(EU) 2019/2240Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2240 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 59-124 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2240

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 3 a čl. 13 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby bylo zajištěno přesné provádění výběrového šetření v oblasti pracovních sil, měla by Komise stanovit technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobnou úpravu a obsah zpráv o kvalitě.

(2)

Členské státy a orgány Unie by měly pro územní jednotky, vzdělávání, povolání a hospodářská odvětví používat statistické klasifikace, které jsou slučitelné s klasifikacemi NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) a NACE (5).

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací členských států Komisi (Eurostatu) a podrobná úprava pro předávání a obsah zpráv o kvalitě týkajících se oblasti pracovních sil.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„hlavní proměnnou“ proměnná se čtvrtletní periodicitou;

2)

„strukturální proměnnou“ proměnná shromažďovaná ročně a každé dva roky a každých osm let nebo k ad hoc tématu;

3)

„minimálním souborem proměnných“ proměnné, které se budou zjišťovat u všech členů domácnosti s cílem umožnit analýzu jak na úrovni domácnosti, tak na individuální úrovni v členění podle specifických charakteristik domácnosti;

4)

„rotačním cyklem výběrového souboru“ rozdělení celkového výběrového souboru do dílčích výběrových souborů jednotek zjišťování, které mají podobný rozsah a plán, používané k upřesnění, kolikrát a za která referenční čtvrtletí roku jednotka zjišťování poskytuje v šetření informace;

5)

„vlnou“ dílčí výběrový soubor jednotek zjišťování, k němuž má být provedeno dotazování během též n-té doby v souladu s rotačním cyklem výběrového souboru v referenčním čtvrtletí;

6)

„rovnoměrným rozdělením ročního výběrového souboru“ se s ohledem na všechna referenční čtvrtletí roku rozumí, že každý čtvrtletní výběrový soubor je celkový roční výběrový soubor vydělený čtyřmi;

7)

„rovnoměrným rozdělením čtvrtletního výběrového souboru“ se s ohledem na všechny referenční týdny čtvrtletí rozumí, že každý týdenní výběrový soubor je celkový čtvrtletní výběrový soubor vydělený počtem týdnů v daném čtvrtletí; pro obě rozdělení platí přijatelná odchylka podle čl. 6 odst. 2 a 3;

8)

„výběrovým souborem nezávislých zjišťování“ výběrový soubor, kde se každá jednotka zjišťování vyskytuje pouze jednou podle plánu výběrového souboru;

9)

„mezí spolehlivosti“ odhadovaná velikost skupin populace, pod jejíž úrovní se čísla nezveřejní nebo zveřejní s upozorněním;

10)

„zaměstnanými osobami“ osoby ve věku 15 až 89 let (v dokončených letech na konci referenčního týdne), které během referenčního týdne spadaly do jedné z těchto kategorií:

a)

osoby, které během referenčního týdne pracovaly po dobu alespoň 1 hodiny za mzdu, plat nebo jinou odměnu, včetně pomáhajících rodinných příslušníků (6);

b)

osoby, které mají zaměstnání nebo podnikají, ale během referenčního týdne dočasně nepracovaly, měly však vazbu ke svému zaměstnání, přičemž vazbu ke svému zaměstnání mají tyto skupiny:

osoby, které nepracují z důvodu dovolené, úpravy pracovní doby, nemoci, mateřské nebo otcovské dovolené,

osoby účastnící se odborné přípravy související s jejich prací,

osoby na rodičovské dovolené, které pobírají nebo mají nárok na příjem nebo dávky spojené s prací, nebo jejichž rodičovská dovolená má činit nejvýše tři měsíce,

sezónní pracovníci v období mimo sezónu, pokud nadále pravidelně plní úkoly a povinnosti pro danou práci nebo podnikání, s výjimkou plnění právních nebo správních povinností,

osoby, které z jiných důvodů dočasně nepracují, pokud předpokládaná doba nepřítomnosti trvá nejvýše tři měsíce;

c)

osoby, které vyrábějí zemědělské produkty, jejichž hlavní část je určena pro prodej nebo směnu.

Osoby pracující pro vlastní spotřebu, dobrovolní pracovníci, neplacení stážisté a jednotlivci zapojení do jiných forem práce (6), nejsou na základě těchto činností zahrnuti do zaměstnání;

11)

„nezaměstnanými osobami“ osoby ve věku 15 až 74 let (v dokončených letech na konci referenčního týdne), které:

a)

nebyly během referenčního týdne zaměstnané podle definice zaměstnání popsané v bodě 10 a

b)

byly v daném okamžiku připraveny pracovat, tj. nastoupit do placeného zaměstnání nebo zahájit samostatnou výdělečnou činnost ve lhůtě dvou týdnů po referenčním týdnu, a

c)

aktivně hledaly práci, tj. vykonávaly činnosti ve čtyřtýdenní období, které končí referenčním týdnem, s cílem hledat placené zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost nebo najít zaměstnání, které by mělo začít ve lhůtě nejvýše tří měsíců od konce referenčního týdne.

Pro účely zjištění aktivního hledání práce jsou těmito činnostmi:

sledování nabídek zaměstnání,

podávání inzerátů nebo odpovídání na inzeráty,

zveřejnění nebo aktualizace životopisů online,

přímé kontaktování zaměstnavatelů,

dotazování přátel, příbuzných nebo známých,

kontaktování veřejné služby zaměstnanosti,

kontaktování soukromé agentury práce,

absolvování testu, pohovoru nebo zkoušky v rámci výběrového řízení a

příprava na založení podniku.

Sezónní pracovníci, kteří nepracují během referenčního týdne (mimo sezónu), ale očekávají, že se vrátí ke své sezónní práci, budou považováni za pracovníky, kteří „nalezli práci“;

12)

„osobami, které nejsou součástí pracovní síly“ osoby, které spadaly do jedné z těchto kategorií:

a)

osoby mladší 15 let (v dokončených letech na konci referenčního týdne);

b)

osoby starší 89 let (v dokončených letech na konci referenčního týdne); nebo

c)

osoby ve věku 15 až 89 let (v dokončených letech na konci referenčního týdne), které v referenčním týdnu nebyly podle definic zaměstnanosti a nezaměstnanosti popsaných v bodech 10 a 11 ani zaměstnané, ani nezaměstnané.

Článek 3

Popis proměnných

1.   Popis a technický formát proměnných shromažďovaných čtvrtletně, ročně, každé dva roky a každých osm let, které se týkají dílčího tématu „situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků“, kódování, které se má použít pro předávání údajů, a proměnné, které mají být zahrnuty do minimálního souboru proměnných, se stanoví v příloze I tohoto nařízení.

2.   Počet proměnných shromažďovaných každých osm let, které mají být shromážděny v daném roce, nesmí přesáhnout jedenáct, s výjimkou:

a)

dílčího tématu „organizace práce a úpravy pracovní doby“, u kterého počet proměnných v daném roce nesmí překročit deset proměnných, a

b)

dílčích témat „mladí lidé na trhu práce“ a „dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání“, u nichž souhrnný počet proměnných shromažďovaných každých osm let v daném roce nesmí překročit sedm proměnných.

3.   Počet strukturálních proměnných, které se mají shromažďovat k ad hoc tématu každé čtyři roky, nesmí v daném roce překročit jedenáct proměnných.

Článek 4

Statistické populace, jednotky zjišťování a pravidla pro respondenty

1.   Cílovou populací v oblasti pracovních sil jsou všechny osoby, které obvykle pobývají v soukromých domácnostech na území členského státu.

2.   Sběr údajů pro oblast pracovních sil se provádí pro výběrový soubor domácností nebo výběrový soubor osob patřících k domácnostem jako jednotky zjišťování.

3.   Poskytují se informace pro:

a)

každou osobu libovolného věku k tématům „technické údaje“ a „charakteristiky osob a domácností“;

b)

každou osobu ve věku 15 až 74 let k tématu „účast na vzdělávání a odborné přípravě“;

c)

každou osobu ve věku 15 až 89 let pro proměnné shromažďované čtvrtletně, ročně a každé dva roky týkající se všech ostatních témat;

d)

každou osobu ve věku 15 až 74 let pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se dílčích témat „situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků“ a „pracovní úrazy a další zdravotní problémy související s výkonem povolání“;

e)

každou osobu ve věku 50 až 74 let pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se dílčího tématu „důchody a účast na trhu práce“;

f)

každou osobu ve věku 15 až 34 let pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se dílčích témat „mladí lidé na trhu práce“ a „dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání“;

g)

každou osobu ve věku 18 až 74 let pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se dílčího tématu „sladění pracovního a rodinného života“;

h)

každou zaměstnanou osobu ve věku 15 až 74 let pro proměnné shromažďované každých osm let týkající se dílčího tématu „organizace práce a úpravy pracovní doby“.

Všechny věkové skupiny zahrnují věkové hranice, které jsou v ní stanoveny.

4.   Proxy dotazování jsou povolena, jejich počet však musí být co nejvíce omezen.

Článek 5

Referenční období a referenční údaje

1.   Informace shromažďované pro oblast pracovních sil se obecně týkají situace v průběhu jediného týdne, od pondělí do neděle, který představuje referenční týden.

2.   Věkem osoby je věk v dokončených letech na konci referenčního týdne.

3.   Pro referenční čtvrtletí platí:

a)

čtvrtletí každého roku se vztahují na dvanáct měsíců daného roku vyděleno čtyřmi, to znamená, že leden, únor a březen patří do prvního čtvrtletí, duben, květen a červen do druhého čtvrtletí, červenec, srpen a září do třetího čtvrtletí a říjen, listopad a prosinec do čtvrtého čtvrtletí;

b)

referenční týdny se přiřazují k referenčním čtvrtletím tak, že týden patří do čtvrtletí vymezeného v písmenu a), do kterého spadají alespoň čtyři dny daného týdne (tzv. pravidlo o čtvrtku), aniž by to vedlo k tomu, že by první čtvrtletí roku sestávalo pouze z 12 týdnů. V takovém případě se budou čtvrtletí daného roku skládat z po sobě následujících období 13 týdnů;

c)

pokud se podle písmene b) čtvrtletí skládá ze 14 týdnů místo 13 týdnů, měly by se členské státy pokusit rozložit výběrový soubor na všech 14 týdnů; to zahrnuje možnost rozdělit výběrový soubor obvykle přidělený jednomu týdnu na dobu dvou týdnů;

d)

pokud není možné výběrový soubor rozložit tak, aby bylo pokryto všech 14 týdnů čtvrtletí, dotčený členský stát může z tohoto čtvrtletí vynechat jeden týden tak, že ho nepokryje;

e)

týdny s rozdělenými výběrovými soubory a týden, který je třeba vynechat, by měly být typické, pokud jde o nezaměstnanost, zaměstnanost a průměrné skutečně odpracované hodiny, a měly by být zařazeny do jednoho měsíce, který obsahuje pět čtvrtků;

f)

první čtvrtletí roku 2021 začíná v pondělí 4. ledna 2021.

4.   Referenční rok je kombinací čtyř referenčních čtvrtletí daného roku.

Článek 6

Podrobné charakteristiky výběrového souboru

1.   Sběr údajů se týká jednoho referenčního týdne pro každou jednotku zjišťování. Referenční týden se přidělí jednotce zjišťování před zahájením práce v terénu.

2.   Kromě čtvrtletních požadavků stanovených v bodě 1 přílohy III nařízení (EU) 2019/1700 se úplný vnitrostátní výběrový soubor pro referenční rok rovnoměrně rozdělí mezi všechna referenční čtvrtletí roku. V každém referenčním čtvrtletí se úplný čtvrtletní výběrový soubor rovnoměrně rozdělí mezi všechny referenční týdny čtvrtletí, s výjimkou čtvrtletí sestávajících ze 14 týdnů, v nichž může být výběrový soubor nejprve rovnoměrně rozložen na 13 referenčních týdnů, a pak se použije jeden z těchto postupů:

a)

výběrový soubor přidělený jednomu referenčnímu týdnu je dále rozdělen na dva typické referenční týdny, aby bylo pokryto všech 14 týdnů;

b)

jeden typický týden se v souladu s čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení vynechá.

3.   Rozložení úplného výběrového souboru uvedená v odstavci 2 a v bodě 1 přílohy III nařízení (EU) 2019/1700 se nesmí od přesných podílů na vnitrostátní úrovni odchylovat o více než 10 %; výjimkou jsou členské státy, které vytvářejí měsíční statistiky nezaměstnanosti, pro něž je u nejvýše pěti týdnů na čtvrtletí přípustný rozdíl 15 % od přesného týdenního podílu. Tyto členské státy musí provést deterministickou opravu čtvrtletních vah, aby zajistily, že při použití těchto vah jsou všechny týdny čtvrtletí zastoupeny rovnoměrně. Na regionální úrovni NUTS 2 musí být prahová hodnota ve výši 10 % dodržena v největším možném rozsahu.

4.   Dílčí výběrové soubory nezávislých zjišťování, které se vztahují na všechny týdny referenčního roku, musí v největším možném rozsahu splňovat distribuční požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3.

5.   Všechny distribuční požadavky uvedené v odstavcích 2 až 4 musí být splněny buď pro hrubý výběrový soubor, nebo pro čistý výběrový soubor.

6.   Všechny hlavní proměnné se předávají v každém čtvrtletí za úplný výběrový soubor.

7.   Všechny strukturální proměnné se předávají za každé čtvrtletí referenčního roku nejméně pro jednu vlnu za čtvrtletí a nejméně jednu osminu úplného čtvrtletního výběrového souboru. Konkrétně

a)

se předávají všechny strukturální proměnné shromažďované každoročně a každé dva roky, pro něž jsou zapotřebí pouze roční průměry, a to jedním z následujících způsobů:

i)

pro úplný výběrový soubor v každém čtvrtletí;

ii)

pro dílčí výběrový soubor nezávislých zjišťování, která se vztahují ke všem týdnům referenčního roku.

Výběrový soubor pro strukturální proměnné shromažďované každé dva roky je součástí výběrového souboru pro roční strukturální proměnné;

b)

proměnné shromažďované každých osm let a proměnné k ad hoc tématu se předávají za jeden dílčí výběrový soubor nezávislých zjišťování, která se vztahují ke všem týdnům referenčního roku. Dílčí výběrový soubor je součástí výběrového souboru pro strukturální proměnné shromažďované ročně a každé dva roky;

c)

výběr dílčích výběrových souborů podle písmen a) a b) se vždy provede s použitím úplných vln.

8.   Členské státy, které používají výběrový soubor osob ze soukromých domácností, mohou předávat informace o ostatních členech těchto domácností (tzv. „minimální soubor proměnných“) pro dílčí výběrový soubor nezávislých zjišťování (nazývaný „dílčí výběrový soubor domácností“) takovým způsobem, aby:

a)

dílčí výběrový soubor domácností sestával z nezávislých zjišťování, která se vztahují ke všem týdnům referenčního roku. Výsledný roční výběrový soubor splňuje pro osoby, které jsou součástí jak výběrového souboru osob patřících do soukromých domácností, tak dílčího výběrového souboru domácností, v co nejširším rozsahu distribuční požadavky stanovené v odstavcích 2 a 3;

b)

dílčí výběrový soubor domácností zahrnoval nejméně jednu vlnu za čtvrtletí nebo alespoň 15 000 domácností.

9.   Členské státy, které používají:

a)

výběrový soubor osob;

b)

dílčí výběrový soubor domácností ve smyslu odstavce 8 a

c)

dílčí výběrový soubor pro dílčí témata zjišťovaná každých osm let, který se liší od dílčího výběrového souboru domácností,

předávají pro všechny členy domácností, mezi něž patří osoby vybrané v daném roce pro zodpovězení otázek k dílčímu tématu každých osm let, a pro stejná referenční období všechny části témat „technické údaje“ a „charakteristiky osob a domácností“, které jsou rovněž součástí minimálního souboru proměnných.

Tento způsob předávání se použije pro dílčí témata „situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků“, „důchody a účast na trhu práce“ a „sladění pracovního a rodinného života“ shromažďovaná každých osm let.

Článek 7

Období a metody shromažďování údajů

1.   Dotazování ke sběru informací pro oblast pracovních sil probíhají během týdne, který bezprostředně navazuje na referenční týden, a nejpozději pět týdnů poté.

2.   V řádně odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu může být období dotazování dále prodlouženo.

3.   Dotazování jsou prováděna metodami dotazování pomocí počítače, jako je osobní dotazování pomocí počítače (CAPI), telefonické dotazování pomocí počítače (CATI) a webové dotazování pomocí počítače (CAWI), kromě řádně odůvodněných případů.

Článek 8

Metodika pro údaje o zaměstnanosti a nezaměstnanosti

1.   Vývojové diagramy k pořadí otázek pro dílčí témata „postavení v zaměstnání“, „hledání zaměstnání“, „ochota pracovat“, „disponibilita“, „druhé nebo další zaměstnání“ a „hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)“ jsou stanoveny v příloze II tohoto nařízení.

2.   Informace o proměnných WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE a AVAILBLE uvedené v příloze I tohoto nařízení se získají při dotazování.

3.   Pro všechny ostatní proměnné mohou být použity administrativní záznamy a jakékoli jiné zdroje a metody, za předpokladu, že získané údaje vykazují rovnocenné pokrytí a přinejmenším rovnocennou kvalitu. Příslušné rozměry kvality zahrnují srovnatelné a jednotné definice a pojmy, správná referenční období a včasnou dostupnost údajů.

Článek 9

Společné normy pro editaci, imputaci, vážení a odhad

1.   Administrativní nebo registrační údaje, výsledky dřívějších dotazování a výsledky dotazování jiných osob nesmí být použity k nahrazení nebo imputaci informací o proměnných WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE a AVAILBLE uvedených v příloze I tohoto nařízení. Pro některé skupiny osob mohou být v souladu s přílohou II tohoto nařízení uplatněna zjednodušená pravidla.

2.   Pokud informace o jiných proměnných chybí, jsou neplatné nebo nejednotné, mohou se případně použít metody statistické imputace, s výjimkou proměnné INCGROSS uvedené v příloze I tohoto nařízení, na kterou se použije statistická imputace vždy, když míra neodpovědí přesáhne 5 %.

3.   Referenčním souborem pro vážení je (reálné nebo odhadované) obyvatelstvo obvykle bydlící v soukromých domácnostech.

4.   Váhové faktory pro odhady na individuální úrovni založené na proměnných shromažďovaných čtvrtletně, ročně a každé dva roky musí splňovat tyto požadavky:

a)

při výpočtu váhových faktorů se přihlédne k pravděpodobnosti výběru a k dostupnosti externích údajů o rozdělení obyvatelstva, u kterého se provádí šetření, podle pohlaví, věkové skupiny a regionu (úroveň NUTS 2). Věkové skupiny standardně zahrnují vždy pět let. Avšak vzhledem k velikosti výběrového souboru a kvalitě a dostupnosti externích údajů jsou souhrny, které zahrnují více než jednu pětiletou věkovou skupinu, přípustné pouze v nezbytném rozsahu;

b)

konzistentnost ročních úhrnů na základě dílčích výběrových souborů za strukturální proměnné shromažďované ročně a každé dva roky s ročními průměry úplného výběrového souboru musí být v případě údajů o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a osobách, které nejsou součástí pracovní síly, zajištěna podle pohlaví a pro tyto věkové skupiny: 25–34, 35–44 a 45–54. Konzistentnost musí být zajištěna v co největším možném rozsahu pro věkové skupiny 15–24, 55–64 a 65 a více.

5.   Váhové faktory pro odhady na úrovni domácností za použití průměrné váhy členů domácnosti a na individuální úrovni za pomoci specifických charakteristik domácnosti musí splňovat tyto požadavky:

a)

při výpočtu váhových faktorů se přihlédne k pravděpodobnosti výběru a k údajům o rozdělení domácností, u kterých se provádí šetření, tedy ke (skutečnému nebo odhadovanému) počtu domácností a (skutečné nebo odhadované) velikosti domácností (úroveň domácností), a o rozdělení obyvatelstva, u kterého se provádí šetření, podle pohlaví a alespoň věkových skupin 0–14 a 15+ (individuální úroveň). Odhady počtu a velikosti domácností vycházejí z nejlepších dostupných zdrojů a koncepcí;

b)

konzistentnost ročních úplných výběrových souborů nebo úhrnů na základě dílčích výběrových souborů za použití váhových faktorů domácností s ročními průměry na základě úplného výběrového souboru za použití jednotlivých váhových faktorů definovaných v odstavci 4 musí být v případě údajů o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a osobách, které nejsou součástí pracovní síly, zajištěna podle pohlaví a pro tyto věkové skupiny: 25–34, 35–44 a 45–54. Konzistentnost musí být zajištěna v co největším možném rozsahu pro skupiny osob ve věku 15–24, 55–64 a 65 a více.

6.   Váhové faktory pro odhady na individuální úrovni na základě proměnných shromažďovaných každých osm let/proměnných k ad hoc tématu musí splňovat tyto požadavky:

a)

při výpočtu váhových faktorů se přihlédne k pravděpodobnosti výběru a k údajům souvisejícím s rozdělením obyvatelstva, u kterého se provádí šetření, podle pohlaví a věkových skupin cílové populace shromažďovaných každých osm let podle čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení. Věkové skupiny standardně zahrnují vždy pět let. Avšak vzhledem k velikosti výběrového souboru a kvalitě a dostupnosti údajů jsou souhrny, které zahrnují více než jednu pětiletou věkovou skupinu, přípustné pouze v nezbytném rozsahu;

b)

konzistentnost ročních úhrnů na základě dílčích výběrových souborů za použití váhových faktorů s intervalem osm let s ročními úhrny dílčích výběrových souborů nebo, pokud tyto nejsou použitelné, s ročními průměry na základě úplného výběrového souboru za použití jednotlivých váhových faktorů uvedených v odstavci 4 musí být v případě údajů o zaměstnanosti, nezaměstnanosti a osobách, které nejsou součástí pracovní síly, zajištěna u cílové populace každých osm let podle čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení;

c)

tyto požadavky se použijí obdobně na ad hoc témata a jejich cílové populace.

7.   Informace o proměnných WKSTAT, ABSREAS, JATTACH, SEEKWORK, ACTMETNE a AVAILBLE uvedené v příloze I tohoto nařízení se nepoužijí v procesu vážení.

Článek 10

Šíření údajů

1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) v rámci čtvrtletní zprávy o přesnosti podle bodu 2 přílohy III tohoto nařízení dvě meze spolehlivosti. Komise (Eurostat) použije tyto meze spolehlivosti pro šíření údajů.

2.   Aby bylo možné vytvářet zpětně přepočítané nepřerušené časové řady hlavních ukazatelů od počátku prvního čtvrtletí roku 2009, předají členské státy Komisi (Eurostatu) do 31. prosince 2021 jeden z těchto údajů:

a)

korekční faktory, které se použijí na zpětné údaje u každého ukazatele uvedeného v odstavci 3 tohoto článku;

b)

úplné časové řady pokrývající období od prvního čtvrtletí roku 2009 do čtvrtého čtvrtletí roku 2020 pro každý ukazatel uvedený v odstavci 3 tohoto článku.

3.   Ukazateli, pro které se požadují zpětně přepočítané nepřerušené časové řady, jsou úroveň zaměstnanosti a nezaměstnanosti v tisících v členění podle pohlaví a věkových skupin 15–24, 25–64 a 65 let a více – a pouze v případě zaměstnanosti – podle věkové skupiny 20–64.

4.   Korekční faktory pro zpětný přepočet, úplné nepřerušené časové řady a relevantní metadata pro zpětně přepočítané nepřerušené časové řady požadované podle odstavce 2 tohoto článku, se zasílají ve formátu stanoveném Komisí (Eurostatem).

Článek 11

Normy pro předávání a výměnu informací

1.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) čtvrtletní a roční soubory údajů s předem zkontrolovanými mikrodaty, která jsou v souladu s pravidly pro ověřování podle specifikace proměnných pro jejich kódování a podmínky filtrování podle přílohy I tohoto nařízení. Členské státy a Komise se dohodnou na dalších pravidlech pro ověřování, která musí být splněna jako podmínka pro přijetí předávaných údajů.

2.   Čtvrtletní soubory údajů obsahují všechny hlavní proměnné pro čtvrtletní výběrové soubory. Zahrnutí proměnných s ročním referenčním obdobím pro příslušné výběrové soubory nebo dílčí výběrové soubory do těchto souborů údajů je nepovinné.

3.   Roční soubory údajů obsahují všechny strukturální proměnné, jakož i hlavní proměnné pro příslušné výběrové soubory nebo dílčí výběrové soubory.

4.   Hlavní a strukturální proměnné čtvrtletních a ročních souborů údajů musí splňovat požadavky uvedené v čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení.

5.   Revidované údaje se předávají v úplných souborech údajů zahrnujících všechny proměnné bez ohledu na počet revidovaných pozorování a proměnných.

6.   Obsah čtvrtletních proměnných předávaných ve čtvrtletních souborech údajů je v souladu s obsahem proměnných předávaných v ročních souborech údajů.

7.   Členské státy zpřístupní Komisi (Eurostatu) údaje a metadata vyžadovaná tímto nařízením za použití statistických standardů pro výměnu statistických údajů a metadat stanovených Komisí (Eurostatem) a jednotným kontaktním místem.

Článek 12

Podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě

Kromě požadavků stanovených v čl. 13 odst. 6 nařízení (EU) 2019/1700 musí čtvrtletní a roční zprávy o kvalitě předkládané členskými státy splňovat požadavky uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261I, 14.10.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 2011,http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (v angličtině a francouzštině).

(4)  Doporučení Komise ze dne 29. října 2009 o používání Mezinárodní klasifikace zaměstnání (ISCO-08) (Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 31).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Pomáhající rodinní příslušníci, osoby pracující pro vlastní spotřebu, dobrovolní pracovníci, neplacení stážisté a jednotlivci zapojení do jiných forem práce jsou definováni v usnesení 19. Mezinárodní konference statistiků práce, které se týká statistik práce, zaměstnanosti a nedostatečného využívání pracovních sil a bylo přijato dne 11. října 2013.


PŘÍLOHA I

Popis a technický formát proměnných, jejichž sběr se provede pro každé téma a dílčí téma oblasti pracovních sil, a používané kódování

Téma

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Kódy

Označení

Filtr

Označení filtru

Minimální soubor proměnných

Typ proměnné

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFYEAR

Rok zjišťování

RRRR

Rok zjišťování (4 číslice)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFWEEK

Referenční týden

01–53

Číslo týdne (2 číslice)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

REFMONTH

Referenční měsíc

01–12

Číslo měsíce (2 číslice)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Odvozená

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

INTWEEK

Týden provádění dotazování

01–53

Číslo týdne (2 číslice)

 

Každý v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

HHTYPE

Žije v domácnosti nebo v instituci

1

Osoba žije v domácnosti, kde je prováděno i zjišťování

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

 

 

 

 

2

Zjišťování je prováděno v domácnosti, ale osoba žije v instituci

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Zjišťování je prováděno v domácnosti, ale osoba žije v jiné domácnosti

 

 

 

 

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

STRATUM

Vrstva

nevyplněný

Identifikátor vrstvy (15 alfanumerických znaků)

 

Všechny osoby v cílové populaci, pokud je cílová populace (nebo její část) stratifikována v první fázi tvorby výběrového souboru nebo v případě sebeprezentujících primárních jednotek výběrového souboru

Ano

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

PSU

Primární jednotka výběrového souboru

vyplněný

Identifikátor primární jednotky výběrového souboru (15 alfanumerických znaků)

 

Všechny osoby v cílové populaci, je-li cílová populace rozdělena do klustrů (PSU)

Ano

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

FSU

Finální (nebo konečná) jednotka výběrového souboru

vyplněný

Identifikátor konečné jednotky výběrového souboru (15 alfanumerických znaků)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ne

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se (pouze pro osoby ve výběrovém souboru jednotlivců, které nebyly podrobeny šetření)

 

 

 

 

01.Technické údaje

Informace o sběru údajů

DEWEIGHT

Výběrová váha

vyplněný

Výběrová váha (7 číslic: prvních 5 číslic obsahuje celá čísla, další dvě jsou desetinná čísla)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ne

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Identifikace

IDENT

Jedinečný identifikátor

vyplněný

Identifikátor (25 alfanumerických znaků)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Identifikace

HHNUM

Pořadové číslo domácnosti

vyplněný

Číslo domácnosti (8 alfanumerických znaků)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Identifikace

HHSEQNUM

Pořadové číslo v domácnosti

01–98

Pořadové číslo přidělené každému členu domácnosti (2 číslice)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Váhy

COEFFQ

Čtvrtletní váhový faktor

000000000–999999999

Čtvrtletní váha s 9 číslicemi: prvních 5 číslic jsou celá čísla; poslední 4 číslice jsou desetinná místa

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ne

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Váhy

COEFFY

Roční váhový faktor

000000000–999999999

Roční váha s 9 číslicemi: prvních 5 číslic jsou celá čísla; poslední 4 číslice jsou desetinná místa

Všechny osoby v ročním (dílčím) výběrovém souboru pro proměnné shromažďované ročně

Všechny osoby v ročním (dílčím) výběrovém souboru pro proměnné shromažďované ročně

Ne

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Váhy

COEFF2Y

Váhový faktor pro proměnné shromažďované každé dva roky

000000000–999999999

Dvouletá váha s 9 číslicemi: prvních 5 číslic jsou celá čísla; poslední 4 číslice jsou desetinná místa

Všechny osoby v ročním (dílčím) výběrovém souboru pro proměnné shromažďované každé dva roky

Všechny osoby v ročním (dílčím) výběrovém souboru pro proměnné shromažďované každé dva roky

Ne

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Váhy

COEFFMOD

Roční váhový faktor – modul

000000000–999999999

Roční váha modulu s 9 číslicemi: prvních 5 číslic jsou celá čísla; poslední 4 číslice jsou desetinná místa

Všechny osoby v ročním dílčím výběrovém souboru modulu

Všechny osoby v ročním dílčím výběrovém souboru modulu

Ne

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Váhy

COEFFHH

Roční váhový faktor domácnosti

000000000–999999999

Roční váha domácnosti s 9 číslicemi: prvních 5 číslic jsou celá čísla; poslední 4 číslice jsou desetinná místa

Všechny osoby v ročním (dílčím) výběrovém souboru, který se má použít pro analýzy domácností

Všechny osoby v ročním (dílčím) výběrovém souboru, který se má použít pro analýzy domácností

Ano

Technická

 

 

 

 

nevyplněný

nepoužije se

 

 

 

 

01.Technické údaje

Charakteristiky dotazování

INTWAVE

Pořadové číslo vlny prováděného šetření

1-8

Pořadové číslo vlny šetření

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Charakteristiky dotazování

INTQUEST

Použitý dotazník

01

Čtvrtletně

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

 

 

 

 

02

Čtvrtletně a ročně

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Čtvrtletně, ročně a každé dva roky

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Čtvrtletně, ročně, každé dva roky a modul

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Čtvrtletně a (původně vybraný) respondent je součástí dílčího výběrového souboru domácností

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Čtvrtletně, ročně a (původně vybraný) respondent je součástí dílčího výběrového souboru domácností

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Čtvrtletně, ročně a každé dva roky a (původně vybraný) respondent je součástí dílčího výběrového souboru domácností

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Čtvrtletně, ročně, každé dva roky, modul a (původně vybraný) respondent je součástí dílčího výběrového souboru domácností

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Domácnost — minimální soubor proměnných (pro další členy domácnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Domácnost — omezený soubor základních proměnných pro modul (pro další členy domácnosti)

 

 

 

 

01.Technické údaje

Charakteristiky dotazování

MODE

Použitý způsob dotazování

1

Osobní dotazování pomocí počítače (CAPI)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

 

 

 

 

2

Telefonické dotazování pomocí počítače (CATI)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Webové dotazování pomocí počítače (CAWI)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Osobní dotazování s tužkou a papírem (PAPI)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Zkopírováno z předchozího dotazování

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Jiný

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

01.Technické údaje

Charakteristiky dotazování

PROXY

Povaha účasti na šetření

1

Přímá účast

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

 

 

 

 

2

Nepřímá účast (tj. prostřednictvím jiného člena domácnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

01.Technické údaje

Místo

COUNTRY

Země bydliště

vyplněný

Země bydliště (SCL GEO dvoupísmenný kód)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Místo

REGION

Region bydliště

vyplněný

Region NUTS 3 (3 alfanumerické znaky)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

01.Technické údaje

Místo

DEGURBA

Stupeň urbanizace

1

Města

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Technická

 

 

 

 

2

Menší města a předměstí

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Venkovské oblasti

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

SEX

Pohlaví

1

Mužské

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ženské

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

YEARBIR

Rok narození

RRRR

Rok narození (4 číslice)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

PASSBIR

Narozeniny již měl/a

1

Ano a referenční týden nepřesahuje do dalšího kalendářního roku

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ne a referenční týden nepřesahuje do dalšího kalendářního roku

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ano a referenční týden přesahuje do dalšího kalendářního roku

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ne a referenční týden přesahuje do dalšího kalendářního roku

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Demografické údaje

AGE

Věk, v dokončených letech

0–120

Věk, v celých letech (3 číslice)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Odvozená

02.Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

CITIZENSHIP

Země hlavního státního občanství

vyplněný

Země hlavního státního občanství (SCL GEO dvoupísmenný kód)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

STLS

Bez státní příslušnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR

Cizí státní občanství, ale země není známa

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

COUNTRYB

Země narození

vyplněný

Země narození (SCL GEO dvoupísmenný kód)

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Narození v cizině, ale země narození není známa

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

COBFATH

Země narození otce

vyplněný

Země narození otce (SCL GEO dvoupísmenný kód)

AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 74 let nebo mladší

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Otec narozen v cizině, ale jeho země narození není známa

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Státní občanství a přistěhovalecký původ

COBMOTH

Země narození matky

vyplněný

Země narození matky (SCL GEO dvoupísmenný kód)

AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 74 let nebo mladší

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Matka narozena v cizině, ale její země narození není známa

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Důvody migrace

MIGREAS

Hlavní důvod migrace

1

Zaměstnání, zaměstnání nalezeno před migrací

COUNTRY ≠ COUNTRYB A 15 <= AGE <= 74

První generace přistěhovalců nebo osoby s neznámou zemí narození ve věku od 15 do 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Zaměstnání, zaměstnání před migrací nenalezeno

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rodinné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Vzdělávání nebo odborná příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Odchod do důchodu

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Mezinárodní ochrana nebo azyl

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jiný

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti

HHLINK

Vztah ke sledované osobě v domácnosti

01

Sledovaná osoba

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

02

Partner sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Syn/dcera sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Zeť/snacha sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Vnuk/vnučka sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Rodič sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Tchán/tchyně sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Prarodič sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Bratr/sestra sledované osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Jiný příbuzný

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Jiná nepříbuzná osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

HHSPOU

Pořadové číslo partnera

00

Osoba nemá partnera, nebo partner nežije v této domácnosti

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

01–98

Pořadové číslo partnera žijícího v domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

HHFATH

Pořadové číslo otce

00

Otec není členem této domácnosti

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

01–98

Pořadové číslo otce žijícího v domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Složení domácnosti — další konkrétní podrobné údaje

HHMOTH

Pořadové číslo matky

00

Matka není členkou této domácnosti

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

01–98

Pořadové číslo matky žijící v domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Pobyt v zemi

YEARESID

Délka pobytu v zemi bydliště, v celých letech

999

Narozen/narozena v této zemi a nikdy nežil/a v zahraničí po dobu nejméně jednoho roku

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

000

Méně než jeden rok v zemi, ale úmysl zůstat nejméně jeden rok (definice bydliště)

 

 

 

 

 

 

 

 

001–150

Počet let strávených v této zemi (od posledního určení místa obvyklého pobytu do této země)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

02.Charakteristiky osob a domácností

Pobyt v zemi

COUNTRPR

Země předchozího bydliště

vyplněný

Země předchozího bydliště (SCL GEO dvoupísmenný kód)

YEARESID = 000-010

Všechny osoby, které v posledních 10 letech přemístily své místo obvyklého pobytu do této země.

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Cizí země, ale země předchozího bydliště není přesně známa

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

WKSTAT

V referenčním týdnu pracuje

1

Osoba v referenčním týdnu vykonává činnost za mzdu, plat nebo jinou odměnu

15 <= AGE <= 89

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 89 let

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba v referenčním týdnu není přítomna na pracovišti nebo v podniku (vlastní prohlášení)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Osoba v referenčním týdnu pracuje jako neplacený rodinný příslušník

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Osoba v referenčním týdnu nepracuje, ani nemá zaměstnaní nebo samostatně výdělečnou činnost

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

ABSREAS

Hlavní důvod nepřítomnosti v práci během celého referenčního týdne

01

Dovolená

WKSTAT = 2

Osoby, které podle vlastních údajů nebyly v referenčním týdnu přítomny na pracovišti nebo v podniku

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

02

Úpravy pracovní doby nebo náhrada za práci přesčas

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Nemocenská

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Mateřská nebo otcovská dovolená

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Odborná příprava související se zaměstnáním

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Rodičovská dovolená

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Období mimo sezónu

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Má zaměstnání, ale ještě nenastoupil/a

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

JATTACH

Vazba na pracovní místo

1

Osoby na rodičovské dovolené, které mají příjem nebo pobírají dávky spojené s prací

ABSREAS = 06, 07, 08, nevyplněný

Osoby, které podle vlastních údajů nebyly během referenčního týdne přítomny na pracovišti z jednoho z těchto hlavních důvodů: rodičovská dovolená, období mimo sezónu, jiný důvod nebo „neví“

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoby na rodičovské dovolené, které nemají příjem ani nepobírají dávky spojené s prací, a předpokládaná doba jejich nepřítomnosti trvá nejvýše tři měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Osoby na rodičovské dovolené, které nemají příjem ani nepobírají dávky spojené s prací, a předpokládaná doba jejich nepřítomnosti trvá více než tři měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sezónní pracovníci v období mimo sezónu, kteří pravidelně plní úkoly spojené s daným zaměstnáním

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sezónní pracovníci v období mimo sezónu, kteří neplní pravidelně žádné úkoly spojené s daným zaměstnáním

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Jiná absence, pokud doba absence nepřekročí tři měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jiná absence, pokud je doba absence delší než tři měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

EMPSTAT

Zaměstnaná osoba

1

Zaměstnaná osoba

15 <= AGE <= 89

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 89 let

Ano

Odvozená

 

 

 

 

2

Osoba, která nebyla zaměstnaná

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Druhé nebo další zaměstnání

NUMJOB

Počet zaměstnání

1

Pouze jedno zaměstnání

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Dvě zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tři nebo více zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hledání zaměstnání

SEEKWORK

Hledající zaměstnání v průběhu čtyř týdnů končících referenčním týdnem

1

Osoba hledá zaměstnání

EMPSTAT = 2 A AGE <= 74

Osoby ve věku do 75 let, které byly klasifikovány jako osoby, které nebyly zaměstnané

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba nehledá zaměstnání, práci již našla, zatím však nezačala pracovat, ale začne během období nejvýše tří měsíců po uplynutí referenčního týdne

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Osoba nehledá zaměstnání, práci již našla, zatím však nezačala pracovat, ale začne během období více než tří měsíců po uplynutí referenčního týdne

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Osoba nehledá zaměstnání, práci již našla a začala pracovat v období od konce referenčního období do data dotazování

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Osoba nehledá zaměstnání a nenašla žádnou práci, kde by začala později pracovat

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Ochota pracovat

WANTWORK

Ochota pracovat, i když nehledá zaměstnání

1

Osoba nehledá zaměstnání, ale přesto by ráda pracovala

SEEKWORK = 5

Osoby nejsou zaměstnané, nehledají zaměstnání ani nenašly žádnou práci, kde by po uplynutí referenčního týdne začaly pracovat

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba nehledá zaměstnání a nechce pracovat

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hledání zaměstnání

SEEKREAS

Hlavní důvod nehledání zaměstnání

1

K dispozici není žádné vhodné zaměstnání

WANTWORK = 1

Osoby nejsou zaměstnané, nehledají zaměstnání ani nenašly žádnou práci, kde by po uplynutí referenčního týdne začaly pracovat, ale rády by pracovaly

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Vzdělávání nebo odborná příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nemoc nebo pracovní neschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pečovatelské povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Jiné rodinné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Jiné osobní důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Čekající na opětovné zaměstnání (po přechodném propuštění)

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Ochota pracovat

WANTREAS

Hlavní důvod, proč nechce pracovat

1

Vzdělávání nebo odborná příprava

WANTWORK = 2

Osoby nejsou zaměstnané, nehledají zaměstnání, nenašly žádnou práci, kde by po uplynutí referenčního týdne začaly pracovat, a ani nechtějí pracovat

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nemoc nebo pracovní neschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pečovatelské povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Jiné rodinné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Jiné osobní důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Odchod do důchodu

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hledání zaměstnání

ACTMETNE

Využita aktivní metoda hledání zaměstnání (pro osoby, které nebyly zaměstnané)

1

Využita aktivní metoda hledání zaměstnání

SEEKWORK = 1

Nezaměstnané osoby hledající zaměstnání

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nevyužita aktivní metoda hledání zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Podzaměstnanost

WISHMORE

Osoba si přeje odpracovat více hodin, než je současný počet

1

Ne

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Disponibilita

AVAILBLE

Připravenost nastoupit do zaměstnání ihned nebo pracovat více

1

Může začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů)

SEEKWORK = 1, 2, 3, 4 NEBO WANTWORK = 1 NEBO WISHMORE = 2

Osoby, které již našly zaměstnání, hledají zaměstnání, nehledají zaměstnání, ale rády by pracovaly, nebo již pracují, ale přejí si pracovat více hodin

ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nemůže začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů)

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Disponibilita

AVAIREAS

Hlavní důvod nepřipravenosti nastoupit do zaměstnání ihned nebo pracovat více

1

Vzdělávání nebo odborná příprava

AVAILBLE = 2

Osoby, které nemohou začít pracovat okamžitě (během dvou týdnů)

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nemoc nebo pracovní neschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pečovatelské povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Jiné rodinné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Jiné osobní důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Postavení v zaměstnání

ILOSTAT

Postavení v zaměstnání podle MOP

1

Zaměstnaná osoba

 

Všechny osoby v cílové populaci

Ano

Odvozená

 

 

 

 

2

Nezaměstnaná osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Není součástí pracovní síly

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Místo výkonu práce

COUNTRYW

Země výkonu práce u hlavního zaměstnání

Vyplněný

Země výkonu práce (SCL GEO dvoupísmenný kód)

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Cizí země, ale země předchozího výkonu práce není přesně známa

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Místo výkonu práce

REGIONW

Region výkonu práce u hlavního zaměstnání

Vyplněný

Region NUTS 3 pro osoby pracující ve své zemi bydliště;

region NUTS 2 pro osoby pracující v hraničních regionech sousedních zemí;

jinak údaje na celostátní úrovni

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Práce z domova

HOMEWORK

Práce z domova u hlavního zaměstnání

1

Osoby pracující hlavně z domova

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoby pracující někdy z domova

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Osoby nikdy nepracující z domova

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

STAPRO

Postavení v hlavním zaměstnání

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Zaměstnanec

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pomáhající rodinný příslušník (neplacený)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

NACE3D

Hospodářská činnost místní jednotky (v rámci hlavního zaměstnání)

010–990

Trojciferný kód NACE

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

Nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

000

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

ISCO4D

Činnost v hlavním zaměstnání

0000–9900

Čtyřciferný kód ISCO

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Základní charakteristiky zaměstnání

FTPT

Plný nebo částečný pracovní úvazek (sebezařazení)

1

Plný pracovní úvazek

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Částečný pracovní úvazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

TEMP

Stálost hlavního zaměstnání

1

Pracovní poměr na dobu neurčitou

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Pracovní poměr na dobu určitou

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Doba trvání smlouvy/dohody

TEMPDUR

Doba trvání dočasného hlavního zaměstnání

1

Méně než 1 měsíc

TEMP = 2

Zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu určitou

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Od 1 do 3 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Od 3 do 6 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Od 6 do 12 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Od 12 do 18 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Od 18 do 24 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Od 24 do 36 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

8

36 měsíců nebo déle

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevyplněný

Neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Podrobné údaje o smlouvě/dohodě

TEMPREAS

Hlavní důvod pro dočasné hlavní zaměstnání

1

Osoba nemohla nalézt stálé pracovní místo

TEMP = 2

Zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu určitou

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba nechtěla stálé pracovní místo

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Smlouva na dobu určitou se zkušební dobou

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Učňovská příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Odborná příprava jiná než učňovská (praktikanti, stážisté, pomocní výzkumní pracovníci atd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tento typ zaměstnání je k dispozici pouze se smlouvou na dobu určitou

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Podrobné údaje o smlouvě/dohodě

TEMPAGCY

Smlouva s agenturou zprostředkující dočasnou práci jako hlavní zaměstnání

1

Ne

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ano

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Práce na plný, nebo částečný úvazek – důvod

FTPTREAS

Hlavní důvod pro práci na částečný úvazek v hlavním zaměstnání

1

Vzdělávání nebo odborná příprava

FTPT = 2

Osoby zaměstnané na částečný pracovní úvazek

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nemoc nebo pracovní neschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pečovatelské povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Jiné rodinné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Jiné osobní důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Osoba nemohla nalézt pracovní místo na plný úvazek

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Závislá samostatná výdělečná činnost

MAINCLNT

Počet a význam zákazníků ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem

1

Pouze jeden zákazník ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem

STAPRO = 1, 2

Osoby samostatně výdělečně činné

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

2–9 zákazníků ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem, z toho jeden hlavní zákazník

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2–9 zákazníků ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem, ale žádný není hlavním zákazníkem

 

 

 

 

 

 

 

 

4

10 nebo více zákazníků ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem, z toho jeden hlavní zákazník

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10 nebo více zákazníků ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem, ale žádný není hlavním zákazníkem

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Žádný zákazník ve 12 měsících, které končí referenčním týdnem

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Závislá samostatná výdělečná činnost

VARITIME

Rozhodnutí o začátku a konci pracovní doby

1

Pracovník se může sám rozhodnout

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Pracovník se může rozhodnout v rámci pružné pracovní doby

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rozhoduje zaměstnavatel, organizace nebo zákazník

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rozhoduje jiná strana

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců

SUPVISOR

Úkoly v oblasti vedení zaměstnanců v hlavním zaměstnání

1

Ano

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Velikost podniku

SIZEFIRM

Velikost místní jednotky v rámci hlavního zaměstnání

01–09

Pokud 1 až 9, přesný počet osob

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

10

10 až 19 osob

 

 

 

 

 

 

 

 

11

20 až 49 osob

 

 

 

 

 

 

 

 

12

50 až 249 osob

 

 

 

 

 

 

 

 

13

250 osob nebo více

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Neví, ale méně než 10 osob

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Neví, ale 10 nebo více osob

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hledání dalšího zaměstnání

LOOKOJ

Hledání nového zaměstnání

1

Osoba nehledá nové zaměstnání

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba hledá nové zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hledání dalšího zaměstnání

HWWISH

Počet hodin, které by osoba chtěla odpracovat celkem týdně

00–98

Počet hodin, které by osoba chtěla odpracovat celkem týdně

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hledání zaměstnání

SEEKDUR

Doba hledání zaměstnání

1

Méně než 1 měsíc

SEEKWORK = 1, 2, 4

Osoba hledá zaměstnání nebo již našla práci, kde začala pracovat v období mezi referenčním týdnem a dnem dotazování, nebo kde začne pracovat do tří měsíců po uplynutí referenčního týdne

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

1 až 2 měsíce

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 až 5 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6 až 11 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12 až 17 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

6

18 až 23 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

7

24 až 47 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

8

4 roky nebo déle

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Potřeba péče

NEEDCARE

Hlavní důvod, proč péče o děti nebo nezpůsobilé příbuzné omezuje účast na trhu práce

1

Relevantní pečovatelské služby nejsou k dispozici

SEEKREAS = 4 NEBO WANTREAS = 3 NEBO FTPTREAS = 3 NEBO AVAIREAS = 3

Osoby, jejichž důvodem pro to, že nehledají zaměstnání nebo nechtějí pracovat nebo pracují na částečný úvazek nebo nejsou připraveni nastoupit do zaměstnání, jsou pečovatelské povinnosti

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Relevantní pečovatelské služby jsou finančně nedostupné

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chce poskytovat péči sám/sama

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Rozhodující byl jiný faktor

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Druhé nebo další zaměstnání

STAPRO2J

Postavení v druhém zaměstnání

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

NUMJOB = 2, 3

Zaměstnané osoby s více než jedním zaměstnáním

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Zaměstnanec

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pomáhající rodinný příslušník (neplacený)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Druhé nebo další zaměstnání

NACE2J2D

Hospodářská činnost místní jednotky (v rámci druhého zaměstnání)

01–99

Dvojciferný kód NACE

NUMJOB = 2, 3

Zaměstnané osoby s více než jedním zaměstnáním

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

00

nepoužije se

 

 

 

 

03.Účast na trhu práce

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

MAINSTAT

Hlavní status dle ekonomické aktivity (sebezařazení)

1

Zaměstnaná osoba

15 <= AGE <= 89

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 89 let

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nezaměstnaná osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Důchodce/důchodkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Neschopna pracovat z důvodu dlouhodobých zdravotních potíží

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Studující, žák/žákyně

 

 

 

 

 

 

 

 

6

V domácnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Povinná vojenská nebo civilní služba

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Jiný

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

04.Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání

HATLEVEL

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

000

Žádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1

15 <= AGE <= 89

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 89 let

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

100

ISCED 1 Primární vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

200

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

342

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) — částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

343

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) — ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

344

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) — ukončení úrovně, s přímým přístupem k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

349

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (všeobecné) — bez možnosti rozlišení přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

352

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) — částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

353

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) — ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

354

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) — ukončení úrovně, s přímým přístupem k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

359

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (odborné) — bez možnosti rozlišení přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

392

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (orientace neznámá) — částečné ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

393

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (orientace neznámá) — ukončení úrovně, bez přímého přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

394

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (orientace neznámá) — ukončení úrovně, s přímým přístupem k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

399

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělání (orientace neznámá) — bez možnosti rozlišení přístupu k terciárnímu vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

440

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

450

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

490

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

540

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

590

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

600

ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

700

ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

800

ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

04.Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

HATFIELD

Obor nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

001

Základní programy a kvalifikace

HATLEVEL = 342-800

Osoby s úrovní dosaženého vzdělání, která se rovná nebo je vyšší než ISCED 3

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

002

Čtenářská a numerická gramotnost

 

 

 

 

 

 

 

 

003

Osobní dovednosti a rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

009

Programy a kvalifikace – všeobecné vzdělání – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

011

Vzdělávání a výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

018

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu

 

 

 

 

 

 

 

 

021

Umění

 

 

 

 

 

 

 

 

022

Humanitní vědy (kromě jazyků)

 

 

 

 

 

 

 

 

023

Jazyky

 

 

 

 

 

 

 

 

028

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující umění a humanitní vědy

 

 

 

 

 

 

 

 

029

Umění a humanitní vědy – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

031

Společenské vědy a vědy o lidském chování

 

 

 

 

 

 

 

 

032

Žurnalistika a informační vědy

 

 

 

 

 

 

 

 

038

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy

 

 

 

 

 

 

 

 

039

Společenské vědy, žurnalistika a informační vědy – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

041

Obchod a administrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Právo

 

 

 

 

 

 

 

 

048

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující obchod, administrativu a právo

 

 

 

 

 

 

 

 

049

Obchod, administrativa a právo – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

051

Biologické a příbuzné vědy

 

 

 

 

 

 

 

 

052

Životní prostředí

 

 

 

 

 

 

 

 

053

Fyzikální vědy

 

 

 

 

 

 

 

 

054

Matematika a statistika

 

 

 

 

 

 

 

 

058

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující přírodní vědy, matematiku a statistiku

 

 

 

 

 

 

 

 

059

Přírodní vědy, matematika a statistika dále nedefinované

 

 

 

 

 

 

 

 

061

Informační a komunikační technologie (ICT)

 

 

 

 

 

 

 

 

068

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (ICT)

 

 

 

 

 

 

 

 

071

Inženýrství a strojírenství

 

 

 

 

 

 

 

 

072

Výroba a zpracování

 

 

 

 

 

 

 

 

073

Architektura a stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

078

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující techniku, výrobu a stavebnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

079

Technika, výroba a stavebnictví – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

081

Zemědělství

 

 

 

 

 

 

 

 

082

Lesnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

083

Rybářství

 

 

 

 

 

 

 

 

084

Veterinářství

 

 

 

 

 

 

 

 

088

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství

 

 

 

 

 

 

 

 

089

Zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

091

Zdravotní péče

 

 

 

 

 

 

 

 

092

Sociální péče, péče o příznivé životní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

098

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující zdravotní a sociální péči, péči o příznivé životní podmínky

 

 

 

 

 

 

 

 

099

Zdravotní a sociální péče, péče o příznivé životní podmínky – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Služby pro osobní potřebu

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Hygiena a ochrana zdraví při práci

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Bezpečnostní služby

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Přepravní služby a spoje

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující služby

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Služby – obory j. n.

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

04.Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

HATYEAR

Rok, kdy bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

RRRR

Rok, kdy bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání (4 číslice)

HATLEVEL = 100-800

Osoby s dosaženým vzděláním odpovídajícím alespoň primárnímu vzdělání

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

nepoužije se

 

 

 

 

04.Dosažený stupeň vzdělání a absolvovaná studia

Dosažený stupeň vzdělání (nejvyšší úroveň úspěšně ukončeného vzdělání)

HATWORK

Pracovní zkušenosti na pracovišti jako součást HATLEVEL

1

Pracovní zkušenosti na jednom nebo více pracovištích, z toho nejméně jedno placené, trvání 1 až 6 měsíců

HATLEVEL = 342-800 A 20 <= AGE <= 34

Osoby ve věku 20 až 34 let s úrovní dosaženého vzdělání, která se rovná nebo je vyšší než ISCED 3

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Pracovní zkušenosti na jednom nebo více pracovištích, všechna neplacená, trvání 1 až 6 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Pracovní zkušenosti na jednom nebo více pracovištích, z toho nejméně jedno placené, trvání 7 měsíců nebo déle

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pracovní zkušenosti na jednom nebo více pracovištích, všechna neplacená, trvání 7 měsíců nebo déle

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Žádné pracovní zkušenosti nebo kratší než 1 měsíc

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

YSTARTWK

Rok, ve kterém osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v současném hlavním zaměstnání

RRRR

Příslušný rok (4 číslice)

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

nepoužije se

 

 

 

 

05. Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Doba nástupu do zaměstnání

MSTARTWK

Měsíc, ve kterém osoba začala pracovat pro současného zaměstnavatele nebo jako osoba samostatně výdělečně činná v současném hlavním zaměstnání

01–12

Příslušný měsíc (2 číslice)

YSTARTWK ≠ 9999, nevyplněný A (REFYEAR — YSTARTWK) <= 2

Zaměstnané osoby, které do svého stávajícího hlavního zaměstnání nastoupily v tomto roce nebo ve dvou předchozích letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Způsob, jakým respondent našel zaměstnání

WAYJFOUN

S nalezením stávajícího hlavního zaměstnání pomohly veřejné služby zaměstnanosti

1

Ano

(EMPSTAT = 1) A ((YSTARTWK = REFYEAR) NEBO (YSTARTWK = REFYEAR — 1 A 01 <= MSTARTWK <= 12 A MSTARTWK > REFMONTH))

Zaměstnané osoby, které do svého stávajícího hlavního zaměstnání nastoupily v posledních 12 měsících

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Způsob, jakým respondent našel zaměstnání

FINDMETH

Nejúčinnější způsob použitý při hledání stávajícího hlavního zaměstnání (pro zaměstnané osoby)

01

Nabídky zaměstnání

STAPRO = 3 A (YSTARTWK ≠ 9999, nevyplněný) A (REFYEAR — YSTARTWK <= 7)

Zaměstnanci, kteří do svého stávajícího hlavního zaměstnání nastoupili v tomto roce nebo v předchozích sedmi letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

02

Přátelé, příbuzní nebo známí

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Veřejné služby zaměstnanosti

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Soukromá služba zprostředkování práce

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Instituce pro vzdělávání nebo odbornou přípravu, stáž nebo dosavadní pracovní zkušenosti

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Přímé kontaktování zaměstnavatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Zaměstnavatel přímo kontaktoval osobu

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Účast ve veřejném výběrovém řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Jiný způsob

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

EXISTPR

Existence předchozích pracovních zkušeností

1

Osoba nebyla nikdy zaměstnaná

EMPSTAT = 2

Osoby, které nebyly zaměstnané

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba má pracovní zkušenosti, které se omezují na příležitostné práce

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Osoba má pracovní zkušenosti jiné než příležitostné práce

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

YEARPR

Rok, v němž osoba opustila poslední zaměstnání nebo podnikání

RRRR

Příslušný rok (4 číslice)

EXISTPR = 2, 3

Osoby, které nebyly zaměstnané, ale byly předtím zaměstnané

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9999

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

MONTHPR

Měsíc, v němž osoba opustila poslední zaměstnání nebo podnikání

01–12

Příslušný měsíc (2 číslice)

YEARPR ≠ 9999, nevyplněný A REFYEAR — YEARPR <= 2

Osoby, které odešly ze svého posledního zaměstnání v tomto roce nebo předchozích dvou letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání, profesní biografie a dosavadní pracovní zkušenosti

Kontinuita a přerušení profesní dráhy

LEAVREAS

Hlavní důvod odchodu z posledního zaměstnání nebo podnikání

01

Propuštění nebo ukončení činnosti podniku z ekonomických důvodů

(EXISTPR = 2, 3) A (YEARPR ≠ 9999, nevyplněný) A (REFYEAR — YEARPR <= 7)

Osoby, které nebyly zaměstnané, ale byly předtím zaměstnané a odešly ze svého posledního zaměstnání v tomto roce nebo v předchozích sedmi letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

02

Skončení pracovního poměru na dobu určitou

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Pečovatelské povinnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Jiné rodinné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Vzdělávání nebo odborná příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Nemoc nebo pracovní neschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Odchod do důchodu

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Jiné osobní důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Jiné důvody

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání a dosavadní pracovní zkušenosti

Základní charakteristika posledního zaměstnání

STAPROPR

Postavení v posledním zaměstnání nebo podnikání

1

Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci

(EXISTPR = 2, 3) A (YEARPR ≠ 9999, nevyplněný) A (REFYEAR — YEARPR <= 7)

Osoby, které nebyly zaměstnané, ale byly předtím zaměstnané a odešly ze svého posledního zaměstnání v tomto roce nebo v předchozích sedmi letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Zaměstnanec

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Pomáhající rodinný příslušník (neplacený)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání a dosavadní pracovní zkušenosti

Základní charakteristika předchozího zaměstnání

NACEPR2D

Hospodářská činnost místní jednotky, v níž byla osoba naposledy zaměstnaná

01–99

Dvojciferný kód NACE

(EXISTPR = 2, 3) A (YEARPR ≠ 9999, nevyplněný) A (REFYEAR — YEARPR <= 7)

Osoby, které nebyly zaměstnané, ale byly předtím zaměstnané a odešly ze svého posledního zaměstnání v tomto roce nebo v předchozích sedmi letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

00

nepoužije se

 

 

 

 

05.Trvání zaměstnání a dosavadní pracovní zkušenosti

Základní charakteristika posledního zaměstnání

ISCOPR3D

Činnost vykonávaná v posledním zaměstnání

000–990

Trojciferný kód NACE

(EXISTPR = 2, 3) A (YEARPR ≠ 9999, nevyplněný) A (REFYEAR — YEARPR <= 7)

Nezaměstnané osoby, které byly předtím zaměstnané a odešly ze svého posledního zaměstnání v tomto roce nebo v předchozích sedmi letech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

CONTRHRS

Smluvní pracovní doba v hlavním zaměstnání

010, 015, 020.. 945, 950

Počet pracovních hodin týdně podle smlouvy nebo dohody (x10)

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

960

Smlouva nebo dohoda bez uvedení pracovních hodin

 

 

 

 

 

 

 

 

970

Nemá smlouvu ani dohodu

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

HWUSUAL

Počet obvykle týdně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání

010, 015, 020.. 945, 950

Počet obvykle odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání (x10)

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

970

Počet pracovních hodin se týden od týdne liší

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

ABSHOLID

Počet dnů nepřítomnosti v hlavním zaměstnání z důvodu dovolené

00, 05, 10.. 65, 70

Počet dnů nepřítomnosti (x10)

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

ABSILLINJ

Počet dnů nepřítomnosti v hlavním zaměstnání z důvodu nemoci, úrazu nebo dočasného zdravotního postižení

00, 05, 10.. 65, 70

Počet dnů nepřítomnosti (x10)

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

ABSOTHER

Počet dnů nepřítomnosti v hlavním zaměstnání z jiných důvodů

00, 05, 10.. 65, 70

Počet dnů nepřítomnosti (x10)

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

EXTRAHRS

Přesčasy nebo hodiny odpracované navíc v hlavním zaměstnání

000

Žádné přesčasy ani dodatečně odpracované hodiny v hlavním zaměstnání

WKSTAT = 1, 3

Osoby, které v referenčním týdnu byly alespoň jednu hodinu v zaměstnání nebo pracovaly jako neplacený rodinný příslušník

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

005, 010, 015, 020.. 945, 950

Počet hodin přesčasů nebo dodatečně odpracovaných hodin v hlavním zaměstnání (x10)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

HWACTUAL

Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání

000

V referenčním týdnu v hlavním zaměstnání nepracoval/a

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

010, 015, 020.. 945, 950

Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci hlavního zaměstnání (x10)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

HWUSU2J

Počet obvykle týdně odpracovaných hodin v rámci druhého zaměstnání

010, 015, 020.. 945, 950

Počet obvykle odpracovaných hodin v rámci druhého zaměstnání (x10)

NUMJOB = 2, 3

Zaměstnané osoby s více než jedním zaměstnáním

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

970

Počet pracovních hodin se týden od týdne liší

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Pracovní doba

HWACTU2J

Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci druhého zaměstnání

000

V referenčním týdnu v druhém zaměstnání nepracoval/a

NUMJOB = 2, 3

Zaměstnané osoby s více než jedním zaměstnáním

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

010, 015, 020.. 945, 950

Počet skutečně odpracovaných hodin v rámci druhého zaměstnání (x10)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Úpravy pracovní doby

SHIFTWK

Práce na směny v hlavním zaměstnání

1

Pracuje obvykle na směny

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

3

Nikdy nepracuje na směny

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Úpravy pracovní doby

EVENWK

Večerní práce v hlavním zaměstnání

1

Často má večerní práci

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Někdy má večerní práci

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nikdy nemá večerní práci

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Úpravy pracovní doby

NIGHTWK

Noční práce v hlavním zaměstnání

1

Často má noční práci

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Někdy má noční práci

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nikdy nemá noční práci

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Úpravy pracovní doby

SATWK

Práce o sobotách v hlavním zaměstnání

1

Často pracuje o sobotách

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Někdy pracuje o sobotách

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nikdy nepracuje o sobotách

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

06.Pracovní podmínky včetně pracovní doby a jejích úprav

Úpravy pracovní doby

SUNWK

Práce o nedělích v hlavním zaměstnání

1

Často pracuje o nedělích

EMPSTAT = 1

Zaměstnané osoby

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Někdy pracuje o nedělích

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Nikdy nepracuje o nedělích

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

07.Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

EDUCFED4

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě (student nebo učeň) v posledních čtyřech týdnech

1

Ano (včetně studentů, kteří mají prázdniny)

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ne

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

07.Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

EDUCLEV4

Úroveň posledního formálního vzdělávání nebo odborné přípravy, kterého se osoba zúčastnila v posledních čtyřech týdnech

10

ISCED 1 Primární vzdělávání

EDUCFED4 = 1

Osoby, které se účastnily formálního vzdělávání a odborné přípravy (student nebo učeň) v posledních čtyřech týdnech

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

20

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

35

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

45

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

49

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

54

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

55

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

59

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

60

ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

70

ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

80

ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

07.Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 4 týdny)

EDUCNFE4

Účast v neformálním vzdělávání a odborné přípravě v posledních čtyřech týdnech

1

Účastní se alespoň jedné činnosti neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy související se zaměstnáním

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

2

Účastní se pouze činností neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy osobní povahy nebo nesouvisejících se zaměstnáním

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Neúčastní se žádné činnosti neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

07.Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

EDUCFED12

Účast ve formálním vzdělávání a odborné přípravě (student nebo učeň) v posledních 12 měsících

1

Ano

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

ne

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

07.Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

EDUCLEV12

Úroveň posledního formálního vzdělávání nebo odborné přípravy, kterého se osoba zúčastnila v posledních 12 měsících

10

ISCED 1 Primární vzdělávání

EDUCFED12 = 1

Osoby, které se účastnily formálního vzdělávání a odborné přípravy (student nebo učeň) v posledních 12 měsících

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

20

ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

35

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

45

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

49

ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdělávání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

54

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání — všeobecné

 

 

 

 

 

 

 

 

55

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání — odborné

 

 

 

 

 

 

 

 

59

ISCED 5 Krátký cyklus terciárního vzdělávání — orientace neznámá

 

 

 

 

 

 

 

 

60

ISCED 6 Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

70

ISCED 7 Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

80

ISCED 8 Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

07.Účast ve vzdělávání a odborné přípravě

Účast ve formálním a neformálním vzdělávání a odborné přípravě (za 12 měsíců)

EDUCNFE12

Účast v neformálním vzdělávání a odborné přípravě v posledních 12 měsících

1

Účastní se alespoň jedné činnosti neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy související se zaměstnáním

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Účastní se pouze činností neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy osobní povahy nebo nesouvisejících se zaměstnáním

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Neúčastní se žádné činnosti neformálního vzdělávání nebo odborné přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

08.Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Zdravotní postižení a další prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GENHEALTH

Celkový subjektivně hodnocený zdravotní stav respondenta

1

Velmi dobrý

15 <= AGE <= 89

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 89 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Dobrý

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Uspokojivý (ani dobrý, ani špatný)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Špatný

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Velmi špatný

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

08.Zdraví: zdravotní stav a zdravotní postižení, přístup ke zdravotní péči, její dostupnost a využití a zdravotní determinanty

Prvky minimálního evropského zdravotního modulu

GALI

Omezení aktivit ze zdravotních důvodů

1

Vážné omezení

15 <= AGE <= 89

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 89 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Omezení, nikoli však vážné

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Bez omezení

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

09.Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

Příjmy z pracovní činnosti

INCGROSS

Hrubý měsíční příjem z hlavního zaměstnání

00000000–99999998

Hrubý měsíční příjem z hlavního zaměstnání (8 číslic), včetně poměrné části plateb prováděných častěji než jednou měsíčně (v národní měně)

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ano

Sbíraná

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99999999

nepoužije se

 

 

 

 

09.Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

Příjmy z pracovní činnosti

INCGROSS_F

Označení hrubého měsíčního příjmu z hlavního zaměstnání

11

Hrubý příjem zjištěn sběrem údajů a žádná imputace kvůli neposkytnuté odpovědi/nejednotnosti

STAPRO = 3

Zaměstnanci

Ano

Technická

 

 

 

 

12

Hrubý příjem zjištěn sběrem údajů a imputace z šetření pracovních sil (LFS) kvůli neposkytnuté odpovědi/nejednotnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Hrubý příjem zjištěn sběrem údajů a imputace z administrativních zdrojů údajů kvůli neposkytnuté odpovědi/nejednotnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Hrubý příjem zjištěn sběrem údajů a imputace z jiného zdroje (jiných zdrojů) údajů kvůli neposkytnuté odpovědi/nejednotnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Přepočet čistých částek na hrubé a žádná imputace (čistá částka je k dispozici a žádná imputace kvůli neposkytnutí odpovědi/nejednotnosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Imputace čistého příjmu z LFS kvůli neposkytnutí odpovědi/nejednotnosti a přepočet čisté částky na hrubou (čistá částka není k dispozici a použita imputace čisté částky)

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Imputace čistého příjmu z administrativního zdroje údajů kvůli neposkytnutí odpovědi/nejednotnosti a přepočet čisté částky na hrubou (čistá částka není k dispozici a použita imputace čisté částky)

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Imputace čistého příjmu z jiného zdroje (jiných zdrojů) údajů kvůli neposkytnutí odpovědi/nejednotnosti a přepočet čisté částky na hrubou (čistá částka není k dispozici a použita imputace čisté částky)

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Imputace hrubého příjmu kvůli neposkytnutí odpovědi/nejednotnosti (čistá částka není k dispozici a použita přímo imputace hrubé hodnoty přepočet čisté částky na hrubou se nepoužije).

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

09.Příjmy, spotřeba a složky jmění, včetně dluhů

Příjmy z příspěvků v nezaměstnanosti

REGISTER

Registrace u veřejné služby zaměstnanosti

1

Osoba je registrovaná u veřejné služby zaměstnanosti a pobírá příspěvky nebo podpory

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Osoba je registrovaná u veřejné služby zaměstnanosti, ale nepobírá příspěvky nebo podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Osoba není registrovaná u veřejné služby zaměstnanosti, ale pobírá příspěvky nebo podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Osoba není registrovaná u veřejné služby zaměstnanosti a nepobírá příspěvky nebo podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

HATCNTR

Země, kde bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání

Vyplněný

Země, kde bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání (SCL GEO dvoupísmenný kód)

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

FOR

Cizí země, ale země, kde bylo dosaženo nejvyšší úrovně úspěšně ukončeného vzdělání, není přesně známa

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

998

Žádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1

 

 

 

 

 

 

 

 

999

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

ESTQUAL

Uznávání formálních kvalifikací získaných v zahraničí

01

Zažádal/a, formální kvalifikace částečně nebo zcela uznána

HATCNTR ≠ COUNTRY A15 <= AGE <= 74

Osoby ve věku 15 až 74 let, které získaly svou nejvyšší formální kvalifikaci v zahraničí nebo v neznámé zemi

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

02

Zažádal/a, ale formální kvalifikace nebyla uznána

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Zažádal/a, řízení probíhá/výsledek ještě není znám

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Nezažádal/a, protože to nepotřebuje

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Nezažádal/a, protože o možnostech nebo postupech neví

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Nezažádal/a kvůli vysokým nákladům nebo složitosti řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Nezažádal/a, protože žádost není možná

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Ne, z jiných důvodů

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Žádné formální vzdělání nebo nižší než ISCED 1

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

99

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

HATPAR

Dosažené vzdělání rodičů respondenta

1

Nízké (ISCED 0–2)

15 <= AGE <= 74

Všechny osoby v cílové populaci ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Střední (ISCED 3–4)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vysoké (ISCED 5–8)

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

JOBSATISF

Míra uspokojení z práce

1

Spokojen/a do značné míry

EMPSTAT = 1 A 15 <= AGE <= 74

Zaměstnané osoby ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Spokojen/a do určité míry

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Spokojen/a v malé míře

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Naprosto nespokojen/a

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

SKILLEQ

Rovnocennost dovedností pro nové a staré hlavní zaměstnání

1

Nyní vyšší

EMPSTAT = 1 A COUNTRYB ≠ COUNTRY A 15 <= AGE <= 74

První generace přistěhovalců nebo osoby s neznámou zemí narození, se zaměstnáním, ve věku 15 do až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Nyní nižší

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Stejná

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Před migrací nepracoval/a

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

DISCRIMI

Pocit diskriminace na pracovišti v současném zaměstnání

1

Ne

EMPSTAT = 1 A 15 <= AGE <= 74

Zaměstnané osoby ve věku 15 až 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Ano, především diskriminace na základě věku

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ano, především diskriminace na základě pohlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ano, především diskriminace na základě cizího původu

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ano, především diskriminace na základě zdravotního postižení

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ano, především z jiných důvodů

 

 

 

 

 

 

 

 

nevyplněný

neuvedeno

 

 

 

 

 

 

 

 

9

nepoužije se

 

 

 

 

03b.Účast na trhu práce

Situace na trhu práce migrujících osob a jejich nejbližších potomků

JOBOBSTA

Hlavní překážka pro nalezení vhodného zaměstnání

1

Nedostatečná znalost jazyka/jazyků hostitelské země

COUNTRYB ≠ COUNTRY A 15 <= AGE <= 74

První generace přistěhovalců nebo osoby s neznámou zemí narození ve věku od 15 do 74 let

Ne

Sbíraná

 

 

 

 

2

Neuznání formální kvalifikace získané v zahraničí

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Omezené právo pracovat z důvodu občanství nebo povolení k pobytu

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Diskriminace na základě cizího původu

 

 

 

 

 

 

 

 

5

K dispozici není žádné vhodné zaměstnání

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Jiná překážka

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Žádné překážky