(EU) 2020/1779Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/1779 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost a podobné účely, elektrické napájecí systémy svítidel, svítidla pro nouzové osvětlení, spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, jističe, bezdotykové koncové spínače, zdroje svařovacího proudu a elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení

Publikováno: Úř. věst. L 399, 30.11.2020, s. 6-11 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 27. listopadu 2020 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 30. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 399/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1779

ze dne 27. listopadu 2020,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956, pokud jde o harmonizované normy pro některé spotřebiče pro domácnost a podobné účely, elektrické napájecí systémy svítidel, svítidla pro nouzové osvětlení, spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, jističe, bezdotykové koncové spínače, zdroje svařovacího proudu a elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (2) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s bezpečnostními zásadami uvedenými v článku 3 uvedené směrnice a stanovenými v příloze I uvedené směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Dopisem M/511 ze dne 8. listopadu 2012 požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích (ETSI) o první úplný seznam názvů harmonizovaných norem a o vypracování, revizi a doplnění harmonizovaných norem pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí na podporu směrnice 2014/35/EU. Bezpečnostní zásady uvedené v článku 3 směrnice 2014/35/EU a stanovené v příloze I uvedené směrnice se od předložení žádosti pro CEN, CENELEC a ETSI nezměnily.

(3)

Na základě žádosti M/511 výbory CEN a CENELEC revidovaly tyto normy, na něž byly zveřejněny odkazy v řadě C Úředního věstníku Evropské unie ve sdělení Komise (2018/C326/02) (3): EN 60947-5-2:2007; a EN 60974-1:2012. Výsledkem bylo přijetí níže uvedených harmonizovaných norem a změny: EN IEC 60947-5-2:2020 pro spínací a řídicí přístroje nízkého napětí (přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – bezdotykové koncové spínače) a EN IEC 60974-1:2018 a EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 pro zařízení pro obloukové svařování (zdroje svařovacího proudu).

(4)

Na základě žádosti M/511 výbory CEN a CENELEC revidovaly tyto harmonizované normy, na něž byly uvedeny odkazy v příloze I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 (4): EN 60598-2-22:2014 pro svítidla pro nouzové osvětlení a EN 60947-2:2017 pro spínací a řídicí přístroje nízkého napětí. Výsledkem bylo přijetí těchto pozměňujících harmonizovaných norem: EN 60598-2-22:2014/A1:2020 a EN 60947-2:2017/A1:2020. Výbory CEN a CENELEC rovněž změnily následující harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy v řadě C Úředního věstníku Evropské unie ve sdělení (2018/C326/02): EN 60335-2-78:2003 pro venkovní rožně, EN 60335-2-82:2003 pro zábavní a osobní obslužné stroje, EN 60335-2-105:2005 pro multifunkční sprchové kouty, EN 60570:2003 pro elektrické přípojnicové systémy pro svítidla a EN 61010-1:2010 pro elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Výsledkem bylo přijetí následujících pozměňujících harmonizovaných norem a opravující normy: EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003/A2:2020, EN 61010-1:2010/A1:2019 a EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04.

(5)

Komise společně s výbory CEN a CENELEC posoudila, zda jsou uvedené harmonizované normy a jejich změny a oprava v souladu s žádostí M/511.

(6)

Harmonizované normy EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018 ve znění EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, EN 60335-2-78:2003 ve znění EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003 ve znění EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005 ve znění EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003 ve znění EN 60570:2003/A2:2020, EN 60598-2-22:2014 ve znění 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60947-2:2017 ve znění EN 60947-2:2017/A1:2020 a EN 61010-1:2010 ve znění EN 61010-1:2010/A1:2019 opravená normou EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04, ve znění jiných norem nebo opravené jinými normami, na něž jsou odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, splňují bezpečnostní zásady, které si kladou za cíl splnit a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/35/EU. Je proto vhodné odkazy na tyto normy zveřejnit spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

V příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se uvádějí odkazy na harmonizované normy, které zakládají předpoklad shody se směrnicí 2014/35/EU. Aby se zajistilo, že odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU jsou uvedeny v jednom aktu, měly by být odkazy na tyto normy začleněny do prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956.

(8)

Výbory CEN a CENELEC rovněž vypracovaly opravu EN 60669-1:2018/AC:2020-02, kterou se opravuje harmonizovaná norma EN 60669-1:2018 pro spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, na niž je odkaz uveden v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956. Vzhledem k tomu, že tato oprava zavádí technické opravy uvedené normy, a v zájmu zajištění správného a jednotného uplatňování harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy, je vhodné uvést odkaz na tuto harmonizovanou normu spolu s odkazem na opravu v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956.

