(EU) 2019/2239Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2239 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti o povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 47-58 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2015 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2239

ze dne 1. října 2019,

kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti o povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (1), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (2), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 (4) stanovilo na období 2019–2021 plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách, a to na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Irskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím.

(5)

Dne 19. března 2019 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) 2019/472, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a rybolov využívající tyto populace. Článek 13 uvedeného nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se nařízení doplní o konkrétní podrobnosti povinné vykládky uvedené v čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se všech populací druhů žijících v západních vodách, pro které platí povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, a to na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.Přímý zájem na řízení rybolovu v severozápadních vodách má Belgie, Španělsko, Francie, Irsko, Nizozemsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro severozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto členské státy předložily Komisi dne 6. června 2019 nové společné doporučení týkající se plánu výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách na roky 2020–2021. Dne 22. srpna 2019 bylo společné doporučení pozměněno.

(6)

V novém společném doporučení, jež předložily, členské státy navrhly pokračovat v doplňkových technických opatření, jejichž účelem je zvýšit selektivitu a snížit množství nežádoucích úlovků v případě rybolovu nebo druhů, na které se vztahuje povinnost vykládky, jež byla na základě čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 zavedena na období 2019–2021 nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034.

(7)

Dne 14. srpna 2019 vstoupilo v platnost nové nařízení (EU) 2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření. V příloze VI stanoví zvláštní technická opatření pro severozápadní vody, včetně pravidel ohledně velikosti ok a vedlejších úlovků a souvisejících podmínek. Příloha VI bod 3 dále odkazuje na nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034. Článek 15 nařízení (EU) 2019/1241 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny, doplnění nebo zrušení technických opatření uvedených v přílohách daného nařízení či udělení výjimky z nich, a to i při provádění povinnosti vykládky.

(8)

Nařízení (EU) 2019/1241 nestanoví přechodná opatření. K zajištění kompatibility tohoto nařízení v přenesené pravomoci s nařízením (EU) 2019/1241 je proto nutné aplikovat podmínky stanovené v nařízení (EU) 2019/1241 a zohlednit přitom příslušné výjimečné okolnosti. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) na základě informací poskytnutých členskými státy posoudil společné doporučení a došel k závěru (5), že změny navržené s cílem zvýšit selektivitu v severozápadních vodách jsou přiměřené a ve srovnání s dříve definovanými lovnými zařízeními představují vyšší selektivitu. Společné doporučení vypracovaly a předložily členské státy a výbor VTHVR je posoudil ještě před vstupem nařízení (EU) 2019/1241 v platnost, a tedy se nařízení (EU) 2019/1241 netýkalo. Vzhledem k výjimečným okolnostem se však Komise domnívá, že na základě informací, které má v této fázi ve společném doporučení a posouzení výboru VTHVR k dispozici, podle všeho nic nenaznačuje, že by navrhovaná dodatečná technická opatření nesplňovala požadavky stanovené pro ně v článku15 nařízení (EU) 2019/1241.

(9)

Aby se zvýšila selektivita lovných zařízení a snížilo se množství nežádoucích úlovků v Keltském moři, Irském moři a západně od Skotska, je vhodné zahrnout řadu selektivních opatření pro druhy rybolovu druhů žijících při dně. Daná technická opatření by tedy měla platit pro období 2020–2021.

(10)

Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (6). Komise daná opatření předložila k písemné konzultaci expertní skupině sestávající ze zástupců 28 členských států a Evropského parlamentu coby pozorovatele.

(11)

Komise se domnívá, že v případech, kdy je relativní množství mrtvých výmětů poměrně nízké, představuje dočasné povolení výjimky pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by nebylo možné shromáždit údaje nezbytné k řádnému a informovanému řízení výmětů s ohledem na plný vstup povinnosti vykládky v platnost.

(12)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití uvedenou v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro humra severského uloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů v podoblastech ICES (7) 6 a 7, a to na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysokou míru přežití. Důkazy byly v uplynulých letech posouzeny a výbor VTHVR dospěl k závěru (8), že výjimka je odůvodněná. Nové společné doporučení navrhuje, aby výjimka platila i nadále. Jelikož se okolnosti nezměnily, měla by výjimka platit i na období 2020–2021.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (s velikostí ok) 80–99 mm v divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží a mimo označené reprodukční oblasti na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysokou míru přežití výmětů. Důkazy byly v uplynulých letech posouzeny a výbor VTHVR dospěl k závěru (9), že jsou postačující. Nové společné doporučení navrhuje, aby výjimka platila i nadále. Jelikož se okolnosti nezměnily, měla by výjimka platit i na období 2020–2021.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší a humra severského uloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně o velikosti ok 70–99 mm v kombinaci s možnostmi selektivních lovných zařízení (rybolov TRI a TR2) v podoblasti ICES 7. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů humra severského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (10), že studie o přežití provedená pomocí vlečné sítě s dílcem seltra poskytla postačující údaje, avšak celkový dopad na extenzivní rybolov humra severského pomocí jiných lovných zařízení je i nadále obtížné posoudit. Výbor VTHVR poznamenal, že pokud pro všechna lovná zařízení platí poměrně vysoká míra přežití, dochází u daného druhu rybolovu k relativně nízké míře výmětů. Výjimka by tedy měla platit pro období 2020–2021.

(15)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro humra severského odloveného v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami o velikosti ok 80–110 mm. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů humra severského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie míry přežití je spolehlivá a ukazuje poměrně vysokou míru přežití. Výjimka by tedy měla platit pro období 2020–2021.

(16)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro rejnokovité odlovené jakýmikoli lovnými zařízeními v podoblastech ICES 6 a 7 pod podmínkou předložení podrobných vědeckých důkazů o míře přežití u všech skupin loďstva a kombinací lovných zařízení, oblastí a druhů. Výbor VTHVR nicméně až na několik málo výjimek považuje míru přežití za obecně vydatnou (11), je však třeba získat další podrobnosti. Aby bylo možné příslušné údaje shromáždit, je třeba, aby rybolov pokračoval. Výjimku proto lze udělit, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní odůvodnění plně posoudit a Komisi umožní provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení, by měly do 1. května každého roku předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který výbor VTHVR každoročně posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(17)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy. Vědeckých poznatků o faktorech ovlivňujících míru přežití tohoto druhu je navíc méně. Vyloučit tento druh z výjimky by však bránilo rybolovu a trvalému shromažďování přesných údajů. Relevantní důkazní informace byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (12), že ačkoli míra přežití rejnoka dvouskvrnného je v současnosti předmětem dvou nových studií, konečné stanovisko bude možné vyslovit až po jednom nebo dvou letech dalších pozorování. Výjimka by proto měla být udělena na dva roky a měly by být urychleně vypracovány nové studie a opatření k zlepšení míry přežití, jež by měly být co nejdříve, nejpozději však do 1. května, předloženy výboru VTHVR k posouzení.

(18)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro platýse evropského odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí nebo vlečných sítí s rozpěrnými deskami v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že studie míry přežití je spolehlivá a ukazuje poměrně vysokou míru přežití. Výjimka by tedy měla platit pro období 2020–2021.

(19)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro druhy odlovené pomocí vršů, lapadel nebo košů v severozápadních vodách (podoblasti ICES 5, 6 a 7). Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů druhů odlovených při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru, že míra přežití druhů vyřazených jako výměty z lovu pomocí lapadel a vršů je pravděpodobně značná. Výjimka tedy může platit pro období 2020–2021.

(20)

Nové společné doporučení navrhuje prodloužit výjimku z důvodu vysoké míry přežití pro platýse evropského odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, s maximálním výkonem motoru 221 kW, o maximální délce 24 metrů, která loví v pásmu do 12 námořních mil od pobřeží, a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny a plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, s výkonem motoru přesahujícím 221 kW, která používají vstupní záklopku nebo bentický výpustný dílec. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (13), že vědecké informace jsou kvalitní. Výbor VTHVR však poukázal na to, že údaje nepokrývají všechny dotčené členské státy a že při tomto druhu rybolovu ovlivňuje míru přežití mnoho činitelů a je velmi proměnlivá. Výbor VTHVR poznamenal, že byly předloženy nové důkazy ohledně životaschopnosti platýse evropského při odlovu vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi v jihozápadní Anglii. Členské státy vypracovaly tříletý projekt, jehož cílem je získat odhad přežití z přímého pozorování platýse evropského v divizích ICES 7d, 7f a 7 g, který však nepokrývá divize ICES 7h, 7j a 7k. Projekt přispěje k vytvoření plánu a pomůže získat důkazy nezbytné k posouzení navrhované výjimky. Výbor VTHVR poznamenal, že členské státy by měly popsat, jak se navrhovaná výjimka váže k plánu na snižování vedlejších úlovků populací platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k. Za těchto okolností by výjimka, pokud jde o platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k, měla být omezena na jeden rok, aby bylo možné nadále shromažďovat údaje, a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Výjimku lze tedy pro platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k uplatnit do 31. prosince 2020 a dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout výboru VTHVR informace k posouzení co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020.

(21)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku z důvodu vysoké míry přežití u platýse evropského odloveného pomocí dánských nevodů v divizi ICES 7d. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití výmětů platýse evropského při tomto rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (14), že údaje studie o míře přežití jsou spolehlivé a odhadovaná míra přežití při tomto rybolovu je značná. Proto by tato výjimka měla být zahrnuta do nového plánu výmětů na roky 2020–2021.

(22)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu. Důkazní informace poskytnuté členskými státy přezkoumal výbor VTHVR a dospěl k závěru (15), že dokumenty předložené členskými státy obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že zvýšit selektivitu není snadné a že manipulace s nežádoucími úlovky je spojena s nepřiměřenými náklady, které byly v několika případech doloženy kvalitativním posouzením. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, je vhodné pokračovat ve výjimkách de minimis v souladu s procentními podíly navrženými v novém společném doporučení pro:

tresku bezvousou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BTT) o velikosti ok 80–119 mm (BT2) v divizích ICES 7b až 7k,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají lovné zařízení TBB o velikosti ok 80–119 mm umožňující vyšší selektivitu (vlámský dílec) v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g.

(23)

Nové společné doporučení navrhlo výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro:

kranase (rodu Trachurus) odloveného plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k,

makrelu obecnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k,

jazyka obecného odloveného plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm (BT2) umožňující vyšší selektivitu (vlámský dílec) v divizích ICES 7a, 7j a 7k,

druhy žijící při dně odlovené v rámci smíšeného rybolovu plavidly zaměřenými na lov garnáta obecného, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 31 mm nebo větší v divizi ICES 7a,

pakambalu (rodu Lepidorhombus) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 70–99 mm a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm v podoblast ICES 7,

drsnatce obecného odloveného plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně v divizích ICES 7b až 7c a 7f až 7k,

stříbrnici atlantskou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 100 mm nebo větší v divizi ICES 5b (vody EU) a podoblasti ICES 6,

tresku jednoskvrnnou odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k,

tresku jednoskvrnnou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok do 119 mm v divizi ICES 6a.

(24)

Důkazy členských států ohledně nových výjimek de minimis týkajících se kranase (rodu Trachurus) a makrely obecné odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (16), že důkazy toho, že jsou s vykládkou nežádoucích úlovků spojeny náklady, nejsou dostatečným důkazem nepřiměřenosti takových nákladů. Prioritou by mělo být zlepšení selektivity v rámci příslušného rybolovu, neboť tím se náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky sníží. Výbor VTHVR také poznamenal, že zavedením zvláštních technických opatření pro plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v ochranném pásmu v Keltském moři by mohl klenout objem nežádoucích úlovků kranase (rodu Trachurus), makrely obecné a dalších druhů. Účinnost těchto opatření by se měla sledovat. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti, aby byly shromažďovány nezbytné údaje, lze uvedené výjimky udělit na jeden rok, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout výboru VTHVR informace k posouzení co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020. Výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(25)

Důkazy členských států ohledně nové výjimky de minimis týkající se jazyka obecného odloveného plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi s vlámským dílcem v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (17), že jsou třeba údaje za další členské státy kromě Belgie a Irska. Rovněž účinnost vlámského dílce, který členské státy při svých hodnoceních použily, může být omezená a nemusí snížení množství nežádoucích úlovků pozorovaných během hodnocení zaručit. Výbor VTHVR poznamenal, že by bylo vhodné získat další informace, jež by to doložily, a uznal, že vlámský dílec, tak jak se v současnosti používá, zvyšuje selektivitu v případě jazyka obecného. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti, aby byly shromažďovány nezbytné údaje o oblastech 7h, 7j a 7k, lze na jeden rok udělit novou výjimku, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout výboru VTHVR informace k posouzení co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020. Výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(26)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nové výjimky de minimis týkající se druhů žijících při dně odlovených v rámci smíšeného rybolovu plavidly zaměřenými na lov garnáta obecného, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v divizi ICES 7a, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (18), že výjimka je odůvodněná tím, že významného zvýšení selektivity lze dosáhnout velmi obtížně a náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky jsou nepřiměřené. Výbor VTHVR nicméně poznamenal, že kvalitativní informace předložené na podporu výjimky jsou omezené a že předložené informace nemusí být reprezentativní. Vzhledem k poskytnutým informacím mohou být výměty velmi malé a nemusí vyžadovat odpočet de minimis. Výjimka tedy může platit pro období 2020–2021.

(27)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nové výjimky de minimis týkající se pakambaly (rodu Lepidorhombus) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, drsnatce obecného a stříbrnice atlantské odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (19), že členské státy poskytly omezené množství údajů a důkazy toho, že s vykládkou nežádoucích úlovků jsou spojeny náklady, nejsou dostatečným důkazem nepřiměřenosti takových nákladů. Výbor VTHVR poznamenal, že prioritou by mělo být zlepšení selektivity v rámci příslušného rybolovu, neboť tím by se náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky snížily. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti, aby byly shromažďovány nezbytné údaje, lze uvedené výjimky udělit na jeden rok, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout výboru VTHVR informace k posouzení co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020. Výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(28)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nové výjimky de minimis týkající se tresky jednoskvrnné odlovené plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b až 7c a 7e až 7k, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (20), že z předložených informací vyplývá, že dosáhnout u tresky jednoskvrnné lepší selektivity bez významných krátkodobých ztrát prodejných úlovků je obtížné. Výbor VTHVR poznamenal, že zvláštní technická opatření v ochranném pásmu v Keltském moři by měla nežádoucí úlovky tresky jednoskvrnné omezit, na posouzení případného úspěchu je ale zatím příliš brzy. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti, aby byly shromažďovány nezbytné údaje, lze uvedenou výjimku udělit na jeden rok, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout výboru VTHVR informace k posouzení co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020. Výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(29)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nové výjimky de minimis týkající se tresky jednoskvrnné pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok do 119 mm, v rámci rybolovu humra severského v oblasti západně od Skotska v divizi ICES 6a, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru (21), že odůvodnění výjimky je založené na analýze nepřiměřených nákladů na manipulaci s nežádoucími úlovky. Výbor VTHVR poznamenal, že náklady se jeví jako přiměřené, neexistuje však objektivní způsob, jak posoudit, zda jsou realistické nebo je lze považovat za nepřiměřené. Vzhledem k potřebě pokračovat v rybolovné činnosti, aby byly shromažďovány nezbytné údaje, lze uvedenou výjimku udělit na jeden rok, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi umožní provést přezkum. Dotčené členské státy by měly poskytnout výboru VTHVR informace k posouzení co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020. Výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(30)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a na částečných informacích o loďstvu, poskytnout přesné a ověřitelné údaje pro celé loďstvo, na které se výjimka vztahuje.

(31)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zohlednila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky. K zohlednění připomínek, které předložil výbor VTHVR, je v některých případech třeba pokračovat v rybolovné činnosti a shromažďování údajů. V těchto případech je vhodné zvolit k řízení rybolovu pragmatický a obezřetný přístup a udělit výjimky na dočasné bázi. Neudělení výjimek by znamenalo, že nebude možné shromáždit údaje nezbytné k řádnému a informovanému řízení výmětů s ohledem na plný vstup povinnosti vykládky v platnost.

(32)

V návaznosti na nové společné doporučení je vhodné zrušit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 a nahradit je novým aktem.

(33)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po jeho vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod 5b), 6 a 7 se povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně v souladu s tímto nařízením na roky 2020–2021.

Článek 2

Definice

1.   „Vlámským dílcem“ se rozumí poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, jehož:

zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě,

horní a dolní část síťoviny tvoří oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly,

délka v nataženém stavu činí nejméně 3 m.

2.   „Dílcem seltra“ se rozumí selektivní zařízení, které:

a)

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 300 mm (čtvercová oka) umístěného v kvadratické části se čtyřmi dílci v rovné části kapsy sítě;

b)

je dlouhé nejméně 3 metry;

c)

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry;

d)

dosahuje celé šířky horního dílce kvadratické části vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému).

3.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou (netgrid)“ se rozumí selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi dílci vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě.

4.   „Selektivním zařízením s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS)“ se rozumí selektivní zařízení netgrid vyvinuté Centrem pro životní prostředí, rybolov a akvakulturu pro odlovy humra severského v Irském moři.

5.   „Vlečnou sítí se sklopkou“ se rozumí vlečná síť vybavená síťovinovou mřížkou vyvinutou s cílem snížit odchyt tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé při lovu humra severského.

6.   „Vstupní záklopkou“ se rozumí úprava vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi pro lov při dně, která má pomoci bránit vstupu kamenů do vlečné sítě a následnému poškození zařízení i úlovků.

7.   „Bentickým výpustným dílcem“ se rozumí dílec síťoviny s většími oky nebo čtvercovými oky zabudovaný do spodního dílce vlečné sítě, obvykle vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, s cílem vypouštět veškerý bentický materiál a odpady z mořského dna před přechodem do kapsy sítě.

8.   „Ochranným pásmem v Keltském moři“ se rozumí vody v divizích ICES 7f, 7 g a v části divize 7j, které leží severně od 50° severní šířky a na východ od 11° západní délky.

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vršů, lapadel nebo košů (kódy lovných zařízení (22): FPO, FIX a FYK) v podoblastech ICES 6 a 7;

b)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 100 mm nebo větší v podoblasti ICES 7;

c)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 70–99 mm v kombinaci s možnostmi vysoce selektivních lovných zařízení stanovenými v čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení v podoblasti ICES 7;

d)

humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 80–110 mm v divizi ICES 6a do dvanácti námořních mil od pobřeží.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   V divizi ICES 7d do šesti námořních mil od pobřeží ale mimo označené reprodukční oblasti se použije výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 na odlovy jazyka obecného (Solea solea) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) s kapsou sítě o velikosti ok 80–99 mm plavidly:

a)

o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW;

b)

lovícími ve vodách ve vodách o maximální hloubce 30 metrů a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

2.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité (Rajiformes) odlovené jakýmikoli lovnými zařízeními v severozápadních vodách (podoblastech ICES 6 a 7).

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí dané vědecké informace do 31. července každého roku.

3.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g pomocí třístěnných tenatových sítí (kódy lovných zařízení: GTR, GTN, GEN, GN);

b)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

c)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly s maximálním výkonem motoru větším než 221 kW, jež používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (TBB) vybavené vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem;

d)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizích ICES 7a až 7k plavidly, jež používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (TBB), s maximálním výkonem motoru 221 kW nebo o maximální délce 24 metrů, a plavidly, která jsou konstruována pro lov v pásmu 12 námořních mil od pobřeží a s průměrnou dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny;

e)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného v divizi ICES 7d pomocí dánských nevodů (kód lovného zařízení: SDN).

2.   Výjimky uvedené v odst. 1 písm. c) a d) pro platýse evropského odloveného v divizích ICES 7h, 7j a 7k se použijí prozatímně do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději však do 1. května 2020, doplňující vědecké informace, jež výjimky stanovené pro platýse evropského odloveného v divizích ICES 7h, 7j a 7k podpoří. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené informace posoudí do 31. července 2020.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u druhů odlovených pomocí vršů, lapadel nebo košů

1.   V podoblastech ICES 5 (kromě 5a a se zahrnutím pouze unijních vod 5b), 6 a 7 se použije výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 na druhy odlovené pomocí vršů, lapadel a košů (kódy lovných zařízení: FPO, FIX, FYK).

2.   Při výmětu ryb odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tyto ryby vypustí ihned.

Článek 8

Výjimky de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a nevody o velikosti ok 80 mm nebo větší (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), pelagické vlečné sítě (OTM, PTM) a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (BT2) o velikosti ok 80–119 mm v divizích ICES 7b až 7k;

b)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími k lovu jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f a 7 g třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají pro odlov jazyka obecného v divizích ICES 7d, 7e, 7f, 7 g a 7h lovná zařízení TBB o velikosti ok 80–119 mm vybavená vlámským dílcem;

d)

u tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) o velikosti ok 80 mm nebo větší v divizích ICES 7b, 7c a 7e až 7k;

e)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2020 do maximální výše 7 % celkových ročních vedlejších úlovků daného druhu v rámci smíšeného rybolovu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k;

f)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2020 do maximální výše 7 % celkových ročních vedlejších úlovků daného druhu v rámci smíšeného rybolovu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně, nevody a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi v podoblasti ICES 6 a divizích ICES 7b až 7k;

g)

u jazyka obecného (Solea solea) v roce 2020 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm (BT2) umožňující vyšší selektivitu (vlámský dílec) v divizích ICES 7a, 7j a 7k;

h)

u pakambaly průsvitné (Lepidorhombus spp.) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 70–99 mm (TR2) a vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 80–199 mm (BT2) v podoblasti ICES 7;

i)

u drsnatcovitých (Caproidae) v roce 2020 do maximální výše 0,5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) v divizích ICES 7b, 7c a 7f až 7k;

j)

u stříbrnice atlantské (Argentina silus) v roce 2020 do maximální výše 0,6 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) o velikosti ok 100 mm nebo větší (TR1) v divizi ICES 5b (vody EU) a podoblasti ICES 6;

k)

u tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů v roce 2020 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok do 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB), v rámci rybolovu humra severského (Nephrops norvegicus) v oblasti západně od Skotska v divizi ICES 6a;

l)

u druhů žijících při dně odlovených v rámci smíšeného rybolovu plavidly zaměřenými na lov garnáta obecného, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 31 mm nebo větší v divizi ICES 7a:

kombinované množství druhů nedosahujících minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 0,85 % celkového ročního odlovu platýse evropského a 0,15 % celkového ročního odlovu tresky bezvousé odloveného v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně.

2.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. d) až k) se použijí do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tyto výjimky. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené vědecké informace posoudí do 31. července 2020.

Článek 9

Zvláštní technická opatření v ochranném pásmu v Keltském moři

1.   Rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v ochranném pásmu v Keltském moři použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 110 mm s dílcem se čtvercovými oky 120 mm (23);

b)

kapsu sítě 100 mm typu T90;

c)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 160 mm;

d)

kapsu sítě 120 mm.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které zahrnují více než 5 % humra severského, jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky 300 mm s kapsou sítě o velikosti ok nejméně 80 mm; plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky 200 mm;

b)

dílec seltra;

c)

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v části B přílohy VI nařízení (EU) 2019/1241;

d)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm;

e)

duální kapsu s horní kapsou tvořenou oky o velikosti nejméně 90 mm a vybavenou separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 300 mm.

3.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které zahrnují více než 55 % tresky bezvousé nebo kombinované množství 55 % ďasa mořského, štikozubce obecného či pakambaly (rodu Lepidorhombus), jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm;

b)

kapsu sítě 90 mm typu T90 a nástavec;

c)

kapsu sítě 80 mm s dílcem se čtvercovými oky 160 mm;

d)

kapsu sítě 80 mm s válcem se čtvercovými oky 2 m krát 100 mm.

4.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 použijí plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy, které zahrnují méně než 10 % treskovitých (Gadidae), v divizi ICES 7f na východ od 5° západní délky 80 mm kapsu sítě vybavenou dílcem se čtvercovými oky 120 mm.

5.   Místo lovného zařízení uvedeného výše v odstavcích 1 až 4 lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 10

Zvláštní technická opatření v Irském moři

1.   Rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v divizi ICES 7a (Irské moře) musí dodržovat technická opatření stanovená v odstavcích 2, 3 a 4.

2.   Plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů o velikosti ok kapsy sítě od 70 mm včetně do 100 mm a s odlovy, které zahrnují více než 5 % humra severského, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

dílec se čtvercovými oky 300 mm; plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky 200 mm;

b)

dílec seltra;

c)

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v části B přílohy VI nařízení (EU) 2019/1241;

d)

selektivní zařízení s třídicí mřížkou CEFAS (netgrid CEFAS);

e)

vlečnou síť se sklopkou.

3.   Plavidla o celkové délce 12 metrů nebo větší lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevody s odlovy, které zahrnují kombinované množství více než 10 % tresky jednoskvrnné, tresky obecné a rejnokovitých, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

a)

kapsu sítě 120 mm;

b)

eliminační vlečnou síť s dílci s oky velikosti 600 mm a kapsou sítě 100 mm.

4.   Plavidla o celkové délce 12 metrů nebo větší lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy, které zahrnují kombinované množství méně než 10 % tresky jednoskvrnné, tresky obecné a rejnokovitých, použijí kapsu sítě o velikosti ok 100 mm s dílcem se čtvercovými oky 100 mm. Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla dosahující odlovů, které zahrnují více než 30 % humra severského nebo více než 85 % hřebenatky víčkovité.

5.   Místo lovného zařízení uvedeného výše v odstavcích 1 až 4 lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 11

Zvláštní technická opatření ve vodách západně od Skotska

1.   Od 1. července 2020 musí rybářská plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v divizích ICES 6a a 5b ve vodách Unie východně od 12° z. d. (západně od Skotska) dodržovat tato technická opatření:

a)

plavidla používající kapsy sítě o velikosti ok do 100 mm musí povinně používat dílec se čtvercovými oky (se stejným umístěním) nejméně 300 mm; u plavidel o celkové délce do 12 m a/nebo s maximálním výkonem motoru 200 kW smí při lovu humra severského (Nephrops norvegicus) celková délka dílce činit 2 m a velikost ok 200 mm;

b)

plavidla používající kapsu sítě o velikosti ok 100–119 mm, jestliže odlovy zahrnují více než 30 % humra severského (Nephrops norvegicus), musí povinně používat dílec se čtvercovými oky (se stejným umístěním) nejméně 160 mm.

2.   Místo opatření uvedených v odstavci 1 lze používat selektivní zařízení nebo vybavení, které má podle VTHVR stejné nebo vyšší selektivní vlastnosti pro tresku obecnou, tresku jednoskvrnnou a tresku bezvousou.

Článek 12

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 se zrušuje.

Odkazy na nařízení (EU) 2018/2034 v příloze VI části B bodu 3 nařízení (EU) 2019/1241 (24) se považují za odkazy na články 9 a 10 tohoto nařízení.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2034 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 8).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(7)  Mezinárodní rada pro průzkum moří

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(22)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. U plavidel, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

(23)  Jak je uvedeno v části B přílohy VI nařízení (EU) 2019/1241.

(24)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU