(EU) 2020/187Rozhodnutí Evropské Centrální Banky (EU) 2020/187 ze dne 3. února 2020 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8) (přepracované znění) (ECB/2020/8)

Publikováno: Úř. věst. L 39, 12.2.2020, s. 6-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 3. února 2020 Autor předpisu: Evropská centrální banka
Platnost od: 16. února 2020 Nabývá účinnosti: 16. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2020/187

ze dne 3. února 2020

o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2020/8)

(přepracované znění) (ECB/2020/8)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 127 odst. 2 první odrážku této smlouvy,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na druhý pododstavec článku 12.1 ve spojení s čl. 3.1 první odrážkou a článkem 18.1 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí ECB/2014/40 (1) bylo několikrát zásadním způsobem změněno (2). Vzhledem k tomu, že je v něm třeba provést další změny, mělo by být uvedené rozhodnutí v zájmu právní srozumitelnosti přepracováno.

(2)

Rozhodnutím ECB/2014/40 byl zaveden třetí program nákupu krytých dluhopisů (third covered bond purchase programme – CBPP3). CBPP3 je spolu s programem nákupu cenných papírů krytých aktivy, programem nákupu aktiv veřejného sektoru na sekundárních trzích a programem nákupu cenných papírů podnikového sektoru součástí rozšířeného programu nákupu aktiv (asset purchase programme – APP) Evropské centrální banky (ECB). Cílem programu APP je zlepšit transmisi měnové politiky, usnadnit poskytování úvěrů hospodářství eurozóny, uvolnit úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky a podpořit trvalé přibližování míry inflace ve střednědobém horizontu k hodnotám pod 2 %, ale blízko této úrovně, což je v souladu s prvořadým cílem ECB udržovat cenovou stabilitu.

(3)

Rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2017/2199 (ECB/2017/37) (3) byla zpřesněna pravidla týkající se způsobilosti krytých dluhopisů typu conditional pass-through k nákupu v rámci programu CBPP3. Od 1. ledna 2019 by již neměly být kryté dluhopisy typu conditional pass-through způsobilé pro nákup v rámci programu CBPP3 s ohledem na jejich složitější strukturu, kdy předem vymezené události vedou k prodloužení splatnosti dluhopisu a ke změně jeho platební struktury.

(4)

Rada guvernérů dne 13. prosince 2018 rozhodla, že některé parametry programu APP je třeba od 1. ledna 2019 upravit, aby bylo dosaženo jeho cílů. Rada guvernérů konkrétně rozhodla zastavit čisté nákupy aktiv v rámci programu APP k 31. prosinci 2018. Rada guvernérů potvrdila svůj záměr nadále v plném rozsahu reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace.

(5)

Rada guvernérů dne 12. září 2019 rozhodla od 1. listopadu 2019 znovu zahájit čisté nákupy v rámci programu APP a očekává, že budou probíhat tak dlouho, jak bude nezbytné, aby podpořily akomodační dopad sazeb její měnové politiky, a že skončí krátce před tím, než Rada guvernérů zahájí zvyšování základních úrokových sazeb ECB. Rada guvernérů dále rozhodla nadále v plném rozsahu reinvestovat splátky jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP po delší dobu od chvíle, kdy začne zvyšovat základní úrokové sazby ECB, a v každém případě tak dlouho, jak to bude nezbytné k udržení příznivých podmínek likvidity a výrazné míry měnové akomodace. S ohledem na delší útlum hospodářství eurozóny, přetrvávající rizika zpomalení hospodářského růstu a inflační výhled, který nadále nedosahoval střednědobého inflačního cíle Rady guvernérů, dospěla Rada guvernérů k závěru, že je zapotřebí komplexní politické reakce s cílem podpořit návrat k trvalé konvergenci míry inflace směrem ke střednědobému inflačnímu cíli Rady guvernérů. Obnovení čistých nákupů aktiv je přiměřeným opatřením, neboť má na dlouhodobější úrokové sazby větší vliv než politika úrokových sazeb a snižuje příslušné náklady na financování pro podniky a domácnosti.

(6)

Jako součást programů nákupu aktiv, které tvoří program APP, je program CBPP3 přiměřeným opatřením ke zmírnění rizika pro výhled cenového vývoje, neboť tyto programy dále uvolňují měnové a finanční podmínky, včetně těch, které jsou rozhodné pro podmínky poskytování úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem eurozóny, čímž podporují celkovou spotřebu a investiční výdaje v eurozóně, a v konečném důsledku tak přispívají k návratu míry inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně. V prostředí, kde základní úrokové sazby ECB jsou blízko své spodní hranice, je nezbytné mezi opatření měnové politiky Eurosystému zařadit programy nákupu aktiv jako nástroje, jejichž potenciál transmise do reálné ekonomiky je vysoký.

(7)

Program CBPP3 obsahuje řadu záruk s cílem zajistit, aby zamýšlené nákupy byly přiměřené jeho cílům a aby související finanční rizika byla v koncepci tohoto programu náležitě zohledněna a omezena prostřednictvím řízení rizik.

(8)

Program CBPP3 je zcela v souladu s povinnostmi centrálních bank Eurosystému na základě Smluv a nenarušuje fungování Eurosystému v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží.

(9)

Jako součást jednotné měnové politiky by měly být přímé nákupy způsobilých krytých dluhopisů centrálními bankami Eurosystému v rámci programu CBPP3 prováděny jednotně a decentralizovaně v souladu s tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zavedení a rozsah přímého nákupu krytých dluhopisů

Eurosystém tímto zavádí třetí program nákupu krytých dluhopisů (CBPP3), v jehož rámci centrální banky Eurosystému nakupují způsobilé kryté dluhopisy ve smyslu článku 3. Centrální banky Eurosystému mohou v rámci programu CBPP3 přímo nakupovat způsobilé kryté dluhopisy od způsobilých protistran na primárním a sekundárním trhu v souladu s kritérii způsobilosti protistran vymezenými v článku 4.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

1)

„úvěrová instituce“ má stejný význam jako úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (4); a

2)

multi cédulas“ mají stejný význam jako „multi cédulas“ ve smyslu čl. 2 bodu 62 obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (5).

Článek 3

Kritéria způsobilosti krytých dluhopisů

1.   Kryté dluhopisy jsou způsobilé k přímému nákupu v rámci CBPP3, pokud splňují kritéria způsobilosti obchodovatelných aktiv pro úvěrové operace Eurosystému podle části čtvrté obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), splňují podmínky pro to, aby mohly být přijímány jako zajištění poskytované subjekty, které je vydaly, jak je uvedeno v čl. 138 odst. 3 písm. b) obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), jsou vydány úvěrovými institucemi zaregistrovanými v eurozóně a splňují požadavky stanovené v odstavci 3.

2.   Multi cédulas jsou způsobilé k přímému nákupu v rámci CBPP3, pokud jsou způsobilé pro operace měnové politiky v souladu s částí čtvrtou obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), jsou vydány účelovými společnostmi zaregistrovanými v eurozóně a splňují požadavky stanovené v odstavci 3.

3.   Kryté dluhopisy a multi cédulas uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou způsobilé k přímým nákupům v rámci CBPP3 za předpokladu, že splňují tyto požadavky:

a)

Musí mít nejlepší dostupný rating minimálně na úrovni stupně úvěrové kvality 3 harmonizované ratingové stupnice Eurosystému, v podobě alespoň jednoho veřejného ratingu, který udělila externí ratingová agentura akceptovaná v rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika.

b)

Celkový objem krytých dluhopisů s určitým mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů (ISIN), které centrální banky Eurosystému mohou nabýt v rámci prvního (6) (CBPP1) a druhého (7) (CBPP2) programu nákupu krytých dluhopisů a programu CBPP3, jakož i mimo tyto programy, nesmí překročit 70 % objemu dané emise.

c)

Musí být denominovány v eurech a drženy a vypořádávány v eurozóně.

d)

Dluhopisy vydané subjekty, které byly dočasně vyloučeny z úvěrových operací Eurosystému, nemohou být po dobu tohoto vyloučení předmětem nákupů v rámci programu CBPP3.

e)

Kryté dluhopisy, které na Kypru a v Řecku v současné době nedosahují ratingu na úrovni stupně úvěrové kvality 3, musí mít minimální rating aktiv na úrovni maximálního dosažitelného ratingu krytých dluhopisů, jenž pro danou jurisdikci stanoví příslušná externí ratingová instituce. Tento rating se vyžaduje po dobu, kdy se v rámci požadavků týkajících se způsobilosti zajištění neuplatňuje na obchodovatelné dluhové nástroje vydané nebo zaručené řeckou nebo kyperskou vládou minimální práh úvěrové kvality stanovený Eurosystémem (v souladu s čl. 8 odst. 2 obecných zásad Evropské centrální banky ECB/2014/31 (8)), přičemž celkový objem krytých dluhopisů s určitým mezinárodním identifikačním číslem cenných papírů, které centrální banky Eurosystému mohou nabýt v rámci programů CBPP1, CBPP2, CBPP3, jakož i mimo tyto programy, nesmí překročit 30 % objemu dané emise; kromě toho musí kryté dluhopisy v zájmu vyrovnání rizik zahrnovat všechny tyto prvky:

i)

měsíční vykazování profilu krycího portfolia včetně údajů na úrovni úvěrů, jakož i strukturálních znaků programu krytých dluhopisů a informací o emitentovi národní centrální bance země, v níž má emitent sídlo; vzor pro vykazování údajů poskytne protistranám příslušná národní centrální banka;

ii)

minimální závazné přezajištění ve výši 25 %; podklady pro výpočet závazného přezajištění poskytne protistranám příslušná národní centrální banka;

iii)

v případě pohledávek v jiných měnách než v eurech je v krycím portfoliu programu zahrnuto měnové zajištění u protistran s ratingem BBB- nebo vyšším, nebo případně nejméně 95 % aktiv je denominováno v eurech;

iv)

úvěrové pohledávky v krycím portfoliu jsou za dlužníky se sídlem v eurozóně.

f)

Kryté dluhopisy, které si emitenti ponechali, jsou způsobilé k nákupům v rámci programu CBPP3, pokud splňují kritéria způsobilosti uvedená výše.

g)

Povoleny jsou nákupy nominálních krytých dluhopisů se záporným výnosem do splatnosti (nebo nejnižším možným výnosem („yield to worst“)), který se rovná sazbě vkladové facility nebo tuto sazbu převyšuje. Nákupy nominálních krytých dluhopisů se záporným výnosem do splatnosti (nebo nejnižším možným výnosem) pod sazbou vkladové facility jsou povoleny v nezbytném rozsahu.

h)

Emitentem krytých dluhopisů není subjekt v soukromém nebo veřejném vlastnictví, který:

i)

má za hlavní cíl postupný prodej svých aktiv a ukončení své obchodní činnosti; nebo

ii)

je subjektem pro správu nebo prodej aktiv zřízeným k podpoře restrukturalizace a/nebo řešení krize finančního sektoru, včetně společností pro správu aktiv zřízených v důsledku řešení krize pomocí nástroje oddělení aktiv v souladu s článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 (9) nebo vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 42 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (10).

i)

Kryté dluhopisy jsou vyloučeny z nákupů v rámci programu CBPP3, pokud mají strukturu conditional pass-through, kdy předem vymezené události vedou k prodloužení splatnosti dluhopisu a k přechodu na platební strukturu, která závisí především na peněžních tocích z aktiv v příslušném krycím portfoliu.

Článek 4

Způsobilé protistrany

Způsobilými protistranami pro přímé transakce v rámci programu CBPP3 a pro půjčky cenných papírů zahrnující kryté dluhopisy držené Eurosystémem v portfoliu programu CBPP3 jsou:

a)

subjekty, které splňují kritéria způsobilosti pro účast na operacích měnové politiky Eurosystému podle článku 55 obecných zásad (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);

b)

jakékoli jiné protistrany, které centrální banky Eurosystému využívají pro účely investování svých investičních portfolií v eurech, včetně protistran mimo eurozónu působících na trzích krytých dluhopisů.

Článek 5

Zrušení

1.   Rozhodnutí ECB/2014/40 se zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 6

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost čtvrtým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. února 2020.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Rozhodnutí ECB/2014/40 ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 22).

(2)  Viz příloha I.

(3)  Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/37) (Úř. věst. L 312, 28.11.2017, s. 92).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5)  Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/510 ze dne 19. prosince 2014 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Úř. věst. L 91, 2.4.2015, s. 3).

(6)  Rozhodnutí ECB/2009/16 ze dne 2. července 2009 o provádění programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 175, 4.7.2009, s. 18).

(7)  Rozhodnutí ECB/2011/17 ze dne 3. listopadu 2011 o provádění druhého programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 297, 16.11.2011, s. 70).

(8)  Obecné zásady ECB/2014/31 ze dne 9. července 2014 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění a o změně obecných zásad ECB/2007/9 (Úř. věst. L 240, 13.8.2014, s. 28).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).


PŘÍLOHA I

Zrušené rozhodnutí a seznam jeho následných změn

Rozhodnutí ECB/2014/40 ze dne 15. října 2014 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (Úř. věst. L 335, 22.11.2014, s. 22)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/101 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/2) (Úř. věst. L 16, 20.1.2017, s. 53)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1360 ze dne 18. května 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/14) (Úř. věst. L 190, 21.7.2017, s. 22)

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/2199 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/40 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů (ECB/2017/37) (Úř. věst. L 312, 28.11.2017, s. 92)


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí ECB/2014/40

Toto rozhodnutí

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 5

Článek 4

Článek 6


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU