(EU) 2019/2197Nařízení Rady (EU) 2019/2197 ze dne 19. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 335, 27.12.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. prosince 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2278 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/2197

ze dne 19. prosince 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit dostatečné a nepřerušované dodávky některých zemědělských produktů a průmyslových výrobků, které nejsou v Unii dostupné, a zabránit tak narušení trhu s nimi, byla nařízením Rady (EU) č. 1387/2013 (1) pozastavena cla společného celního sazebníku na tyto produkty a výrobky. Ty mohou být do Unie dováženy se sníženými nebo nulovými celními sazbami.

(2)

Produkce a výroba některých produktů a výrobků, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, je v Unii nedostatečná nebo neexistuje. Je proto v zájmu Unie pro uvedené produkty a výrobky zcela pozastavit cla společného celního sazebníku.

(3)

S cílem podpořit výrobu integrovaných baterií v Unii a v souladu se sdělením Komise ze dne 17. května 2018 nazvaným „Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá“ by pro některé výrobky, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013, mělo být uděleno částečné pozastavení cel společného celního sazebníku. Navíc by pro některé výrobky, které v současné době podléhají úplným pozastavením, mělo být uděleno pouze částečné pozastavení. Datem stanoveným pro povinný přezkum těchto pozastavení by měl být 31. prosinec 2020, aby je bylo možné přezkoumat rychle s ohledem na vývoj odvětví baterií v Unii.

(4)

U některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je nutné změnit popis zboží, aby se zohlednily technický vývoj produktů a hospodářské trendy na trhu.

(5)

Bylo přezkoumáno 334 pozastavení cel společného celního sazebníku, jež jsou uvedena na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Pro jejich příští povinný přezkum by proto měla být stanovena nová data.

(6)

U některých pozastavení cel společného celního sazebníku uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 se změnilo zařazení produktů a výrobků do kombinované nomenklatury (KN). Proto by u pozastavení pro tyto produkty a výrobky měly být změněny příslušné kódy KN a podpoložky TARIC.

(7)

Již není v zájmu Unie udržovat pozastavení cel společného celního sazebníku pro některé produkty a výrobky uvedené na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013. Pozastavení pro tyto prosukty a výrobky by proto měla být vypuštěna. Podle sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách (2) nelze kromě toho z praktických důvodů uvažovat o žádostech o pozastavení cel nebo celní kvóty, u nichž je odhadovaná výše nevybraného cla nižší než 15 000 EUR ročně. Z povinného přezkumu stávajících pozastavení vyplynulo, že dovoz 70 produktů a výrobků uvedených na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 této prahové hodnoty nedosahuje. Tato pozastavení by proto měla být ze seznamu vyjmuta. Z uvedené přílohy by dále měla být vyjmuta další tři pozastavení cel v důsledku provádění dohody ve formě prohlášení o rozšíření obchodu s produkty informačních technologií (3), kterou se sazby cla na dotčené produkty nebo výrobky snížily na nulu.

(8)

Každému pozastavení cel společného celního sazebníku uvedeného na seznamu v příloze nařízení (EU) č. 1387/2013 je vhodné přidělit jedinečné sériové číslo, aby je bylo možné lépe identifikovat.

(9)

V zájmu přehlednosti a s ohledem na řadu změn, které je třeba provést, by příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 měla být nahrazena.

(10)

Nařízení (EU) č. 1387/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Je třeba zamezit jakémukoli přerušení uplatňování režimu pozastavení všeobecných cel a dodržet pokyny stanovené ve sdělení Komise ze dne 13. prosince 2011 o pozastavení všeobecných cel a o autonomních celních kvótách, a proto by se měly změny stanovené tímto nařízením týkající se pozastavení cel u dotčených produktů a výrobků použít ode dne 1. ledna 2020. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost bezodkladně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1387/2013 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2019.

Za Radu

předsedkyně

K. MIKKONEN


(1)  Nařízení Rady (EU) č. 1387/2013 ze dne 17. prosince 2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky a o zrušení nařízení (EU) č. 1344/2011 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 201).

(2)  Úř. věst. C 363, 13.12.2011, s. 6.

(3)  Úř. věst. L 161, 18.6.2016, s. 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU