(EU) 2019/2179Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2179 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o přidělení celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso jednotlivým zemím, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2019/2020

Publikováno: Úř. věst. L 330, 20.12.2019, s. 3-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2019
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2179

ze dne 13. prosince 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012, pokud jde o přidělení celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso jednotlivým zemím, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2019/2020

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 187 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 (2) stanoví pravidla pro správu autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa, která byla otevřena nařízením Rady (ES) č. 617/2009 (3).

(2)

Evropská unie a Spojené státy americké uzavřely dne 5. prosince 2019 dohodu o přidělení celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (dále jen „dohoda“) podle nařízení (ES) č. 617/2009. (4) Všichni významní dodavatelé v rámci celní kvóty souhlasili s přidělením stanoveným v dohodě.

(3)

Článek 2 odstavec 3 prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 stanoví pravidla pro přidání nevyužitých zůstatků čerpání dílčích celních kvót k následným čtvrtletním dílčím celním kvótám. Dohoda stanoví, že veškerá nevyužitá množství z dílčích období daného kvótového roku před prvním dnem prvního roku provádění dohody se přidají k množstvím, jež jsou k dispozici v prvním dílčím období prvního roku prováděcího období, a to v poměru odpovídajícím podílům v rámci celkového objemu celní kvóty. Proto je třeba stanovit odchylku od čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 pro rozdělení nevyužitých množství z předchozích dílčích období před prvním dnem prvního roku provádění dohody.

(4)

Je proto nutné změnit prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012 s ohledem na dohodu.

(5)

Článek 2 prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 stanoví, že celní kvóta má být spravována v souladu s články 308a a 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (5). Nařízení (EHS) č. 2454/93 bylo zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/481 (6) s účinkem ode dne 1. května 2016. V zájmu přehlednosti by odkazy na nařízení (EHS) č. 2454/93 měly být nahrazeny odkazy na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 (7).

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne vstupu dohody v platnost. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012

Prováděcí nařízení (EU) č. 481/2012 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Toto nařízení stanoví pravidla pro správu roční celní kvóty Unie pro vysoce jakostní hovězí maso podle nařízení (ES) č. 617/2009, dále jen „celní kvóta“. Celní kvótové období, země původu, objem a clo se stanoví v příloze I tohoto nařízení.“;

2)

v článku 2 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Celní kvóta je spravována způsobem založeným na zásadě „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 49 až 52 a čl. 53 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/2447 (*1). Nepožadují se žádné dovozní licence.

2.   Celní kvóta je spravována jako hlavní celní kvóta o objemu 45 000 tun pod pořadovým číslem 09.2201 se:

a)

čtyřmi čtvrtletními dílčími celními kvótami pod pořadovým číslem 09.2202;

b)

dvěma čtvrtletními dílčími celními kvótami pod pořadovým číslem 09.2203 od 1. ledna 2020 do 30. června 2020;

c)

čtyřmi čtvrtletními dílčími celními kvótami pod pořadovým číslem 09.2203 od 1. července 2020.

Právo na využívání celní kvóty může být přiděleno pouze v případě, že se předloží žádost o pořadová čísla 09.2202 a 09.2203, která se vztahují na dílčí celní kvóty.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).“;"

3)

příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylky od prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 pro kvótový rok 2019/2020

Odchylně od čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 481/2012 se zůstatky nevyužité k 31. prosinci 2019 přidají v níže stanoveném poměru k množstvím pro čtvrtletní dílčí celní kvóty počínaje 1. lednem 2020:

a)

ke kvótě 09.2202: 58,89 %;

b)

ke kvótě 09.2203: 41,11 %.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2019.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 481/2012 ze dne 7. června 2012, kterým se stanoví pravidla pro správu celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso (Úř. věst. L 148, 8.6.2012, s. 9).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (Úř. věst. L 182, 15.7.2009, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/2073 ze dne 5. prosince 2019 o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o přidělení podílu na celní kvótě pro vysoce jakostní hovězí maso Spojeným státům uvedené v revidovaném znění memoranda o porozumění ohledně dovozu hovězího masa ze zvířat, jimž se nepodávaly určité růstové hormony, a ohledně vyšších cel, která Spojené státy uplatňují na některé produkty Evropské unie (2014) (Úř. věst. 316, 6.12.2019, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/481 ze dne 1. dubna 2016 o zrušení nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 87, 2.4.2016, s. 24).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).


PŘÍLOHA

‘PŘÍLOHA I

Celní kvóta pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso

Kódy KN

Popis zboží

Celní kvótová období a podobdobí

Země

Clo v rámci kvóty

Všechny země

Spojené státy

Ostatní země

Pořadové číslo

09.2202

09.2203

09.2202

Objem celní kvóty

(v tunách čisté hmotnosti)

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95

ex 0206 29 91

Hovězí maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, které splňuje požadavky stanovené v příloze II

od 1. července 2019 do 30. června 2020

nula’

od 1. července do 30. září

11 250

-

-

od 1. října do 31. prosince

11 250

-

-

od 1. ledna do 31. března

-

4 625

6 625

od 1. dubna do 30. června

-

4 625

6 625

od 1. července 2020 do 30. června 2021

od 1. července do 30. září

-

4 625

6 625

od 1. října do 31. prosince

-

4 625

6 625

od 1. ledna do 31. března

-

5 750

5 500

od 1. dubna do 30. června

-

5 750

5 500

od 1. července 2021 do 30. června 2022

od 1. července do 30. září

-

5 750

5 500

od 1. října do 31. prosince

-

5 750

5 500

od 1. ledna do 31. března

-

6 350

4 900

od 1. dubna do 30. června

-

6 350

4 900

od 1. července 2022 do 30. června 2023

od 1. července do 30. září

-

6 350

4 900

od 1. října do 31. prosince

-

6 350

4 900

od 1. ledna do 31. března

-

6 950

4 300

od 1. dubna do 30. června

-

6 950

4 300

od 1. července 2023 do 30. června 2024

od 1. července do 30. září

-

6 950

4 300

od 1. října do 31. prosince

-

6 950

4 300

od 1. ledna do 31. března

-

7 550

3 700

od 1. dubna do 30. června

-

7 550

3 700

od 1. července 2024 do 30. června 2025

od 1. července do 30. září

-

7 550

3 700

od 1. října do 31. prosince

-

7 550

3 700

od 1. ledna do 31. března

-

8 150

3 100

od 1. dubna do 30. června

-

8 150

3 100

od 1. července 2025 do 30. června 2026

od 1. července do 30. září

-

8 150

3 100

od 1. října do 31. prosince

-

8 150

3 100

od 1. ledna do 31. března

-

8 750

2 500

od 1. dubna do 30. června

-

8 750

2 500

od 1. července 2026

od 1. července do 30. září

-

8 750

2 500

od 1. října do 31. prosince

-

8 750

2 500

od 1. ledna do 31. března

-

8 750

2 500

od 1. dubna do 30. června

-

8 750

2 500


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU