(EU) 2019/2236Nařízení Rady (EU) 2019/2236 ze dne 16. prosince 2019, kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři

Publikováno: Úř. věst. L 336, 30.12.2019, s. 14-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/2236

ze dne 16. prosince 2019,

kterým se na rok 2020 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 43 odst. 3 Smlouvy se stanoví, že Rada přijme na návrh Komise opatření týkající se stanovení a přidělení rybolovných práv.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (1) požaduje, aby opatření pro zachování zdrojů byla přijímána s přihlédnutím k dostupným vědeckým, technickým a hospodářským doporučením, včetně případných zpráv vypracovaných Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství.

(3)

Rada je povinna přijmout opatření ke stanovení a přidělení rybolovných práv, a tam, kde je to vhodné, včetně některých podmínek, jež jsou s nimi funkčně spojeny. Podle čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 se rybolovná práva stanovují v souladu s cíli společné rybářské politiky stanovenými v čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení. V čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že rybolovná práva budou přidělena členským státům tak, aby každému členskému státu zajistila relativní stabilitu rybolovu pro každou populaci ryb nebo druh rybolovu.

(4)

V čl. 16 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013 se stanoví, že pro populace, na něž se vztahují zvláštní víceleté plány, by se měla rybolovná práva stanovit v souladu s pravidly stanovenými v těchto plánech.

(5)

Víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři byl stanoven nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 (2) a vstoupil v platnost dne 16. července 2019. V souladu s čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení by rybolovná práva pro populace uvedené v článku 1 téhož nařízení měla být stanovena tak, aby se postupným, přírůstkovým způsobem pokud možno do roku 2020, a nejpozději do 1. ledna 2025, dosáhlo míry úmrtnosti způsobené rybolovem při maximálním udržitelném výnosu. Rybolovná práva by měla být vyjádřena jako maximální přípustná intenzita rybolovu a stanovena v souladu s režimem intenzity rybolovu vyplývajícím z článku 7 uvedeného nařízení. Pro rok 2020 by proto maximální přípustná intenzita rybolovu měla být snížena o 10 % oproti základní hodnotě vypočítané v souladu s čl. 7 odst. 4 uvedeného nařízení.

(6)

Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“) přijala na svém 42. výročním zasedání v roce 2018 doporučení GFCM/42/2018/1 o víceletém plánu řízení rybolovu úhoře říčního ve Středozemním moři, který stanovuje opatření pro řízení rybolovu úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve Středozemním moři (zeměpisné podoblasti 1 až 27). Uvedená opatření rovněž zahrnují každoroční období zákazu rybolovu v délce tří po sobě následujících měsíců, jež musí každý členský stát stanovit v souladu s cíli pro zachování zdrojů podle nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 (3), plánem či plány řízení pro úhoře a časovými migračními vzorci úhoře v dotčeném členském státě. Zákaz rybolovu se v souladu s uvedeným doporučením vztahuje na všechny mořské vody Středozemního moře a na brakické vody, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody. Uvedené opatření by mělo být provedeno v právu Unie.

(7)

GFCM na svém 42. výročním zasedání v roce 2018 přijala rovněž doporučení GFCM/42/2018/8 o dalších mimořádných opatřeních v období 2019 až 2021 pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři, které stanovuje omezení odlovu a intenzity rybolovu pro populace malých pelagických druhů pro roky 2019, 2020 a 2021 v zeměpisných podoblastech GFCM 17 a 18 (Jaderské moře). Tato opatření by měla být provedena v právu Unie. Maximální omezení odlovu se stanoví výlučně na jeden rok a nedotýká se dalších opatření, která mohou být přijata v budoucnosti, ani případných rozpisů rozdělení mezi členské státy.

(8)

Na svém 43. výročním zasedání v roce 2019 přijala GFCM doporučení GFCM/43/2019/5 o víceletém plánu řízení pro udržitelný rybolov druhů žijících při dně v Jaderském moři (zeměpisné podoblasti 17 a 18), který zavádí režim intenzity rybolovu pro některé populace žijící při dně. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(9)

S ohledem na zvláštní rysy slovinského loďstva a jeho okrajový dopad na populace malých pelagických druhů a populace žijící při dně je žádoucí zachovat stávající způsob rybolovu a zajistit přístup slovinského loďstva k minimálnímu množství malých pelagických druhů a minimální intenzitu rybolovu pro populace žijící při dně.

(10)

Na svém 43. výročním zasedání v roce 2019 přijala GFCM doporučení GFCM/43/2019/3, kterým se mění doporučení GFCM/41/2017/4 o víceletém plánu řízení rybolovu pakambaly velké v Černém moři (zeměpisná podoblast GFCM 29). Uvedené doporučení zavádí aktualizovaný celkový přípustný odlov (TAC) pro daný region a režim přidělování kvót pro pakambalu velkou a další opatření pro zachování této populace, zejména dvouměsíční období zákazu rybolovu a omezení rybolovu na 180 dní v roce. Tato opatření by měla být provedena v právu Unie.

(11)

Aby se zajistila udržitelnost populace šprota obecného v Černém moři, je podle vědeckých doporučení poskytnutých GFCM nezbytné zachovat úmrtnost způsobenou rybolovem na současné úrovni. Je proto vhodné stanovovat nadále pro tuto populaci autonomní kvóty.

(12)

Rybolovná práva by měla být stanovena na základě dostupných vědeckých doporučení a s ohledem na biologické a sociálně-ekonomické aspekty, přičemž by měla všem odvětvím rybolovu zajistit spravedlivé zacházení; zároveň by se měla vzít v úvahu stanoviska vyjádřená během konzultací se zúčastněnými stranami.

(13)

Nařízení Rady (ES) č. 847/96 (4) zavedlo dodatečné podmínky pro meziroční řízení TAC, včetně ustanovení o flexibilitě podle článku 3 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje preventivní TAC, a podle článku 4 uvedeného nařízení pro populace, na něž se vztahuje analytický TAC. Podle článku 2 uvedeného nařízení Rada při stanovení TAC rozhodne, na jaké populace se nemají vztahovat články 3 nebo 4 uvedeného nařízení, zejména na základě biologického stavu těchto populací. Poměrně nedávno byl ustanovením čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013 u všech populací, na něž se vztahuje povinnost vykládky, zaveden mechanismus meziroční flexibility. Ve snaze zabránit nadměrně vysoké flexibilitě, jež by ohrozila zásadu racionálního a odpovědného využívání mořských biologických zdrojů, bránila dosažení cílů společné rybářské politiky a zhoršila biologický stav populací, by mělo být stanoveno, že se články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 použijí na analytický TAC pouze tehdy, pokud není využita meziroční flexibilita stanovená v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(14)

Na využívání rybolovných práv stanovených v tomto nařízení, která jsou k dispozici rybářským plavidlům Unie, se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (5), a zejména články 33 a 34 uvedeného nařízení, které se týkají zaznamenávání úlovků a intenzity rybolovu a oznamování údajů o vyčerpání rybolovných práv. Je proto nezbytné určit kódy, které členské státy použijí, když zasílají Komisi údaje týkající se vykládky populace podle tohoto nařízení.

(15)

Aby se předešlo přerušení rybolovných činností a zajistila se obživa unijních rybářů, mělo by se toto nařízení použít od 1. ledna 2020. Z důvodu naléhavosti by mělo toto nařízení vstoupit v platnost ihned po vyhlášení.

(16)

Při využívání rybolovných práv by mělo být plně dodržováno právo Unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví na rok 2020 rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, jež se použijí ve Středozemním moři a v Černém moři.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie lovící tyto populace ryb:

a)

úhoř říční (Anguilla anguilla) ve Středozemním moři, jak je definováno v čl. 4 písm. b);

b)

garnela anténová (Aristeus antennatus), garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris), kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea (Aristaeomorpha foliacea), štikozubec obecný (Merluccius merluccius), humr severský (Nephrops norvegicus) a parmice pruhovaná (Mullus barbatus) v západním Středozemním moři, jak je definováno v čl. 4 písm. c);

c)

sardel obecná (Engraulis encrasicolus) a sardinka obecná (Sardina pilchardus) v Jaderském moři, jak je definováno v čl. 4 písm. d);

d)

štikozubec obecný (Merluccius merluccius), humr severský (Nephrops norvegicus), jazyk obecný (Solea solea), garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris) a parmice pruhovaná (Mullus barbatus) v Jaderském moři, jak je definováno v čl. 4 písm. d);

e)

šprot obecný (Sprattus sprattus) a pakambala velká (Psetta maxima) v Černém moři, jak je definováno v čl. 4 písm. e).

2.   Toto nařízení se vztahuje rovněž na rekreační rybolov, pokud se na něj v příslušných ustanoveních výslovně odkazuje.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a)

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

b)

„rekreačním rybolovem“ neobchodní rybolovné činnosti využívající mořské živé vodní zdroje pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

c)

„celkovým přípustným odlovem (TAC)“:

i)

v rybolovu, na nějž se podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013 vztahuje výjimka z povinnosti vykládky, množství ryb, které lze každoročně z každé populace vyložit;

ii)

ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze z každé populace odlovit během období jednoho roku;

d)

„kvótou“ podíl TAC přidělený Unii nebo členskému státu;

e)

„autonomní kvótou Unie“ omezení úlovků samostatně přidělené rybářským plavidlům Unie, když neexistuje žádný dohodnutý TAC;

f)

„analytickou kvótou“ autonomní kvóta Unie, pro niž je k dispozici analytické posouzení;

g)

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumějí:

a)

„zeměpisnými podoblastmi GFCM“ oblasti vymezené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 (6);

b)

„Středozemním mořem“ vody v zeměpisných podoblastech GFCM 1 až 27, jak jsou vymezeny v příloze I nařízení (EU) č. 1343/2011;

c)

„západním Středozemním mořem“ vody v zeměpisných podoblastech GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, jak jsou vymezeny v příloze I nařízení (EU) č. 1343/2011;

d)

„Jaderským mořem“ vody v zeměpisných podoblastech GFCM 17 a 18, jak jsou vymezeny v příloze I nařízení (EU) č. 1343/2011;

e)

„Černým mořem“ vody v zeměpisné podoblasti GFCM 29, jak jsou vymezeny v příloze I nařízení (EU) č. 1343/2011.

HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA

KAPITOLA I

Středozemní moře

Článek 5

Úhoř říční

1.   Tento článek se vztahuje na všechny činnosti rybářských plavidel Unie a další rybolovné činnosti Unie v souvislosti s úhořem říčním (Anguilla anguilla), totiž na jeho cílený, vedlejší a rekreační rybolov.

2.   Tento článek se použije na Středozemní moře a brakické vody, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody.

3.   Rybářským plavidlům Unie se zakazuje rybolov úhoře říčního ve vodách Unie a v mezinárodních vodách Středozemního moře v období tří po sobě následujících měsíců, které určí každý členský stát. Toto období zákazu rybolovu musí být soudržné s cíli pro zachování zdrojů stanovenými v nařízení (ES) č. 1100/2007, se zavedenými vnitrostátními plány řízení a s časovými migračními vzorci úhoře říčního v dotčených členských státech. Členské státy sdělí toto stanovené období Komisi nejpozději jeden měsíc před tím, než zákaz rybolovu vstoupí v platnost, a v každém případě nejpozději dne 31. ledna 2020.

KAPITOLA II

Západní část Středozemního moře

Článek 6

Populace žijící při dně

1.   Maximální přípustná intenzita rybolovu pro populace žijící při dně v západním Středozemním moři na rok 2020 je stanovena v příloze I tohoto nařízení.

2.   Členské státy řídí nejvyšší přípustnou intenzitu rybolovu v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 2019/1022.

Článek 7

Předávání údajů

Členské státy zaznamenávají a předávají údaje o intenzitě rybolovu Komisi v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 2019/1022.

Členské státy použijí při předkládání údajů o intenzitě rybolovu Komisi v souladu s tímto článkem kódy skupiny intenzity rybolovu uvedené v příloze I tohoto nařízení.

KAPITOLA III

Jaderské moře

Článek 8

Populace malých pelagických druhů

1.   Úlovky sardinky obecné (Sardina pilchardus) a sardele obecné (Engraulis encrasicolus) rybářskými plavidly Unie v Jaderském moři nesmějí překročit úrovně stanovené v příloze II tohoto nařízení.

2.   Rybářská plavidla Unie, která loví sardinky a sardele v oblasti Jaderského moře, nesmí překročit 180 dnů rybolovu za rok. Z tohoto celkového počtu 180 dnů rybolovu je maximálně 144 dnů určeno pro rybolov sardinek a maximálně 144 dnů pro rybolov sardelí.

Článek 9

Populace žijící při dně

1.   Maximální přípustná intenzita rybolovu populací žijících při dně v Jaderském moři na rok 2020 je stanovena v příloze II.

2.   Členské státy řídí nejvyšší přípustnou intenzitu rybolovu v souladu s články 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 10

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací a údaje o intenzitě rybolovu, použijí kódy populací a kódy skupiny intenzity rybolovu stanovené v příloze II tohoto nařízení.

KAPITOLA IV

Černé moře

Článek 11

Přidělení rybolovných práv pro šprota obecného

Autonomní kvóta Unie pro šprota obecného (Sprattus sprattus), její přidělení jednotlivým členským státům a případně i podmínky, které jsou s nimi funkčně spojeny, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 12

Řízení intenzity rybolovu pakambaly velké

Celkové přípustné odlovy pro pakambalu velkou (Psetta maxima) vztahující se na vody Unie v Černém moři a na rybářská plavidla Unie, jejich přidělení jednotlivým členským státům a případně i podmínky, které jsou s nimi funkčně spojeny, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 13

Řízení intenzity rybolovu pakambaly velké

Rybářská plavidla Unie oprávněná k rybolovu pakambaly velké ve vodách Unie v Černém moři nesmí překročit 180 dnů rybolovu za rok, a to bez ohledu na celkovou délku plavidla.

Článek 14

Období zákazu rybolovu pakambaly velké

Rybářským plavidlům Unie se zakazuje provádět rybolovnou činnost, včetně překládky, uchovávání na palubě, vykládky a prvního prodeje pakambaly velké ve vodách Unie v Černém moři od 15. dubna do 15. června.

Článek 15

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv v Černém moři

1.   Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v článcích 11 a 12 tohoto nařízení nejsou dotčeny:

a)

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b)

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009; a

c)

odpočty prováděné podle článků 105 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 16

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů populací šprota obecného a pakambaly velké odlovených ve vodách Unie v Černém moři, použijí kódy populací stanovené v příloze III tohoto nařízení.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2019.

Za Radu

Předseda

J. LEPPÄ


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 (Úř. věst. L 172, 26.6.2019, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót (Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).


PŘÍLOHA I

INTENZITA RYBOLOVU RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL UNIE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM POPULACÍ ŽIJÍCÍCH PŘI DNĚ V ZÁPADNÍM STŘEDOZEMNÍM MOŘI

Tabulky v této příloze stanoví maximální přípustnou intenzitu rybolovu (ve dnech rybolovu) podle skupin populací, jak jsou vymezeny v článku 1 nařízení (EU) 2019/1022, a celkovou délku plavidel pro všechny druhy vlečných sítí (1) lovící populace žijící při dně v západním Středozemním moři.

Na veškeré maximální přípustné intenzity rybolovu stanovené v této příloze se vztahují pravidla stanovená v nařízení (EU) 2019/1022 a v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů populací ryb:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Aristaeomorpha foliacea

ARS

kreveta druhu Aristeomorpha foliacea

Aristeus antennatus

ARA

garnela anténová

Merluccius merluccius

HKE

štikozubec obecný

Mullus barbatus

MUT

parmice nachová

Nephrops norvegicus

NEP

humr severský

Parapenaeus longirostris

DPS

garnela hlubokomořská

Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu ve dnech rybolovu

a)

Alboránské moře, Baleárské ostrovy, severní Španělsko a Lví záliv (zeměpisné podoblasti 1–2–5–6–7)

Skupina populací

Celková délka plavidel

Španělsko

Francie

Itálie

Kód skupiny intenzity rybolovu

parmice nachová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 1–5–6–7; garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 1, 5 a 6; humr severský v zeměpisných podoblastech 5 a 6.

< 12 m

2 260

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

24 284

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

46 277

46 277

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

16 240

6 258

0

EFF1/MED1_TR4

garnela anténová v zeměpisných podoblastech 1, 5, 6 a 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m a < 18 m

1 139

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m a < 24 m

10 822

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

9 066

0

0

EFF2/MED1_TR4

b)

ostrov Korsika, Ligurské moře, Tyrhénské moře a Sardinie (zeměpisné podoblasti 8–9–10–11)

Skupina populací

Celková délka plavidel

Španělsko

Francie

Itálie

Kód skupiny intenzity rybolovu

parmice nachová v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11; štikozubec obecný v zeměpisných podoblastech 9–10–11; garnela hlubokomořská v zeměpisných podoblastech 9–10–11; humr severský v zeměpisných podoblastech 9 a 10.

< 12 m

0

208

3 081

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m a < 18 m

0

833

46 350

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m a < 24 m

0

208

31 170

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

208

4 160

EFF1/MED2_TR4

kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech 9, 10 a 11.

< 12 m

0

0

510

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m a < 18 m

0

0

3 760

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m a < 24 m

0

0

3 028

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

405

EFF2/MED2_TR4


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


PŘÍLOHA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V JADERSKÉM MOŘI

Tabulky v této příloze stanoví rybolovná práva podle skupin populací ryb nebo skupin intenzity rybolovu pro plavidla a případně podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Engraulis encrasicolus

ANE

sardel obecná

Merluccius merluccius

HKE

štikozubec obecný

Mullus barbatus

MUT

parmice nachová

Nephrops norvegicus

NEP

humr severský

Parapenaeus longirostris

DPS

garnela hlubokomořská

Sardina pilchardus

PIL

sardinka obecná

Solea solea

SOL

jazyk obecný

1.   Populace malých pelagických druhů – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Tabulka v tomto oddíle stanoví maximální množství úlovků vyjádřené v tunách živé hmotnosti.

Druh: Malé pelagické druhy (sardel obecná a sardinka obecná)

Engraulis encrasicolus a Sardina pilchardus

Oblast:

vody Unie a mezinárodní vody zeměpisných podoblastí GFCM 17 a 18

(SP1/GF1718)

Unie 101 711  (1)  (2)

Maximální množství úlovků

 

 

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

nepoužije se

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

2.   Populace žijící při dně – zeměpisné podoblasti 17 a 18

Tabulka v tomto oddíle stanoví maximální přípustnou intenzitu rybolovu (ve dnech rybolovu) podle druhu vlečných sítí lovících populace žijící při dně v zeměpisných podoblastech 17 a 18 (Jaderské moře).

Typ lovného zařízení

Populace

Členský stát

Intenzita rybolovu (dny rybolovu)

Rok 2020

Kód skupiny intenzity rybolovu

Vlečné sítě (OTB)

štikozubec obecný, garnela hlubokomořská, humr severský, parmice nachová

Itálie,

zeměpisné podoblasti 17 a 18

108 349

EFF/MED3_OTB

Chorvatsko,

zeměpisné podoblasti 17 a 18

39 257

EFF/MED3_OTB

Slovinsko,

zeměpisná podoblast 17

 (3)

EFF/MED3_OTB

Vlečné sítě vlečené za pomoci výložníku po boku lodi (TBB)

jazyk obecný

Itálie,

zeměpisná podoblast 17

8 663

EFF/MED3_TBB


(1)  Pokud jde o Slovinsko, množství se zakládají na úrovních odlovů realizovaných v roce 2014, až po množství, které by nemělo přesáhnout 300 tun.

(2)  Vztahuje se pouze na Chorvatsko, Itálii a Slovinsko.

(3)  Rybářská plavidla plující pod vlajkou Slovinska lovící pomocí vlečných sítí v zeměpisné podoblasti 17 nepřekročí maximální intenzitu rybolovu ve výši 3000 dní rybolovu za rok.


PŘÍLOHA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V ČERNÉM MOŘI

Tabulky, které jsou uvedeny v této příloze, stanoví celkový přípustný odlov (TAC) a kvóty vyjádřené v tunách živé hmotnosti u jednotlivých populací, případně funkčně související podmínky.

Na všechna rybolovná práva stanovená v této příloze se vztahují pravidla stanovená v článcích 26 až 35 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Odkazy na rybolovné oblasti představují odkazy na zeměpisné podoblasti GFCM.

Pro účely této přílohy se použije tato srovnávací tabulka latinských a obecných názvů:

Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Sprattus sprattus

SPR

šprot obecný

Psetta maxima

TUR

pakambala velká


Druh:

šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29

(SPR/F3742C)

Bulharsko

8 032,50

Analytická kvóta

Rumunsko

3 442,50

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

11 475

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

nepoužije se/nedohodnuto

 


Druh:

pakambala velká

Psetta maxima

Oblast:

vody Unie v Černém moři – zeměpisná podoblast 29

(TUR/F3742C)

Bulharsko

75

Analytický TAC

Rumunsko

75

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Unie

150 (*1)

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

TAC

857

 


(*1)  Od 15. dubna do 15. června 2020 není povolena žádná rybolovná činnost, včetně překládky, přijímání na palubu, vykládky a prvního prodeje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU