(EU) 2019/2238Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

Publikováno: Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 34-46 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2014 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2238

ze dne 1. října 2019,

kterým se na období 2020-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (2), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3) je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádějí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Dne 4. července 2018 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) 2018/973, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace (4). Článek 11 uvedeného nařízení zmocňuje Komisi k přijímání aktů v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení o konkrétní podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky pro všechny populace druhů v Severním moři, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) uvedeného nařízení, a to na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(5)

Na základě společného doporučení předloženého Belgií, Dánskem, Francií, Německem, Nizozemskem, Švédskem a Spojeným královstvím, které mají přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři, upřesnilo nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 (5) podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři na období 2019–2021.

(6)

Uvedené členské státy po konzultaci s Poradním sborem pro Severní moře a Poradním sborem pro pelagický rybolov předložily dne 29. května 2019 Komisi nové společné doporučení týkající se podrobností provádění povinnosti vykládky pro druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři. Dne 7. srpna 2019 bylo společné doporučení pozměněno.

(7)

V novém společném doporučení předloženém členskými státy se navrhuje pokračovat v řadě dodatečných technických opatření dohodnutých mezi Unií a Norskem v roce 2011 (6) a 2012 (7) a povolit používání selektivního zařízení SepNep. Cílem těchto opatření, která byla zavedena podle čl. 15 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013 nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 na období 2019–2021, je zvýšit selektivitu a snížit nežádoucí úlovky pocházející z jednotlivých druhů rybolovu nebo úlovky druhů, na něž se vztahuje povinnost vykládky.

(8)

Dne 14. srpna 2019 vstoupilo v platnost nové nařízení (EU) 2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření. V příloze V uvádí zvláštní ustanovení týkající se technických opatření zavedených na regionální úrovni pro Severní moře, která rovněž zahrnují pravidla o velikosti ok, souvisejících podmínkách a vedlejších úlovcích. Článek 15 uvedeného nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem změny, doplnění, zrušení nebo odchylky od technických opatření stanovených v přílohách nařízení (EU) 2019/1241, a to i při provádění povinnosti vykládky.

(9)

Nařízení (EU) 2019/1241 nestanoví přechodná opatření. Aby se zajistila slučitelnost tohoto nařízení v přenesené pravomoci a nařízení (EU) 2019/1241, je proto nezbytné uplatnit podmínky stanovené v nařízení (EU) 2019/1241 a současně zohlednit příslušné výjimečné okolnosti. Na základě informací poskytnutých členskými státy posoudil Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) informace poskytnuté regionální skupinou na podporu technických opatření zahrnutých ve společném doporučení kladně (8). Členské státy vypracovaly a předložily toto společné doporučení a výbor VTHVR jej posoudil před přijetím nového nařízení o technických opatřeních a před vstupem nařízení (EU) 2019/1241 v platnost, a proto na uvedené nařízení neodkazuje. Vzhledem k výjimečným okolnostem se však Komise domnívá, že na základě informací, které má v této fázi ve společném doporučení a posouzení výborem VTHVR k dispozici, podle všeho není žádný aspekt, který by naznačoval, že by další navrhovaná technická opatření nesplňovala požadavky stanovené pro technická opatření podle článku15 nařízení (EU) 2019/1241.

(10)

Za účelem zvýšení selektivity lovných zařízení a snížení nežádoucích úlovků ve Skagerraku je proto vhodné začlenit technická opatření předložená členskými státy. Tato opatření by měla platit pro období 2020–2021.

(11)

Jak je stanoveno v nařízení (EU) 2018/973, Severní moře zahrnuje divize ICES (9) 2a, 3a a podoblast 4.

(12)

Vědecké příspěvky byly získány od příslušných vědeckých subjektů a výbor VTHVR (10) je přezkoumal. Komise předložila příslušná opatření pro písemnou konzultaci skupiny odborníků složené z 28 členských států a Evropského parlamentu jako pozorovatele.

(13)

U některých populací, jako např. platýse evropského, výbor VTHVR zjistil, že míry přežití jednotlivých ryb možná nejsou tak vysoké, jako ty zjištěné u jiných druhů. Komise však zvážila relativní dopad této výjimky na celkovou populaci v porovnání s jednotlivými rybami a vyvážila to potřebou pokračovat v rybolovné činnosti s cílem zajistit shromažďování údajů, aby bylo možné řešit připomínky vznesené výborem VTHVR. V případech, kdy je relativní množství mrtvých výmětů poměrně nízké, se Komise domnívá, že dočasné povolení výjimky představuje pragmatický a obezřetný přístup k řízení rybolovu, neboť v opačném případě by to zabraňovalo shromažďování údajů, které jsou nutné pro řádné a informované řízení výmětů s ohledem na plné provádění povinnosti vykládky.

(14)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 začlenilo výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro odlovy jazyka obecného pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí v divizi ICES 4c na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysokou míru přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (11), že jsou postačující. Výbor VTHVR poukázal na to, že nebyly poskytnuty žádné nové informace o umístění reprodukční oblasti (12). Vzhledem k tomu, že v současné době nebyly zjištěny žádné reprodukční oblasti, může být výjimka do tohoto nařízení zahrnuta, ale členské státy by měly předložit příslušné informace, jakmile budou tyto oblasti zjištěny. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by se tato výjimka podle tohoto nařízení nadále uplatňovat.

(15)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 začlenilo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 1380/2013 pro odlovy humra severského pomocí vrší v divizích ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4 na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysokou míru přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (13), že jsou postačující. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, měla by se tato výjimka podle tohoto nařízení nadále uplatňovat.

(16)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro humra severského odloveného v podoblasti ICES 4 a divizích ICES 2a a 3a pomocí určitých lovných zařízení pod podmínkou, že se použije selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid). Tato výjimka byla udělena za podmínky, že členské státy předloží údaje o rybolovu západního pobřeží Severního moře. Výboru VTHVR nebyly o vysoké míře přežití předloženy žádné nové důkazy. Členské státy uvedly, že nebylo zapotřebí dalších údajů, neboť v roce 2018 výbor VTHVR uvedl, že vědecké podklady týkající se odhadů přežití na západním pobřeží Severního moře byly dostatečně obsáhlé (14). Výbor však upozorňuje (15) na otázky týkající se rybolovu humra severského a krevet rodu Pandalus na východním pobřeží, neboť tyto informace chybí a posouzení týkající se přežití humra severského v těchto lovištích nelze provést. Za těchto okolností může být výjimka uplatňována do 31. prosince 2020 a členské státy, které mají přímý zájem na řízení, by měly co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, předložit údaje o rybolovu na východním pobřeží Severního moře k posouzení VTHVR.

(17)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 obsahovalo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, v rybolovu vršemi a vězenci na základě vědeckých důkazů, jež prokázaly vysoké míry přežití výmětů. Tyto důkazy byly posouzeny v předchozích letech a výbor VTHVR dospěl k závěru (16), že dostupné údaje nasvědčují tomu, že úmrtnost vyřazených ryb je pravděpodobně nízká, skutečné odlovy v dotyčném rybolovu jsou však zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že odlovy nejsou významné, a s ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by se tato výjimka měla nadále podle tohoto nařízení uplatňovat.

(18)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 zahrnulo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu tenatovými sítěmi a třístěnnými tenatovými sítěmi v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysoké míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (17), že byly poskytnuty přiměřené informace prokazující značně vysokou mírou přežití. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(19)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 zahrnulo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského v rybolovu dánskými nevody v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysoké míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, jenž dospěl k závěru (18), že údaje studie o míře přežití jsou spolehlivé, ačkoli by mohly být použity další opatření za účelem zvýšení míry přežití, neboť pokles míry přežití je značný, je-li doba třídění platýse evropského delší než 30 minut. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(20)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 zahrnulo výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro odlov a vedlejší úlovky platýse evropského v rybolovu zaměřeném na platýsovité či okrouhlé ryby pomocí vlečných sítí v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 v zimních měsících. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysoké míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Důkazy byly předloženy výboru VTHVR, který dospěl k závěru (19), že míry přežití v podpůrné studii se snížily, pokud doba třídění byla v letních měsících delší než 60 minut, nízká míra přežití platýse evropského v létě proto odůvodňuje, že je výjimka omezena na zimní měsíce. Tato výjimka by tudíž měla být zahrnuta do tohoto nařízení.

(21)

V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 byla udělena výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro rejnokovité ulovené všemi druhy lovných zařízení v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4, přestože nebyly k dispozici podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny segmenty loďstva a pro kombinace lovných zařízení, oblastí a druhů. VTHVR sice považuje míry přežití s několika málo výjimkami za obecně solidní (20), ale další podrobnosti jsou nezbytné. Vzhledem k tomu, že je třeba pokračovat v rybolovné činnosti za účelem zajištění nezbytného shromažďování údajů, měla by být tato výjimka udělena, ale členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by do 1. května každého roku měly předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který výbor VTHVR každoročně posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(22)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy. Kromě toho jsou vědecké poznatky o přežití tohoto druhu podle všeho méně solidní. Vyloučit tento druh zcela z výjimky by bránilo rybolovu a soustavnému přesnému shromažďování údajů. Příslušné důkazy byly předloženy výboru VTHVR, který dospěl k závěru (21), že byly zahájeny dvě nové studie o pokusech týkajících se přežití rejnoka dvouskvrnného, avšak bude zapotřebí více sledování, aby bylo možné vydat konečné rozhodnutí o míře přežití za jeden nebo dva roky. Tato výjimka by proto měla být udělena na dva roky a měly by být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 1. května, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(23)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro úlovky platýse evropského pod úrovní minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které jsou odloveny pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku o velikosti ok 80 až 119 mm (BT2) v divizi ICES 2a a podoblasti ICES 4 na období 2020–2021:

pro platýse evropského odloveného pomocí lovných zařízení vybavených vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem (BRP) odloveného plavidly s výkonem motoru vyšším než 221 kW,

pro platýse evropského odloveného plavidly členských států, které provádí plán řádně dokumentovaného rybolovu,

pro platýsovité odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2) a plavidly s výkonem motoru nejvýše 221 kW nebo o celkové délce méně než 24 m, která jsou vyrobena pro lov ryb ve dvanáctimílové zóně, je-li průměrná doba vlečení kratší než 90 minut.

Výboru VTHVR byly předloženy důkazy, na jejichž základě dospěl k závěru (22), že v nových výzkumných projektech, které se mají realizovat v letech 2020–2021, nová pozorování umožní výboru VTHVR řádně posoudit přežití výmětů platýse evropského uloveného vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníku po boku lodi. Budoucí výzkumné plány v rámci uvedeného plánu jsou podrobné a ambiciózní při řešení nejasností týkajících se faktorů, které ovlivňují přežití výmětů platýse. Je však zapotřebí více poznatků o faktorech, které mohou vysvětlit zjištěnou variabilitu předchozích odhadů přežití. Výjimka by proto měla být udělena, avšak členským státům by měla být uložena povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem v oblasti řízení, by do 1. května každého roku měly předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných výborem VTHVR, který výbor VTHVR každoročně posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(24)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro pakambalu velkou odlovenou v podoblasti ICES 4 lovnými zařízeními TBB s oky kapsy o velikosti více než 80 mm v podoblasti ICES 4. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysoké míry přežití výmětů pakambaly velké při tomto způsobu rybolovu. Výboru VTHVR byly předloženy důkazy, na jejichž základě dospěl k závěru (23), že nebyly předloženy žádné nové důkazy o přežití a že dříve předložené studie vycházely z použití jiného druhu lovného zařízení, než jsou vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla, a proto nejsou reprezentativní. Členské státy se však zavázaly, že budou nadále pozorovat míru přežití výmětů pakambaly velké ulovené vlečnými sítěmi vlečenými za pomoci výložníku po boku lodi a že poskytnou podrobnější informace o přežití v novém projektu, který se má realizovat do roku 2021. Vzhledem k tomu, že je třeba pokračovat v rybolovné činnosti za účelem zajištění nezbytného shromažďování údajů, měla by být tato výjimka udělena, ale členské státy by měly mít povinnost předložit ve stanoveném časovém rámci příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Tato výjimka by měla být prozatímně používána do 31. prosince 2020.

(25)

Nové společné doporučení navrhuje výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí o velikosti ok nejméně 120 mm při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby lovené v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 pro letní měsíce. V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 byla stejná výjimka udělena pouze pro zimní měsíce (od 1. listopadu do 30. dubna). Nové společné doporučení navrhuje také nové výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití pro:

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí o velikosti ok nejméně 90–99 mm vybavených dílcem seltra při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie divize ICES 3a,

platýse evropského odloveného vlečnými sítěmi o velikosti ok nejméně 80–99 mm při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie podoblasti ICES 4.

(26)

Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysoké míry přežití výmětů platýse evropského při tomto způsobu rybolovu. Výbor VTHVR z pozorování zjistil (24), že metody pro odhady přežití se mezi jednotlivými studiemi liší, a uvedl, že menší exempláře platýse evropského odlovené běžněji menšími oky kapsy sítě mají nižší míru přežití. V případě schopnosti platýse evropského přežít v letních měsících by však úplná vědecká zpráva o celé oblasti umožnila reprezentativní posouzení. Komise se proto domnívá, že by tato výjimka měla být udělena pouze na jeden rok a že by měly být urychleně vypracovány nové studie a opatření pro zlepšení míry přežití a co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, poskytnuty výboru VTHVR k posouzení.

(27)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 obsahovalo výjimky de minimis pro:

jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4,

jazyka obecného odloveného pomocí určitých vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi vybavených vlámským dílcem v podoblasti ICES 4,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

kombinované odlovy jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou odlovenou pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 3a,

tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně v divizi ICES 4c,

platýse evropského odloveného pomocí určitých vlečných sítí pro lov při dně v podoblasti ICES 4,

všechny druhy, na něž se vztahují omezení odlovu, odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi v divizích ICES 4b a 4c.

(28)

Členské státy poskytly důkazy na podporu těchto výjimek de minimis. Výbor VTHVR (25) uvedené důkazy přezkoumal a dospěl k závěru (26), že dokumenty předložené členskými státy obsahovaly odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo že jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, je vhodné ve výjimkách de minimis pokračovat v souladu s procentními úrovněmi a nezbytnými úpravami navrženými v novém společném doporučení podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013.

(29)

Nové společné doporučení poskytlo další vědecké důkazy pro rozšíření výjimek de minimis pro:

kranase (rodu Trachurus) odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4,

tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2) v podoblasti ICES 4,

tresku bezvousou a tresku obecnou odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, SDN, SSC) v divizích ICES 4a a 4b.

(30)

Nové společné doporučení navrhlo výjimky de minimis pro:

mníka mořského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odloveného pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblasti ICES 4,

kombinované úlovky průmyslově využívaných druhů (šprot obecný, smaček rodu Ammodytes, treska Esmarkova a treska modravá) odlovené v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně a lov garnátů pomocí vlečných sítí s využitím selektivních zařízení v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4.

(31)

Členské státy poskytly vědecké důkazy na podporu uvedených stávajících a nových výjimek de minimis na základě obtížnosti zlepšení selektivity a nepřiměřených nákladů na zacházení s úlovky. Výbor VTHVR uvedené důkazy přezkoumal během svého plenárního zasedání ve dnech 1.–5. července 2019 (27).

(32)

Další důkazy poskytnuté členskými státy ohledně výjimek de minimis týkajících se kranase rodu Trachurus a makrely obecné odlovených plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně a vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi, byly přezkoumány výborem VTHVR, jenž dospěl k závěru, že musí být v případě většiny členských států poskytnuty další informace. Vzhledem k tomu, že je třeba pokračovat v rybolovné činnosti za účelem zajištění nezbytného shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace, by jednotlivé výjimky pro každý druh měly být omezeny na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést nezbytné práce ke shromáždění a zpracování potřebných údajů nebo dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(33)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně výjimky de minimis týkající se kombinovaného množství šprota obecného, smačka rodu Ammodytes, tresky Esmarkova a tresky modravé odloveného v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně plavidly, která používají vlečné sítě, byly přezkoumány výborem VTHVR, který dospěl k závěru, že neexistují kvantitativní důkazy na podporu tvrzení o malých výmětech a vyčerpání možností ke zlepšení selektivity. Výbor VTHVR uvedl, že dosažení dalších zlepšení v oblasti selektivity by bylo v případě těchto druhů rybolovu obtížné a že výjimky de minimis jsou k pokrytí zbývajících nežádoucích úlovků potřebné. Vzhledem k tomu, že je třeba pokračovat v rybolovné činnosti za účelem zajištění nezbytného shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace, by výjimka de minimis pro kombinované druhy měla být omezena na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(34)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně výjimky de minimis pro tresku bezvousou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovenou pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla přezkoumal výbor VTHVR, který dospěl k závěru, že důkazy o tom, že vykládka nežádoucích úlovků má související náklady, nestačí sama o sobě k prokázání, že tyto náklady jsou nepřiměřené. Výbor VTHVR uvedl, že zlepšení selektivity v příslušných druzích rybolovu by mělo být prioritou, neboť tím se sníží náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k tomu, že je třeba pokračovat v rybolovné činnosti za účelem zajištění nezbytného shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace, by výjimka de minimis měla být omezena na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Kromě toho se očekává, že členské státy budou podávat zprávy o zavádění dalších opatření v oblasti selektivity. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, všechny relevantní informace k posouzení výboru VTHVR. Tato výjimka by proto měla být prozatímně používána do 31. prosince 2020.

(35)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně výjimky de minimis pro tresku bezvousou a tresku obecnou pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odlovené pomocí vlečných sítí pro lov při dně přezkoumal výbor VTHVR, který dospěl k závěru, že není možné posoudit, zda jsou odhady nepřiměřených nákladů správné. Výbor VTHVR uvedl, že zlepšení selektivity v příslušných druzích rybolovu by mělo být prioritou, neboť se tím sníží náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k tomu, že je třeba pokračovat v rybolovné činnosti za účelem zajištění nezbytného shromažďování údajů s cílem poskytnout tyto informace, by výjimka de minimis měla být omezena na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Kromě toho se očekává, že členské státy budou podávat zprávy o zavádění dalších opatření v oblasti selektivity. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tato výjimka by proto měla být prozatímně používána do 31. prosince 2020.

(36)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně výjimky de minimis pro mníka mořského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů odloveného pomocí dlouhých lovných šňůr byl přezkoumán VTHVR, který dospěl k závěru, že dosažení dodatečného zlepšení selektivity by bylo pro tento druh rybolovu obtížné. Kromě toho výbor VTHVR uvedl, že vzhledem k tomu, že objem výjimek de minimis bude pravděpodobně malý, výjimka by neměla mít dopad na celkovou úmrtnost způsobenou rybolovem za předpokladu, že výměty budou zaznamenány. Jelikož je obtížné dosáhnout selektivity, výjimka pro tento druh rybolovu by měla být omezena na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečná hodnocení a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace pro posouzení výboru VTHVR. Tyto výjimky by proto měly být prozatímně používány do 31. prosince 2020.

(37)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkového přípustného odlovu, měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a částečných informací o loďstvu, zajistit poskytnutí přesných a ověřitelných údajů pro celé loďstvo, na které se vztahuje daná výjimka.

(38)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a nařízením (EU) 2018/973, zejména s článkem 11 tohoto nařízení, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(39)

Podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2018/973 je pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci ohledně povinnosti vykládky svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 5. srpna 2018. Dopad výjimek z povinnosti vykládky z důvodu vysoké míry přežití a výjimek de minimis je proto vhodné přezkoumat ve druhém roce uplatňování tohoto nařízení.

(40)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 by mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(41)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na plánování období rybolovu rybářských plavidel Unie a související hospodářské činnosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

Ve vodách Unie v Severním moři (divize ICES 2a, 3a a podoblast 4) se v období 2020–2021 povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije na rybolov při dně, na který se vztahují omezení odlovu v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

(1)

„dílcem seltra“ selektivní zařízení, které:

sestává z horního dílce s velikostí ok nejméně 270 mm (kosočtvercová oka) umístěného v části se čtyřmi dílci a připevněného k jednomu oku o velikosti 270 mm pomocí tří ok o velikosti 90 mm nebo z horního dílce s velikostí ok minimálně 140 mm (čtvercová oka),

je dlouhé nejméně 3 metry,

je umístěno nejvýše 4 metry od zatahovací šňůry a

dosahuje celé šířky horního dílce vlečné sítě (tj. od jednoho lemového švu ke druhému);

(2)

„selektivním zařízením s třídící mřížkou (netgrid)“ selektivní zařízení sestávající z části se čtyřmi panely vložené do vlečné sítě se dvěma dílci a s nakloněným panelem sítě s oky o velikosti nejméně 200 mm (kosočtvercová oka), přičemž toto selektivní zařízení vede k únikovému otvoru v horní části vlečné sítě;

(3)

„vlámským dílcem“ poslední sešikmený díl síťoviny vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, jehož:

zadní část je přímo připevněna ke kapse sítě,

horní a dolní část síťoviny tvoří oka o velikosti nejméně 120 mm měřené mezi uzly,

délka v nataženém stavu činí nejméně 3 m;

(4)

„bentickým výpustným dílcem“ dílec síťoviny s většími oky nebo čtvercovými oky zabudovaný do spodního dílce vlečné sítě, obvykle vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, s cílem vypouštět veškerý bentický materiál a odpady z mořského dna před přechodem do kapsy sítě;

(5)

„sítí SepNep“ vlečná síť s rozpěrnými deskami, která:

má velikost ok v rozmezí 80–99 + ≥ 100 mm,

je vybavena více kapsami o velikosti ok nejméně 80 až 120 mm, které jsou připevněny k jedinému nástavci, horní kapsa je tvořena oky o velikosti 120 mm a vybavena separačním dílcem s velikostí ok nejvýše 105 mm a

může být navíc vybavena nepovinnou třídicí mřížkou s roztečí nejméně 17 mm za předpokladu, že je konstruována tak, aby umožňovala únik malých humrů severských.

Článek 3

Výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie v Severním moři (divizích ICES 2a, 3a a podoblasti 4) na tyto odlovy humra severského (Nephrops norvegicus):

a)

odlovy pomocí vrší (FPO (28));

b)

odlovy pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) vybavených:

(1)

kapsou sítě větší než 80 mm nebo

(2)

kapsou sítě o velikosti ok nejméně 70 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm nebo

(3)

kapsou sítě o velikosti nejméně 35 mm vybavenou třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm.

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí kompletně, a to ihned a v oblasti, kde byl odloven.

3.   Výjimka uvedená v odst. písm. b) se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. b). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u jazyka obecného

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie divize ICES 4c do šesti námořních mil od pobřeží, ale mimo označené reprodukční oblasti na odlovy jazyka obecného (Solea solea) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů prováděné pomocí vlečných sítí s rozpěrnými deskami (OTB) s kapsou sítě o velikosti ok 80–99 mm.

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 platí pouze pro plavidla o maximální délce 10 metrů a s maximálním výkonem motoru 221 kW, která loví ve vodách s hloubkou 30 metrů nebo méně a s dobou zátahu v trvání nejvýše 1,5 hodiny.

3.   Při výmětu jazyka obecného odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro vedlejší úlovky všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie divize ICES 3a a podoblasti ICES 4 na odlovy všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu vršemi a vězenci (FPO, FYK).

2.   Při výmětu ryb ulovených v případech uvedených v odstavci 1 se ryby vypustí ihned a pod hladinu moře.

Článek 6

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro úlovky a vedlejší úlovky platýse evropského

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie divize ICES 3a a podoblasti 4 na:

a)

platýse evropského (Pleuronectes platessa) odloveného do sítí (GNS, GTR, GTN, GEN);

b)

platýse evropského odloveného dánskými nevody;

c)

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, PTB) o velikosti ok nejméně 120 mm při lovu zaměřeném na platýsovité či okrouhlé ryby.

2.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se vztahuje na:

a)

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí (OTB, PTB) o velikosti ok nejméně 90–99 mm vybavené dílcem seltra při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie divize ICES 3a;

b)

platýse evropského odloveného vlečnými sítěmi (OTB, PTB) o velikosti ok nejméně 80–99 mm při rybolovu zaměřeném na platýsovité nebo okrouhlé ryby ve vodách Unie podoblasti ICES 4.

3.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 se tento druh vypustí ihned.

4.   Výjimka uvedená v odst. 1 písm. c) se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. c). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

Článek 7

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4, a to na odlovy platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů pomocí vlečných sítí s oky o velikosti 80–119 mm vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2), je-li platýs odloven:

a)

lovnými zařízeními vybavenými vstupní záklopkou nebo bentickým výpustným dílcem (BRP) a plavidly s výkonem motoru vyšším než 221 kW nebo

b)

plavidly členských států, která provádí plán řádně dokumentovaného rybolovu.

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije také na platýsovité odlovené pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi (BT2) a plavidly s výkonem motoru nejvýše 221 kW nebo o celkové délce méně než 24 m, která jsou vyrobena pro lov ryb ve dvanáctimílové zóně, je-li průměrná doba vlečení kratší než 90 minut.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavcích 1 a 2. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

4.   Při výmětu platýse evropského odloveného v případech uvedených v odstavcích 1 a 2 se tento druh vypustí ihned.

Článek 8

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u pakambaly velké

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie podoblasti ICES 4 na odlovy pakambaly velké (Scophthalmus maximus) pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích plavidla s kapsou větší než 80 mm (OTB, PTB, BT2).

2.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

3.   Při výmětu pakambaly velké odlovené v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 9

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití uvedená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve vodách Unie Severního moře (divizí ICES 2a, 3a a podoblasti 4) na rejnokovité odlovené pomocí všech lovných zařízení.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

3.   Při výmětu rejnokovitých odlovených v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 10

Výjimky de minimis

Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 4 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

při rybolovu jazyka obecného ve vodách Unie v divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

množství jazyka obecného nedosahujícího či přesahujícího minimální referenční velikost pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu;

b)

při rybolovu jazyka obecného ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB) o velikosti ok 80–119 mm vybavené vlámským dílcem:

množství jazyka obecného nedosahujícího minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu;

c)

při rybolovu humra severského ve vodách Unie divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN) o velikosti ok 70 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 35 mm:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 4 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a krevety severní, tresky obecné, tresky tmavé a štikozubce obecného;

d)

při rybolovu krevety severní ve vodách Unie divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT) o velikosti ok 35 mm nebo větší, vybavenými třídicí mřížkou pro daný druh o rozteči mřížek nejvýše 19 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby:

kombinované množství jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, platýse evropského, tresky tmavé, sledě obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské a tresky modravé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 5 % celkového ročního odlovu humra severského, jazyka obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, tresky tmavé, platýse evropského, krevety severní, štikozubce obecného, tresky Esmarkovy, stříbrnice atlantské, sledě obecného a tresky modravé;

e)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně ve vodách Unie divize ICES 4c plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné (Gadus morhua) nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které letech 2020 a 2021 nepřesáhne 5 % celkových ročních úlovků tresky bezvousé a tresky obecné; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;

f)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně ve vodách Unie divizí ICES 4a a 4b plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody (OTB, OTT, SDN, SSC) o velikosti ok 70–99 mm (TR2):

kombinované množství tresky bezvousé a tresky obecné (Gadus morhua) nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které v roce 2020 nepřesáhne 6 % celkových ročních úlovků tresky bezvousé a tresky obecné; maximální množství tresky obecné, které lze jako výměty vyřadit, je omezeno na 2 % uvedených celkových ročních odlovů;

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020; Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

g)

při rybolovu ve vodách Unie divize ICES 3a plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN, PTB) o velikosti ok 90–119 m vybavené dílcem seltra nebo vlečné sítě pro lov při dně (OTB, OTT, TBN, PTB) o velikosti ok 120 mm a více:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů do maximální výše 2 % celkového ročního odlovu humra severského, tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky tmavé, jazyka obecného, platýse evropského a štikozubce obecného;

h)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi o velikosti ok 80–119 mm:

množství tresky bezvousé nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 2 % celkového ročního odlovu platýse velkého a jazyka obecného;

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020; Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

i)

při rybolovu humra severského ve vodách Unie podoblasti ICES 4 plavidly, která používají vlečné sítě pro lov při dně o velikosti ok 80–99 mm, vybavenými sítí SepNep:

množství platýse evropského pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tresky tmavé, platýse evropského, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé, tresky obecné, krevety severní, jazyka obecného a humra severského;

j)

při rybolovu garnáta obecného ve vodách Unie divizí ICES 4b a 4c plavidly, která používají vlečné sítě vlečené pomocí výložníku po boku lodi:

množství všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu, které nepřesáhne v roce 2020 7 % a v roce 2021 6 % celkového ročního odlovu všech druhů, na něž se vztahují omezení odlovu v těchto druzích rybolovu;

k)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v podoblasti ICES 4 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm (TR2, BT2):

množství kranase obecného (Trachurus spp.), které nepřesáhne v roce 2020 7 % a v roce 2021 6 % celkového ročního odlovu kranase odloveného v tomto druhu rybolovu;

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020; Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve a nejpozději do 1. května 2020 doplňující vědecké informace podporující uvedenou výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

l)

v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně v podoblasti ICES 4 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBB) o velikosti ok mezi 80 a 99 mm:

množství makrely obecné (Scomber scombrus), které nepřesáhne v roce 2020 7 % a v roce 2021 6 % celkového ročního odlovu makrely obecné v tomto druhu rybolovu;

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020; Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

m)

při smíšeném rybolovu druhů žijících při dně pomocí vlečných sítí (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) o velikosti ok nad 80 mm v divizi ICES 3a a podoblasti ICES 4 a při rybolovu krevety severní prováděné za použití zařízení s třídící mřížkou o maximální rozteči mřížek 19 mm nebo rovnocenného selektivního zařízení a zařízení pro zadržování ryb s velikostí ok nad 35 mm v divizi ICES 3a a 32 mm v divizi ICES 4:

kombinované množství šprota obecného, smačkovitých, tresky Esmarkovy a tresky modravé, jež nepřekročí 1 % celkového ročního odlovu v rámci smíšeného rybolovu druhů žijících při dně a v odvětví rybolovu krevety severní;

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020; Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020;

n)

při lovu štikozubce obecného při dně plavidly používajícími dlouhé lovné šňůry (LLS) v podoblasti ICES 4:

množství mníka mořského (Molva molva) pod minimální referenční velikostí pro zachování zdrojů, které nepřesáhne 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu v tomto druhu rybolovu při dně;

výjimka de minimis stanovená v tomto bodě se prozatímně uplatňuje do 31. prosince 2020; Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. VTHVR posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července 2020.

Článek 11

Zvláštní technická opatření ve Skagerraku

1.   V oblasti Skagerrak je zakázáno mít na palubě nebo používat jakýkoliv druh vlečné sítě, dánského nevodu, vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi nebo podobné vlečné sítě o velikosti ok menší než 120 mm.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 lze používat následující vlečné sítě:

a)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 90 mm za předpokladu, že jsou vybaveny dílcem seltra nebo třídicí mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm;

b)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti ok alespoň 70 mm za předpokladu, že jsou vybaveny třídicí mřížkou o rozteči mřížek nejvýše 35 mm;

c)

vlečné sítě o minimální velikosti ok menší než 70 milimetrů při lovu pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů, pokud více než 80 % úlovku tvoří jeden nebo více pelagických nebo průmyslově zpracovávaných druhů;

d)

vlečné sítě s kapsou sítě o velikosti alespoň 35 mm při lovu krevety severní za předpokladu, že jsou vybaveny třídicí mřížkou o maximální rozteči mřížek 19 mm.

3.   Ryby lze na palubě uchovávat při rybolovu krevety severní podle odst. 2 písm. d), pokud existují odpovídající rybolovná práva upravující vedlejší úlovky a prostředek pro uchování je:

a)

tvořen horním dílcem se čtvercovými oky o velikosti ok minimálně 120 mm;

b)

nejméně 3 metry dlouhý a

c)

široký alespoň jako třídicí mřížka.

Článek 12

Sítě SepNep

Používání sítí SepNep se povoluje.

Článek 13

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 se zrušuje.

Článek 14

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 1).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2035 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři (Úř. věst. L 327, 21.12.2018, s. 17).

(6)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Norsko a Evropská unie projednávaly regulaci rybolovu v oblastech Skagerrak a Kattegat pro rok 2012.

(7)  Schválený zápis konzultací o rybolovu, během nichž Evropská unie a Norsko projednávaly opatření pro provedení zákazu výmětů a kontrolní opatření v oblasti Skagerrak (4. červenec 2012).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(9)  Mezinárodní rada pro průzkum moří.

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(24)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(25)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(28)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení jsou uvedeny v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, jsou kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení uvedeny v klasifikaci lovných zařízení stanovené organizací FAO.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU