(EU) 2019/2237Nařízení Komise v Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2237 ze dne 1. října 2019, kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

Publikováno: Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 26-33 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 1. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2015 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2237

ze dne 1. října 2019,

kterým se na období 2020–2021 stanoví podrobnosti povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (2), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z veškerého rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Článek 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 stanoví přijetí víceletých plánů, které obsahují opatření pro zachování zdrojů pro rybolov určitých populací v příslušné zeměpisné oblasti.

(3)

Tyto víceleté plány uvádějí podrobnosti ohledně provádění povinnosti vykládky a mohou zmocnit Komisi, aby dotyčné podrobnosti dále upřesnila na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(4)

Dne 19. března 2019 přijaly Evropský parlament a Rada nařízení (EU) 2019/472, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a pro rybolov využívající tyto populace. Článek 13 uvedeného nařízení svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobných údajů o povinnosti vykládky pro všechny populace druhů v západních vodách, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 5 písm. a) až e) uvedeného nařízení (EU) č. 1380/2013, na základě společných doporučení vypracovaných členskými státy.

(5)

Na řízení rybolovu v jihozápadních vodách mají přímý zájem Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko. Nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 (3) zavedla Komise plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách, které bylo na základě společného doporučení předloženého Belgií, Španělskem, Francií, Nizozemskem a Portugalskem v roce 2018 zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 (4).

(6)

Dne 31. května 2019 předložily Belgie, Španělsko, Francie, Nizozemsko a Portugalsko Komisi po konzultaci s poradním sborem pro jihozápadní vody a poradním sborem pro pelagický rybolov nové společné doporučení, které bylo změněno dne 9. srpna 2019. Příslušné vědecké subjekty poskytly vědecké posudky, jež byly přezkoumány Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) (5). Komise předložila dotčená opatření k písemné konzultaci skupině odborníků složené z 28 členských států a Evropského parlamentu jako pozorovatele.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 obsahovalo výjimku z povinnosti vykládky humra severského odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně v podoblastech Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) 8 a 9 a růžichy šedé odlovené tradičním vybavením „voracera“ v divizi ICES 9a, jelikož stávající vědecké důkazy naznačovaly při zohlednění vlastností zařízení pro lov uvedeného druhu, rybolovných postupů a ekosystému možnou vysokou míru přežití. Ve svém hodnocení (6) dospěl výbor VTHVR k závěru, že nejnovější poznatky a studie dokončené v letech 2016–2018 ukazují míru přežití humra severského nevybočující z rozmezí míry přežití pozorované během předchozích posouzení. Členské státy předložily důkazy o míře přežití výmětů růžichy šedé výboru VTHVR, který dospěl k závěru (7), že výjimka je opodstatněná. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by proto uvedené výjimky odůvodněné vysokou mírou přežití měly být v plánu výmětů druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na roky 2020–2021 zachovány.

(8)

V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 byla udělena výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití pro rejnokovité odlovené pomocí jakýchkoli lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9, dokud nebudou předloženy podrobné vědecké důkazy o mírách přežití pro všechny segmenty loďstva a kombinace lovných zařízení, oblastí a druhů. Výbor VTHVR se domnívá, že členské státy shromáždily informace o životaschopnosti, které poskytují určité informace o schopnosti přežití (8), ale že jsou zapotřebí další podrobnosti. Za účelem shromáždění příslušných údajů je třeba pokračovat v rybolovu. Výjimku proto lze udělit, ale členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení v oblasti rybolovu, by měly do 1. května každého roku, předložit: a) plán vypracovaný za účelem zvýšení míry přežití a doplnění nedostatků v údajích zjištěných VTHVR, který VTHVR každoročně posoudí, a b) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách či úpravách provedených v programech pro míry přežití.

(9)

Při posuzování měr přežití rejnokovitých bylo zjištěno, že rejnoci dvouskvrnní (Leucoraja naevus) mají značně nižší míru přežití než jiné druhy. Kromě toho vědecké poznatky o přežití tohoto druhu jsou podle všeho méně solidní. Členské státy poskytly důkazy o životaschopnosti a míře přežití při přímém výmětu rejnoka dvouskvrnného. Výbor VTHVR tyto důkazy přezkoumal a dospěl k závěru (9), že údaje sice poukazují na proměnlivou životaschopnost rejnoka dvouskvrnného, avšak nejsou reprezentativní z hlediska podmínek komerčního rybolovu a nevylučují, že se míra přežití rejnoka dvouskvrnného blíží nule. Uvedená výjimka by proto měla být v případě rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 udělena pouze na dva roky a v případě rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí v podoblasti ICES 8 na jeden rok. Bezodkladně by se měly vypracovat výsledky probíhajících studií a opatření na zlepšení míry přežití a předložit výboru VTHVR k posouzení co nejdříve, nejpozději však do 1. května 2020 v případě rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí v podoblasti ICES 8 a nejpozději do 1. května každého roku v případě rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9.

(10)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 obsahovalo výjimky de minimis z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro jazyka obecného odloveného pomocí vlečných sítí vlečených pomocí výložníku po boku lodi a vlečných sítí pro lov při dně v divizích ICES 8a a 8b a pro jazyka obecného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí a tenatových sítí v divizích ICES 8a a 8b. Důkazy poskytnuté členskými státy pro uvedené výjimky přezkoumal VTHVR (10). Výbor VTHVR dospěl k závěru, že společné doporučení obsahuje argumenty prokazující obtížnost zvýšení selektivity a nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. S ohledem na to, že se okolnosti nezměnily, by tedy výjimky de minimis měly být v plánu výmětů druhů žijících při dně v jihozápadních vodách na období 2020–2021 zachovány.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 přechodně obsahovalo výjimku de minimis z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro štikozubce obecného odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9. Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně této výjimky v novém společném doporučení přezkoumal výbor VTHVR, který dospěl k závěru (11), že na základě testů selektivity nejsou v této fázi k dispozici selektivnější zařízení. VTHVR uvedl, že dostupné informace svědčí o výrazném zvýšení nákladů na manipulaci s nežádoucími úlovky. Členské státy právě provádějí další studii týkající se nepřiměřených nákladů, a to i pokud jde o úlovky štikozubce obecného. Za účelem shromáždění příslušných údajů je třeba pokračovat v rybolovu. Výjimku proto lze udělit, ale členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečné testy a poskytnout každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, informace k posouzení výboru VTHVR.

(12)

Nové společné doporučení navrhuje rozšířit výjimku odůvodněnou vysokou mírou přežití pro růžichu šedou ulovenou pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 8 a divizi ICES 9a vedle stávající výjimky pro tento druh v podoblasti ICES 10. Členské státy poskytly vědecké důkazy, aby prokázaly vysokou míru přežití růžichy šedé při tomto druhu rybolovu v podoblasti ICES 8 a divizi ICES 9a. Dodatečné důkazy o míře přežití v podoblasti ICES 8 a divizi ICES 9a byly předloženy výboru VTHVR, který dospěl k závěru (12), že v použité metodě existují omezení, zejména pokud jde o krátké období sledování, které pravděpodobně povede k nadhodnocení míry přežití. K vytvoření spolehlivých odhadů přežití jsou zapotřebí další studie. Výjimku proto lze udělit, ale členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení v oblasti rybolovu, by měly do 1. května každého roku, předložit: a) výroční zprávy o pokroku a veškerých změnách nebo úpravách provedených v programech pro míry přežití, které má VTHVR každoročně posoudit.

(13)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 obsahovalo výjimku de minimis pro pilonoše rodu Beryx odlovené pomocí háčků a šňůr v podoblasti ICES 10. Výbor VTHVR důkazy předložené členskými státy přezkoumal a dospěl k závěru (13), že poskytnuté informace obsahují odůvodněné argumenty prokazující, že dalších zlepšení selektivity je obtížné dosáhnout nebo jsou spojena s nepřiměřenými náklady na manipulaci s nežádoucími úlovky. Vzhledem k tomu, že se okolnosti nezměnily, je proto vhodné zahrnout uvedené výjimky de minimis do nového plánu výmětů na roky 2020–2021.

(14)

Nové společné doporučení obsahuje výjimky de minimis pro:

kranase rodu Trachurus odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

kranase rodu Trachurus odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 a v oblastech Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku (CECAF) 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

makrelu obecnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

makrelu obecnou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

pakambalu průsvitnou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

pakambalu průsvitnou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

platýse evropského odloveného pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

platýse evropského odloveného pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasovité odlovené pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

ďasovité odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku bezvousou odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblasti ICES 8,

tresku bezvousou odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblasti ICES 8,

tresku sajdu odlovenou pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9,

tresku sajdu odlovenou pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9.

(15)

Důkazy poskytnuté členskými státy ohledně nových výjimek de minimis pro kranase rodu Trachurus a makrelu obecnou odlovené pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9 byly přezkoumány výborem VTHVR, který dospěl k závěru (14), že příslušné testy neprokázaly, že by vedlejší úlovky mohly být sníženy. Výbor VTHVR uvedl, že členské státy plánují na podpoře výjimek na základě nepřiměřených nákladů na manipulaci nadále pracovat. Jelikož je obtížné dosáhnout selektivity, výjimka pro tento druh rybolovu může být udělena na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečné testy a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace k posouzení výborem VTHVR. Uvedené výjimky by se proto měly prozatímně uplatňovat do 31. prosince 2020.

(16)

Důkazy, které členské státy poskytly o nových výjimkách de minimis pro pakambalu průsvitnou, platýse evropského, ďasovité, tresku bezvousou a tresku sajdu odlovené pomocí vlečných sítí a nevodů v podoblastech ICES 8 a 9, přezkoumal výbor VTHVR, který dospěl k závěru (15), že doplnění španělské studie o nepřiměřené náklady na manipulaci může poskytnout další důkazy na podporu výjimky pro ďasovité a pakambalu průsvitnou. VTHVR uvedl, že členské státy by se měly zavázat k další práci na odůvodňování výjimek pro tresku bezvousou a tresku sajdu. Jelikož je obtížné dosáhnout selektivity, výjimky lze udělit na jeden rok, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečné testy a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace k posouzení výboru VTHVR. Uvedené výjimky by se proto měly prozatímně uplatňovat do 31. prosince 2020.

(17)

Důkazy, které členské státy poskytly o nových výjimkách de minimis pro kranase rodu Trachurus a makrelu obecnou odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2 a 34.2.0, přezkoumal výbor VTHVR, který dospěl k závěru (16), že informace o obtížích při zlepšování selektivity jsou vzhledem k povaze rybolovu věrohodné. VTHVR uvedl, že studie o nepřiměřených nákladech při rybolovu tenatovými sítěmi ve Španělsku právě probíhá a že posouzení této studie by mělo proběhnout až po jejím ukončení. Jelikož je obtížné dosáhnout selektivity, výjimky pro tento druh rybolovu lze udělit na jeden rok a členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečné testy a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace k posouzení výboru VTHVR. Uvedené výjimky by se proto měly prozatímně uplatňovat do 31. prosince 2020.

(18)

Důkazy, které členské státy poskytly o nových výjimkách de minimis pro pakambalu průsvitnou, platýse evropského, ďasovité, tresku bezvousou a tresku sajdu odlovené pomocí tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9, přezkoumal výbor VTHVR, který dospěl k závěru (17), že potenciální rozsah případných tržních ztrát vyplývajících ze zvýšení selektivity u těchto druhů rybolovu nebyl kvantifikován a není jasné, jak by se tento potenciální rozsah lišil v konkrétních druzích rybolovu prováděného pomocí tenatových sítí. VTHVR uvedl, že členské státy by měly pro každý dotčený rybolov pomocí tenatových sítí poskytnout konkrétní informace. Jelikož je obtížné dosáhnout selektivity, uvedené výjimky lze udělit na jeden rok, avšak členské státy by měly mít povinnost předložit příslušné údaje, které výboru VTHVR umožní plně posoudit odůvodnění a Komisi provést přezkum. Dotčené členské státy by měly provést dodatečné testy a poskytnout co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, informace k posouzení výborem VTHVR. Uvedené výjimky by se proto měly prozatímně uplatňovat do 31. prosince 2020.

(19)

Aby se zajistily spolehlivé odhady výše výmětů za účelem stanovení celkových přípustných odlovů (TAC), měly by členské státy v případech, kdy je výjimka de minimis založena na extrapolaci situací, pro něž není dostatek údajů, a na částečných informacích o loďstvu, poskytnout přesné a ověřitelné údaje pro celé loďstvo, na které se vztahuje daná výjimka.

(20)

Opatření navržená novým společným doporučením jsou v souladu s čl. 15 odst. 4, čl. 15 odst. 5 písm. c) a čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013, a mohou být tudíž zahrnuta do tohoto nařízení.

(21)

Podle článku 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 Komise zvážila posouzení výboru VTHVR i potřebu, aby členské státy zajistily plné provádění povinnosti vykládky. V některých případech je za účelem řešení připomínek, které předložil výbor VTHVR, nezbytné pokračovat v rybolovných činnostech a shromažďování údajů. V uvedených případech je vhodné řídit se pragmatickým a obezřetným přístupem k řízení rybolovu tím, že se výjimky udělí dočasně. Kdyby se tyto výjimky neudělily, zabránilo by se shromažďování údajů, které jsou zásadní pro řádné a informované řízení výmětů v zájmu provádění povinnosti vykládky v plném rozsahu.

(22)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(23)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení mají přímý dopad na související ekonomické činnosti a plánování rybolovného období pro rybářská plavidla Unie, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě po svém vyhlášení. Mělo by se použít ode dne 1. ledna 2020,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

V podoblastech ICES 8, 9, 10 a v oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 se povinnost vykládky stanovená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 použije v období 2020–2021 na druhy žijící při dně v souladu s tímto nařízením.

Článek 2

Definice

Pojmem „voracera“ se rozumí místně navržená a vytvořená mechanizovaná šňůra s háčky používaná loďstvem pro drobný rybolov růžichy šedé v jižním Španělsku v divizi ICES 9a.

Článek 3

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u humra severského

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na humra severského (Nephrops norvegicus) odloveného v podoblastech ICES 8 a 9 pomocí vlečných sítí pro lov při dně (kódy lovných zařízení (18): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT a TX).

2.   Při výmětu humra severského odloveného v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned a v oblasti, kde byl odloven.

Článek 4

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u rejnokovitých

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije na rejnokovité (Rajiformes) odlovené pomocí všech lovných zařízení v podoblastech ICES 8 a 9.

2.   Při výmětu rejnokovitých v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh ihned vypustí.

3.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí tyto vědecké informace do 31. července každého roku.

4.   Výjimka uvedená v odstavci 1 se použije na rejnoka dvouskvrnného:

odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí v podoblastech ICES 8 a 9 do 31. prosince 2021. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí třístěnných tenatových sítí. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí tyto vědecké informace do 31. července každého roku,

odloveného pomocí vlečných sítí v podoblasti ICES 8 do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku pro rejnoka dvouskvrnného odloveného pomocí vlečných sítí pro lov při dně. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí uvedené vědecké informace do 31. července 2020.

Článek 5

Výjimka odůvodněná vysokou mírou přežití u růžichy šedé

1.   Výjimka z povinnosti vykládky pro druhy, pro které vědecké důkazy prokazují vysoké míry přežití, stanovená v čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013, se použije na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo) odlovenou tradičním vybavením voracera používaným v divizi ICES 9a a na růžichu šedou (Pagellus bogaraveo)odlovenou pomocí háčků a šňůr (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblastech ICES 8 a 10 a v divizi ICES 9a.

2.   Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května, doplňující vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odstavci 1 pro růžichu šedou odlovenou pomocí háčků a šňůr v podoblastech ICES 8 a 10 a v divizi ICES 9a. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí poskytnuté vědecké informace do 31. července každého roku.

3.   Při výmětu růžichy šedé odlovené v případech uvedených v odstavci 1 se tento druh vypustí ihned.

Článek 6

Výjimky de minimis

1.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty vyřadit následující množství podle čl. 15 odst. 5 písm. c) uvedeného nařízení:

a)

u štikozubce obecného (Merluccius merluccius) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě a nevody (kódy lovných zařízení: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží každoročně co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující tuto výjimku. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí tyto vědecké informace do 31. července každého roku,

b)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi a vlečné sítě pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT a TX) v divizích ICES 8a a 8b;

c)

u jazyka obecného (Solea solea) do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN) v divizích ICES 8a a 8b;

d)

u pilonošů rodu Beryx (Beryx spp.) do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají háčky a šňůry (kódy lovných zařízení: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10;

e)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.)v roce 2020 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

f)

u kranase rodu Trachurus (Trachurus spp.) v roce 2020 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8, 9 a 10 a oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

g)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2020 do maximální výše 7 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

h)

u makrely obecné (Scomber scombrus) v roce 2020 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9 a oblastech CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0;

i)

u pakambaly průsvitné (Lepidorhombus spp.) v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

j)

u pakambaly průsvitné (Lepidorhombus spp.) v roce 2020 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

k)

u platýse evropského (Pleuronectes platessa) v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

l)

u platýse evropského (Pleuronectes platessa) v roce 2020 do maximální výše 3 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

m)

u ďasovitých (Lophiidae) v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

n)

u ďasovitých (Lophiidae) v roce 2020 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9;

o)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblasti ICES 8;

p)

u tresky bezvousé (Merlangius merlangus) v roce 2020 do maximální výše 4 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblasti ICES 8;

q)

u tresky sajdy (Pollachius pollachius) v roce 2020 do maximální výše 5 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi, vlečné sítě pro lov při dně a nevody (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastech ICES 8 a 9;

r)

u tresky sajdy (Pollachius pollachius) v roce 2020 do maximální výše 2 % celkového ročního odlovu daného druhu plavidly, která používají tenatové sítě (kódy lovných zařízení: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastech ICES 8 a 9.

2.   Výjimky de minimis stanovené v odst. 1 písm. e) až r) se uplatňují prozatímně do 31. prosince 2020. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu, předloží co nejdříve, nejpozději do 1. května 2020, doplňující vědecké informace podporující uvedené výjimky. Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství posoudí uvedené vědecké informace do 31. července 2020.

Článek 7

Zrušení

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 se zrušuje.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020 do dne 31. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/2374 ze dne 12. října 2016, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 352, 23.12.2016, s. 33).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2033 ze dne 18. října 2018, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v jihozápadních vodách (Úř. věst. L 327, 21.12.2019, s. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

(11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

(18)  Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky. Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v této tabulce na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU