(EU) 2019/2222Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2222 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o údaje, jež se mají předkládat v rámci elektronických postupů pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Publikováno: Úř. věst. L 333, 27.12.2019, s. 56-81 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 13. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2222

ze dne 12. prosince 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o údaje, jež se mají předkládat v rámci elektronických postupů pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (2) stanoví strukturu a obsah elektronických zpráv používaných pro účely přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, jakož i kódy požadované pro vyplnění některých datových položek v těchto zprávách.

(2)

Elektronický systém zřízený rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (3) pro účely přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nemá standardní způsob odkazování na přílohy v elektronické nebo papírové podobě. To znamená, že nelze jasně najít propojení mezi elektronickým správním dokladem a přílohou a je třeba to učinit manuálně, což zatěžuje daňové orgány. Aby byl systém efektivnější, je nutné stanovit společný a automatický způsob propojení elektronického správního dokladu s přílohami a měl by být aktualizován obsah elektronických zpráv. Zejména je třeba aktualizovat datovou skupinu „DOKLAD osvědčení“ a přidat do ní pouze jeden další soubor informací týkající se datových prvků „typ dokladu“ a „reference dokladu“.

(3)

Během předložení nebo rozdělení elektronického správního dokladu, kdy je do jedné skupiny obalů zahrnuto zboží ze dvou nebo více záznamů v těle dokladu, by měl být v prvním záznamu uveden skutečný počet obalů a v následujících záznamech by měl být počet obalů stanoven na nulu. Aby nedošlo k odmítnutí zprávy z důvodu chybějícího počtu obalů v těchto záznamech, je-li v elektronickém správním dokladu více než jeden záznam, měla by být hodnota datové položky „počet obalů“ větší než nula alespoň v jednom výskytu datové položky.

(4)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

S cílem sladit datum použitelnosti tohoto nařízení s datem použitelnosti nové verze elektronického systému zřízeného rozhodnutím č. 1152/2003/ES by se toto nařízení mělo použít od 13. února 2020.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 684/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 13. února 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (ES) č. 684/2009 se tabulky 1 až 5 nahrazují tímto:

Tabulka 1

(uvedená v čl. 3 odst. 1 a čl. 8 odst. 1)

Návrh elektronického správního dokladu a elektronický správní doklad

A

B

C

D

E

F

G

 

 

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Druh zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

 

1 = standardní předložení (použije se ve všech případech s výjimkou předložení při vývozu s místním celním řízením)

 

2 = předložení při vývozu s místním celním řízením

Tento druh zprávy se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.

n1

 

b

Indikátor asynchronního předání

D

„R“ pro předložení e-AD při přepravě, která započala za použití listinného dokladu uvedeného v čl. 8 odst. 1

Možné hodnoty:

 

0 = ne

 

1 = ano

Standardně je nastavena hodnota „ne“.

Tento datový prvek se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu podle čl. 8 odst. 1.

n1

1

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

 

1 = daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

 

2 = registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

 

3 = dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

 

4 = přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

 

5 = příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

 

6 = vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

 

8 = neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

n1

 

b

Doba přepravy

R

 

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna možným hodnotám maximální doby přepravy podle kódu způsobu dopravy v příloze II, seznam kódů 13.

an3

 

c

Sjednání dopravy

R

 

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:

 

1 = odesílatel

 

2 = příjemce

 

3 = vlastník zboží

 

4 = jiný subjekt

n1

 

d

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

 

e

Datum a čas ověření e-AD

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

 

f

Pořadové číslo

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD a při každé změně místa určení

Při prvním ověření zadejte 1 a potom zvyšujte o 1 v každém dalším e-AD, který příslušné orgány členského státu odeslání vyhotoví při každé změně místa určení.

n..2

 

g

Datum a čas ověření změny

C

Datum a čas ověření zprávy o změně místa určení v tabulce 3, které poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání v případě změny místa určení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

SUBJEKT Odesílatel

R

 

 

 

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

R

 

Uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného odesílatele.

an13

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3

SUBJEKT Místo odeslání

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „1“

 

 

 

a

Reference daňového skladu

R

 

Uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu odeslání.

an13

 

b

Jméno subjektu

O

 

 

an..182

 

c

Název ulice

O

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

O

 

 

an..10

 

f

Město

O

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

4

ÚŘAD odeslání – dovoz

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „2“

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód celního úřadu odpovědného za propuštění zboží do volného oběhu. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

5

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ kromě typu zprávy „2 – předložení při vývozu s místním celním řízením“ nebo typového kódu místa určení 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

6: uveďte identifikační číslo pro účely DPH osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4, 5 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

6

SUBJEKT DOPLNĚNÍ Příjemce

C

„R“ pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

Uveďte členský stát určení a použijte kód členského státu v příloze II, seznam kódů 3.

a2

 

b

Pořadové číslo potvrzení o osvobození od spotřební daně

D

„R“, je-li pořadové číslo uvedeno v potvrzení o osvobození od spotřební daně zavedeném nařízením Komise (ES) č. 31/96

 

an..255

7

SUBJEKT Místo dodání

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

Pro typový kód místa určení 2 datová skupina:

je „O“ pro e-AD, jelikož členský stát odeslání může v této kolonce uvést adresu registrovaného příjemce uvedeného v SEED,

neplatí pro návrh e-AD.

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typový kód místa určení 1

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Pro typové kódy místa určení:

1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

2, 3 a 5: uveďte identifikační číslo pro účely DPH nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 5

„O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 7c, 7e a 7f:

„R“ pro typové kódy místa určení 2, 3, 4 a 5

„O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

8

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

9

e-AD

R

 

 

 

 

a

Místní referenční číslo

R

 

Jedinečné pořadové číslo přidělené pro e-AD odesílatelem za účelem identifikace zásilky v záznamech odesílatele.

an..22

 

b

Číslo faktury

R

 

Uveďte číslo faktury vztahující se na zboží. Není-li faktura ještě vyhotovena, uveďte číslo dodacího listu nebo jiného dopravního dokladu.

an..35

 

c

Datum faktury

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Datum dokladu uvedeného v kolonce 9b.

Date

 

d

Typový kód původu

R

 

Možné hodnoty původu přepravy:

 

1 = původ – daňový sklad (v situacích uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES)

 

2 = původ – dovoz (v situacích uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES)

n1

 

e

Datum odeslání

R

 

Datum, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES. Toto datum nesmí být pozdější než 7 dní po datu předložení návrhu e-AD. V případě uvedeném v článku 26 směrnice 2008/118/ES může být datem odeslání uplynulé datum.

Date

 

f

Čas odeslání

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Čas, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES. Uvedený čas je místní čas.

Time

 

g

Předcházející ARC

D

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření nových e-AD a po ověření zprávy o „rozdělení přepravy“ (tabulka 5)

Je třeba uvést kód ARC nahrazeného e-AD.

an21

9.1

DOVOZ JSD

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „2“ (dovoz)

 

9x

 

a

Číslo JSD při dovozu

R

Číslo JSD poskytne buď odesílatel v okamžiku předložení návrhu e-AD, nebo příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Uveďte číslo jednotného správního dokladu použitého pro propuštění dotčeného zboží do volného oběhu, příp. čísla použitých JSD.

an..21

10

ÚŘAD Příslušný orgán v místě odeslání

R

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu příslušných orgánů v členském státě odeslání odpovědného za kontrolu spotřební daně v místě odeslání. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

11

ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

R

 

 

 

 

a

Typový kód ručitele

R

 

Označte osobu nebo osoby odpovědné za poskytnutí zajištění a použijte typový kód ručitele v příloze II, seznam kódů 6.

n..4

12

SUBJEKT Ručitel

C

„R“, použije-li se jeden z následujících typových kódů ručitele: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 nebo 1234

(Viz typový kód ručitele v příloze II, seznam kódů 6)

Označte dopravce a/nebo vlastníka zboží, poskytují-li zajištění.

2x

 

a

Číslo subjektu pro účely spotřební daně

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Uveďte platné registrační číslo SEED nebo identifikační číslo pro účely DPH dopravce nebo vlastníka zboží podléhajícího spotřební dani.

an13

 

b

DIČ

O

an..14

 

c

Jméno subjektu

C

V kolonkách 12c, d, f a g:

„O“, je-li uvedeno číslo subjektu pro účely spotřební daně, jinak „R“

 

an..182

 

d

Název ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo domu

O

 

an..11

 

f

PSČ

C

 

an..10

 

g

Město

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód způsobu dopravy

R

 

Uveďte způsob dopravy v okamžiku zahájení přepravy a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 7.

Je-li typový kód ručitele „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“, kód způsobu dopravy musí být „námořní doprava“ nebo „pevná přepravní zařízení“.

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód způsobu dopravy „jiný“

V ostatních případech „O“

Popište způsob dopravy.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

14

SUBJEKT Objednavatel dopravy

C

„R“ při označení osoby odpovědné za sjednání první dopravy, je-li hodnota v kolonce 1c „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

15

SUBJEKT První dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Identifikace osoby uskutečňující první dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVĚ

R

 

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku vztahující se ke způsobu dopravy uvedenému v kolonce 13a.

Viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 16a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17

Tělo e-AD

R

 

Pro každý výrobek, který tvoří zásilku, musí být použita zvláštní datová skupina.

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné pořadové číslo, které začíná 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

Je-li typový kód ručitele „Podle čl. 18 odst. 4 písm. b) směrnice 2008/118/ES se zajištění neposkytuje“, kód výrobku podléhajícího spotřební dani musí být kód energetického výrobku.

an4

 

c

Kód KN

R

 

Uveďte kód KN platný k datu odeslání.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n8

 

d

Množství

R

 

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

U přepravy registrovanému příjemci podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je oprávněn přijmout.

U přepravy určené organizaci osvobozené od spotřební daně podle článku 12 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je množství uvedené v potvrzení o osvobození od spotřební daně.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnost

R

 

Uveďte hrubou hmotnost zásilky (zboží podléhající spotřební dani včetně obalu).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

f

Čistá hmotnost

R

 

Uveďte hmotnost zboží podléhajícího spotřební dani bez obalu (u alkoholu a alkoholických nápojů, energetických výrobků a všech tabákových výrobků kromě cigaret).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu v % objemových

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně obsah alkoholu (objemové procento při teplotě 20 °C) podle přílohy II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hodnota této datové položky musí být větší než 0,5 a menší nebo rovna 100.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

„R“, jestliže členský stát odeslání a/nebo členský stát určení zdaňuje pivo podle stupně Plato

U piva uveďte stupeň Plato, jestliže členský stát odeslání a/nebo členský stát určení zdaňuje pivo na tomto základě. Viz příloha II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..5,2

 

i

Daňové značení

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se daňových značení požadované členským státem určení.

an..350

 

j

Daňové značení_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

k

Indikátor použitého daňového značení

D

„R“, je-li použito daňové značení

Uveďte „1“, jestliže zboží nese nebo obsahuje daňové značení, nebo „0“, jestliže je zboží nemá.

n1

 

l

Označení původu

O

 

Tuto kolonku je možné použít pro osvědčení:

1.

v případě některých vín ve vztahu k chráněnému označení původu nebo chráněnému zeměpisnému označení (CHOP nebo CHZO) a roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd v souladu s články 24 a 31 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 (2). Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013  (3) a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty“. Pokud má výrobek CHOP nebo CHZO, za uvedeným zněním následuje název (názvy) CHOP nebo CHZO a jeho registrační číslo (čísla), jak je stanoveno v článku 18 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (4);

2.

v případě některých lihovin, jejichž uvádění na trh souvisí s kategorií nebo kategoriemi lihovin, zeměpisným označením nebo stářím výrobku, podle příslušných právních předpisů Unie o lihovinách (zejména článku 4, čl. 12 odst. 3 a článku 15 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (5)). Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek (výrobky) byl (byly) uveden(y) na trh a označen(y) v souladu s požadavky článku 4, čl. 12 odst. 3 a článku 15 a přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.“;

3.

u piva vyráběného v malých nezávislých pivovarech, jak je stanoveno ve směrnici Rady 92/83/EHS (6), u něhož se zamýšlí požadovat sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení. Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben malým nezávislým pivovarem.“;

4.

u ethanolu vyrobeného malými lihovary podle definice uvedené ve směrnici Rady 92/83/EHS, u něhož se zamýšlí požadovat sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení. Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben malým lihovarem.“

an..350

 

m

Označení původu_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

n

Velikost výrobce

O

 

U piva nebo lihovin, u kterých je v kolonce 17 l uvedeno osvědčení (Označení původu), uveďte roční výstav v předcházejícím roce v hektolitrech piva nebo čistého alkoholu v případě lihovin.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..15

 

o

Hustota

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně hustotu při teplotě 15 °C podle přílohy II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..5,2

 

p

Obchodní název

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný

Uveďte obchodní název zboží za účelem identifikace dopravovaných výrobků.

Při dopravě nebalených vín uvedených v bodech 1 až 9, 15 a 16 části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 označení produktu obsahuje nepovinné údaje podle článku 120 uvedeného nařízení, za předpokladu, že jsou nebo mají být uvedeny na etiketě.

an..350

 

q

Obchodní název_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

r

Obchodní značka výrobků

D

„R“, má-li zboží podléhající spotřební dani obchodní značku. Členský stát může rozhodnout, že u dopravovaných výrobků není třeba uvádět obchodní značku, je-li uvedena na faktuře či jiném obchodním dokladu uvedeném v kolonce 9b

Uveďte obchodní značku zboží, je-li k dispozici.

an..350

 

s

Obchodní značka výrobků_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.1

OBALY

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalů

R

 

Uveďte druh obalů a použijte jeden z kódů v příloze II, seznam kódů 9.

an2

 

b

Počet obalů

C

„R“, jsou-li označeny jako „počitatelné“

Uveďte počet obalů, jsou-li počitatelné, podle přílohy II, seznam kódů 9.

Je-li „počet obalů“ nastaven na „0“, měl by existovat alespoň jeden OBAL se stejnými „dopravními označeními obalu“ a „počtem obalů“ o hodnotě větší než „0“.

n..15

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jsou-li na obalech použity.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Dopravní označení obalu

C

„R“, je-li počet obalů 0

„O“ v ostatních případech

 

an..999

17.2

VINAŘSKÉ VÝROBKY

D

„R“ u vinařských výrobků obsažených v části XII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

a

Kategorie vinařského výrobku

R

 

U vinařských výrobků obsažených v části XII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 uveďte jednu z těchto hodnot:

 

1 = víno bez CHOP/CHZO

 

2 = odrůdové víno bez CHOP/CHZO

 

3 = víno s CHOP nebo CHZO

 

4 = dovážené víno

 

5 = jiné

n1

 

b

Kód vinařské oblasti

D

„R“ pro volně ložené vinařské výrobky (jmenovitý objem vyšší než 60 litrů)

Uveďte vinařskou oblast, ze které pochází dopravovaný výrobek, podle dodatku 1 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.

n..2

 

c

Třetí země původu

C

„R“, je-li kategorie vinařského výrobku v kolonce 17.2a „4“ (dovážené víno)

Uveďte kód země uvedený v příloze II, seznam kódů 4, ale neuvedený v příloze II, seznam kódů 3 a neuvádějte kód země „GR“.

a2

 

d

Další informace

O

 

 

an..350

 

e

Další informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.2.1

Kód OPERACE PŘI ZPRACOVÁNÍ VÍNA

D

„R“ pro volně ložené vinařské výrobky (jmenovitý objem vyšší než 60 litrů)

 

99x

 

a

Kód operace při zpracování vína

R

 

Uveďte jeden nebo více „kódů operace při zpracování vína“ podle seznamu v bodě 1.4 písm. b) části B přílohy VI nařízení (ES) č. 436/2009.

n..2

18

DOKLAD Osvědčení

O

 

 

9x

 

a

Stručný popis dokladu

C

„R“, není-li použito datové pole 18c nebo 18e

Uveďte popis jakéhokoli osvědčení, které se vztahuje k dopravovanému zboží, například osvědčení týkající se označení původu uvedeného v kolonce 17 l.

an..350

 

b

Stručný popis dokladu_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

c

Odkaz na doklad

C

„R“, není-li použito datové pole 18a nebo 18e

Uveďte odkaz na jakékoli osvědčení vztahující se k dopravovanému zboží.

an..350

 

d

Odkaz na doklad_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

e

Typ dokladu

C

„R“, není-li použito datové pole 18a nebo 18c

Uveďte kód typu dokladu uvedený v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2016/323, seznam kódů 15.

an..4

 

f

Reference dokladu

C

„R“, je-li použit typ dokladu v kolonce 18e

 

an..35


Tabulka 5

(uvedená v čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Rozdělení přepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Rozdělení přepravy

R

 

 

 

 

a

Předcházející ARC

R

 

Uveďte kód ARC elektronického správního dokladu, u kterého dochází k rozdělení.

Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

2

Členský stát rozdělení přepravy

R

 

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

Uveďte členský stát, na jehož území dochází k rozdělení přepravy, a použijte kód členského státu uvedený v příloze II, seznam kódů 3.

a2

3

e-AD Podrobnosti k rozdělení přepravy

R

 

K rozdělení přepravy dochází úplným nahrazením příslušného e-AD dvěma nebo více novými doklady.

9x

 

a

Místní referenční číslo

R

 

Jedinečné pořadové číslo přidělené pro e-AD odesílatelem za účelem identifikace zásilky v záznamech odesílatele.

an..22

 

b

Doba přepravy

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy mění doba přepravy

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna možným hodnotám maximální doby přepravy podle kódu způsobu dopravy v příloze II, seznam kódů 13.

an3

 

c

Změna sjednání dopravy

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy mění osoba odpovědná za sjednání dopravy

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:

 

1 = odesílatel

 

2 = příjemce

 

3 = vlastník zboží

 

4 = jiný subjekt

n1

3.1

ZMĚNĚNÉ Místo určení

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

 

1 = daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

 

2 = registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

 

3 = dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

 

4 = přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

 

6 = vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

 

8 = neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

n1

3.2

SUBJEKT Nový příjemce

C

„O“, je-li typový kód místa určení jiný než 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3, 4 a 6: změna příjemce při rozdělení přepravy mění tuto datovou skupinu na „R“.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

6: uveďte identifikační číslo pro účely DPH osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Uveďte číslo EORI osoby odpovědné za podání vývozního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

3.3

SUBJEKT Místo dodání

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typový kód místa určení 1

„O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

2 a 3: uveďte identifikační číslo pro účely DPH nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2 a 3

„O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 3.3c, 3.3e a 3.3f:

„R“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.4

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód změněného místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení podle čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

3.5

SUBJEKT Nový sjednavatel dopravy

C

„R“ k identifikaci osoby odpovědné za sjednání dopravy, jestliže hodnota v kolonce 3c je „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.6

SUBJEKT Nový dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při rozdělení přepravy mění dopravce

Identifikace osoby, která uskutečňuje novou dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.7

ÚDAJE O DOPRAVĚ

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy změnily údaje o dopravě

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku. Viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 3.7a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.8

Tělo e-AD

R

 

Pro každý výrobek, který tvoří zásilku, musí být použita zvláštní datová skupina.

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné referenční číslo oznámení výrobku v původním rozděleném e-AD. Jedinečné referenční číslo oznámení musí být pro každý „e-AD podrobnosti k rozdělení přepravy“ jedinečné.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

an..4

 

c

Kód KN

R

 

Uveďte kód KN platný v den oznámení rozdělení přepravy.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n8

 

d

Množství

R

 

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

U přepravy registrovanému příjemci podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je oprávněn přijmout.

U přepravy určené organizaci osvobozené od spotřební daně podle článku 12 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je množství uvedené v potvrzení o osvobození od spotřební daně.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnost

R

 

Uveďte hrubou hmotnost zásilky (zboží podléhající spotřební dani včetně obalu).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

f

Čistá hmotnost

R

 

Uveďte hmotnost zboží podléhajícího spotřební dani bez obalu.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

Hrubá hmotnost musí být rovna čisté hmotnosti nebo musí být vyšší.

n..15,2

 

i

Daňové značení

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se daňových značení požadované členským státem určení.

an..350

 

j

Daňové značení_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

k

Indikátor použitého daňového značení

D

„R“, je-li použito daňové značení

Uveďte „1“, jestliže zboží nese nebo obsahuje daňové značení, nebo „0“, jestliže je zboží nemá.

n1

 

o

Hustota

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně hustotu při teplotě 15 °C podle tabulky v příloze II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula.

n..5,2

 

p

Obchodní název

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný

Uveďte obchodní název zboží za účelem identifikace dopravovaných výrobků.

an..350

 

q

Obchodní název_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

r

Obchodní značka výrobků

D

„R“, má-li zboží podléhající spotřební dani obchodní značku

Uveďte obchodní značku zboží, je-li k dispozici.

an..350

 

s

Obchodní značka výrobků_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.8.1

OBALY

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalů

R

 

Uveďte druh obalů a použijte jeden z kódů v příloze II, seznam kódů 9.

an2

 

b

Počet obalů

C

„R“, jsou-li označeny jako „počitatelné“

Uveďte počet obalů, jsou-li počitatelné, podle přílohy II, seznam kódů 9.

Je-li „počet obalů“ nastaven na „0“, měl by existovat alespoň jeden OBAL se stejnými „dopravními označeními obalu“ a „počtem obalů“ o hodnotě větší než „0“.

n..15

 

 

 

 

 

 

 

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jsou-li na obalech použity.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Dopravní označení obalu

C

„R“, je-li počet obalů 0

„O“ v ostatních případech

 

an..999


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 8, 11.1.1996, s. 11).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU