(EU) 2020/1688Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/1688 ze dne 25. září 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/187 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/48)

Publikováno: Úř. věst. L 379, 13.11.2020, s. 58-59 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. září 2020 Autor předpisu: Evropská centrální banka
Platnost od: 3. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.11.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 379/58


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/1688

ze dne 25. září 2020,

kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/187 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/48)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Evropské centrální banky (ECB) 2014/40 (1) byl zaveden třetí program nákupu krytých dluhopisů (third covered bond purchase programme – CBPP3); uvedené rozhodnutí bylo přepracováno rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) (2). CBPP3 je spolu s programem nákupu cenných papírů krytých aktivy, programem nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) Evropské centrální banky (ECB). Cílem APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a přispět k návratu míry inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem ECB udržovat cenovou stabilitu.

(2)

Rada guvernérů dne 5. března 2020 v zásadě rozhodla o automatickém omezení přístupu způsobilé protistrany k operacím měnové politiky Eurosystému za určitých předem stanovených okolností. V návaznosti na to Rada guvernérů rovněž rozhodla, že pokud se na základě obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (3) uplatňuje takové automatické omezení, pozastavení či vyloučení přístupu, mělo by se po dobu tohoto omezení, pozastavení nebo vyloučení přístupu uplatňovat též odpovídající automatické vyloučení dluhopisů vydaných dotčenou protistranou z nákupů v rámci programu CBPP3. Rada guvernérů dále rozhodla, že změny, kterými se zohlední tato rozhodnutí, by se měly uplatňovat ode dne použití příslušné každoroční změny obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).

(3)

Rozhodnutí (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změna

Rozhodnutí (EU) 2020/187 (ECB/2020/8) se mění takto:

V čl. 3 odst. 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Kryté dluhopisy vydané úvěrovými institucemi, jejichž přístup k operacím měnové politiky Eurosystému byl omezen, pozastaven či vyloučen podle obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), jsou po dobu tohoto omezení, pozastavení nebo vyloučení automaticky vyloučeny z nákupů v rámci programu CBPP3. Odchylně od první věty písm. d) si Rada guvernérů ponechává pravomoc na základě posouzení v jednotlivých případech znovu posoudit vyloučení krytých dluhopisů vydaných úvěrovou institucí, jejíž přístup k operacím měnové politiky Eurosystému byl omezen, pozastaven či vyloučen podle obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), a považuje-li to za vhodné, toto vyloučení zrušit.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 25. září 2020.

Za Radu guvernérů ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/40 ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 22).

(2)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) (Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 6).

(3)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (obecné zásady o obecné dokumentaci) (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU