metod stanovení množství nakládaného nebo vykládaného nákladu

3.

znalost výpočtu množství kapalného nákladu při použití sondování nebo tabulek nádrží, případně obojího

4.

schopnost číst nákladové značky a ponorové stupnice

6.

pracovat v souladu s předpisy a pravidly bezpečnosti práce

1.

znalost pravidel a postupů bezpečnosti práce platných během fáze přípravy, nakládky a vykládky plavidel s různými druhy nákladů

2.

schopnost dodržovat pravidla a postupy bezpečnosti práce použitelné během nakládky a vykládky a používat osobní ochranné a záchranné prostředky

3.

schopnost navázat a udržovat efektivní verbální a neverbální komunikaci se všemi partnery zapojenými do postupů nakládky a vykládky

4.

znalosti týkající se technických prostředků pro manipulaci s nákladem na plavidlech a v přístavech a při vyskladnění z plavidel a přístavů a opatření bezpečnosti práce během jejich používání

3.2.   Lodník musí být schopen napomáhat vedoucím posádky plavidla při poskytování služeb cestujícím a poskytovat přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 (1).

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

dodržovat předpisy a úmluvy týkající se osobní dopravy

1.

znalost platných předpisů a úmluv v oblasti osobní dopravy

2.

schopnost poskytovat přímou pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010

2.

napomáhat k bezpečnému pohybu cestujících při naloďování a vyloďování

1.

znalost postupů platných před naloděním, během nalodění a při vylodění cestujících

2.

schopnost umístit a uvést do provozu zařízení pro nalodění a vylodění a použít bezpečnostní opatření

3.

napomáhat při dohledu nad cestujícími během nouzových situací

1.

znalost stávajících záchranných prostředků pro nouzové situace, postupů v případě průsaku, požáru, pádu osoby přes palubu či evakuace, včetně zvládání krizových situací, řízení velkého množství lidí a první pomoci na palubě lodi

2.

schopnost napomáhat v případě průsaku, požáru, pádu osoby přes palubu, srážky lodí a evakuace, včetně zvládání krizových situací, řízení velkého množství lidí, použití záchranných prostředků pro nouzové situace a poskytování první pomoci na palubě plavidla

4.

účinně komunikovat s cestujícími

1.

znalost standardních komunikačních frází pro evakuaci cestujících v případě nouze

2.

ovládat na klienty zaměřené chování a jazyk

4.   Strojní služba a elektrotechnika, elektronika a ovládání strojního zařízení

4.1.   Lodník je schopen napomáhat vedoucím posádky plavidla, pokud jde o strojní službu, elektrotechniku, elektroniku a ovládání strojního zařízení, v zájmu zajištění celkové technické bezpečnosti.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

napomáhat při sledování motorů a pohonného systému

1.

znalost principů pohonného systému

2.

znalost různých typů motorů a jejich konstrukce, výkonnosti a terminologie

3.

znalost funkce a fungování dodávky vzduchu, dodávky paliva, mazacího systému, chlazení a výfukového systému motoru

4.

znalost hlavních a pomocných motorů

5.

schopnost provádět základní kontroly a zajišťovat správné fungování motorů

2.

připravit hlavní motory a pomocná zařízení pro provoz

1.

znalost startovacích systémů hlavních motorů, pomocných zařízení a hydraulických a pneumatických systémů podle pokynů

2.

znalost principů systémů zpětného chodu

3.

schopnost připravit strojní zařízení ve strojovně podle kontrolního seznamu pro odplutí

4.

schopnost používat startovací systém a pomocná zařízení, např. mechanismu řízení, podle pokynů

5.

schopnost spouštět hlavní motory podle postupů spouštění

6.

schopnost používat hydraulické a pneumatické systémy

3.

přiměřeně reagovat na poruchy motorů

1.

znalost ovládacího zařízení ve strojovně a postupů hlášení poruch

2.

schopnost rozpoznat poruchy a přijmout vhodná opatření v případě poruchy, včetně hlášení pro vedení plavidla

4.

obsluhovat strojní zařízení, včetně čerpadel, potrubních systémů, stokových systémů a systémů přítěže

1.

znalost bezpečného provozování a ovládání strojního zařízení ve strojovně, odděleních přítěže a ve stokách s dodržením postupů

2.

schopnost kontrolovat bezpečné fungování a provoz strojního zařízení ve strojovně a provádět údržbu stokového systému a systému přítěže, včetně: hlášení incidentů spojených s převody a umění správně měřit a vykazovat výšky hladin v nádržích

3.

schopnost přípravy a obsluhy vypínání motorů po ukončení provozování

4.

schopnost obsluhovat systémy stokových čerpadel, čerpadel přítěže a nákladu

5.

napomáhat při sledování elektronických a elektrických zařízení

1.

znalost elektronických a elektrických systémů a součástí

2.

znalosti ohledně střídavého a stejnosměrného proudu

3.

schopnost sledovat a vyhodnocovat údaje kontrolních přístrojů

4.

znalost magnetismu a rozdílu mezi přirozenými a umělými magnety

5.

znalost elektrohydraulického systému

6.

připravit, spustit, připojit a vyměnit generátory, ovládat jejich systémy a vnější elektrické přípojky

1.

znalost pohonného zařízení

2.

schopnost používat rozvaděč

3.

schopnost používat vnější elektrické přípojky

7.

definovat poruchy a nejběžnější závady a popsat opatření k předcházení poškození

1.

znalost poruch mimo strojovnu a postupů, které je nutno dodržet k předcházení poškození, jakož i těch, které je třeba dodržet, pokud k poruše dojde

2.

schopnost určit nejběžnější závady a přijmout opatření k předcházení poškození mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických systémů

8.

používat požadované nástroje k zajištění celkové technické bezpečnosti

1.

znalost vlastností a omezení procesů a materiálů používaných pro údržbu a opravy motorů a zařízení

2.

schopnost používat bezpečné pracovní postupy při údržbě nebo opravě motorů a zařízení

4.2.   Lodník je schopen provádět údržbářské práce, pokud jde o strojní službu, elektrotechniku, elektroniku a ovládání strojního zařízení, v zájmu zajištění celkové technické bezpečnosti.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

provádět každodenní údržbu hlavních motorů, pomocných strojních zařízení a ovládacích systémů

1.

znalost postupů, které je třeba dodržovat, pro údržbu a dobrou péči o strojovnu, hlavní motor, hlavní strojní zařízení, pomocné vybavení a ovládací systémy

2.

schopnost provádět údržbu hlavních motorů, pomocného vybavení a ovládacích systémů

2.

provádět každodenní údržbu strojních zařízení, včetně čerpadel, potrubních systémů, stokových systémů a systémů přítěže

1.

znalost postupů každodenní údržby

2.

schopnost udržovat čerpadla, potrubní systémy, systémy, stokové systémy a systémy přítěže a pečovat o ně

3.

používat požadované nástroje k zajištění celkové technické bezpečnosti

1.

znalosti používání materiálu pro údržbu a vybavení pro opravy na palubě, včetně jejich jakosti a omezení

2.

schopnost výběru a používání materiálu pro údržbu a vybavení pro opravy na palubě

4.

řídit se postupy pro údržbu a opravy

1.

znalost příruček a pokynů pro údržbu a opravy

2.

schopnost provádět postupy pro údržbu a opravy podle platných příruček a pokynů

5.

používat technické informace a zaznamenat technické postupy

1.

znalost technické dokumentace a příruček

2.

schopnost zaznamenat údržbu

5.   Údržba a opravy

5.1.   Lodník je schopen napomáhat vedoucím posádky plavidla při údržbě a opravách plavidla a jeho přístrojů a zařízení.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

pracovat s různými druhy materiálů a nástrojů používaných pro údržbu a opravy

1.

znalost potřebných nástrojů a údržby zařízení a předpisů pro bezpečnost práce a ochranu životního prostředí

2.

schopnost používat příslušné metody údržby plavidel, včetně schopnosti vybrat si odlišné materiály

3.

schopnost správně udržovat a skladovat nástroje a vybavení pro údržbu

4.

schopnost provádět údržbu podle předpisů pro bezpečnost práce a ochranu životního prostředí

2.

při provádění údržby a oprav chránit zdraví a životní prostředí

1.

znalost použitelných postupů čištění a konzervace a hygienických pravidel

2.

schopnost uklidit všechny obytné prostory a kormidelnu a řádně udržovat pořádek v souladu s hygienickými předpisy, včetně převzetí odpovědnosti za vlastní obytné prostory

3.

schopnost uklidit strojovny a motory s použitím potřebných čisticích prostředků

4.

schopnost uklidit a udržovat vnější části, trup a paluby plavidla v řádném pořádku za použití požadovaných prostředků podle pravidel ochrany životního prostředí

5.

schopnost pečovat o lodní a domovní odpad podle pravidel ochrany životního prostředí

3.

udržovat technická zařízení podle technických pokynů

1.

znalost technických pokynů pro údržbu a programy údržby

2.

schopnost postarat se o veškeré technické vybavení podle pokynů a používat pod dohledem programy údržby (včetně digitálních)

4.

bezpečně manipulovat s ocelovými a provazovými lany

1.

znalost vlastností různých typů ocelových a provazových lan

2.

schopnost používat je a skladovat podle bezpečných pracovních postupů a pravidel

5.

vázat uzly a splétat konce lan v souladu s jejich použitím a provádět jejich údržbu

1.

znalost postupů pro zajištění bezpečného vlečení a spojení pomocí prostředků dostupných na palubě

2.

schopnost splétat konce ocelových a provazových lan

3.

schopnost používat uzly podle jejich účelu

4.

údržba kovových a provazových lan.

6.

vypracovávat a provádět pracovní plány jako člen týmu a kontrolovat výsledky

1.

znalost zásad týmové práce

2.

schopnost provádět údržbu a jednoduché opravy nezávisle jako člen týmu

3.

schopnost provádět pod dohledem složitější opravy

4.

schopnost používat různé pracovní metody včetně týmové práce podle bezpečnostních pokynů

5.

schopnost hodnotit kvalitu práce

6.   Komunikace

6.1.   Lodník je schopen obecně a odborně komunikovat, což zahrnuje schopnost používat standardní komunikační fráze v situacích s komunikačními problémy.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

používat informační a komunikační systémy

1.

znalost instalace interkomunikačního zařízení pro komunikaci v rámci plavidla nebo pomocí terminálu, palubního (mobilního) telefonu, vysílačky, (satelitního) televizního a kamerového systému

2.

schopnost používat (mobilní) telefonní systém plavidla, rádio plavidla, (satelitní) televizní a kamerový systém

3.

znalost provozních zásad vnitrozemského systému AIS;

4.

schopnost používat údaje vnitrozemského systému AIS ke komunikaci s jinými plavidly

2.

řešit různé úkoly pomocí různých typů digitálních zařízení, informačních služeb (např. říčních informačních služeb (RIS)) a komunikačních systémů

1.

znalost digitálních zařízení v oblasti vnitrozemské vodní dopravy

2.

schopnost používat digitální zařízení plavidla podle pokynů k plnění jednoduchých úkolů

3.

shromažďovat a uchovávat údaje včetně zálohování a aktualizace údajů

1.

znalost komunikačního systému plavidla pro sběr, uchovávání a aktualizaci údajů

2.

schopnost zpracovávat údaje pod přísným dohledem

4.

řídit se pokyny pro ochranu údajů

1.

znalost předpisů o ochraně údajů a profesním tajemství

2.

schopnost zpracovávat údaje v souladu s předpisy o ochraně údajů a profesním tajemství

5.

prezentovat fakta prostřednictvím technických pojmů

1.

znalost požadovaných technických a plavebních pojmů, jakož i pojmů týkajících se sociálních aspektů ve standardních komunikačních frázích

2.

schopnost používat požadované technické a plavební pojmy, jakož i pojmy týkající se sociálních aspektů ve standardních komunikačních frázích

6.

získávat plavební a technické informace pro zachování bezpečnosti plavby

1.

znalost dostupných informačních zdrojů

2.

schopnost využívat informační zdroje k získání nezbytných námořních a technických informací pro zachování bezpečnosti plavby

6.2.   Lodník je schopen se chovat společensky.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

dodržovat pokyny a komunikovat s ostatními, pokud jde o palubní službu

1.

znalost důležitosti příkazů vydaných vedením plavidla, formálních a neformálních pokynů, pravidel a postupů a významu toho být vzorem pro nezkušené členy posádky

2.

schopnost dodržovat příkazy vydané vedením plavidla a jiné pokyny a pravidla, jakož i doprovázet nezkušené členy posádky

3.

znalost pravidel společnosti nebo pravidel na palubě

4.

schopnost dodržovat pravidla společnosti nebo pravidla na palubě.

2.

přispívat k dobrým sociálním vztahům a spolupracovat s ostatními na palubě

1.

znalosti kulturní rozmanitosti

2.

schopnost přijímat různé kulturní normy, hodnoty a zvyky

3.

schopnost pracovat a žít v týmu

4.

schopnost účastnit se schůzí týmu a provádět přidělené úkoly

5.

znalost významu respektování týmové práce

6.

schopnost respektovat sexuální a kulturní rozdíly a hlásit související problémy, včetně šikany a (sexuálního) obtěžování

3.

přijmout sociální odpovědnost, podmínky zaměstnání, individuální práva a povinnosti chápat nebezpečí spojená s alkoholem a zneužíváním drog a odpovídajícím způsobem reagovat na pochybení a nebezpečí

1.

schopnost identifikovat pochybení a možná nebezpečí

2.

schopnost aktivně reagovat na pochybení a potenciální nebezpečí

3.

schopnost pracovat samostatně podle pokynů

4.

znalost práv a povinností jednotlivých zaměstnanců

5.

znalost rizik spojených s užíváním alkoholu a drog v pracovním a sociálním prostředí (informovanost o pravidlech policejní regulace v oblasti toxikologie)

6.

schopnost identifikovat nebezpečí pro bezpečný provoz plavidla související s alkoholem a drogami

4.

naplánovat, nakoupit a připravit jednoduchá jídla

1.

znalost možností nákupu potravin a zásad zdravé výživy

2.

schopnost připravit jednoduchá jídla v souladu s hygienickými předpisy

7.   Zdraví a bezpečnost a ochrana životního prostředí

7.1.   Lodník je schopen dodržovat pravidla bezpečné práce a porozumět významu zdravotních a bezpečnostních předpisů a důležitosti ochrany životního prostředí.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

pracovat podle pokynů a pravidel pro bezpečnost práce a předcházení nehodám

1.

znalosti výhod bezpečných pracovních postupů

2.

znalost povahy rizik na palubě

3.

schopnost předcházet nebezpečím spojeným s riziky na palubě, jde například o:

pohyby plavidla

opatření pro bezpečné naloďování a vyloďování plavidla (např. lodní lávka, lodní člun)

bezpečné uložení pohyblivých předmětů

práci se strojním zařízením

chápání rizik souvisejících s elektřinou

protipožární opatření a hašení požárů

profesionální používání ručních nástrojů

profesionální používání přenosných elektrických nástrojů

soulad se zdravím a hygienou

odstranění rizik uklouznutí, pádu a zakopnutí

4.

znalost příslušných zdravotních a bezpečnostních pracovních pokynů při činnostech, které se konají na palubě

5.

znalost platných předpisů týkajících se bezpečných a udržitelných pracovních podmínek

6.

schopnost zabránit nehodám při činnostech, které by mohly být nebezpečné pro posádku nebo plavidlo, souvisejícím s:

nakládkou a vykládkou nákladů

uvazováním a odvazováním plavidla

prací ve výšce

prací s chemickými látkami

prací s bateriemi

přítomností ve strojovně

zvedáním nákladů (ručně a mechanicky)

vstupem do uzavřených prostor a prací v nich

7.

schopnost porozumět příkazům a komunikovat s ostatními v souvislosti s povinnostmi na palubě

2.

používat osobní ochranné prostředky k předcházení nehodám

1.

znalost osobních ochranných prostředků

2.

schopnost používat osobní ochranné prostředky, například:

k ochraně očí

k ochraně dýchacích cest

k ochraně uší

k ochraně hlavy

ochranné oděvy.

3.

přijmout nezbytná opatření před vstupem do uzavřených prostorů

1.

znalost rizik spojených se vstupem do uzavřených prostorů

2.

znalost opatření, která mají být přijata, a zkoušek nebo měření, které mají být provedeny za účelem určení, zda byl uzavřený prostor zabezpečen pro vstup a pro práci v něm

3.

schopnost použít bezpečnostní pokyny před vstupem do určitý prostorů na palubě, jako jsou například:

nákladní prostory

jímky

dvojitý trup

4.

schopnost přijmout opatření týkající se práce v uzavřených prostorách

7.2.   Lodník je schopen uznat význam výcviku na palubě a okamžitě jednat v případě nouzových situací.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

v případě nouzových situací jednat podle platných pokynů a postupů

1.

znalost různých typů nouzových situací

2.

znalost rutinního postupu v případě poplachu

3.

znalost postupů použitelných v případě nehody

4.

schopnost jednat podle pokynů a postupů

2.

poskytovat první pomoc

1.

znalost obecných zásad první pomoci, včetně porozumění stavbě těla, a funkcí na palubě plavidla po posouzení situace

2.

schopnost udržování fyzického a duševního stavu a osobní hygieny v případě první pomoci

3.

znalost příslušných opatření v případě nehod v souladu s uznávanými osvědčenými postupy

4.

schopnost posoudit potřeby obětí a hrozby týkající se vlastní bezpečnosti

5.

schopnost provádět požadovaná opatření v případech nouze, včetně:

a)

úpravy polohy oběti

b)

uplatnění resuscitačních technik

c)

kontroly krvácení

d)

použití vhodných opatření pro základní zvládání šoku

e)

použití vhodných opatření v případě popálenin a opařenin, včetně nehod způsobených elektrickým proudem

f)

záchrany a přepravy oběti

6.

schopnost provizorně obvázat ránu a používat materiály z lékárničky

3.

používat a udržovat osobní ochranné prostředky a záchranné prostředky na lodi

1.

znalost pravidelných kontrol prostředků osobní ochrany, únikových cest a záchranných prostředků, pokud jde o funkci, poškození, opotřebení a jiné nedostatky

2.

schopnost reagovat v případě zjištěných nedostatků, včetně příslušných postupů komunikace

3.

schopnost používat osobní záchranné prostředky, například:

záchranné kruhy včetně příslušného vybavení a

záchranné vesty včetně příslušného vybavení na nich, jako jsou trvalá nebo záblesková světla a píšťala pevně zajištěná šňůrou

4.

znalost funkcí lodního člunu

5.

schopnost připravit, spustit, vést, vytáhnout a uložit lodní člun

4.

poskytovat pomoc v případě záchranných operací a plavat

1.

schopnost zachraňovat a přepravovat oběti

2.

schopnost využívat plaveckých dovedností pro záchranné operace

5.

používat nouzové únikové cesty

schopnost zachovávat únikové cesty volné (podle místních podmínek na palubě)

6.

používat vnitřní systémy nouzové komunikace a poplašné systémy

schopnost používat systémy nouzové komunikace a poplašné systémy a zařízení

7.3.   Lodník je schopen přijímat preventivní protipožární opatření a správně používal hasicí zařízení.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

rozlišovat prvky požáru a typy a zdroje vznícení

1.

znalost možných příčin požáru při různých činnostech a znalost klasifikace požárů podle evropské normy EN nebo rovnocenné normy

2.

znalost prvků procesu spalování

3.

schopnost uplatnit základy protipožární ochrany

2.

používat různých typů hasicích přístrojů

1.

znalost různých vlastností a tříd hasicích přístrojů

2.

schopnost uplatňovat různé metody protipožární ochrany a používat hasicí zařízení a pevné instalace s přihlédnutím například k:

použití různých druhů přenosných hasicích přístrojů a

vlivu větru při přístupu k požáru

3.

jednat podle lodních protipožárních postupů a organizace protipožární ochrany

1.

znalost palubních systémů pro boj s požárem

2.

schopnost zvládat požár a přijmout příslušná oznamovací opatření

4.

řídit se pokyny týkajícími se: osobního vybavení, metod, hasicích látek a postupů v průběhu hašení požárů a záchranných operací

1.

znalost postupů pro zabránění osobnímu ohrožení

2.

schopnost jednat podle nouzového postupu

7.4.   Lodník je schopen vykonávat povinnosti s ohledem na význam ochrany životního prostředí.

Lodník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

chránit životní prostředí v souladu s příslušnými předpisy

1.

znalost vnitrostátních a mezinárodních předpisů o ochraně životního prostředí

2.

schopnost používat dle pokynů dostupné dokumentační a informační systémy o otázkách životního prostředí

3.

znalost důsledků možných úniků, rozlití nebo uvolňování znečišťujících látek do životního prostředí

4.

znalost nebezpečného zboží a klasifikace z hlediska životního prostředí

2.

přijímat preventivní opatření, aby se zabránilo znečištění životního prostředí

1.

znalost obecných opatření pro předcházení znečištění životního prostředí

2.

schopnost dodržovat obecná opatření a používat bezpečné postupy čerpání paliva

3.

schopnost přijímat v případě srážky opatření podle pokynů, například utěsnění trhlin

3.

účinně využívat zdroje

1.

znalost účinného využívání spotřeby paliva

2.

schopnost využívat materiály hospodárným a energeticky úsporným způsobem

4.

odstraňovat odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí

1.

znalost příslušných předpisů týkajících se odpadů

2.

schopnost provádět sběr, předávání a likvidaci:

lodního oleje a tuku

zbytků lodního nákladu a

jiných druhů odpadu

II.   NORMY ZPŮSOBILOSTI PRO ŘÍDICÍ ÚROVEŇ

0.   Dohled

Vůdce plavidla je schopen vydávat pokyny dalším členům posádky plavidla a dohlížet na úkoly, které vykonávají, jak je uvedeno v oddíle 1 přílohy II směrnice (EU) 2017/2397, což předpokládá odpovídající schopnost vykonávat tyto úkoly.

Osoby, které se chtějí kvalifikovat jako vůdce plavidla, prokazují způsobilosti uvedené v následujících oddílech 0.1 až 7.4, pokud neprošly jedním z těchto postupů:

dokončily schválený výcvikový program založený na normách způsobilosti pro provozní úroveň

absolvovaly posouzení způsobilosti ze strany správního orgánu, jehož cílem je ověřit, že jsou splněny normy způsobilosti pro provozní úroveň.

0.1.   Plavba

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

předvést uvazování, odvazování a vlečení

1.

znalost vybavení, materiálů a postupů používaných k uvazování, odvazování a vlečení

2.

schopnost používat na palubě pomůcky, jako jsou navijáky, pacholata, provazová a ocelová lana, s ohledem na příslušná opatření bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

3.

schopnost komunikovat s kormidelnou pomocí interkomunikačních systémů a signálů rukou

4.

znalost účinků pohybu vody kolem plavidla a místních vlivů na okolnosti plavby, včetně vlivů sklonu a mělké vody ve vztahu k ponoru plavidla

5.

znalost pohybu vody, který ovlivňuje plavidlo během manévrování, včetně účinků vzájemného působení v případě, že se dvě plavidla míjejí nebo předjíždějí v úzkých plavebních dráhách, a vzájemného působení plavidla uvázaného podél plavební dráhy na plavbu jiného plavidla v plavební dráze, které je míjí na krátkou vzdálenost

2.

předvést spojovací operace kombinací tlačných člunů

1.

znalost vybavení, materiálů a postupů používaných pro spojování

2.

schopnost připojit a odpojit tlačné čluny z propojení s použitím požadovaného vybavení a materiálu

3.

schopnost používat zařízení a materiály dostupné na palubě pro spojovací operace s ohledem na příslušná opatření bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

4.

schopnost komunikovat se členy posádky, kteří se podílejí na spojování kombinací tlačných člunů

3.

předvést kotvení

1.

znalost vybavení, materiálů a postupů používaných pro kotvení

2.

schopnost předvést kotvicí manévry: připravit kotvicí zařízení pro kotvení, připravit kotvu, zajistit dostatečné množství kabelu nebo řetězu pro počáteční popouštění a určit, kdy kotva drží plavidlo v jeho poloze (ukotvení), zajistit kotvy po ukončení kotvení, používat vlečné kotvy při různých manévrech a zvládat signalizaci při kotvení

3.

schopnost používat zařízení a materiály dostupné na palubě pro kotvení s ohledem na příslušná opatření bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

4.

schopnost komunikovat s kormidelnou pomocí interkomunikačních systémů a signálů rukou

4.

přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti plavby

1.

schopnost okamžitě varovat posádku plavidla a používat osobní ochranné a záchranné prostředky

2.

schopnost zabezpečit vodotěsnost plavidla

3.

schopnost předvést a vykonávat práce podle kontrolního seznamu, jako jsou hydroizolace a zabezpečení poklopů a podpalubních nákladových prostorů, na palubě a v obytných prostorech

5.

popsat různé druhy zdymadel a mostů ve vztahu k jejich provozu

1.

znalost tvaru, uspořádání a zařízení zdymadel a mostů, postupu proplouvání zdymadly, typů vrat zdymadel, pacholat a schodů atd.

2.

schopnost vysvětlit a předvést použitelné postupy členu posádky plavidla během proplouvání zdymadly, jezy a pod mosty

6.

dodržovat obecná ustanovení, signály, znamení a systém značení

1.

znalost policejních předpisů platných pro příslušné vnitrozemské vodní cesty

2.

schopnost ovládat a udržovat systém denního a nočního označení plavidla, znamení a zvukové signály

3.

znalost systému značení bójemi a značkami podle SIGNI a IALA část A

0.2.   Provozování plavidla

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

rozlišovat různé typy plavidel

1.

znalost nejběžnějších typů plavidel, včetně sestav používaných v evropské vnitrozemské vodní dopravě, a jejich odpovídajících konstrukcí, rozměrů a prostorností

2.

schopnost vysvětlit vlastnosti nejběžnějších typů plavidel, včetně sestav požívaných v evropské vnitrozemské vodní dopravě

2.

uplatnit znalost dokumentace požadované pro provozování plavidla

1.

znalost povinné dokumentace plavidla

2.

schopnost vysvětlit význam dokumentace ve vztahu k mezinárodním a vnitrostátním požadavkům a právním předpisům

0.3.   Manipulace s nákladem a jeho zajištění a přeprava osob

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

vysvětlit Evropskou dohodu o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN), označování a bezpečnostní postupy pro přepravu osob

1.

schopnost vysvětlit označování nebezpečných věcí v rámci ADN

2.

schopnost vysvětlit bezpečnostní postupy pro přepravu osob včetně uplatňování nařízení (EU) č. 1177/2010

3.

schopnost účinně komunikovat s cestujícími

2.

vysvětlit a předvést použití systému přítěže

1.

znalost funkce a používání systému přítěže

2.

schopnost vysvětlit používání systému přítěže, například naplňováním nebo vyprazdňováním zátěžových nádrží

3.

zkontrolovat množství nákladu

1.

znalost manuálních a technických metod stanovení hmotnosti nákladu na různých typech plavidel

2.

schopnost používat metody ke stanovení množství naloženého nebo vyloženého nákladu

3.

schopnost vypočítat množství kapalného nákladu za použití sondování a/nebo tabulek nádrží

0.4.   Strojní služba a elektrotechnika, elektronika a ovládání strojního zařízení

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

obsluhovat strojní zařízení, včetně čerpadel, potrubních systémů, stokových systémů a systémů přítěže

1.

znalost postupů, které je třeba dodržet pro bezpečný provoz strojního zařízení, stokového systému a systému přítěže, jakož i správné likvidace odpadu

2.

schopnost provozovat a ovládat strojní zařízení ve strojovně podle postupů

3.

schopnost vysvětlit bezpečnou funkci, provozování a údržbu stokového systému a systému přítěže, včetně: hlášení incidentů spojených s převody, a umí správně měřit a vykazovat výšky hladin v nádržích

4.

schopnost přípravy a obsluhy vypínání motorů po ukončení provozování

5.

schopnost obsluhovat systémy stokových čerpadel, čerpadel přítěže a nákladu

6.

schopnost vysvětlit nutnost shromažďovat, skladovat a dodávat odpadní produkty správným a bezpečným způsobem

7.

schopnost používat hydraulické a pneumatické systémy

2.

připravit, spustit, připojit a vyměnit generátory, ovládat jejich systémy a přípojky

1.

znalost energetické soustavy

2.

schopnost používat rozvaděč

3.

schopnost používat vnější elektrické přípojky

3.

používat požadované nástroje a materiály

1.

znalost vlastností a omezení procesů, materiálů a nástrojů používaných pro údržbu a opravy motorů a zařízení

2.

schopnost používat bezpečné pracovní postupy

4.

provádět každodenní údržbu hlavních motorů, pomocných strojních zařízení a ovládacích systémů

schopnost udržovat strojovnu, hlavní motor, hlavní strojní zařízení, pomocné vybavení a řídicí systémy a pečovat o ně

5.

provádět každodenní údržbu strojních zařízení, včetně čerpadel, potrubních systémů, stokových systémů a systémů přítěže

schopnost udržovat čerpadla, potrubní systémy, stokové systémy a systémy přítěže a pečovat o ně

0.5.   Údržba a opravy

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

při provádění údržby a oprav chránit zdraví a životní prostředí

1.

znalost použitelných postupů čištění a konzervace a hygienických pravidel

2.

schopnost uklidit všechny obytné prostory a kormidelnu a řádně udržovat pořádek v souladu s hygienickými předpisy, včetně odpovědnosti za vlastní obytné prostory

3.

schopnost čistit strojovny a motory s použitím vhodných čisticích prostředků

4.

schopnost uklidit a udržovat vnější části, trup a paluby plavidla v řádném pořádku za použití vhodných prostředků podle pravidel ochrany životního prostředí

5.

schopnost pečovat o plavidlo a likvidaci domovního odpadu podle pravidel ochrany životního prostředí

2.

udržovat technická zařízení podle technických pokynů

1.

znalost technických pokynů pro programy údržby a oprav

2.

schopnost udržovat veškeré technické vybavení a pečovat o ně podle technických pokynů

3.

schopnost využívat pod dohledem programy údržby (včetně digitálních).

3.

bezpečně manipulovat s ocelovými a provazovými lany

1.

znalost vlastností různých typů ocelových a provazových lan

2.

schopnost je používat a skladovat podle bezpečných pracovních metod a pravidel.

4.

vázat uzly a splétat konce lan v souladu s jejich použitím a provádět jejich údržbu

1.

znalost postupů pro zajištění bezpečného vlečení a spojení pomocí prostředků dostupných na palubě

2.

schopnost splétat konce ocelových a provazových lan

3.

schopnost používat uzly podle jejich účelu

4.

schopnost provádět údržbu ocelových a provazových lan

0.6.   Komunikace

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

prezentovat fakta za použití technických pojmů

1.

znalost požadovaných technických a plavebních pojmů, jakož i pojmů týkajících se sociálních aspektů ve standardních komunikačních frázích

2.

schopnost používat požadované technické a plavební pojmy, jakož i pojmy týkající se sociálních aspektů ve standardních komunikačních frázích

0.7.   Zdraví a bezpečnost a ochrana životního prostředí

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

uplatňovat pravidla pro bezpečnost při práci a prevenci nehod

1.

znalost bezpečných pracovních metod

2.

znalost povahy rizik na palubě

3.

schopnost předcházet nebezpečím spojeným s riziky na palubě, jde například o:

pohyby plavidla

opatření pro bezpečné naloďování a vyloďování plavidla (např. lodní lávka, lodní člun)

bezpečné uložení pohyblivých předmětů

práci se strojním zařízením

pochopení rizik souvisejících s elektřinou

protipožární opatření a hašení požárů

profesionální používání ručních nástrojů

profesionální používání přenosných elektrických nástrojů

soulad se zdravím a hygienou

odstranění rizik uklouznutí, pádu a zakopnutí

4.

znalost příslušných zdravotních a bezpečnostních pracovních pokynů při činnostech, které se konají na palubě

5.

znalost platných předpisů týkajících se bezpečných a udržitelných pracovních podmínek

6.

schopnost zabránit činnostem, které by mohly být pro posádku nebo plavidlo nebezpečné, například:

nakládka nebo vykládka nákladů

uvazování a odvazování

práce ve výšce

práce s chemickými látkami

práce s bateriemi

během přítomnosti ve strojovně

zvedání nákladů (ručně a mechanicky)

vstup do uzavřených prostor a práce v nich

2.

používat osobní ochranné prostředky k předcházení nehodám

1.

znalost postupů pro používání požadovaného vybavení pro bezpečnou práci na palubě

2.

schopnost používat osobní ochranné prostředky, například:

ochrana očí

ochrana dýchacích cest

ochrana sluchu

ochrany hlavy

ochranné oděvy.

3.

plavat a poskytovat pomoc v případě záchranných operací

1.

schopnost využívat plaveckých dovedností pro záchranné operace

2.

schopnost používat v případě záchranných operací záchranné prostředky

3.

schopnost zachraňovat a přepravovat oběti

4.

používat nouzové únikové cesty

1.

znalost postupů pro případ evakuace (podle místních poměrů na palubě)

2.

zachovávat únikové cesty volné

5.

používat vnitřní systémy nouzové komunikace a poplašné systémy

schopnost používat systémy nouzové komunikace a poplašné systémy a zařízení

6.

rozlišovat prvky požáru a typy a zdroje vznícení

1.

znalost možných příčin požáru při různých činnostech a znalost klasifikace požárů podle evropské normy EN nebo rovnocenné normy

2.

znalost prvků procesu spalování

3.

schopnost uplatnit základní protipožární postupy

7.

rozlišit a používat různé typy hasicích přístrojů

1.

znalost různých vlastností a tříd hasicích přístrojů

2.

schopnost používat různé metody boje proti požárům, různá hasicí zařízení a pevné instalace, znát například:

třídy hasicích přístrojů

použití různých druhů přenosných hasicích přístrojů

vliv větru při přístupu k požáru

8.

poskytovat první pomoc

1.

znalost obecných zásad první pomoci, včetně porozumění stavbě těla, a funkcí na palubě plavidla po posouzení situace

2.

schopnost udržování fyzického a duševního stavu a osobní hygieny v případě první pomoci

3.

znalost příslušných opatření v případě nehod v souladu s uznávanými osvědčenými postupy

4.

schopnost posoudit potřeby obětí a hrozby týkající se vlastní bezpečnosti

5.

schopnost provádět požadovaná opatření v případech nouze, včetně:

a)

úpravy polohy oběti

b)

uplatnění resuscitačních technik

c)

kontroly krvácení

d)

použití vhodných opatření pro základní zvládání šoku

e)

použití vhodných opatření v případě popálenin a opařenin, včetně nehod způsobených elektrickým proudem

f)

záchrana a přeprava oběti

6.

schopnost provizorně obvázat ránu a používat materiály z lékárničky

1.   Plavba

1.1.   Vůdce plavidla je schopen naplánovat cestu a řídit plavidlo na vnitrozemských vodních cestách, což zahrnuje schopnost zvolit nejlogičtější, nejhospodárnější a nejekologičtější plavební trasu do místa nakládky a vykládky s přihlédnutím k platným dopravním předpisům a dohodnutým souborům pravidel platným pro vnitrozemskou plavbu.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

vést plavidlo na evropských vnitrozemských vodních cestách včetně zdymadel a výtahů podle navigačních dohod s agentem

1.

znalost vnitrostátních a mezinárodních vodních cest využívaných k vnitrozemské plavbě, zeměpisného rozmístění řek, kanálů, námořních přístavů, vnitrozemských přístavů a vztahu s toky nákladu

2.

znalost klasifikace vnitrozemských vodních cest podle Evropské konference ministrů dopravy (CEMT), rozměrů vodních cest ve vztahu k rozměrům plavidel s využitím moderních informačních systémů

3.

schopnost počítat s hladinami vody, hloubkou a podjezdnou výškou za pomoci příslušných informačních zdrojů

4.

schopnost vypočítat vzdálenost a dobu plavby pomocí informačních zdrojů týkajících se vzdáleností, zdymadel, omezení a rychlosti nebo doby plavby

5.

znalosti odpovědnosti a pojištění

6.

schopnost vydat členům posádky a lodnímu personálu pokyny, aby úkoly prováděli bezpečným způsobem

2.

dodržovat a uplatňovat dopravní předpisy platné pro plavbu na vnitrozemských vodních cestách, aby nedocházelo ke škodám

1.

znalost pravidel provozu, jako je dohodnutý soubor pravidel pro vnitrozemskou plavbu po vnitrozemské vodní cestě, po které se plaví, aby se zabránilo škodám (např. srážce)

2.

schopnost uplatňovat příslušné dopravní předpisy použitelné na vodní cestu, po které se plaví

3.

zvážit ekonomické a ekologické aspekty provozování plavidla s cílem využívat plavidlo účinně a respektovat životní prostředí

1.

znalost environmentálních aspektů při plavbě na vnitrozemských vodních cestách

2.

schopnost provádět environmentálně udržitelnou a hospodárnou plavbu, např. pokud jde o palivovou účinnost, doplňování paliva, úrovně emisí, účinky na mělčiny, napojení na pobřežní elektřinu a nakládání s odpady

4.

vzít v úvahu technické konstrukce a profily vodních cest a použít preventivní opatření

1.

znalost vlivu inženýrských staveb, profilů vodních cest a ochranných prací na plavbu

2.

schopnost proplouvat různými typy zdymadel za různých postupů proplouvání, pod různými typy mostů, různými profily kanálů a řek a používání „bezpečných přístavů“ a přístavů na jednu noc

5.

pracovat s aktuálními mapami, zprávami pro vůdce plavidel a další námořníky a jinými publikacemi

1.

znalost navigačních prostředků

2.

schopnost používat navigační prostředky, např. satelitní polohový systém

3.

schopnost používat plavební mapy zohledňující faktory týkající se přesnosti a čtení mapy, jako je datum mapy, symboly, sondování, popis dna, hloubky a údaje (WGS84), a normy pro mezinárodní mapy, jako je vnitrozemský ECDIS

4.

schopnost používat plavební publikace, jako jsou zprávy pro vůdce plavidel nebo námořníky, s cílem shromažďovat nezbytné informace potřebné pro bezpečnou navigaci, kdykoli nalézt výšku přílivu, informace o ledu, vysoké nebo nízké hladině vody, adresář kotvišť a přístavů.

6.

používat příslušné nástroje dopravního dohledu a být schopen je uplatňovat

1.

znalost signálů

2.

schopnost používat denní a noční značení, jako jsou světla pro vedení plavidel

znalosti vnitrozemského AIS, vnitrozemského ECDIS, elektronického hlášení a zpráv pro vůdce plavidel nebo námořníky, RIS, sledované a nesledované systémy služeb lodního provozu (VTS) a jejich součásti

3.

schopnost používat dopravní informační nástroje

1.2.   Vůdce plavidla musí být schopen uplatnit znalosti platných předpisů týkajících se obsazení plavidla posádkou, včetně doby odpočinku, a složení posádky plavidla

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zajistit spolehlivé obsazení plavidla posádkou v souladu s příslušnými pravidly, včetně znalosti doby odpočinku a složení členů posádky plavidla

1.

znalost požadavků na minimální obsazení a povinné odborné kvalifikace členů posádky a lodního personálu

2.

znalost požadavků na zdravotní způsobilost a lékařské prohlídky členů posádky

3.

znalost správního postupu pro záznam údajů plaveckých služebních knížek

4.

znalost příslušných způsobů využívání a minimální doby odpočinku

5.

znalost správního postupu pro záznam údajů do lodního deníku

6.

znalost pravidel týkajících se pracovní doby

7.

znalost konkrétních požadavků na povolení

8.

znalost konkrétních požadavků na obsazení, pokud jde o plavidla, na která se vztahuje ADN, osobní lodě a případně o plavidla na LNG

9.

schopnost dát členům posádky pokyny, kdy převzít a ukončit službu

1.3.   Vůdce plavidla je schopen plout a manévrovat při zajištění bezpečného provozu plavidla za všech podmínek na vnitrozemských vodních cestách, a to i v situacích s vysokou hustotou provozu, nebo pokud jiná plavidla přepravují nebezpečné věci a vyžadují základní znalosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN).

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

plout a manévrovat se zřetelem k zeměpisným, hydrologickým, meteorologickým a morfologickým vlastnostem hlavních vnitrozemských vodních cest

1.

znalost hydrologických a morfologických vlastností hlavních vodních cest, jako jsou např. povodí a rozvodí, druhy řek podle vodního zdroje, sklon a dráha řeky, rychlost proudění a vlastnosti proudu, lidský zásah do průběhu řeky

2.

znalost meteorologických vlivů na hlavních vnitrozemských vodních cestách, jako jsou např. meteorologická předpověď a služby varování, Beaufortova stupnice, okresní divize pro varování před větrem a bouří s faktory, jako je tlak vzduchu, vítr, oblasti vysokého a nízkého tlaku, oblačnost, mlha, typy a přechody front, varování před ledem a varování vysokého stavu vody

3.

schopnost používat zeměpisné, hydrologické, meteorologické a morfologické informace

2.

vydat rozkaz k uvázání nebo odvázání plavidla a k vlečení

1.

znalost technických požadavků a dokumentů o uvazování a vlečení

2.

schopnost zahájit postupy manévru uvazování a odvazování a zajistit, aby zařízení různých typů plavidel splňovalo požadavky na osvědčení plavidla

3.

schopnost komunikovat s palubním personálem, používat např. komunikační systémy a signály rukou

3.

zajistit bezpečný přístup k plavidlu

1.

znalost technických požadavků na zařízení pro přístup k plavidlu

2.

schopnost zajistit bezpečný přístup k plavidlu, ať již pluje, je uvázáno nebo kotví, a použít např. schodiště, lodní lávku, lodní člun, ochranu před pádem a osvětlení

4.

používat moderní elektronické navigační prostředky

1.

znalost funkcí a provozu navigačních prostředků

2.

znalost provozních zásad, omezení a zdrojů chyb navigačních prostředků

3.

schopnost používat plavební čidla a ukazatele poskytující navigační informace, např. (D) GPS, polohu, směr, kurz, rychlost, vzdálenost, hloubku, vnitrozemský ECDIS, radar

4.

schopnost používat říční informační služby (RIS) a technologie, např. vnitrozemský AIS, vnitrozemský ECDIS, elektronické podávání zpráv a zprávy pro vůdce plavidel, FIS (Informační služby o plavebních dráhách), TIS (dopravní informační služby), TMS (služby řízení dopravy), CAS (služby podpory při nehodách), ITL (informace pro dopravní logistiku), ILE (informace pro prosazování práva), ST (statistiky), WCHD (poplatky vodních cest a přístavní poplatky), vzdálenost, hloubka, a to i ve spojení s radarem

5.

schopnost odhalit chybnou interpretaci informací a použít metody opravy

5.

dodržovat technické požadavky na vnitrozemskou plavbu

1.

znalost struktury a obsahu použitelných technických požadavků a obsahu osvědčení plavidla

2.

schopnost zahájit kontroly a certifikační postupy

6.

zvážit účinky proudu, vln, větru a výše hladin vody ve vztahu k vzájemnému působení křížení, setkání a předjíždění plavidel, a také lodi a břehu (účinek kanálu)

1.

znalost vlivu vln, větru a proudu na plovoucí, manévrující nebo nehybné plavidlo, včetně vlivu větru, např. bočního větru, při manévrování, a také na plavební nástavby nebo při vplutí či vyplutí do/z přístavů, zdymadel a vedlejších vodních cest

2.

znalost vlivu proudu na plovoucí, manévrující nebo nehybné plavidlo na vodních cestách používaných pro vnitrozemskou plavbu, jako účinek proudu např. při manévrování proti proudu nebo po proudu nebo s prázdným či naloženým plavidlem a při např. vplutí a vyplutí do/z přístavů, zdymadel nebo vedlejších vodních cest

3.

znalost vlivu pohybu vody během plavby, při manévrování a v klidu, jako je vliv pohybu vody, pokud jde o ponor, v závislosti na hloubce vody a reakci na účinky mělčiny, např. snížením rychlosti plavby

4.

schopnost respektovat účinky vzájemného působení při plavbě, manévrování a v klidu na úzké vodní cestě a rozpoznat účinky vzájemného působení související s prázdným nebo naloženým plavidlem

5.

znalosti účinku manipulace s nákladem a podmínek uložení během plavby, manévrování a v klidu v souvislosti se stabilitou

6.

schopnost brát v úvahu sklon plavidla, úhel náklonu, zaplavení, princip páky, těžiště

7.

používání pohonných a manévrovacích systémů, jakož i vhodných komunikačních a poplašných systémů

1.

znalost pohonných, kormidelních a manévrovacích systémů a jejich vlivu na manévrovatelnost

2.

schopnost používat pohonné, kormidelní a manévrovací systémy

3.

znalost kotvících zařízení

4.

schopnost používat kotvu za různých okolností

5.

znalost komunikačních a poplašných systémů

6.

schopnost vydávat v případě poplachu pokyny, je-li to nezbytné

8.

plout a manévrovat také v situacích s vysokou hustotou provozu nebo tam, kde jiná plavidla přepravují nebezpečné věci, což vyžaduje základní znalost ADN

1.

základní znalost struktury ADN, dokumentů ADN a pokynů a vizuálních signálů požadovaných ADN

2.

schopnost nacházet pokyny v ADN a identifikovat vizuální signály pro plavidla, na něž se vztahuje ADN

1.4.   Vůdce plavidla je schopen reagovat na nouzové situace při plavbě na vnitrozemských vodních cestách.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

přijmout preventivní opatření v nouzové situaci, kdy plavidlo úmyslně najede na břeh, aby se zabránilo větší škodě

1.

znalost mělčin a břehů písčité povahy, které lze použít k najetí plavidla na břeh

2.

schopnost přiměřeně použít stroje nebo kotvicí zařízení, pokud je najetí na břeh nutné

2.

stáhnout z mělčiny uvízlé plavidlo s pomocí i bez pomoci

1.

znalost opatření, která je třeba přijmout v případě najetí na mělčinu, včetně utěsnění trhlin, a opatření, která mají být provedena za účelem přesměrování plavidla na vodní cestu

2.

schopnost utěsnit trhliny, přesměrovat plavidlo s pomocí jiných plavidel, např. vlečných nebo tlačných plavidel

3.

přijmout vhodná opatření, je-li srážka nevyhnutelná

1.

znalost pravidel použitelných v případě, je-li srážka nebo nehoda nevyhnutelná

2.

schopnost řídit plavidlo v nevyhnutelné kolizní situaci, a to takovým způsobem, že poškození osob, např. cestujících a členů posádky, kolidujícího plavidla a druhého plavidla, nákladu a životního prostředí bude minimální

4.

přijmout příslušná opatření po srážce a posouzení škody

1.

znalost pravidel použitelných po srážce nebo nehodě

2.

schopnost přijmout vhodná opatření v případě poškození, srážky a najetí na mělčinu, včetně posouzení škody, komunikace s příslušným orgánem a získání povolení odplout do místa obnovy

2.   Provozování plavidla

2.1.   Vůdce plavidla je schopen uplatnit znalosti lodního stavitelství a konstrukčních metod pro vnitrozemské vodní cesty na provozování různých druhů plavidel a má základní znalosti technických požadavků na plavidla vnitrozemské plavby podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 (2).

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

dodržovat zásady stavby a konstrukce plavidel vnitrozemské plavby

1.

znalost významu a dopadu rozměrů plavidla a rozměrů vnitrozemské vodní cesty podle platných pravidel

2.

schopnost provozování plavidel podle jejich rozměrů a podle platných konstrukčních předpisů

3.

schopnost dohlížet na soulad plavidla s použitelnými právními předpisy s ohledem na konstrukční práce

2.

rozlišovat konstrukční metody plavidel a jejich chování ve vodě, zejména pokud jde o stabilitu a pevnost

1.

znalost vlastností plavidel, jak jsou stanoveny v konstrukčních výkresech různých druhů plavidel, a o vlivu konstrukce na chování plavidla a jeho stabilitu a pevnost

2.

znalosti chování plavidla v různých podmínkách a prostředích

3.

schopnost dohlížet na stabilitu plavidla a vydávat odpovídajícím způsobem pokyny

3.

rozumět konstrukčním částem plavidla a analýze a kontrole škod

1.

znalost klíčových prvků plavidla a různých druhů plavidel, včetně základních znalostí o technických požadavcích na plavidla vnitrozemské plavby podle směrnice (EU) 2016/1629

2.

schopnost sledovat základní prvky plavidla pro různé druhy dopravy a poskytovat odpovídající pokyny

3.

znalost podélné a příčné konstrukce a místních výztuží za účelem prevence a analýzy poškození

4.

schopnost chápat a ovládat funkce zařízení a využití různých nákladových prostorů a oddělení za účelem prevence a analýzy poškození

4.

přijmout opatření na ochranu vodotěsnosti plavidla

1.

znalost vodotěsnosti plavidla

2.

schopnost dohlížet na vodotěsnost plavidla a vydávat odpovídajícím způsobem pokyny.

2.2.   Vůdce plavidla je schopen ovládat a sledovat povinné vybavení, jak je uvedeno v příslušném osvědčení plavidla.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

rozumět funkcím vybavení plavidla

1.

znalost povinného vybavení plavidla

2.

schopnost používat a ovládat všechno vybavení ve vztahu k jeho funkcím v souladu s platnými právními předpisy a vydávat pokyny a dohlížet na ně

2.

dodržovat specifické požadavky na přepravu nákladu a cestujících

1.

znalost specifických požadavků týkajících se konstrukce plavidla a vybavení potřebného k přepravě různých nákladů a cestujících různými typy plavidel podle použitelných právních předpisů

2.

schopnost vydávat pokyny a dohlížet na ně

3.

schopnost vydávat pokyny a dohlížet na správné uplatňování požadavků osvědčení

3.   Manipulace s nákladem a jeho zajištění a přeprava osob

3.1   Vůdce plavidla je schopen plánovat a zajišťovat bezpečnou nakládku, uložení, zabezpečení, vykládku a péči o náklad během plavby.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

znát příslušné vnitrostátní, evropské a mezinárodní předpisy, kodexy a normy týkající se provozování přepravy nákladů

1.

znalost vnitrostátních, evropských a mezinárodních předpisů zahrnujících nakládání, vykládání a přepravu

2.

uplatňování příslušných pravidel a norem pro logistiku a multimodální dopravu

2.

sestavovat plány uskladnění, včetně znalostí o nakládacích systémech pro náklad a zátěž za účelem udržení namáhání trupu v přijatelných mezích

1.

znalost provozních a konstrukčních omezení plavidel pro suchý náklad (např. kontejnerů) a tankerů (N, C, G)

2.

schopnost interpretovat meze ohybových momentů a smykových sil

3.

znalost používání softwaru pro uložení a stabilitu

4.

schopnost sestavit plány uskladnění, včetně použití softwaru pro uložení a stabilitu.

3.

řídit postupy nakládky a vykládky z hlediska bezpečné dopravy

1.

znalost plánů uskladnění a dostupných lodních údajů a jejich provádění

2.

schopnost ukládat a zabezpečit náklad, včetně nezbytného zařízení pro manipulaci s nákladem a upevňovacího a uvazovacího vybavení

3.

znalost různých metod stanovení hmotnosti nákladu na nákladních a cisternových lodích a jiných plavidlech

4.

znalost určení množství naloženého nebo vyloženého nákladu a výpočtu množství suchého a kapalného nákladu

5.

znalost možných škodlivých účinků nevhodného nakládání s nákladem

6.

schopnost používat technické prostředky pro manipulaci s náklady do/z plavidel a přístavů a opatření bezpečnosti práce během jejich používání

4.

rozlišovat různé druhy zboží a jejich typické znaky za účelem sledování a zajištění bezpečné a spolehlivé nakládky zboží, jak je stanoveno v plánu uskladnění

1.

schopnost zavést postupy pro bezpečnou manipulaci s nákladem v souladu s ustanoveními příslušných předpisů bezpečnosti práce

2.

znalost účinné komunikace a pracovních vztahů se všemi partnery zapojenými do postupů nakládky a vykládky

3.2.   Vůdce plavidla je schopen plánovat a zajišťovat stabilitu plavidla.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

respektovat účinek na vyvážení a stabilitu nákladů a manipulací s náklady

1.

znalosti ohledně vodotěsnosti a stability všech druhů nákladu a plavidel

2.

schopnost používat nástroje k nápravě vyvážení a stability

2.

zkontrolovat efektivní tonáž plavidla, používat schémata stability a vyvážení a zařízení pro výpočet namáhání, včetně ADB

(automatické databáze) za účelem kontroly plánu uskladnění

1.

znalost specializovaného softwaru pro výpočet stability, vyvážení a namáhání

2.

schopnost určovat stabilitu, vyvážení a používat tabulky namáhání, schémata a zařízení pro výpočet namáhání

3.3.   Vůdce plavidla je schopen plánovat a zajišťovat bezpečnou přepravu cestujících a péči o ně během plavby, včetně poskytování přímé pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

porozumět příslušným vnitrostátním, evropským a mezinárodním předpisům, kodexům a normám týkajícím se provozování přepravy cestujících

1.

znalost platných předpisů a úmluv v oblasti osobní dopravy

2.

schopnost zajistit bezpečné nalodění a vylodění cestujících a péči o ně v průběhu plavby, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost osobám, které potřebují pomoc, a přímé pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010

3.

schopnost řídit průběh v případě průsaku, požáru, pádu osoby přes palubu, srážky a evakuace, včetně krizového řízení a řízení velkého množství lidí

2.

pořádat a sledovat pravidelná bezpečnostní cvičení stanovená v (bezpečnostním) poplachovém rozpisu, aby bylo zaručeno bezpečné chování v potenciálních situacích ohrožení

1.

znalost odpovědnosti podle mezinárodních a vnitrostátních předpisů týkajících se bezpečnosti plavidla, cestujících a posádky

2.

schopnost provádět vedení a výcvik lodního personálu s ohledem na bezpečnost

3.

poskytnout první pomoc na palubě plavidla

3.

respektovat dopady na stabilitu osobní lodi s ohledem na rozložení hmotnosti cestujících, chování a komunikaci s cestujícími

1.

znalost pravidel a předpisů týkajících se stability

2.

schopnost použít příslušná opatření, pokud jde o vodotěsnost, včetně vlivu na vyvážení a stabilitu osobních lodí

3.

znalost konstrukce plavidla, pokud jde o vyvážení a stabilitu, a opatření, která mají být přijata v případě částečné ztráty plovatelnosti/poškození stability osobních lodí

4.

schopnost používat standardní komunikační fráze

4.

definovat a sledovat analýzu rizik na palubě s omezeným přístupem pro cestující a stanovit účinný systém ochrany na palubě s cílem zabránit neoprávněnému přístupu

1.

znalost a dodržování omezení počtu cestujících podle osvědčení pro osobní lodě

2.

znalost systémů bezpečnosti a zabezpečení zabraňujících neoprávněnému přístupu

3.

schopnost organizovat strážní službu (tj. noční stráž) s ohledem na bezpečnost a zabezpečení

5.

analyzovat hlášení poskytnutá cestujícími (tj. nepředvídané události, pomluvy, vandalismus) s cílem náležitě reagovat

1.

znalost práv a stížností cestujících a rizik pro životní prostředí spojených s přepravou cestujících

2.

schopnost zabránit znečišťování životního prostředí cestujícími a posádkou

3.

schopnost vyřizovat stížnosti a zvládat konflikty

4.

schopnost komunikovat s lodním personálem a všemi zúčastněnými stranami

4.   Strojní služba a elektrotechnika, elektronika a ovládání strojního zařízení

4.1.   Vůdce plavidla je schopen plánovat postupy pracovních činností strojní služby, elektrotechniky, elektroniky a ovládání strojního zařízení.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

využívat funkce hlavních motorů a pomocných zařízení a jejich kontrolních systémů

1.

znalost provozu instalací hlavních motorů a pomocných zařízení

2.

znalost vlastností paliv a maziv

3.

znalost kontrolních systémů

4.

schopnost používat různé soustavy odlišných pohonných systémů a pomocných strojních zařízení a vybavení

2.

sledovat členy posádky a dohlížet na ně při provozování a údržbě hlavních motorů, pomocného strojního zařízení a vybavení

1.

schopnost řídit posádku, pokud jde provozování a údržbu technického vybavení

2.

schopnost ovládat spouštění a vypínání hlavního pohonu, pomocného strojního zařízení a vybavení

4.2.   Vůdce plavidla je schopen sledovat hlavní a pomocné strojní zařízení a vybavení.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

vydávat pokyny pro přípravu hlavních motorů a pomocných strojních zařízení a vybavení

1.

schopnost dávat posádce pokyny při přípravě a provozování hlavního a pomocného strojního zařízení a vybavení

2.

schopnost vytvořit a sledovat kontrolní seznamy a poskytovat pokyny pro správné používání těchto kontrolních seznamů

3.

schopnost dávat posádce pokyny ohledně zásad, které se musí dodržovat během dozoru nad motorem

2.

odhalovat poruchy a nejběžnější závady a přijímat opatření k prevenci poškození

1.

znalost metod detekce poruch motoru a strojního zařízení

2.

schopnost odhalovat poruchy, časté příčiny chyb nebo nevhodné nakládání a reagovat odpovídajícím způsobem

3.

schopnost vydávat pokyny pro opatření, která mají být přijata, aby se zabránilo škodám nebo aby byla přijata opatření pro kontrolu škod

3.

rozumět fyzikálním a chemickým vlastnostem oleje a jiných maziv

1.

znalost vlastností použitých materiálů

2.

schopnost používat olej a jiná maziva podle jejich specifikací

3.

schopnost porozumět příručkám pro strojní zařízení

4.

znalost provozních charakteristik zařízení a systémů

4.

hodnotit výkon motoru

schopnost používat a vysvětlit obsah příruček k určení výkonu motoru a provozovat motory odpovídajícím způsobem

4.3.   Vůdce plavidla je schopen naplánovat a vydat pokyny týkající se čerpadla a řídicího systému čerpadla na plavidle.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

sledovat běžné práce čerpadel, systémů čerpadel zátěže a nakládky

1.

znalost systémů čerpadla a čerpacích operací

2.

schopnost zajistit sledování bezpečného provozu systémů stokových čerpadel, zátěžových a nákladových čerpadel, včetně přiměřených pokynů pro posádku s přihlédnutím k účinku volné hladiny na stabilitu

4.4.   Vůdce plavidla je schopen organizovat bezpečné používání a využívání elektrotechnických zařízení plavidla a jejich údržbu a opravy.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zabránit možnému poškození elektrických a elektronických zařízení na palubě

1.

znalosti z oblastí elektrotechnologie, elektroniky a elektrických a bezpečnostních zařízení, např. automatizace a přístrojové a kontrolní systémy, které zabraňují škodám

2.

schopnost uplatňovat bezpečné pracovní postupy

2.

zkoušet kontrolní systémy a přístroje pro rozpoznání závad a současně přijmout opatření pro opravu a údržbu elektrických nebo elektronických řídicích zařízení

1.

znalost přístrojů plavidel na elektrotechnické zkoušení

2.

schopnost provozovat, zkoušet a udržovat řídicí systémy a přijímat vhodná opatření

3.

poskytovat pokyny k činnostem předcházejícím připojení nebo odpojení technických zařízení umístěných na břehu a následujícím po připojení/odpojení

1.

znalost bezpečnostních požadavků na práci s elektrickými systémy

2.

znalost konstrukce a provozních vlastností lodních elektrických systémů a zařízení na pevnině ve vztahu k zařízením na pobřeží

3.

schopnost poskytnout pokyny k zajištění bezpečného pobřežního připojení v kterýkoli okamžik a rozeznat nebezpečné situace, pokud jde o zařízení na pobřeží

4.5.   Vůdce plavidla je schopen kontrolovat bezpečnou údržbu a opravy technických zařízení.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zajistit vhodné používání nástrojů pro údržbu a opravy technických zařízení

1.

znalost postupů údržby a oprav technických zařízení

2.

schopnost organizovat činnosti týkající se bezpečné údržby a oprav za použití vhodných postupů (řízení), vybavení a softwaru a poskytovat pokyny ve vztahu k těmto činnostem

2.

posoudit vlastnosti a omezení materiálů, jakož i nezbytné postupy používané pro údržbu a opravy technických zařízení

1.

znalost vlastností materiálu pro údržbu a opravy technických zařízení

2.

schopnost používat postupy údržby a oprav zařízení podle příruček

3.

hodnotit technickou a interní dokumentaci

1.

znalost konstrukčních specifikací a technické dokumentace

2.

schopnost vytvořit kontrolní seznamy pro údržbu a opravy technických zařízení

5.   Údržba a opravy

5.1.   Vůdce plavidla je schopen zajistit bezpečnou údržbu a opravy plavidla a jeho vybavení.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zajistit bezpečné chování členů posádky, pokud jde o používání materiálů a přísad

1.

znalost bezpečných a účinných postupů údržby a oprav

2.

schopnost sledovat posádku a dohlížet na ni s cílem uplatňování bezpečnostních opatření a přispívat k prevenci znečištění mořského prostředí

3.

schopnost uplatňovat a dodržovat platné pracovněprávní předpisy a pravidla bezpečnosti práce a zajistit, aby byly dodržovány

2.

definovat, sledovat a zajistit pracovní příkazy tak, aby členové posádky byli schopni provádět údržbu a opravy nezávisle

1.

znalost nákladově efektivních a účinných údržbářských prací a příslušných právních požadavků

2.

schopnost účinně využívat (digitálních) programů pro plánování údržby

3.

schopnost kontrolovat údržbu a opravy vnitřních a vnějších částí plavidla s ohledem na příslušné právní požadavky, jako jsou bezpečnostní listy

4.

schopnost řídit hygienu plavidla

5.

schopnost organizovat nakládání s odpady s přihlédnutím k právním předpisům v oblasti životního prostředí, jako je Úmluva o sběru, ukládání a příjmu odpadu vzniklého při plavbě na Rýně a vnitrozemských vodních cestách (úmluva CDNI)

6.

schopnost vypracovat pravidelný program údržby plavidla

7.

schopnost sledovat a řídit technickou dokumentaci plavidla a vést deníky údržby

3.

nakoupit a kontrolovat materiál a nástroje s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí

1.

schopnost spravovat zásoby plavidla

2.

schopnost zorganizovat na palubě bezpečný pracovní systém, včetně používání nebezpečných materiálů pro čištění a konzervační práce

3.

schopnost kontrolovat kvalitu oprav

4.

zajistit, aby ocelová a provazová lana byla používána podle specifikací výrobce a zamýšleného účelu

schopnost dávat posádce pokyny a dohlížet na ni v souladu s pracovními postupy a bezpečnostními omezeními při použití ocelových a provazových lan podle osvědčení plavidla a technických listů

6.   Komunikace

6.1.   Vůdce plavidla je schopen provádět řízení lidských zdrojů, být sociálně odpovědný a dbát na organizaci pracovních postupů a výcvik na palubě plavidla.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

organizovat a podněcovat budování týmu a koučovat členy posádky, pokud jde o palubní služby, a v případě potřeby přijímat disciplinární opatření

1.

znalost řízení lidských zdrojů

2.

schopnost vydávat posádce pokyny vhodným a profesionálním způsobem

3.

schopnost vysvětlit posádce vydané pokyny

4.

schopnost poskytovat posádce zpětnou vazbu o profesionálním a sociálním chování na palubě

5.

schopnost řídit úkoly a pracovní zátěž, včetně: plánování a koordinace, přidělení personálu, omezení času a zdrojů, stanovení priorit

6.

schopnost rozpoznat únavu a předcházet jí

2.

dávat posádce pokyny týkající se informačních a komunikačních systémů

1.

znalost informačních a komunikačních systémů na palubě

2.

schopnost dávat posádce pokyny o používání komunikačních, mediálních a informačních systémů plavidla

3.

shromažďovat, ukládat a spravovat údaje týkající se právních předpisů o ochraně údajů

1.

znalost používání všech počítačových systémů plavidla

2.

schopnost shromažďovat a uchovávat údaje v souladu s platnými právními předpisy

6.2.   Vůdce plavidla je schopen zajistit dobrou komunikaci za všech okolností, což zahrnuje používání standardních komunikačních frází v situacích s komunikačními problémy.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

popsat okolnosti za použití příslušné technické a námořní terminologie

1.

znalost správného používání příslušných technických a plavebních pojmů

2.

schopnost zvládat komunikaci

2.

získat, vyhodnotit a použít informace s významem pro bezpečnost na palubě, jakož i pro plavební technické záležitosti

1.

znalost postupů, které je třeba dodržet ve veškeré tísňové, nouzové a bezpečnostní komunikaci

2.

schopnost používat standardní komunikační fráze

6.3   Vůdce plavidla je schopen podporovat vyvážené a družné pracovní prostředí na palubě.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zajistit dobré sociálně-pracovní prostředí

1.

schopnost převzít vedoucí úlohu při organizování setkání týmu, aby se sociální atmosféra na palubě udržela na vyvážené úrovni

2.

znalosti a povědomí o genderových a kulturních rozdílech

3.

znalost příslušných pravidel týkajících se odborné přípravy a vzdělávání studentů, učňů a stážistů

4.

schopnost vést studenty, učně a stážisty na různých úrovních

5.

schopnost uplatňovat základní týmové pracovní zásady a praxi, včetně zvládání konfliktů

2.

uplatňovat vnitrostátní, evropské a mezinárodní právní předpisy v sociální oblasti

1.

znalost různých vnitrostátních, evropských a mezinárodních sociálních zákonů

2.

schopnost dát členům posádky pokyny pro používání příslušných částí platných předpisů v sociální oblasti

3.

dodržovat přísný zákaz alkoholu a drog a vhodně reagovat v případě porušení předpisů, převzít odpovědnost a vysvětlit důsledky pochybení

1.

znalost platných pravidel týkajících se alkoholu a drog

2.

schopnost komunikovat a zajišťovat soulad s platnými právními předpisy a povědomí o pravidlech společnosti týkajících se alkoholu a drog

3.

schopnost vhodně reagovat na porušování právních předpisů nebo pravidel společnosti

4.

organizovat zásobování a přípravu jídel na palubě

1.

znalost zásad zdravé výživy

2.

schopnost dát členům posádky pokyny ohledně plánování a přípravy jídel

3.

schopnost poskytovat členům posádky pokyny a dohlížet na ně, pokud jde o hygienické normy

4.

schopnost dát členům posádky pokyny ohledně plánování nákupních možností

7.   Zdraví a bezpečnost, práva cestujících a ochrana životního prostředí

7.1.   Vůdce plavidla je schopen sledovat platné právní požadavky a přijímat opatření k zajištění bezpečnosti života.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

uplatňovat vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a přijmout vhodná opatření na ochranu zdraví a prevenci nehod

1.

znalost právních předpisů na ochranu zdraví a prevenci nehod

2.

schopnost uplatňovat bezpečnostní postupy na základě platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a pracovních podmínek

2.

kontrolovat a sledovat platnost osvědčení plavidla a dalších dokladů týkajících se plavidla a jeho provozu

1.

znalost právních předpisů o pravidelných kontrolách vybavení a konstrukčních částí

2.

schopnost kontrolovat platnost osvědčení a dalších dokladů týkajících se plavidla a jeho provozu

3.

dodržovat bezpečnostní předpisy během všech pracovních postupů s využitím příslušných bezpečnostních opatření, aby se předešlo nehodám

1.

znalost bezpečné pracovní praxe a bezpečných pracovních postupů

2.

schopnost organizovat bezpečné pracovní postupy s cílem motivovat členy posádky k používání pravidel bezpečnosti práce a sledovat je

4.

kontrolovat a sledovat veškerá bezpečnostní opatření nezbytná pro čištění uzavřených prostor před tím, nežli osoby tyto prostory otevřou, vstoupí do nich a čistí je

1.

schopnost zorganizovat kontrolu bezpečnosti a sledovat bezpečnostní postupy, pokud posádka nebo jiné osoby vstupují do uzavřených prostorů (např. zátěžové nádrže, jímky, nádrže, prostory dvojitého trupu), včetně střežení

2.

schopnost provést posouzení rizik před vstupem do uzavřených prostor

3.

znalost preventivních opatření, která je třeba přijmout před vstupem do uzavřeného prostoru a při provádění práce v uzavřeném prostoru, například:

rizika uzavřených prostor

zkoušky ovzduší před vstupem

kontrola vstupu do uzavřených prostor

ochranná opatření pro vstup do uzavřeného prostoru

ochranné prostředky (např. vícebodové bezpečnostní pásy a dýchací přístroj)

práce v uzavřených prostorách

4.

schopnost přijmout vhodná opatření v případě nouzové události

7.2.   Vůdce plavidla je schopen zajistit bezpečnost a ochranu osob na palubě, včetně poskytování přímé pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

používat záchranné prostředky a uplatňovat záchranné postupy pro oběti a vlastní osobní bezpečnost

1.

znalost dostupných záchranných prostředků

2.

schopnost používat záchranné prostředky a uplatňovat záchranné postupy pro oběti a vlastní osobní bezpečnost

2.

pořádat cvičení krizového řízení pro chování v nouzových situacích, např. v případě požáru, výstrahy průsaku, výbuchu, srážky, pádu osoby přes palubu a evakuace

1.

znalost nouzových postupů

2.

schopnost dát členům posádky pokyny pro nouzové postupy

3.

schopnost organizovat pravidelné školení posádky na palubě lodi v rámci přípravy na stav nouze, včetně organizace hašení požáru a cvičení na opuštění plavidla

3.

poskytovat pokyny týkající se předcházení vzniku požáru, osobních ochranných prostředků, metod, protipožárních materiálů, respirátorů a možného použití těchto zařízení v nouzových situacích

1.

znalost příslušných právních předpisů o protipožární ochraně a regulaci používání tabáku a možných zdrojů vznícení

2.

schopnost dodržovat příslušné předpisy o požárních detekčních systémech, pevných a mobilních hasicích zařízeních a souvisejících zařízeních, jako je vybavení potřebné k čerpání, záchraně osob a nákladu a osobní ochranné a komunikační prostředky

3.

schopnost kontrolovat sledování a údržbu požárních detekčních a hasicích systémů a zařízení

4.

schopnost poučit posádku a lodní personál ohledně uplatňování pravidel bezpečné práce a údržby osobního a bezpečnostního vybavení

4.

poskytovat první pomoc

1.

schopnost jednat v souladu s normami a postupy první pomoci

5.

zavést účinný palubní systém pro řízení záchranných prostředků a správné používání osobních ochranných prostředků

1.

znalost právních předpisů vztahujících se na záchranné prostředky a předpisů pro bezpečné pracovní podmínky

2.

schopnost udržovat a pravidelně kontrolovat provozní stav záchranných, hasicích a jiných bezpečnostních zařízení a systémů

3.

schopnost poučit o správném používání (osobního) bezpečnostního vybavení členy posádky a lodní personál, motivovat k němu a dohlížet na ně

6.

organizovat pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

1.

znalost požadavků na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010

2.

schopnost provádět a organizovat přímou pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

7.3.   Vůdce plavidla je schopen vypracovat plány pro stav nouze a plány kontroly poškození a zvládat nouzové situace

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zahájit přípravy na záchranné plány pro různé druhy nouzových situací

1.

znalost různých druhů nouzových situací, k nimž může dojít, jako je srážka, požár, zaplavení, potopení

2.

schopnost organizovat lodní havarijní plány pro reakci na nouzové situace a přidělit členům posádky konkrétní povinnosti, včetně sledování a kontroly

2.

školit o metodách předcházení požáru, rozpoznání původu požáru a hašení požáru podle různých dovedností členů posádky

1.

znalost postupů hašení požáru se zvláštním důrazem na taktiku a velení

2.

vědomosti o použití vody pro hašení požáru s ohledem na účinek na stabilitu plavidla a schopnost přijmout vhodná opatření

3.

schopnost komunikovat a koordinovat protipožární operace, včetně komunikace s externími organizacemi, a aktivně se účastnit záchranných a protipožárních operací

3.

školit o používání záchranných prostředků

1.

znalost konkrétních vlastností a možností záchranných zařízení

2.

schopnost spustit a vylovit lodní člun a poskytnout členům posádky a lodnímu personálu pokyny pro použití lodního člunu

4.

vydávat pokyny, pokud jde o záchranné plány, únikové cesty a vnitřní komunikační a poplašné systémy

1.

znalost právních předpisů, které se vztahují na záchranné plány a bezpečnostní rozpis

2.

schopnost vydávat pokyny ohledně záchranných plánů, únikových cest a vnitřních komunikačních a poplašných systémů

7.4.   Vůdce plavidla je schopen zajistit soulad s požadavky na ochranu životního prostředí.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

přijmout preventivní opatření k zabránění znečištění životního prostředí a používat příslušné vybavení

1.

znalost postupů předcházení znečištění životního prostředí

2.

schopnost přijmout preventivní opatření k zabránění znečištění životního prostředí

3.

schopnost používat bezpečné postupy doplňování paliva

4.

schopnost přijmout opatření a vydat pokyny v případě poškození, srážky a najetí na mělčinu, včetně utěsnění trhlin

2.

uplatňovat právní předpisy na ochranu životního prostředí

1.

znalost právních předpisů v oblasti životního prostředí

2.

schopnost motivovat členy posádky a lodní personál k tomu, aby přijali příslušná opatření k chování šetrnému k životnímu prostředí nebo k jednání způsobem šetrným k životnímu prostředí

3.

používat zařízení a materiály hospodárně a způsobem šetrným k životnímu prostředí

1.

znalost postupů pro udržitelné využívání zdrojů

2.

schopnost poskytovat posádce pokyny pro používání zařízení a materiálů způsobem, který je hospodárný a šetrný k životnímu prostředí

4.

poskytovat pokyny pro udržitelnou likvidaci odpadu a sledovat ji

1.

znalost právních předpisů o likvidaci odpadu

2.

schopnost zajistit udržitelnou likvidaci odpadu a poskytnout členům posádky a lodnímu personálu odpovídající pokyny

III.   NORMY ZPŮSOBILOSTI PRO PLAVBU NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH NÁMOŘNÍHO CHARAKTERU

1.   Vůdce plavidla na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru je schopen pracovat s aktuálními mapami, zprávami pro vůdce plavidel a námořníky a jinými publikacemi specifickými pro vodní cesty námořního charakteru.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

používat informace poskytnuté ze zvláštních plavebních informačních zdrojů a pravidla platná pro vnitrozemské vodní cesty námořního charakteru

1.

znalost používání plavebních map vnitrozemských vodních cest námořního charakteru

2.

schopnost používat a správně využívat mapy vnitrozemských vodních cest námořního charakteru s uvážením faktorů týkajících se přesnosti čtení mapy, jako jsou datum mapy, symboly, sondování, popis dna, hloubky a údaje a normy pro mezinárodní mapy, např. ECDIS

3.

znalosti pozemní a satelitní navigace pro určení navigace výpočtem, pilotování, souřadnic, geodetické šířky a délky, horizontálních geodetických údajů, rozdílu zeměpisné šířky a délky, vzdálenosti a rychlosti vůči zemi, směrů na zemi, kurzu, kurzu vůči zemi, kompasového kurzu korigovaného unášením v důsledku směru a síly větru, směru a azimutu, určení kurzu, určení kurzu s účinkem větru a proudu, určení kurzu s účinkem proudu a vynášení polohy plavby na trase a azimutu

4.

schopnost používat zprávy pro vůdce plavidel a námořníky a ostatní informační služby, jako jsou pokyny pro plavbu, příručky pro plánování, seznamy světel, informace o námořní bezpečnosti (MSI)

5.

znalost dopravních předpisů platných na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru, včetně příslušných částí mezinárodních předpisů pro zabránění srážkám na moři

6.

znalost pravidel platných pro nouzové situace na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru

7.

schopnost používat námořní vybavení stanovené zvláštním právním předpisem

2.   Vůdce plavidla na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru je schopen využívat data přílivu a odlivu, přílivové proudy, doby a cykly, čas přílivových proudů a vln a kolísání hladiny v ústí.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

brát v úvahu přílivy, přílivové a meteorologické předpovědi a podmínky před vyplutím a během plavby

1.

znalost publikací a informací pro předvídání přílivů, odlivů a proudů, jako například přílivových tabulek, předpovědí přílivu na podřízených stanicích, informací o ledu, vysokých/nízkých vodních hladinách, adresářů kotvišť a přístavů pro stanovení výše hladiny vody, směru a síly proudu a dostupné hloubky

2.

znalost vlivu povětrnostních podmínek, tvaru pobřeží a dalších faktorů na přílivové proudy

3.

schopnost určit vliv přílivové hladiny, proudu, povětrnostních podmínek a vln na bezpečnost plánované plavby

3.   Vůdce plavidla na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru je schopen používat pro bezpečnou plavbu na vnitrozemských vodních cestách námořního charakteru systémy SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure) a IALA (Mezinárodní organizace námořních pomůcek pro plavbu a orgánů pro správu majáků).

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

používat systémy SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure), IALA (Mezinárodní organizace námořních pomůcek pro plavbu a orgánů pro správu majáků) nebo jiné místní označovací a signální systémy

1.

znalosti týkající se značení bójemi, IALA, regionu A, systémů značení a signalizace, jako jsou směr značení bójemi, číslování, značení objektů a nástaveb, boční a základní značení, bóje rozvětvení, doplňkové značky, označení nebezpečných míst a překážek, označení směru plavební dráhy a kanálu, vstupů do přístavů, značení bójemi a osvětlením a vlastností osvětlení

2.

schopnost používat systémy značení a signalizace k určení příslušné polohy plavidla na vodních cestách s ohledem na místní okolnosti a podmínky

IV.   NORMY ZPŮSOBILOSTI PRO VEDENÍ PLAVIDLA POMOCÍ RADARU

1.   Vůdce plavidla plující s pomocí radaru je schopen před vyplutím přijmout vhodná opatření v oblasti navigace pomocí radaru.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

připravit zahájení cesty a použít navigační radarová zařízení a ukazatele rychlosti otáčení pro plavbu, zejména za podmínek snížené viditelnosti

1.

obecné znalosti týkající se rádiových vln a znalosti principů fungování radaru, a zejména pokud jde o:

rychlost šíření rádiových vln

odraz rádiových vln

klíčové parametry navigačních radarových zařízení (provozní kmitočtový rozsah, vysílací výkon, délka impulsu, rychlost otáček antény, charakteristiky antény, rozměry displeje a stupnice dosahu, minimální dosah, radiální rozlišení a azimutální rozlišení atd.)

2.

obecné znalosti pracovního principu ukazatelů rychlosti otáčení a jejich použití

3.

schopnost spustit, upravit a ovládat navigační radarová zařízení pomocí např. ladění, zisku, jasu, přepínače „zapnuto/pohotovostní režim“ a rozsahu, používat ukazatele rychlosti otáčení ve vnitrozemské plavbě a zajistit správné použití

2.   Vůdce plavidla plující s pomocí radaru je schopen interpretovat zobrazení radaru a analyzovat informace poskytnuté radarem

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

správně interpretovat zobrazení radaru ohledně polohy vlastního plavidla a poloh jiných plavidel

1.

schopnost interpretovat zobrazení radaru tak, že správně rozpozná:

polohu antény na obrazovce a zaměřovací čáře

nastavení polohy, kurzu a směru otáčení vlastního plavidla

stanovení vzdáleností a dosahu plavidla

2.

schopnost interpretovat chování ostatních účastníků provozu (nehybné plavidlo, plavidlo plující v protisměru a plavidlo plující ve stejném směru)

2.

analyzovat další informace poskytnuté pomocí radaru

1.

schopnost analyzovat informace poskytované radarem, jako je zaměřovací čára (HL), elektronická zaměřovací čára (EBL), kružnice k měření vzdálenosti a nastavitelné označení dosahu (VRM), stopy cíle, odstředění, paralelní čáry (čáry P), a vysvětlit radarový snímek

2.

znalost omezení informací poskytovaných navigačními radarovými zařízeními

3.

schopnost interpretovat stojící a pohyblivé předměty zobrazované na radaru

3.   Vůdce plavidla plující s pomocí radaru musí být schopen omezit interference různého původu.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

identifikovat a omezit rušení pocházející z vlastního plavidla

1.

znalost poruch, které mohou být způsobeny přerušením nebo rozštěpením paprsku antény, účinky stínění (slepé sektory) nebo vícenásobnými odrazy (např. v oblasti nákladových prostorů)

2.

schopnost přijmout opatření ke snížení poruch pocházejících z vlastního plavidla

2.

identifikovat a omezit rušení pocházející z vnějšího prostředí

1.

znalost poruch způsobených deštěm nebo vlnami, rozptýlenými poli (např. mosty), vícenásobnými odrazy, falešnými odrazy, přenosovými elektrickými vedeními, radarovým stínem a účinky vícecestného šíření

2.

schopnost přijmout opatření ke snížení rušení pocházejícího z vnějšího prostředí (používáním potlačování odrazů deště (FTC) a potlačování odrazů od vodní hladiny (STC))

3.

určit a omezit poruchy pocházející z jiných radarových navigačních zařízení

1.

znalost vzhledu poruch způsobených jinými navigačními radarovými zařízeními

2.

schopnost přijmout opatření k odstranění poruch pocházejících z jiných navigačních radarových zařízení (odolnost proti rušení/IR)

4.   Vůdce plavidla plující s pomocí radaru je schopen vést plavidlo pomocí radaru s ohledem na dohodnutý soubor pravidel platných pro vnitrozemskou plavbu a v souladu s předpisy, které stanoví požadavky pro plavbu pomocí radaru (např. požadavky na obsazení posádkou nebo technické požadavky na plavidla).

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

uplatňovat pravidla upravující používání radaru

1.

znalost specifických pravidel pro používání radaru v dohodnutém souboru pravidel platných ve vnitrozemské plavbě a v příslušné policejní regulaci (např. plavba v situacích se sníženou viditelností, používání radaru, pokud není snížena viditelnost, a povinné používání radaru při plavbě), používání VKV, zvukových signálů a dohod o kurzu řízení

2.

znalost technických požadavků na plavidla používající navigační radarové zařízení podle platných technických požadavků, jako je norma ES-TRIN (evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby)

3.

schopnost správně používat navigační radarové zařízení, ukazatele rychlosti otáčení a vnitrozemský ECDIS v kombinaci s radarem

4.

znalost požadavků na posádku v situacích s omezenou viditelností a s dobrou viditelností

5.

schopnost přiměřeně přidělovat úkoly členům posádky a poskytovat příslušné pokyny

5.   Vůdce plavidla plující s pomocí radaru je schopen zvládat specifické okolnosti, jako je hustota provozu, porucha zařízení, nebezpečné situace.

Vůdce plavidla je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

přiměřeně reagovat za mimořádných okolností, jako je vysoká hustota provozu, porucha zařízení a jiné nejasné nebo nebezpečné dopravní situace

1.

znalost možností reagovat na vysokou hustotu provozu

2.

schopnost přijmout vhodná opatření v případě vysoké hustoty provozu

3.

znalost zmírňujících opatření a vhodných způsobů reakce v případě poruchy zařízení

4.

schopnost reagovat v případě poruchy zařízení

5.

znalost možných opatření, která je třeba přijmout v případě nejasných nebo nebezpečných dopravních situací

6.

schopnost reagovat v případě jakékoliv nejasné nebo nebezpečné dopravní situace

V.   NORMY ZPŮSOBILOSTI PRO ODBORNÍKY NA PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH

1.   Odborník je schopen zorganizovat použití záchranných prostředků na palubě osobních lodí.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zorganizovat použití záchranných prostředků

1.

znalost plánů kontroly bezpečnosti včetně:

bezpečnostního rozpisu a bezpečnostního plánu

plánů a postupů pro stav nouze

2.

znalost záchranných prostředků a jejich funkcí a schopnost předvést používání záchranných prostředků

3.

znalost prostor přístupných pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

4.

schopnost předvést používání záchranných prostředků pro cestující, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

2.   Odborník je schopen uplatnit bezpečnostní pokyny a přijmout nezbytná opatření na ochranu cestujících obecně, zejména v případě nouzových situací (např. evakuace, poškození, srážky, najetí na mělčinu, požáru, výbuchu nebo jiných situací, které by mohly vyvolat paniku), včetně poskytování přímé pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s požadavky na školení a instruktáž podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

uplatnit bezpečnostní pokyny

1.

schopnost sledovat bezpečnostní systémy a vybavení, organizovat kontroly a kontrolovat bezpečnostní vybavení osobní lodi včetně dýchacího přístroje

2.

schopnost vést cvičení pro nouzové situace

3.

schopnost dávat pokyny členům posádky a lodnímu personálu, kteří mají podle bezpečnostního rozpisu v případě nouze úlohu při používání záchranných prostředků, únikových cest, shromažďovacích prostor a evakuačních prostor

4.

schopnost poskytovat cestujícím na začátku plavby informace o pravidlech chování a obsahu bezpečnostního plánu

2.

přijmout nezbytná opatření na ochranu cestujících obecně a v nouzových situacích

1.

schopnost provádět bezpečnostní rozpis úkolů plánující evakuaci částí plavidla nebo celého plavidla s ohledem na různé nouzové situace (např. kouř, požár, únik, nebezpečí pro stabilitu plavidla a nebezpečí vyplývající z nákladu přepravovaného na palubě)

2.

znalost zásad krizového řízení, řízení velkého množství lidí a zvládání konfliktů

3.

schopnost poskytovat nezbytné informace vůdci plavidla, cestujícím a externím záchranným skupinám

3.

poskytnout pomoc a pokyny tak, aby se osoby se zdravotním postižením a cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mohli bezpečně nalodit, pobývat na palubě a vylodit se

1.

znalosti ohledně přístupnosti plavidla, míst na palubě vhodných pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně jejich zvláštních potřeb týkajících se např. únikových cest a správného určení těchto oblastí v bezpečnostních plánech

2.

schopnost provádět pravidla pro nediskriminační přístup a plánování bezpečnostního rozpisu pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a všechny požadavky na školení uvedené v příloze IV nařízení (EU) č. 1177/2010

3.   Odborník je schopen komunikovat v angličtině na základní úrovni.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

sdělovat problémy související s bezpečností v angličtině na základní úrovni

1.

znalost základní slovní zásoby anglického jazyka a výslovnosti slov vhodná pro usměrňování všech osob na palubě ve standardních situacích a pro výstrahu a vedení osob v případě nouzových situací

2.

schopnost používat základní slovní zásobu anglického jazyka a výslovnost slov vhodnou pro usměrňování všech osob na palubě ve standardních situacích a pro výstrahu a vedení osob v případě nouzových situací.

4.   Odborník je schopen plnit příslušné požadavky nařízení (EU) č. 1177/2010.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

poskytovat cestujícím pomoc v oblasti práv cestujících

1.

znalost pravidel pro vnitrozemskou vodní dopravu stanovených nařízením (EU) č. 1177/2010 týkajících se zejména zákazu diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy, kterou nabízejí dopravci, práv cestujících v případech zrušení nebo zpoždění, minimálního souboru informací, který má být cestujícím poskytnut, vyřizování stížností a obecných pravidel pro prosazování práva

2.

schopnost informovat cestující o příslušných právech cestujících

3.

schopnost provádět použitelné postupy pro poskytování přístupu a odborné pomoci

VI.   NORMY ZPŮSOBILOSTI PRO ODBORNÍKY NA ZKAPALNĚNÝ ZEMNÍ PLYN (LNG)

1.   Odborník je schopen zajistit dodržování právních předpisů a norem vztahujících se na plavidla používající jako palivo LNG, jakož i ostatních zdravotních a bezpečnostních předpisů.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

zajistit soulad s příslušnými právními předpisy a normami platnými pro plavidla používající jako palivo zkapalněný zemní plyn

1.

znalost předpisů týkajících se plavidel používajících jako palivo LNG, jako jsou příslušné policejní předpisy, příslušné předpisy o technických požadavcích a ADN

2.

znalost pravidel klasifikační společnosti

3.

schopnost dávat pokyny a sledovat činnost členů posádky s cílem zajistit soulad s právními předpisy a normami platnými pro plavidla používající jako palivo LNG, a to na palubě plavidla, zejména při doplňování LNG

2.

zajistit soulad s jinými příslušnými zdravotními a bezpečnostními předpisy při řízení plavidla a jeho uvazování

1.

znalost příslušných zdravotních a bezpečnostních předpisů, včetně příslušných místních požadavků a povolení, zejména v přístavních oblastech

2.

schopnost dávat pokyny a sledovat činnost členů posádky s cílem zajistit soulad s jinými příslušnými zdravotními a bezpečnostními předpisy

2.   Odborník je schopen si uvědomovat specifika v souvislosti s LNG, rozpoznat rizika a řídit je.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

rozpoznat specifika týkající se charakteristických vlastností LNG

1.

znalost definice, složení a kvalitativních vlastností LNG a bezpečnostního listu: fyzikální vlastnosti a charakteristické znaky produktu a jeho vlastnosti z hlediska životního prostředí

2.

znalost vhodné skladovací teploty, bodu vzplanutí, meze výbušnosti a tlakových vlastností, kritických teplot, souvisejících rizik, atmosférických podmínek, kryogenních vlastností, chování LNG ve vzduchu, odpařeného a inertního plynu, např. dusíku

2.

rozpoznat rizika a řídit je

1.

znalost bezpečnostních plánů, nebezpečí a rizik, včetně znalosti poplachového rozpisu a souvisejících bezpečnostních úkolů

2.

schopnost řídit rizika, dokumentovat bezpečnost na palubě (včetně bezpečnostních plánů a bezpečnostních pokynů), posuzovat a kontrolovat nebezpečné oblasti, požární bezpečnost a používat osobní ochranné prostředky

3.   Odborník je schopen bezpečně provozovat systémy, které jsou specifické pro LNG.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

bezpečným způsobem provozovat systémy, které jsou specifické pro LNG a jsou umístěné na palubě nebo jsou s palubními systémy spojené

1.

znalost technických aspektů systému LNG, jakými jsou

všeobecná konfigurace a provozní příručka

systém doplňování LNG

zařízení pro regulaci úniků

systém pro uchovávání LNG

systém přípravy plynu

potrubní systém pro LNG

systém dodávky plynu

koncepce strojovny

systém větrání

teplota a tlak (jak číst graf rozložení tlaku a teploty)

ventily (zejména hlavní ventil pro přívod plynu), přetlakové ventily

ovládací, kontrolní a bezpečnostní systémy, poplašná zařízení, zařízení pro detekci plynu a zařízení pro odmontování suchých zařízení

2.

schopnost prezentovat způsob účinku LNG, odečítat tlak a teplotu, provozovat stripování, kontejnment, dodávku plynu, ventilaci, potrubí a bezpečnostní systémy, ventily a řídit odpařování LNG

4.   Odborník je schopen zajistit pravidelnou kontrolu systému LNG.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

provádět a sledovat pravidelné kontroly systému LNG

1.

znalost údržby a monitorování systému LNG

2.

znalost možných poruch a poplachů

3.

schopnost provádět každodenní údržbu, týdenní údržbu, pravidelnou periodickou údržbu, opravit poruchy a dokumentovat údržbu

5.   Odborník ví, jak bezpečným a kontrolovaným způsobem provádět doplňování LNG.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

provádět a sledovat postupy doplňování paliva bezpečným způsobem

1.

znalost

identifikačního označení v souladu s příslušnými policejními a přístavními předpisy

podmínek pro kotvení a upoutání pro účely doplnění paliva

postupu pro doplnění LNG

vyprázdnění systému LNG

příslušných kontrolních listů a potvrzení o dodání zboží

bezpečnostních opatření spojených s doplňováním paliva a postupů evakuace

2.

schopnost zahájit a sledovat postup při doplňování paliva, včetně opatření k zajištění bezpečného kotvení, správného umístění kabelů a potrubí, aby se zabránilo průsaku, a přijmout opatření, která v jakémkoli okamžiku bezpečně oddělí zkapalněný zemní plyn a doplňování paliva

3.

schopnost zajistit soulad s příslušnými předpisy týkajících se bezpečnostních zón

4.

schopnost nahlásit začátek postupu doplňování paliva a provádět bezpečné doplňování paliva podle příručky, včetně schopnosti sledovat tlak, teplotu a hladinu zkapalněného zemního plynu v nádržích

5.

schopnost propláchnout potrubní systémy, uzavřít ventily a odpojit plavidlo od zařízení pro doplňování paliva a ohlásit ukončení postupu po doplnění paliva

6.   Odborník je schopen připravit systém LNG na údržbu plavidla.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

připravit systém LNG pro údržbu plavidla a pro opětovné použití

1.

znalost správných proplachovacích postupů, jako je vypuštění plynu a proplachování systému LNG před pobytem v loděnici

2.

schopnost provádět

inertizaci systému LNG

postup vypuštění palivové nádrže na LNG

první naplnění palivové nádrže na LNG (sušení a chlazení)

uvedení do provozu po ukončení pobytu pro loděnici

7.   Odborník je schopen zvládnout nouzové situace související s LNG.

Odborník je schopen:

SLOUPEC 1

ZPŮSOBILOST

SLOUPEC 2

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

1.

vhodně reagovat v nouzových situacích (např. při rozlití a průsaku zkapalněného zemního plynu, styku kůže s nízkoteplotní látkou, požáru, nehodách souvisejících s přepravou nebezpečných věcí se zvláštními riziky nebo najetí plavidla na mělčinu)

1.

znalost nouzových opatření a dokumentace o bezpečnosti na palubě (včetně bezpečnostního plánu a bezpečnostních pokynů)

2.

schopnost patřičně reagovat v případě nouzových situací, jako je:

rozlití LNG na palubě

styk kůže s LNG

rozlití LNG v uzavřených prostorách (např. ve strojovnách)

rozlití LNG nebo úniky zemního plynu v prostorách mezi přepážkami (např. dvoustěnné nádrže, dvoustěnné potrubí)

požár v blízkosti palivových nádrží na LNG nebo ve strojovnách

tlak vznikající v potrubních systémech po nouzové aktivaci vypnutí v případě akutního vypuštění nebo odvzdušnění

3.

znalost specifických rizik spojených s přepravou nebezpečných věcí a najetím plavidla na mělčinu nebo srážkou

4.

schopnost přijímat nouzová opatření a nouzová opatření s dálkovým dohledem, např. pro řádnou kontrolu vzplanutí LNG, požáru bazénů, trysek a náhlého vzplanutí.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1177/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 118).


PŘÍLOHA II

NORMY PRO PRAKTICKÉ ZKOUŠKY

I.   NORMY PRO PRAKTICKÉ ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO POVOLENÍ PRO PLAVBU POMOCÍ RADARU

1.   Konkrétní způsobilosti a hodnotící situace

Zkoušející se mohou svobodně rozhodnout o obsahu jednotlivých prvků zkoušky.

Zkoušející zkoušejí prvky 1–16 a alespoň jeden z prvků 17 až 19. Žadatelé musí dosáhnout v každém prvku minimálně 7 z 10 bodů.

Č.

Způsobilosti

Prvek zkoušky

1

1.1

změnit, upravit a kontrolovat fungování navigačních radarových zařízení

2

1.1

zapnout, upravit a kontrolovat fungování ukazatele rychlosti otáčení

3

1.1

správně interpretovat zobrazení radaru, a to nastavením rozsahu, rozlišení, jasu, zesílení, kontrastu, jiného připojeného přístroje, vystředěním a doladěním

4

1.1

použít ukazatel rychlosti otáčení, např. nastavením rychlosti otáčení v souladu s maximální rychlostí otáčení plavidla

5

2.1

určit polohu antény na obrazovce a zaměřovací čáru, nastavení polohy, kurzu a směru otáčení vlastního plavidla a stanovení vzdáleností a dosahu plavidla

6

2.1

interpretovat chování ostatních účastníků provozu (nehybné plavidlo, plavidlo plující v protisměru a plavidlo plující ve stejném směru)

7

2.2

analyzovat informace poskytované radarem, jako je zaměřovací čára, elektronická zaměřovací čára, kružnice k měření vzdálenosti a nastavitelné označení dosahu, stopy cíle, odstředění, paralelní čáry, a vysvětlit radarový snímek

8

3.1

omezit rušení pocházející z vlastního plavidla pomocí kontroly antény, omezením stínů a vícenásobných odrazů, např. v oblasti nákladových prostor

9

3.2

přijmout opatření k omezení rušení z okolního prostředí tím, že se omezí vliv deště a vln, že se správně vyřeší rozptýlená pole (např. od mostů), falešné odrazy od elektrických přenosových vedení a kabelů, jakož i stínování a účinky vícecestného šíření

10

3.3

odstranit poruchy pocházející z jiných navigačních radarových zařízení pomocí odolnosti proti rušení

11

4.1

správně přidělit úkoly členům posádky plavidla

12

4.1

zajistit spolupráci mezi osobou u kormidla a osobou používající navigační radarové zařízení podle viditelnosti a vlastností kormidelny

13

4.1

použít ukazatele rychlosti otáčení a vnitrozemský ECDIS nebo podobná zobrazení ve spojení s radarem

14

4.1

jednat podle policejních předpisů v případě snížené viditelnosti a v případě dobré viditelnosti

15

4.1

použít vysílačku, zvukové signály a dohodnout se na kurzu s použitím informací poskytovaných radarem

16

4.1

vydat příkazy osobě u kormidla, včetně kontroly požadovaných znalostí a dovedností dané osoby

17

5.1

přijmout vhodná opatření v případě vysoké hustoty provozu

18

5.1

přijmout vhodná opatření v případě poruchy zařízení

19

5.1

vhodně reagovat v nejasných nebo nebezpečných dopravních situacích.

2.   Technické požadavky na plavidla používaná pro praktické zkoušky

Na plavidlo, na kterém se provádí praktické zkoušky, se vztahuje článek 2 směrnice (EU) 2017/2397.

Plavidla používaná pro praktické zkoušky k posouzení způsobilosti vůdce plavidla plovoucího s pomocí radaru musí splňovat technický požadavek stanovený v článku 7.06 normy ES-TRIN 2017/1 (1). Plavidlo musí být vybaveno provozuschopným vnitrozemským ECDIS nebo srovnatelným zařízením pro zobrazování elektronických map.

II.   NORMY PRO PRAKTICKÉ ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI PRO ODBORNÍKA NA PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH

1.   Konkrétní způsobilosti a hodnotící situace

Zkoušející se mohou svobodně rozhodnout o obsahu jednotlivých prvků zkoušky.

Zkoušející zkouší 11 ze 14 prvků kategorie I za předpokladu, že: jsou posouzeny prvky 16 a 20.

Zkoušející zkouší 7 z 8 prvků kategorie II.

Žadatelé mohou dosáhnout maximálního výsledku 10 bodů v každém prvku.

U kategorie I musí žadatelé dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů v každém prvku. U kategorie II musí žadatelé dosáhnout minimálního celkového počtu 45 bodů.

Č.

Způsobilosti

Zkoušené prvky

Kategorie I-II

1

1.1

předvést využití záchranných kruhů pro cestující

I

2

1.1

předvést využití záchranných vest pro cestující a členy posádky plavidla alodní personál, včetně konkrétního osobního záchranného vybavení pro osoby nevykonávající povinnosti v rámci bezpečnostního rozpisu

I

3

1.1

předvést využití vhodného zařízení pro evakuaci na mělkou vodu, na břeh nebo na jiné plavidlo

I

4

1.1

předvést využití lodního člunu, včetně jeho motoru a reflektoru, nebo platformy podle čl. 19.15 normy ES-TRIN 2017/1, která nahradí lodní člun nebo kolektivní záchranné prostředky podle čl. 19.09 body 5) až 7) normy ES-TRIN 2017/1

I

5

1.1

předvést využití vhodných nosítek

I

6

1.1

předvést využití souprav první pomoci

I

7

1.1

předvést využití samostatných sad dýchacích přístrojů a sad vybavení, jakož i respiračních masek podle čl. 19.12 bod 10) ES-TRIN 2017/1 nebo jejich kombinace

I

8

2.1

kontrolovat a sledovat intervaly inspekcí vybavení uvedeného v bodech 1–7 této tabulky

II

9

2.1

kontrolovat a sledovat nezbytnou kvalifikaci osob, které používají soupravy první pomoci a samostatné sady dýchacích přístrojů a sady vybavení, jakož i respirační masky

II

10

2.1

vhodně uskladnit a distribuovat záchranné prostředky

I

11

2.3

určit oblasti, které jsou přístupné pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

II

12

1.1

předvést používání záchranných prostředků pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

I

13

2.1

vysvětlit prvky bezpečnostního rozpisu a bezpečnostního plánu

II

14

2.1

přidělit úkoly lodního personálu podle bezpečnostního rozpisu a bezpečnostního plánu

II

15

2.3

přidělit úkoly lodnímu personálu s ohledem na nediskriminační přístup a plánování bezpečnostního rozpisu pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace

II

16

2.3

organizovat školení a pokyny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace podle přílohy IV nařízení (EU) č. 1177/2010

I

17

2.2

zorganizovat evakuaci prostoru pro cestující s vysvětlením konkrétních opatření, která mají být přijata v případě srážky, najetí na mělčinu, kouře a požáru

I

18

2.2

hasit vznikající požár a manipulovat s vodotěsnými a ohnivzdornými dveřmi

I

19

2.2

poskytnout nezbytné informace vůdci plavidla, cestujícím a externím záchranným skupinám v simulovaném stavu nouze

II

20

3.1

použít základní slovní zásobu anglického jazyka a výslovnost slov vhodnou pro usměrňování cestujících a lodního personálu ve standardních situacích a pro výstrahu a navádění v případě nouzových situací

I

21

4.1

vysvětlit, která práva cestujících jsou použitelná

I

22

4.1

provést použitelné postupy pro poskytování přístupu a odborné pomoci cestujícím podle nařízení (EU) č. 1177/2010.

II

2.   Technické požadavky na plavidla a pobřežní zařízení používaná pro praktické zkoušky

Místo, kde se hodnocení provádí, musí být vybaveno záchrannými prostředky pro osobní lodě, které jsou nezbytné k prokázání prvku zkoušky č. 2, včetně specifického záchranného vybavení pro kajutové lodě v souladu s příslušnou normou ES-TRIN 2017/1. Musí být vybaveno bezpečnostním rozpisem a bezpečnostním plánem vyhovujícím normě ES-TRIN 2017/1 a vhodnými prostory a zařízením k posouzení schopnosti zorganizovat evakuaci a chování při hašení a reakci v případě požáru.

Na plavidlo, na kterém se provádí praktické zkoušky, se vztahuje článek 2 směrnice (EU) 2017/2397.

III.   Normy pro praktické zkoušky pro získání osvědčení o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn (LNG)

1.   Konkrétní způsobilosti a hodnotící situace

Zkoušející se mohou svobodně rozhodnout o obsahu jednotlivých prvků zkoušky. Zkoušející zkouší 9 z 11 prvků kategorie I.

Zkoušející zkouší 5 ze 7 prvků kategorie II.

Žadatelé mohou dosáhnout maximálního výsledku 10 bodů v každém prvku.

U kategorie I musí žadatelé dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů v každém zkoušeném prvku. U kategorie II musí žadatelé dosáhnout minimálního celkového počtu 30 bodů.

Č.

Způsobilosti

Zkoušené prvky

Kategorie I-II

1

1.1

vydávat pokyny členům posádky a sledovat je s cílem zajistit soulad s právními předpisy a normami platnými pro plavidla používající jako palivo LNG, na palubě plavidla, zejména při doplňování LNG

II

2

1.2

vydávat pokyny k operacím členům posádky a sledovat je, aby bylo zajištěno dodržování jiných příslušných právních předpisů v oblasti zdraví a bezpečnosti

II

3

2.2

vykonávat řízení rizik, dokumentovat bezpečnost na palubě (včetně bezpečnostního plánu a bezpečnostních pokynů), posuzovat a kontrolovat nebezpečné oblasti a požární bezpečnost apoužívat osobní ochranné prostředky

II

4

3.1

předvést režim činnosti LNG

II

5

3.1

odečítat tlak a teplotu, provozovat stripování, kontejnment, potrubí, dodávku plynu, ventilaci, bezpečnostní systémy, ventily a řídit odpařování LNG

I

6

4.1

provádět každodenní údržbu, týdenní údržbu, pravidelnou periodickou údržbu

I

7

4.1

opravit poruchy zjištěné při údržbě

I

8

4.1

zaznamenat údržbu

II

9

5.1

zahájit a sledovat postupy doplňování paliva, včetně opatření k zajištění bezpečného uvázání, správného umístění kabelů a potrubí, aby se zabránilo úniku, a přijmout opatření pro bezpečné odpojení LNG a spoje pro doplňování paliva, kdykoli to bude nutné

I

10

5.1

zajistit soulad s příslušnými předpisy o bezpečnostní zóně

II

11

5.1

ohlásit začátek postupu doplňování paliva

II

12

5.1

provádět bezpečné doplňování paliva podle příručky, včetně schopnosti sledovat tlak, teplotu a hladinu zkapalněného zemního plynu v nádržích

I

13

5.1

propláchnout potrubní systémy, uzavřít ventily a odpojit plavidlo od zařízení pro doplňování paliva a ohlásit ukončení postupu po doplnění paliva

I

14

6.1

provést:

inertizaci systému LNG

postup vypuštění palivové nádrže na LNG

první naplnění palivové nádrže na LNG (sušení a chlazení),

uvedení do provozu po pobytu v loděnici

I

15

7.1

vhodně reagovat v případě nouzových situací, jako je:

rozlití LNG na palubě

styk kůže s LNG

rozlití LNG v uzavřených prostorách (např. ve strojovnách)

rozlití LNG nebo úniky zemního plynu v prostorách mezi přepážkami (např. palivové nádrže s dvojitými stěnami, potrubí s dvojitými stěnami)

I

16

7.1

přiměřeně reagovat v případě požáru v blízkosti palivových nádrží na LNG nebo ve strojovnách

I

17

7.1

přiměřeně reagovat v případě, že v systémech potrubí narůstá tlak po nouzové aktivaci vypnutí v případě bezprostředního uvolnění nebo úniku

I

18

7.1

přijmout nouzová opatření a nouzová opatření s dálkovým dohledem, např. pro řádnou kontrolu požáru LNG, požáru bazénů, trysek a náhlého vzplanutí

I

2.   Technické požadavky na plavidla a pobřežní zařízení používaná pro praktické zkoušky

Plavidla a pobřežní zařízení musí být vybavena

1.

dokumentací použitou k posouzení, jako například:

1.1.

bezpečnostním rozpisem (včetně bezpečnostního plánu a bezpečnostních pokynů) podle článku 30.03 normy ES-TRIN 2017/1;

1.2.

posouzením rizik podle přílohy 8 oddílu I bodu 1.3. normy ES-TRIN 2017/1;

1.3.

všemi ostatními doklady požadovanými podle čl. 30.01 bodu 5) normy ES-TRIN 2017/1, včetně podrobné provozní příručky podle přílohy 8 oddílu I bodu 1.4.9 normy ES-TRIN 2017/1

2.

zvláštními systémy pro používání LNG

2.1.

systémy doplňování paliva LNG včetně čerpací stanice

2.2.

systémem izolace zařízení LNG

2.3.

potrubním systémem pro LNG

2.4.

systémem dodávky plynu

2.5.

systémem přípravy plynu

3.

vhodnou strojovnou

3.1.

systémem větrání

3.2.

systémem prevence a kontroly úniků

3.3.

systémem sledování a bezpečnostním systémem a

3.4.

doplňkovými protipožárními systémy.

Na plavidlo, na kterém se provádí praktické zkoušky, se vztahuje článek 2 směrnice (EU) 2017/2397.

IV.   NORMY PRO PRAKTICKÉ ZKOUŠKY K ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI VŮDCE PLAVIDLA

1.   Konkrétní způsobilosti a hodnotící situace

Zkouška se skládá ze dvou částí: jedné pro plánování plaveb a druhé pro provádění plaveb. K posouzení provedení plavby dochází v rámci jednoho sezení. Každá část zkoušky sestává z několika prvků.

Pro vůdce plavidel, kteří nedokončili schválený výcvikový program založený na normách způsobilosti pro provozní úroveň, ani nepodstoupili posouzení způsobilosti správním orgánem, jehož cílem je ověřit, že jsou splněny normy způsobilosti pro provozní úroveň, jsou požadavky doplněny zvláštními prvky stanovenými v normách uvedených v oddílu V (doplňkový modul o dohledu v souvislosti s praktickými zkouškami pro získání osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla).

Pokud jde o obsah, musí zkouška splňovat tyto požadavky:

Plánování plavby

Část zkoušky o plánování plavby zahrnuje prvky uvedené v tabulce v dodatku 1. Prvky jsou seřazeny do kategorií I a II podle jejich důležitosti. Z tohoto seznamu se vybere a vyzkouší 10 prvků z každé kategorie.

Provedení plavby

Žadatelé musí prokázat, že jsou plavbu schopni uskutečnit. Nezbytným předpokladem pro to je, aby žadatelé řídili plavidlo sami. Jednotlivé prvky, které se mají zkoušet, lze nalézt v tabulce v dodatku 2 a – na rozdíl od části týkající se plánování plavby – všechny tyto prvky musí být vždy zkoušeny.

Zkoušející se mohou svobodně rozhodnout o obsahu každého jednotlivého prvku zkoušky.

Dodatek 1

Obsah části zkoušky týkající se plánování plavby

V každé kategorii se zkouší 10 prvků. Žadatel může dosáhnout maximálního výsledku 10 bodů v každém prvku.

U kategorie I musí žadatelé dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů v každém zkoušeném prvku. U kategorie II musí žadatelé dosáhnout minimálního celkového počtu 60 bodů.

Č.

Způsobilosti

Zkoušené prvky

Kategorie I-II

1

1.1.1

vést plavidlo na evropských vnitrozemských vodních cestách včetně zdymadel a výtahů podle navigačních dohod s agentem

I

2

1.1.3

zvážit ekonomické a ekologické aspekty provozování plavidla s cílem využívat plavidlo účinně a respektovat životní prostředí

II

3

1.1.4

vzít v úvahu technické konstrukce a profily vodních cest a použít preventivní opatření

I

4

1.2.1

zajistit spolehlivé obsazení plavidla posádkou v souladu s příslušnými pravidly

I

5

1.3.3

zajistit bezpečný přístup k plavidlu

II

6

2.1.1

dodržovat zásady stavby a konstrukce plavidel vnitrozemské plavby

II

7

2.1.2

rozlišovat konstrukční metody plavidel a jejich chování ve vodě, zejména pokud jde o stabilitu a pevnost

II

8

2.1.3

rozumět konstrukčním částem plavidla a analýze a kontrole škod

II

9

2.1.4

přijmout opatření na ochranu vodotěsnosti plavidla

I

10

2.2.1

rozumět funkcím vybavení plavidla

II

11

2.2.2

dodržovat specifické požadavky na přepravu nákladu a cestujících

I

12

3.1.1

chápat příslušné vnitrostátní, evropské a mezinárodní předpisy, kodexy a normy týkající se provozování přepravy nákladů

II

13

3.1.2

sestavovat plány uskladnění, včetně znalostí o nakládacích systémech pro náklad a zátěž za účelem udržení namáhání trupu v přijatelných mezích

I

14

3.1.3

řídit postupy nakládky a vykládky z hlediska bezpečné dopravy

I

15

3.1.4

rozlišovat různé druhy zboží a jejich charakteristiky za účelem sledování a zajištění bezpečné a spolehlivé nakládky zboží, jak je stanoveno v plánu uskladnění

II

16

3.2.1

respektovat účinek na vyvážení a stabilitu nákladů a manipulací s náklady

I

17

3.2.2

zkontrolovat efektivní tonáž plavidla, používat schémata stability a vyvážení a zařízení pro výpočet namáhání, včetně ADB (automatické databáze) za účelem kontroly plánu uskladnění

I

18

3.3.1

porozumět příslušným vnitrostátním, evropským a mezinárodním předpisům, kodexům a normám týkajícím se provozování přepravy cestujících

II

19

3.3.2

pořádat a sledovat pravidelná bezpečnostní cvičení stanovená v (bezpečnostním) seznamu mužstva, aby bylo zaručeno bezpečné chování v potenciálních situacích ohrožení

II

20

3.3.3

komunikovat s cestujícími v nouzových situacích

I

21

3.3.4

definovat a sledovat analýzu rizik na palubě s omezeným přístupem pro cestující a stanovit účinný systém ochrany na palubě s cílem zabránit neoprávněnému přístupu

II

22

3.3.5

analyzovat hlášení poskytnutá cestujícími (tj. nepředvídané události, pomluvy, vandalismus) s cílem náležitě reagovat

II

23.

4.4.1

zabránit možnému poškození elektrických a elektronických zařízení na palubě

II

24

4.5.3

hodnotit technickou a interní dokumentaci

II

25

5.1.1

zajistit bezpečné chování členů posádky, pokud jde o používání materiálů a přísad

II

26

5.1.2

definovat, sledovat a zajistit pracovní příkazy tak, aby členové posádky byli schopni provádět údržbu a opravy nezávisle

II

27

5.1.3

nakoupit a kontrolovat materiál a nástroje s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí

II

28

5.1.4

zajistit, aby kovová a provazová lana byla používána podle specifikací výrobce a zamýšleného účelu

II

29

6.3.2

uplatňovat vnitrostátní, evropské a mezinárodní právní předpisy v sociální oblasti

II

30

6.3.3

dodržovat přísný zákaz alkoholu a drog a vhodně reagovat v případě porušení předpisů, převzít odpovědnost a vysvětlit důsledky pochybení

II

31

6.3.4

organizovat zásobování a přípravu jídel na palubě

II

32

7.1.1

uplatňovat vnitrostátní a mezinárodní právní předpisy a přijmout vhodná opatření na ochranu zdraví a prevenci nehod

II

33

7.1.2

kontrolovat a sledovat platnost osvědčení plavidla a dalších dokladů týkajících se plavidla a jeho provozu

I

34

7.1.3

dodržovat bezpečnostní předpisy během všech pracovních postupů s využitím příslušných bezpečnostních opatření, aby se předešlo nehodám

I

35

7.1.4

kontrolovat a sledovat veškerá bezpečnostní opatření nezbytná pro čištění uzavřených prostor před tím, nežli osoby tyto prostory otevřou, vstoupí do nich a čistí je

II

36

7.2.5

kontrolovat záchranné prostředky a správné používání osobních ochranných prostředků

II

37

7.3.1

zahájit přípravy na záchranné plány pro různé druhy nouzových situací

II

38

7.4.1

přijmout preventivní opatření k zabránění znečištění životního prostředí a používat příslušné vybavení

II

39

7.4.2

uplatňovat právní předpisy na ochranu životního prostředí

II

40

7.4.3

používat zařízení a materiály hospodárně a způsobem šetrným k životnímu prostředí

II

Dodatek 2

Obsah části zkoušky týkající se provedení plavby

Zkouší se všechny prvky uvedené v této části zkoušky. V každém prvku musí žadatel dosáhnout minimálně 7 bodů z nejvýše 10 bodů.

Č.

Způsobilosti

Zkoušené prvky

1

1.1.1

vést a manévrovat plavidlo způsobem odpovídajícím situaci a v souladu se zákonnými požadavky plavebních právních předpisů (jako funkci rychlosti a směru proudu, zkoušení hloubky vody a naloženého ponoru, volného prostoru pod kýlem, hustoty provozu, interakce s jinými plavidly atd.)

2

1.1.4

zajet do doku a opustit plavidlo vnitrozemské vodní dopravy správným a řádným způsobem a v souladu se zákonnými požadavky a/nebo požadavky týkajícími se bezpečnosti

3

1.1.5

v případě potřeby upravit nebo přenastavit navigační prostředky

4

1.1.5

shromáždit veškeré informace důležité pro plavbu, které poskytují navigační prostředky, a použít je k úpravě manipulace s plavidlem

5

1.1.6

zapnout nezbytná zařízení na ovládacím stanovišti (navigační prostředky, jako je vnitrozemský AIS, vnitrozemský ECDIS) a přizpůsobit je

6

2.2.2

zkontrolovat, zda je plavidlo připraveno na plavbu v souladu s předpisy a zda byly náklad a jiné předměty bezpečně uloženy v souladu s předpisy

7

4.2.2

přiměřeně reagovat na poruchy (případně simulované, tam, kde je to vhodné) během plavby (např. nárůst teploty chladicí vody, pokles tlaku oleje v motoru, porucha hlavního motoru (motorů), porucha kormidla, porucha radiokomunikace, porucha radiokomunikačních zařízení, nejistý směr ostatních plavidel), rozhodnout o dalších krocích a zařídit nebo přijmout vhodná opatření, pokud jde o údržbu k zajištění bezpečné plavby

8

5.1.2

manévrovat s plavidlem tak, aby bylo možno předvídat možnost nehody a zabránit zbytečnému opotřebení, časté kontroly dostupných ukazatelů

9

6.1.1

navazovat zvláštní komunikaci s členy posádky (komunikaci na palubě) týkající se různých manévrů a jako součást schůzí zaměstnanců (např. briefingů) nebo s osobami, s nimiž je vyžadována spolupráce (za použití všech radiokomunikačních sítí)

10

6.2.2

komunikovat s dotčenými osobami (na palubě) a s ostatními subjekty (sektorovým dopravním střediskem, jiným plavidlem atd.) během těchto činností v souladu s předpisy (sítě, vodní cesty podél cestovní trasy): používání radiotelefonu, telefonu

11

7.3.3

řešit nouzovou situaci (je-li to vhodné, je třeba ji simulovat — např. muž přes palubu, havárie, požár na palubě, únik nebezpečných látek, netěsnosti) pomocí rychlých a obezřetných záchranných a/nebo škodu omezujících manévrů nebo opatření. Oznamování a informování příslušných osob a příslušných orgánů v případě stavu nouze

12

7.3.4

komunikovat s dotčenými osobami v případě poruch (na palubě) a s ostatními aktéry (používání radiotelefonu, telefonu), aby bylo možné problémy vyřešit

2.   Technické požadavky na plavidla používaná pro praktické zkoušky

Na plavidlo, na kterém se provádí praktické zkoušky, se vztahuje článek 2 směrnice (EU) 2017/2397.

V.   NORMY PRO DALŠÍ MODUL TÝKAJÍCÍ SE DOHLEDU V RÁMCI PRAKTICKÉHO ZKOUŠENÍ PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ O KVALIFIKACI VŮDCE PLAVIDLA

Uchazeči, kteří nedokončili schválený výcvikový program na základě norem způsobilosti pro provozní úroveň, ani nepodstoupili posouzení odborné způsobilosti správním orgánem, jehož cílem je ověřit, že jsou splněny normy způsobilosti pro provozní úroveň, musí absolvovat tento modul.

Kromě požadavků uvedených v normách pro praktické zkoušení pro získání osvědčení o kvalifikaci vůdce plavidla je třeba splnit níže uvedené požadavky.

1.   Konkrétní způsobilosti a hodnotící situace

Zkoušející se mohou svobodně rozhodnout o obsahu jednotlivých prvků zkoušky. Zkoušející zkouší 20 z 25 prvků kategorie I.

Zkoušející zkouší 8 ze 12 prvků kategorie II.

Žadatelé mohou dosáhnout maximálního výsledku 10 bodů v každém prvku.

U kategorie I musí žadatelé dosáhnout alespoň 7 z 10 bodů v každém prvku. U kategorie II musí žadatelé dosáhnout minimálního celkového počtu 40 bodů.

Č.

Způsobilosti

Zkoušené prvky

Kategorie I-II

1

0.1.1

používat na palubě dostupné materiály, jako jsou navijáky, pacholata, provazová a ocelová lana, s ohledem na příslušná opatření bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

I

2

0.1.2

spojení a odpojení kombinace tlačných člunů s použitím požadovaného vybavení a materiálu

I

3

0.1.2

používat zařízení a materiály dostupné na palubě pro spojovací operace s ohledem na příslušná opatření bezpečnosti práce, včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

I

4

0.1.3

předvést kotvicí manévry

I

5

0.1.3

používat vybavení a materiály, které jsou dostupné pro kotvení na paluběznalost pravidel bezpečné práce včetně používání osobních ochranných a záchranných prostředků

I

6

0.1.4

zabezpečit vodotěsnost plavidla

I

7

0.1.4

práce podle kontrolního seznamu, jako je hydroizolace a zabezpečení poklopů a podpalubních nákladových prostorů, na palubě a v obytných prostorech

I

8

0.1.5

vysvětlit a předvést použitelné postupy členu palubní posádky plavidla během proplouvání zdymadly, jezy a pod mosty

II

9

0.1.6

ovládat a udržovat systém denního a nočního označení plavidla, znamení a zvukové signály

I

10

0.3.3

používat metody ke stanovení množství naloženého nebo vyloženého nákladu

II

11

0.3.3

vypočítat množství kapalného nákladu za použití sondování nebo tabulek nádrží, případně obojího

II

12

0.4.1

provozovat a ovládat strojní zařízení ve strojovně podle postupů

I

13

0.4.1

vysvětlit bezpečnou funkci, provozování a údržbu stokového systému a systému přítěže, včetně: hlášení incidentů spojených s převody a schopnost správně měřit a vykazovat výšky hladin v nádržích

II

14

0.4.1

příprava a obsluha vypínání motorů po ukončení provozování

I

15

0.4.1

obsluhovat systémy stokových čerpadel, čerpadel přítěže a nákladu

I

16

0.4.1

používat hydraulické a pneumatické systémy

I

17

0.4.2

používat rozvaděč

I

18

0.4.2

používat přípojky

I

19

0.4.3

uplatňovat bezpečné pracovní postupy při údržbě a opravách motorů a zařízení

I

20

0.4.5

udržovat čerpadla, potrubní systémy, stokové systémy a systémy přítěže a pečovat o ně

II

21

0.5.1

uklidit všechny obytné prostory a kormidelnu a řádně udržovat pořádek v souladu s hygienickými předpisy, včetně odpovědnosti za vlastní obytné prostory

II

22

0.5.1

uklidit strojovny a motory s použitím vhodných čisticích prostředků

I

23

0.5.1

vyčistit a zakonzervovat vnější části, trup a palubu plavidlave správném pořadí s použitím vhodných materiálů podle pravidel týkajících se životního prostředí

II

24

0.5.1

postarat se o likvidaci odpadu plavidla a domovního odpadu podle pravidel ochrany životního prostředí

II

25

0.5.2

udržovat a starat se o veškeré technické vybavení podle technických pokynů a používat programy údržby (včetně digitálních)

I

26

0.5.3

používat a skladovat provazová a ocelová lana podle bezpečných pracovních postupů a pravidel

II

27

0.5.4

splétat ocelová a provazová lana, používat uzly podle jejich účelu a provdět údržbu provazových a ocelových lan

I

28

0.6.1

používat požadované technické a plavební pojmy, jakož i pojmy týkající se sociálních aspektů ve standardních komunikačních