(9)

Je proto nezbytné v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušit odkazy na tyto harmonizované normy vzhledem k tomu, že byly revidovány, změněny nebo opraveny, spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie: EN 60947-5-2:2007; EN 60974-1:2012; EN 60335-2-78:2003; EN 60335-2-82:2003; EN 60335-2-105:2005; EN 60570:2003, a EN 61010-1:2010. Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/35/EU, které se v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušují. Je proto vhodné zařadit zmíněné odkazy do uvedené přílohy.

(10)

Dále je nezbytné v řadě L Úředního věstníku Evropské unie zrušit odkazy na harmonizované normy EN 60669-1:2018, EN 60598-2-22:2014 a EN 60947-2:2017 spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie vzhledem k tomu, že uvedené normy byly opraveny nebo změněny. Je proto vhodné vypustit tyto odkazy z přílohy I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956.

(11)

Aby měli výrobci dostatek času připravit se na uplatňování harmonizovaných norem EN IEC 60947-5-2:2020, EN IEC 60974-1:2018 ve znění EN IEC 60974-1:2018/A1:2019, EN 60335-2-78:2003 ve znění EN 60335-2-78:2003/A11:2020, EN 60335-2-82:2003 ve znění EN 60335-2-82:2003/A2:2020, EN 60335-2-105:2005 ve znění EN 60335-2-105:2005/A2:2020, EN 60570:2003 ve znění EN 60570:2003/A2:2020, EN 60598-2-22:2014 ve znění EN 60598-2-22:2014/A1:2020, EN 60947-2:2017 ve znění EN 60947-2:2017/A1:2020, EN 61010-1:2010 ve znění EN 61010-1:2010/A1:2019 ve znění opravy EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04 a EN 60669-1:2018 ve znění opravy EN 60669-1:2018/AC:2020-02, případně ve znění jiných norem nebo opravené jinými normami, na něž jsou odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, je nutné odložit zrušení odkazů na harmonizované normy EN 60947-5-2:2007, EN 60974-1:2012, EN 60598-2-22:2014, EN 60947-2:2017, EN 60335-2-78:2003, EN 60335-2-82:2003, EN 60335-2-105:2005, EN 60570:2003, EN 61010-1:2010 a EN 60669-1:2018 spolu s odkazy na jejich pozměňující nebo opravné normy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

(12)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1956 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky, včetně bezpečnostních zásad, stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Body 1 a 3 přílohy I se použijí ode dne 30. května 2022.

Bod 5 přílohy I se použije ode dne 30. května 2021.

V Bruselu dne 27. listopadu 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

(3)  Sdělení Komise (2018/C326/02) v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. C 326, 14.9.2018, s. 4).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1956 ze dne 26. listopadu 2019 o harmonizovaných normách pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (Úř. věst. L 306, 27.11.2019, s. 26).


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se mění takto:

1)

řádek 14 se zrušuje;

2)

vkládá se nový řádek 14a, který zní:

„14a.

EN 60598-2-22:2014

Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

EN 60598-2-22:2014/A1:2020“

3)

řádek 17 se zrušuje;

4)

vkládá se nový řádek 17a, který zní:

„17a.

EN 60947-2:2017

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe

EN 60947-2:2017/A1:2020“

5)

řádek 44 se zrušuje;

6)

vkládá se nový řádek 44a, který zní:

„44a.

EN 60669-1:2018

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

EN 60669-1:2018/AC:2020-02“

7)

doplňují se nové řádky, které znějí:

Číslo

Odkaz na normu

„66.

EN 60335-2-78:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

EN 60335-2-78:2003/A11:2020

67.

EN 60335-2-82:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

EN 60335-2-82:2003/A2:2020

68.

EN 60335-2-105:2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

EN 60335-2-105:2005/A2:2020

69.

EN 60570:2003

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

EN 60570:2003/A1:2018

EN 60570:2003/A2:2020

70.

EN IEC 60947-5-2:2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

71.

EN IEC 60974-1:2018

Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

72.

EN 61010-1:2010

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Obecné požadavky

EN 61010-1:2010/A1:2019

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04“


PŘÍLOHA II

V příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1956 se doplňují nové řádky, které znějí:

Číslo

Odkaz na normu

Datum zrušení

„65.

EN 60335-2-78:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-78: Zvláštní požadavky na venkovní rožně

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

30. května 2022

66.

EN 60335-2-82:2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

30. května 2022

67.

EN 60335-2-105:2005

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

EN 60335-2-105:2005/A11:2010

EN 60335-2-105:2005/A1:2008

30. května 2022

68.

EN 60570:2003

Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla

EN 60570:2003/A1:2018

30. května 2022

69.

EN 60947-5-2:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

30. května 2022

70.

EN 60974-1:2012

Zařízení pro obloukové svařování – Část 1: Zdroje svařovacího proudu

30. května 2022

71.

EN 61010-1:2010

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 1: Obecné požadavky

30. května 2022“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU