(EU) 2019/2221Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2221 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013, pokud jde o údaje zaznamenané ve zprávách týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru

Publikováno: Úř. věst. L 333, 27.12.2019, s. 47-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 20. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2221

ze dne 12. prosince 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013, pokud jde o údaje zaznamenané ve zprávách týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004 (1), a zejména na článek 22 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 612/2013 (2) stanoví strukturu a obsah zpráv týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru.

(2)

Za účelem dosažení souladu mezi strukturou společné žádosti definované v prováděcím nařízení (EU) č. 612/2013 a obecného dotazu definovaného v prováděcím nařízení Komise (EU) 2016/323 (3) by měly být změněny možné hodnoty pro datový prvek „typ žádosti“ v tabulce 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 612/2013, přičemž by se měly zohlednit změny požadavků na údaje v nové verzi elektronického systému zřízeného rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (4).

(3)

Ve sloupci F v tabulce 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 612/2013 by se měly aktualizovat vysvětlivky tak, aby byl jasně uveden datový prvek „hodnota“, je-li typový kód „primární kritérium“ nastaven na hodnotu „46 = druh dopravy“.

(4)

V zájmu srozumitelnosti a přesnosti použitelných ustanovení je třeba v tabulce 1 přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 612/2013 provést další technické opravy.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

S cílem sladit datum použitelnosti tohoto nařízení s datem použitelnosti nové verze elektronického systému zřízeného rozhodnutím č. 1152/2003/ES by se toto nařízení mělo použít od 13. února 2020.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 612/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 13. února 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 121, 8.5.2012, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 612/2013 ze dne 25. června 2013 o provozování registru hospodářských subjektů a daňových skladů, souvisejících statistikách a předkládání zpráv podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní (Úř. věst. L 173, 26.6.2013, s. 9).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/323 ze dne 24. února 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla spolupráce a výměny informací mezi členskými státy, pokud jde o zboží v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně podle nařízení Rady (EU) č. 389/2012 (Úř. věst. L 66, 11.3.2016, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5).


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) č. 612/2013 se tabulka 1 nahrazuje tímto:

(podle čl. 4 odst. 5, čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 2)


A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUTY

R

 

 

 

 

a

Typ žádosti

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

(vyhrazeno)

2

=

žádost o referenční data

3

=

(vyhrazeno)

4

=

(vyhrazeno)

5

=

žádost o opětovnou synchronizaci rejstříku hospodářských subjektů

6

=

žádost o vyhledání seznamu e-AD

7

=

žádost o statistiky SEED

n1

 

b

Název žádosti

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

Možné hodnoty jsou:

„C_COD_DAT“

=

společný seznam kódů

„C_PAR_DAT“

=

společné systémové parametry

„ALL“

=

pro úplnou strukturu

a..9

 

c

Žádající úřad

R

 

(viz seznam kódů 5 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

an8

 

d

Srovnávací identifikátor žádosti

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“, „5“, „6“ nebo „7“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

Hodnota <srovnávacího identifikátoru žádosti> je jedinečná pro každý členský stát.

an..44

 

e

Počáteční datum

C

Pro 1 e a f:

„R“, je-li <typ žádosti> „2“ nebo „5“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

date

 

f

Konečné datum

C

 

date

 

g

Jednotné datum

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“ nebo „5“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

date

2

ŽÁDOST O SEZNAM e-AD

C

„R“, je-li <typ žádosti> „6“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

2.1

ATRIBUT ŽÁDOSTI_PRIMÁRNÍ KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Typový kód primárního kritéria

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

ARC

2

=

obchodní název produktu

3

=

kategorie přepravovaných výrobků podléhajících spotřební dani

4

=

(vyhrazeno)

5

=

(vyhrazeno)

6

=

(vyhrazeno)

7

=

(vyhrazeno)

8

=

město příjemce

9

=

město odesílatele

10

=

město ručitele

11

=

(vyhrazeno)

12

=

město místa dodání

13

=

město daňového skladu odeslání

14

=

město dopravce

15

=

kód KN výrobku

16

=

datum faktury

17

=

číslo příjemce pro účely spotřební daně

18

=

číslo odesílatele pro účely spotřební daně

19

=

číslo ručitele pro účely spotřební daně

20

=

(vyhrazeno)

21

=

(vyhrazeno)

22

=

číslo daňového skladu určení pro účely spotřební daně

23

=

číslo daňového skladu odeslání pro účely spotřební daně

24

=

(vyhrazeno)

25

=

kód výrobku podléhajícího spotřební dani

26

=

doba trvání dopravy

27

=

členský stát určení

28

=

členský stát odeslání

29

=

jméno/firma příjemce

30

=

jméno/firma odesílatele

31

=

jméno/firma ručitele

32

=

(vyhrazeno)

33

=

název místa dodání

34

=

název daňového skladu odeslání

35

=

jméno/firma dopravce

36

=

číslo faktury

37

=

PSČ příjemce

38

=

PSČ odesílatele

39

=

PSČ ručitele

40

=

(vyhrazeno)

41

=

PSČ místa dodání

42

=

PSČ daňového skladu odeslání

43

=

PSČ dopravce

44

=

množství zboží (v těle e-AD)

45

=

místní referenční číslo, které je sériovým číslem přiděleným odesílatelem

46

=

druh dopravy

47

=

(vyhrazeno)

48

=

(vyhrazeno)

49

=

DIČ příjemce

50

=

(vyhrazeno)

51

=

DIČ dopravce

52

=

změna místa určení (pořadové číslo ≥ 2)

n..2

2.1.1

ATRIBUT ŽÁDOSTI_PRIMÁRNÍ HODNOTA

O

 

 

99x

 

a

Hodnota

R

 

Je-li <typový kód primárního kritéria> „46“ (druh dopravy), použije se stávající <kód způsobu dopravy> v seznamu <ZPŮSOBY DOPRAVY>.

an..255

3

STA_ŽÁDOST

C

„R“, je-li <typ žádosti> „7“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Typ statistiky

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

aktivní a neaktivní hospodářské subjekty

2

=

končící povolení

3

=

hospodářské subjekty podle typu a daňové sklady

4

=

činnost související se spotřební daní

5

=

změny povolení souvisejících se spotřebními daněmi

n1

3.1

Kód SEZNAMU ČLENSKÝCH STÁTŮ

R

 

 

99x

 

a

Kód členského státu

R

 

(viz seznam kódů 3 v příloze II nařízení (ES) č. 684/2009)

a2

4

STA_OBDOBÍ

C

„R“, je-li <typ žádosti> „7“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Rok

R

 

 

n4

 

b

Pololetí

C

Pro 4 b, c a d:

Tato tři datová pole jsou nepovinná a vzájemně se vylučující:

<pololetí>

<čtvrtletí>

<měsíc>

Tj. pokud je jedno z těchto datových polí vyplněno, obě zbývající se nevyplňují.

Možné hodnoty jsou:

1

=

první pololetí

2

=

druhé pololetí

n1

 

c

Čtvrtletí

C

Možné hodnoty jsou:

1

=

první čtvrtletí

2

=

druhé čtvrtletí

3

=

třetí čtvrtletí

4

=

čtvrté čtvrtletí

n1

 

d

Měsíc

C

Možné hodnoty jsou:

1

=

leden

2

=

únor

3

=

březen

4

=

duben

5

=

květen

6

=

červen

7

=

červenec

8

=

srpen

9

=

září

10

=

říjen

11

=

listopad

12

=

prosinec

n..2

5

REF_ŽÁDOST

C

„R“, je-li <typ žádosti> „2“.

V opačném případě se neuplatní.

(viz typ žádosti v řádku 1a)

 

 

 

a

Upozornění na základě společných kritérií posouzení rizik

O

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

ne nebo nepravda

1

=

ano nebo pravda

n1

5.1

Kód SEZNAMU KÓDŮ

O

 

 

99x

 

a

Požadovaný seznam kódů

O

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

měrné jednotky

2

=

typy událostí

3

=

typy evidence

4

=

(vyhrazeno)

5

=

(vyhrazeno)

6

=

kódy jazyků

7

=

členské státy

8

=

kódy zemí

9

=

kódy obalů

10

=

důvody neuspokojivého přijetí nebo zpráva o kontrole

11

=

důvody přerušení

12

=

(vyhrazeno)

13

=

způsoby dopravy

14

=

dopravní prostředky

15

=

vinařské oblasti

16

=

kódy operací při zpracování vína

17

=

kategorie výrobků podléhajících spotřební dani

18

=

výrobky podléhající spotřební dani

19

=

kódy KN

20

=

shody mezi kódem KN a výrobkem podléhajícím spotřební dani

21

=

důvody zrušení

22

=

důvody výstrahy nebo zamítnutí e-AD

23

=

vysvětlení zpoždění

24

=

(vyhrazeno)

25

=

osoby oznamující událost

26

=

důvody odmítnutí

27

=

důvody pro zpoždění výsledku

28

=

úkony týkající se žádosti

29

=

důvody žádosti

30

=

(vyhrazeno)

31

=

(vyhrazeno)

32

=

(vyhrazeno)

33

=

(vyhrazeno)

34

=

důvody, pro které není úkon v rámci správní spolupráce možný

35

=

(vyhrazeno)

36

=

typ dokladu

37

=

(vyhrazeno)

38

=

(vyhrazeno)

39

=

důvody žádosti o manuální ukončení

40

=

důvody zamítnutí manuálního ukončení“

n..2


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU