(EU) 2019/2164Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2164 ze dne 17. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 328, 18.12.2019, s. 61-80 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 17. prosince 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2164

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 a odst. 3 písm. a) a čl. 21 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 16 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 834/2007 předložilo několik členských států Komisi a ostatním členským státům dokumentaci ohledně některých látek, aby byly tyto látky povoleny a zařazeny na seznam do příloh I, II a VI a VIII nařízení (ES) č. 889/2008 (2). Dokumentaci přezkoumala skupina odborníků pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce (EGTOP) a Komise.

(2)

Ve svých doporučeních týkajících se hnojiv (3) dospěla skupina EGTOP mimo jiné k závěru, že látky „biouhel“, „odpad z měkkýšů a vaječné skořápky“ a „huminová kyselina a fulvokyselina“ splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy I nařízení (ES) č. 889/2008. EGTOP rovněž doporučila vyjasnit definici „uhličitanu vápenatého“ uvedenou v dané příloze.

(3)

Ve svých doporučeních týkajících se přípravků na ochranu rostlin (4) dospěla skupina EGTOP mimo jiné k závěru, že látky „maltodextrin“, „peroxid vodíku“, „terpeny (eugenol, geraniol a thymol)“, „chlorid sodný“, „cerevisan“ a pyrethriny z jiných rostlin než Chrysanthemum cinerariaefolium splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy II nařízení (ES) č. 889/2008. EGTOP dále poskytla doporučení ohledně struktury uvedené přílohy.

(4)

Ve svých doporučeních týkajících se krmiv (5) dospěla skupina EGTOP mimo jiné k závěru, že látky „guarová guma“ jako doplňková látka, „sladký kaštanový výtažek“ jako senzorická doplňková látka a „bezvodý betain“ pro monogastrická zvířata a pouze přírodního nebo ekologického původu splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy VI nařízení (ES) č. 889/2008. Odkazy na některé doplňkové látky k silážování jsou v této příloze nejasné a je třeba je vyjasnit, aby se zabránilo nejasnostem.

(5)

Ve svých doporučeních týkajících se potravin (6) dospěla skupina EGTOP mimo jiné k závěru, že látky „glycerol“ jako zvlhčující látka v gelových kapslích a v potahu tablet, „bentonit“ jako pomocná látka, „L(+) kyselina mléčná a hydroxid sodný“ jako pomocná látka pro získávání rostlinných bílkovin a „prášek guma tara“ jako zahušťovadlo a „chmelový extrakt a extrakt borovicové kalafuny“ ve výrobě cukru splňují cíle a zásady ekologické produkce. Tyto látky by tudíž měly být zařazeny do přílohy VIII nařízení (ES) č. 889/2008. EGTOP dále doporučila požadovat, aby látky prášek z gumy tara, lecitiny, glycerol, karubin, guma gellan, arabská guma, guarová guma a karnaubský vosk byly vyráběny ekologicky. Aby bylo dostatek času na přizpůsobení se tomuto novému požadavku, mělo by se výrobcům poskytnout tříleté přechodné období.

(6)

V příloze VIIIa nařízení (ES) č. 889/2008 jsou některé odkazy na jména doplňkových látek nejasná a je třeba je vyjasnit, aby se zabránilo nejasnostem.

(7)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro ekologické zemědělství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

příloha I se nahrazuje zněním obsaženým v příloze I tohoto nařízení;

2)

příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení;

3)

příloha VI se nahrazuje zněním obsaženým v příloze III tohoto nařízení;

4)

příloha VIII se nahrazuje zněním obsaženým v příloze IV tohoto nařízení;

5)

příloha VIIIa se nahrazuje zněním uvedeným v příloze V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2019.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(3)  Závěrečná zpráva o hnojivech III https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/final-report-egtop-fertilizers-iii_en.pdf.

(4)  Závěrečná zpráva o přípravcích na ochranu rostlin IV https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

(5)  Závěrečná zpráva o krmivu III a potravinách V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.

(6)  Závěrečná zpráva o potravinách IV a závěrečná zpráva o krmivu III a potravinách V https://ec.europa.eu/info/publications/egtop-reports-organic-production_en.


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA I

Hnojiva, pomocné půdní látky a živiny podle čl. 3 odst. 1 a čl. 6d odst. 2

Poznámky:

A: povoleno nařízením (EHS) č. 2092/91 a převzato prostřednictvím čl. 16 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 834/2007;

B: povoleno nařízením (ES) č. 834/2007.

Povolení

Název

Směsné produkty nebo produkty obsahující pouze níže uvedené materiály

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

A

Chlévský hnůj

Produkt skládající se ze směsi živočišných výkalů a rostlinné hmoty (chlévské stelivo)

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Sušený chlévský hnůj a dehydrovaný drůbeží trus

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Kompostované živočišné výkaly, včetně drůbežího trusu a kompostovaného chlévského hnoje

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Kapalné živočišné výkaly

Použití po řízené fermentaci a/nebo vhodném zředění

Nesmí pocházet z velkochovu.

B

Kompostovaná nebo kvašená směs domovního odpadu

Produkt získaný z domovních odpadů tříděných u zdroje, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu

Pouze rostlinný a živočišný domovní odpad

Pouze pokud je vyroben v uzavřeném a kontrolovaném sběrném systému schváleném členským státem

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny:

kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť:

0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný.

A

Rašelina

Použití omezeno na zahradnictví (tržní zahradnictví, pěstování květin a stromů, školky)

A

Odpad z pěstování hub

Výchozí složení substrátu je omezeno na produkty uvedené v této příloze.

A

Výkaly červů (vermikompost) a hmyzu

 

A

Guáno

 

A

Kompostovaná nebo zkvašená směs rostlinné hmoty

Produkt získaný ze směsí rostlinné hmoty, které byly podrobeny kompostování nebo anaerobnímu kvašení určenému k výrobě bioplynu

B

Digestát z bioplynové stanice obsahující vedlejší produkty živočišného původu vyhnívající společně s materiálem rostlinného nebo živočišného původu, které jsou uvedeny v této příloze

Vedlejší produkty živočišného původu (včetně vedlejších produktů z volně žijících zvířat) kategorie 3 a obsah trávicího traktu kategorie 2 (kategorie 2 a 3, jak jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/20091, nesmí pocházet z velkochovu.

Postupy musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 142/2011.

Nepoužije se na jedlé části plodin.

B

Produkty nebo vedlejší produkty živočišného původu:

 

Krevní moučka

 

Moučka z paznehtů a kopyt

 

Rohová moučka

 

Kostní moučka nebo deželatinovaná kostní moučka

 

Rybí moučka

 

Masová moučka

 

Péřová moučka, moučka z chlupů a moučka „chiquette“

 

Vlna

 

Kožešina (1)

 

Vlasy

 

Mléčné výrobky

 

Hydrolyzované bílkoviny (2)

(1)

Maximální koncentrace chromu v mg/kg sušiny (VI): nezjistitelná.

(2)

Nepoužije se na jedlé části plodin.

A

Produkty a vedlejší produkty rostlinného původu pro hnojiva

Příklady: moučka z olejových pokrutin, kakaové slupky, sladové mláto

B

Hydrolyzované bílkoviny rostlinného původu

 

A

Mořské řasy a výrobky z nich

Pouze pokud byly přímo získány:

(i)

fyzikálními postupy, včetně dehydratace, mražení a mletí;

(ii)

extrakcí vodou nebo vodným roztokem kyseliny a/nebo alkalickým roztokem;

(iii)

kvašením.

A

Piliny a dřevěné třísky

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno

A

Kompostovaná kůra

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno

A

Popel ze dřeva

Ze dřeva, které nebylo po kácení chemicky upravováno

A

Přírodní měkký fosforit

Produkt uvedený v příloze I části A.2 bodě 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/20032

S obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205

A

Fosforečnan hlinitovápenatý

Produkt uvedený v příloze I části A.2 bodě 6 nařízení (ES) č. 2003/2003

S obsahem kadmia nejvýše 90 mg/kg P205

Použití omezeno na zásadité půdy (pH > 7,5)

A

Bazická struska

Produkty uvedené v příloze I části A.2 bodě 1 nařízení (ES) č. 2003/2003

A

Surová draselná sůl neboli kainit

Produkty uvedené v příloze I části A.3 bodě 1 nařízení (ES) č. 2003/2003

A

Síran draselný, který může obsahovat hořečnaté soli

Produkt získaný ze surové draselné soli fyzikální extrakcí, jenž může také obsahovat hořečnaté soli

A

Lihovarní výpalky a výtažek z nich

Kromě amonných výpalků

A

Uhličitan vápenatý, například: (křída, slín, mletý vápenec, bretaňské činidlo, (maërl), fosfátová křída)

Pouze přírodního původu

B

Odpad z měkkýšů

Pouze z udržitelného rybolovu, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bod 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, nebo z ekologické akvakultury

B

Vaječné skořápky

Nesmí pocházet z velkochovu.

A

Uhličitan vápenatý a hořečnatý

Pouze přírodního původu

Např. křída, mletý „magnesian“, vápenec

A

Síran hořečnatý (například kieserit)

Pouze přírodního původu

A

Roztok chloridu vápenatého

Pro ošetřování listů jabloní po zjištění nedostatku vápníku

A

Síran vápenatý (sádra)

Produkt uvedený v příloze I části D bodě 1 nařízení (ES) č. 2003/2003

Pouze přírodního původu

A, B

Průmyslový vápenec z výroby cukru

Vedlejší produkt při výrobě cukru z cukrové řepy a cukrové třtiny

A

Průmyslový vápenec z výroby vakuové soli

Vedlejší produkt při výrobě vakuové soli ze solanky nacházející se v horských oblastech

A

Elementární síra

Produkt uvedený v příloze I části D bodě 3 nařízení (ES) č. 2003/2003

A

Stopové prvky

Anorganické mikroživiny uvedené v příloze I části E nařízení (ES) č. 2003/2003

A

Chlorid sodný

 

A

Kamenná moučka a jíl

 

B

Leonardit (surový sediment organického původu bohatý na huminové kyseliny)

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti

B

Huminová kyselina a fulvokyselina

Pouze v případě, že byly získány anorganickými solemi/roztoky s výjimkou amonných solí nebo z úpravy pitné vody

B

Xylit

Pouze v případě, že byl získán jako vedlejší produkt těžební činnosti (např. vedlejší produkt těžby hnědého uhlí)

B

Chitin (polysacharid získaný z krunýře korýšů)

Pouze v případě, že byl získán z udržitelného rybolovu, jak je definován v čl. 4 odst. 1 bod 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, nebo z ekologické akvakultury

B

Bohatý sediment organicky vzniklý z odumřelých sladkovodních organismů bez přístupu kyslíku

(např. sapropel)

Pouze organické sedimenty, které jsou vedlejšími produkty hospodaření se sladkovodními útvary nebo jsou získány z bývalých sladkovodních oblastí

Získání by mělo být případně provedeno tak, aby mělo minimální dopad na vodní ekosystém.

Pouze sedimenty získané ze zdrojů, které nejsou kontaminovány pesticidy, perzistentními organickými znečišťujícími látkami a látkami jako např. benzin

Maximální koncentrace v mg/kg sušiny: kadmium: 0,7; měď: 70; nikl: 25; olovo: 45; zinek: 200; rtuť: 0,4; chrom (celkově): 70; chrom (VI): nezjistitelný.

B

Biouhel – produkt pyrolýzy získaný z široké škály organických materiálů rostlinného původu a používaný jako pomocná půdní látka

Pouze z rostlinných materiálů, neošetřený, nebo ošetřený produkty uvedenými v příloze II

Maximální hodnota 4 mg polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na kg sušiny. Tato hodnota se každý druhý rok přezkoumá s ohledem na riziko akumulace v důsledku vícenásobného použití.


(1)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA II

Pesticidy – přípravky na ochranu rostlin podle čl. 5 odst. 1

Všechny látky uvedené v této příloze musí splňovat přinejmenším podmínky použití, které jsou stanoveny v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (1). Přísnější podmínky použití, jež platí pro ekologickou produkci, jsou uvedeny v druhém sloupci každé tabulky.

1.   Látky rostlinného nebo živočišného původu

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

Allium sativum (výtažek z česneku)

 

Azadirachtin ze zederachu indického (Azadirachta indica)

 

Včelí vosk

Pouze jako prostředek k ochraně řezů a ran

COS-OGA

 

Hydrolyzované bílkoviny s výjimkou želatiny

 

Laminarin

Chaluhy se buď pěstují ekologicky podle článku 6d, nebo se sklízejí udržitelným způsobem v souladu s článkem 6c.

Maltodextrin

 

Feromony

Pouze v pastích a rozprašovačích

Rostlinné oleje

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Pyrethriny

Pouze rostlinného původu

Výtažek z hořkoně obecné (Quassia amara)

Pouze jako insekticid, repelent

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk

Pouze na nejedlých částech plodin, a pokud rostlinný materiál nepožívají ovce či kozy

Salix spp. cortex (neboli výtažek z vrbové kůry)

 

Terpeny (eugenol, geraniol a thymol)

 

2.   Základní látky

Základní látky na základě potravin (včetně: lecitinů, sacharózy, fruktózy, octa, syrovátky, hydrochloridu chitosanu (2), Equisetum arvense atd.)

Pouze ty základní látky ve smyslu článku 23 nařízení (ES) č. 1107/2009 (3), které jsou potravinami podle definice v článku 2 nařízení (ES) č. 178/2002 a jsou rostlinného nebo živočišného původu.

Látky se nepoužívají jako herbicidy.

3.   Mikroorganismy nebo látky produkované mikroorganismy

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky použití

Mikroorganismy

Nepocházející z GMO

Spinosad

 

Cerevisan

 

4.   Jiné látky (neuvedené v oddílech 1, 2 a 3)

Název

Popis, požadavky na složení, podmínky nebo omezení použití

Křemičitan hlinitý (kaolin)

 

Hydroxid vápenatý

Používá-li se jako fungicid, pouze u ovocných stromů, včetně školek, k hubení hlívenky bukové (Nectria galligena).

Oxid uhličitý

 

Sloučeniny mědi ve formě: hydroxidu měďnatého, chlorid-oxidu měďnatého, oxidu měďného, bordeauxské jíchy a trojsytného síranu měďnatého

 

Hydrogenfosforečnan amonný

Pouze jako návnada v pastích

Ethylen

 

Mastné kyseliny

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Fosforečnan železitý

Přípravky k povrchovému rozprašování mezi pěstované rostliny.

Peroxid vodíku

 

Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)

 

Polysulfid vápenatý

 

Parafinový olej

 

Hydrogenuhličitan draselný a hydrogenuhličitan sodný (neboli bikarbonát draselný / bikarbonát sodný)

 

Pyrethroidy (pouze deltamethrin nebo lambda-cyhalothrin)

Pouze v pastích se zvláštními návnadami; pouze proti vrtuli olivovníkové (Bactrocera oleae) a vrtuli velkohlavé (Ceratitis capitata Wied)

Křemenný písek

 

Chlorid sodný

Povolena jsou všechna použití s výjimkou herbicidu.

Síra

 


(1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(2)  Získaný z udržitelného rybolovu nebo ekologické akvakultury.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VI

Doplňkové látky používané ve výživě živočichů podle čl. 22 písm. g), čl. 24 odst. 2 a čl. 25m odst. 2

Doplňkové látky vyjmenované v této příloze musí být povoleny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

1.   TECHNOLOGICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)   Konzervační přísady

Identifikační čísla nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E 200

Kyselina sorbová

 

 

E 236

Kyselina mravenčí

 

 

E 237

Mravenčan sodný

 

 

E 260

Kyselina octová

 

 

E 270

Kyselina mléčná

 

 

E 280

Kyselina propionová

 

 

E 330

Kyselina citronová

 

b)   Antioxidanty

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

1b306(i)

Tokoferolové extrakty z rostlinných olejů

 

 

1b306(ii)

Extrakty s vysokým obsahem tokoferolů z rostlinných olejů (bohaté na delta-tokoferol)

 

c)   Emulgátory, stabilizátory, zahušťující látky a želírující látky

Identifikační čísla nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

1c322

Lecitiny

Pouze pokud pocházejí z ekologických surovin.

 

 

 

Použití omezeno na krmiva pro živočichy pocházející z akvakultury.

d)   Pojiva a protispékavé látky

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E 412

Guarová guma

 

 

E 535

Ferrokyanid sodný (hexakyanoželeznatan sodný)

Maximální dávka 20 mg/kg NaCl (počítaná jako anion ferrokyanidu)

 

E 551b

Oxid křemičitý koloidní

 

 

E 551c

Křemelina (purifikované diatomické půdy)

 

 

1m558i

Bentonit

 

 

E 559

Kaolinové jíly, bez azbestu

 

 

E 560

Přírodní směsi steatitů a chloritu

 

 

E 561

Vermikulit

 

 

E 562

Sepiolit

 

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

 

1g568

Klinoptilolit sedimentárního původu

 

 

E 599

perlit

 

e)   Doplňkové látky k silážování

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

1k

1k236

Enzymy, mikroorganismy

Kyselina mravenčí

Použití omezeno na výrobu siláže, pokud povětrnostní podmínky neumožňují odpovídající kvašení.

Použití kyseliny mravenčí, propionové a jejich sodných solí při výrobě siláže je povoleno, pouze pokud povětrnostní podmínky neumožňují odpovídající kvašení.

1k237

Mravenčan sodný

1k280

Kyselina propionová

1k281

Propionát sodný

2.   SENZORICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

2b

Zchutňující látky

Pouze výtažky ze zemědělských produktů

 

Castanea sativa Mill.: kaštanový výtažek

 

3.   NUTRIČNÍ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

a)   Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se srovnatelným účinkem

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

3a

Vitaminy a provitaminy

Získané ze zemědělských produktů

Pokud jsou získané synteticky, lze pro monogastrická zvířata a živočichy pocházející z akvakultury použít pouze látky shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů.

Pokud jsou získané synteticky, lze pro přežvýkavce použít pouze vitaminy A, D a E shodné s vitaminy získanými ze zemědělských produktů; použití podléhá předchozímu povolení členských států na základě posouzení možnosti, že by ekologicky chovaní přežvýkavci získali potřebná množství uvedených vitaminů v krmných dávkách.

3a920

Bezvodý betain

Pouze pro monogastrická zvířata

Pouze přírodního původu, a pokud je k dispozici, tak ekologického původu

b)   Sloučeniny stopových prvků

 

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

 

E1 železo

 

 

 

3b101

Uhličitan železnatý (siderit)

 

 

3b103

Síran železnatý monohydrát

 

 

3b104

Síran železnatý heptahydrát

 

 

3b201

Jodid draselný

 

 

3b202

Jodičnan vápenatý, bezvodý

 

 

3b203

Jodičnan vápenatý, bezvodý granulovaný, potahovaný

 

 

3b301

Octan kobaltnatý, tetrahydrát

 

 

3b302

Uhličitan kobaltnatý

 

 

3b303

Bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát

 

 

3b304

Potahovaný granulovaný bis(uhličitan)tris(hydroxid) kobaltnatý, monohydrát

 

 

3b305

Síran kobaltnatý, heptahydrát

 

 

3b402

Uhličitan-dihydroxid měďnatý monohydrát

 

 

3b404

Oxid měďnatý

 

 

3b405

Pentahydrát síranu měďnatého

 

 

3b409

Chlorid-trihydroxid diměďnatý (TBCC)

 

 

3b502

Oxid manganatý

 

 

3b503

Síran mangatý, monohydrát

 

 

3b603

Oxid zinečnatý

 

 

3b604

Síran zinečnatý, heptahydrát

 

 

3b605

Síran zinečnatý, monohydrát

 

 

3b609

Monohydrát oktahydroxid-dichlorid penta zinečnatý (TBZC)

 

 

3b701

Dihydrát molybdenanu sodného

 

 

3b801

Seleničitan sodný

 

 

3b810, 3b811, 3b812,

3b813 a 3b817

Inaktivované kvasinky obohacené selenem

 

4.   ZOOTECHNICKÉ DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Identifikační číslo nebo funkční skupiny

Látka

Popis, podmínky použití

4a, 4b, 4c a 4d

Enzymy a mikroorganismy v kategorii „zootechnické doplňkové látky“

 


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA VIII

Určité produkty a látky používané při výrobě zpracovaných ekologických potravin, kvasinek a kvasničných produktů uvedené v čl. 27 odst. 1 písm. a) a čl. 27a písm. a)

ODDÍL A – POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY VČETNĚ NOSIČŮ

Pro účely výpočtu podle čl. 23 odst. 4 písm. a) bodu ii) nařízení (ES) č. 834/2007 se potravinářské přídatné látky označené hvězdičkou ve sloupci s číselným kódem musejí vypočítat jako složky zemědělského původu.

Kód

Název

Příprava potravin

Specifické podmínky a omezení kromě nařízení (ES) č. 1333/2008

rostlinného původu

Živočišného původu

E 153

Rostlinná uhlíková čerň

 

X

Sýr Ashy goat

Sýr Morbier

E 160b*

Annatto, bixin, norbixin

 

X

Sýr Red Leicester

Sýr Double Gloucester

Čedar

Sýr Mimolette

E 170

Uhličitan vápenatý

X

X

Nesmí být použit k barvení nebo k obohacení výrobků vápníkem

E 220

Oxid siřičitý

X

X (pouze u medoviny)

V ovocných vínech (víno vyráběné z jiného ovoce než hroznů, včetně jablečného a hruškového vína), a v medovině s přidáním cukru a bez přidání cukru: 100 mg/l (Maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l).

E 223

Disiřičitan sodný

 

X

Korýši

E 224

Metadisiřičitan draselný

X

X (pouze u medoviny)

V ovocných vínech (víno vyráběné z jiného ovoce než hroznů, včetně jablečného a hruškového vína), a v medovině s přidáním cukru a bez přidání cukru: 100 mg/l (Maximální dostupná hodnota ze všech zdrojů vyjádřená jako SO2 v mg/l).

E250

Dusitan sodný

 

X

Pro masné výrobky. Může být použito, pouze pokud bylo prokázáno ke spokojenosti příslušného orgánu, že neexistuje žádná jiná technická možnost, která poskytne stejné záruky a/nebo umožní zachování specifických vlastností výrobku. Ne v kombinaci s E252. Předběžné vstupní množství vyjádřené jako NaNO2: 80 mg/kg, maximální zbytkové množství vyjádřené jako NaNO2: 50 mg/kg

E252

Dusičnan draselný

 

X

Pro masné výrobky. Může být použito, pouze pokud bylo prokázáno ke spokojenosti příslušného orgánu, že neexistuje žádná jiná technická možnost, která poskytne stejné záruky a/nebo umožní zachování specifických vlastností výrobku. Ne v kombinaci s E250. Předběžné vstupní množství vyjádřené jako NaNO3: 80 mg/kg, maximální zbytkové množství vyjádřené jako NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Kyselina mléčná

X

X

 

E 290

Oxid uhličitý

X

X

 

E 296

Kyselina jablečná

X

 

 

E 300

Kyselina askorbová

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: masné výrobky

E 301

Askorban sodný

 

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: masné výrobky ve spojení s dusičnany a dusitany

E 306(*)

Extrakt s vysokým obsahem tokoferolů

X

X

Antioxidant

E 322(*)

Lecitiny

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné výrobky

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.. Použitelné ode dne 1. ledna 2022. Do uvedeného data pouze pokud pocházejí z ekologických surovin.

E 325

Mléčnan sodný

 

X

Mléčné a masné výrobky

E 330

Kyselina citronová

X

X

 

E 331

Citronany sodné

X

X

 

E 333

Citronany vápenaté

X

 

 

E 334

Kyselina vinná (L(+)-)

X

X (pouze u medoviny)

S ohledem na potraviny živočišného původu: medovina

E 335

Vinany sodné

X

 

 

E 336

Vinany draselné

X

 

 

E 341 (i)

Dihydrogenfosforečnan vápenatý

X

 

Kypřící látka pro mouku s kypřicím prostředkem

E 392*

Extrakty z rozmarýnu

X

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.

E 400

Kyselina alginová

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné výrobky

E 401

Alginát sodný

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné výrobky

E 402

Alginát draselný

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné výrobky

E 406

Agar

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné a masné výrobky

E 407

Karagenan

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné výrobky

E 410*

Karubin

X

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce. Použitelné ode dne 1. ledna 2022.

E 412*

Guarová guma

X

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce. Použitelné ode dne 1. ledna 2022.

E 414*

Arabská guma

X

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce. Použitelné ode dne 1. ledna 2022.

E 415

Xantanová guma

X

X

 

E 417

Prášek z gumy tara

X

X

Zahušťovadlo

Pouze pokud pochází z ekologické produkce. Použitelné ode dne 1. ledna 2022.

E 418

Guma gellan

X

X

Pouze vysoce acylovaná forma

Pouze pokud pochází z ekologické produkce. Použitelné ode dne 1. ledna 2022.

E 422

Glycerol

X

X

Pouze rostlinného původu

Pouze pokud pochází z ekologické produkce. Použitelné ode dne 1. ledna 2022.

Pro rostlinné extrakty, aromata, zvlhčující látku v gelových kapslích a potah tablet

E 440 (i)*

Pektin

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: mléčné výrobky

E 464

Hydroxypropylmethylcelulóza

X

X

Zátkovací materiálna zátky

E 500

Uhličitany sodné

X

X

 

E 501

Uhličitany draselné

X

 

 

E 503

Uhličitany amonné

X

 

 

E 504

Uhličitany hořečnaté

X

 

 

E 509

Chlorid vápenatý

 

X

Srážení mléka

E 516

Síran vápenatý

X

 

Přepravce

E 524

Hydroxid sodný

X

 

Povrchová úprava u „Laugengebäck“ a regulace kyselosti v ekologických aromatech

E 551

Oxid křemičitý

X

X

U bylin a koření v práškové formě, aromat a propolis

E 553b

Talek

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: povrchové ošetření uzenin

E 901

Včelí vosk

X

 

Jako lešticí látka, pouze u cukrovinek

Včelí vosk z ekologické produkce

E 903

Karnaubský vosk

X

 

Jako lešticí látka u cukrovinek

Jako zmírňující metoda u povinného extrémně studeného ošetření ovoce jakožto karanténní opatření proti škodlivým organismům (prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279) (1)

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.Použitelné ode dne 1. ledna 2022. Do uvedeného data pouze pokud pocházejí z ekologických surovin.

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helium

X

X

 

E 941

Dusík

X

X

 

E 948

Kyslík

X

X

 

E 968

Erytritol

X

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce bez použití technologie iontové výměny

ODDÍL B – POMOCNÉ LÁTKY A DALŠÍ PRODUKTY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY PŘI ZPRACOVÁNÍ SLOŽEK ZEMĚDĚLSKÉHO PŮVODU Z EKOLOGICKÉ PRODUKCE

Název

Příprava všech potravin rostlinného původu

Příprava všech potravin živočišného původu

Specifické podmínky a omezení kromě nařízení (EU) č. 1333/2008

Voda

X

X

Pitná voda ve smyslu směrnice Rady 98/83/ES

Chlorid vápenatý

X

 

Srážecí činidlo

Uhličitan vápenatý

X

 

 

Hydroxid vápenatý

X

 

 

Síran vápenatý

X

 

Srážecí činidlo

Chlorid hořečnatý (nebo nigari)

X

 

Srážecí činidlo

Uhličitan draselný

X

 

S ohledem na potraviny živočišného původu: sušení hroznů

uhličitan sodný

X

X

 

Kyselina mléčná

 

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: pro regulaci pH v solném nálevu při výrobě sýrů

L(+) kyselina mléčná z kvašení

X

 

S ohledem na potraviny živočišného původu: u přípravy extraktů z rostlinných bílkovin

Kyselina citronová

X

X

 

Hydroxid sodný

X

 

S ohledem na potraviny živočišného původu: u výroby cukru(ů); u výroby oleje s výjimkou oleje olivového, u přípravy extraktů z rostlinných bílkovin

Kyselina sírová

X

X

Výroba želatiny

Výroba cukru(ů)

Chmelový extrakt

X

 

S ohledem na potraviny živočišného původu: pouze pro antimikrobiální účely při výrobě cukru

Pokud je k dispozici, tak ekologického původu

Extrakt borovicové kalafuny

X

 

S ohledem na potraviny živočišného původu: pouze pro antimikrobiální účely při výrobě cukru

Pokud je k dispozici, tak ekologického původu

Kyselina chlorovodíková

 

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: výroba želatiny pro regulaci pH solného nálevu při zpracování sýrů Gouda, Edam a Maasdammer, Boerenkaas, Friese a Leidse Nagelkaas

Hydroxid amonný

 

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: výroba želatiny

Peroxid vodíku

 

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: výroba želatiny

Oxid uhličitý

X

X

 

Dusík

X

X

 

Ethanol

X

X

Rozpouštědlo

Kyselina tříslová

X

 

Podpora filtrace

Vaječný bílek

X

 

 

Kasein

X

 

 

Želatina

X

 

 

Vyzina

X

 

 

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo

Pouze pokud pochází z ekologické produkce

Oxid křemičitý gel nebo koloidní roztok

X

 

 

Aktivní uhlí

X

 

 

Talek

X

 

V souladu se specifickými kritérii pro čistotu potravinářské přídatné látky E 553b

Bentonit

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: jako lepicí činidlo pro medovinu

Celulosa

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: Výroba želatiny

Hlinka ze skořápek rozsivek

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: Výroba želatiny

Perlit

X

X

S ohledem na potraviny živočišného původu: Výroba želatiny

Skořápky lískových ořechů

X

 

 

Rýžová mouka

X

 

 

Včelí vosk

X

 

Uvolňovací činidlo

Včelí vosk z ekologické produkce

Karnaubský vosk

X

 

Uvolňovací činidlo

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.

Použitelné ode dne 1. ledna 2022. Do uvedeného data pouze pokud pocházejí z ekologických surovin.

Kyselina octová/ocet

 

X

Pouze pokud pochází z ekologické produkce.

Pouze pro zpracování produktů rybolovu Z přirozené fermentace. Nevyrábí se pomocí nebo z GMO.

Thiamin hydrochlorid

X

X

Pouze pro použití při zpracovávání ovocných vín, včetně jablečného a hruškového vína a medoviny

Hydrogenfosforečnan amonný

X

X

Pouze pro použití při zpracovávání ovocných vín, včetně jablečného a hruškového vína a medoviny

Dřevné vlákno

X

X

Zdroje by se měly omezovat na certifikované, udržitelně těžené dřevo.

Používané dřevo nesmí obsahovat toxické složky (v důsledku ošetření po těžbě, přirozeně se vyskytující toxiny nebo toxiny z mikroorganismů).

ODDÍL C – POMOCNÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ PŘI VÝROBĚ KVASINEK A KVASNIČNÝCH PRODUKTŮ

Název

Primární kvasinky

Příprava/úprava kvasinek do konečné formy

Zvláštní podmínky

Chlorid vápenatý

X

 

 

Oxid uhličitý

X

X

 

Kyselina citronová

X

 

Pro regulaci pH při výrobě kvasinek

Kyselina mléčná

X

 

Pro regulaci pH při výrobě kvasinek

Dusík

X

X

 

Kyslík

X

X

 

Bramborový škrob

X

X

K filtraci

Pouze pokud pochází z ekologické produkce

Uhličitan sodný

X

X

Pro regulaci pH

Rostlinné oleje

X

X

Masticí, uvolňovací nebo odpěňovací činidlo. Pouze pokud pochází z ekologické produkce.


(1)  Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 184, 15.7.2017, s. 33).


PŘÍLOHA V

„PŘÍLOHA VIIIa

Produkty a látky povolené k užití nebo přidání do ekologických produktů odvětví vína podle článku 29c

Druh ošetření podle přílohy I A nařízení (ES) č. 606/2009

Název produktů nebo látek

Specifické podmínky a omezení v mezích a za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1234/2007 a nařízení (ES) č. 606/2009

Bod 1: užití pro provzdušnění nebo okysličování

Vzduch

Plynný kyslík

 

Bod 3: odstředění a filtrace

Perlit

Celulosa

Křemelina

Užití pouze jako inertní pomocná filtrační látka.

Bod 4: užití za účelem vytvoření inertní atmosféry a ochrany produktu před vzduchem

Dusík

Oxid uhličitý

Argon

 

Body 5, 15 a 21: Použití

Kvasinky  (1), buněčné stěny kvasinek

 

Bod 6: Použití

Hydrogenfosforečnan amonný

Thiamin hydrochlorid

Autolyzáty kvasnic

 

Bod 7: Použití

Oxid siřičitý

Disiřičitan draselný či metadisiřičitan draselný

(a)

Maximální obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 100 miligramů na litr u červených vín uvedených v části A bodě 1 písm. a) přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 a hodnota zbytkového cukru musí být nižší než 2 gramy na litr;

(b)

maximální obsah oxidu siřičitého nesmí překročit 150 miligramů na litr u bílých a růžových vín uvedených v části A bodě 1 písm. b) přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 a hodnota zbytkového cukru musí být nižší než 2 gramy na litr;

(c)

u všech ostatních vín se maximální obsah oxidu siřičitého použitého podle přílohy I B nařízení (ES) č. 606/2009 dne 1. srpna 2010 snižuje o 30 miligramů na litr.

Bod 9: použití

enologické aktivní uhlí

 

Bod 10: Vysvětlení

Potravinářská želatina  (2)

Bílkoviny rostlinného původu z obilí nebo hrachu  (2)

Vyzina  (2)

Vaječný albumin  (2)

Taniny  (2)

Bramborové bílkoviny  (2)

Bílkovinné extrakty kvasinek  (2)

Kasein

Chitosan pocházející z houby Aspergillus niger

Kaseinát draselný

Oxid křemičitý

Bentonit

Pektolytické enzymy

 

Bod 12: užití pro přikyselování

Kyselina mléčná

L(+) kyselina vinná

 

Bod 13: užití k odkyselení

L(+) kyselina vinná

Uhličitan vápenatý

Neutrální vinan draselný

Hydrogenuhličitan draselný

 

Bod 14: doplnění

Pryskyřice borovice Aleppo

 

Bod 17: použití

mléčné bakterie

 

Bod 19: doplnění

kyselina L-askorbová

 

Bod 22: provzdušnění

Dusík

 

Bod 23: doplnění

Oxid uhličitý

 

Bod 24: přídavek ke stabilizaci vína

Kyselina citronová

 

Bod 25: doplnění

Taniny  (2)

 

Bod 27: doplnění

Kyselina metavinná

 

Bod 28: použití

Akáciová guma  (2) (=arabská guma)

 

Bod 30: použití

Vinan draselný

 

Bod 31: použití

citrát měďnatý

 

Bod 35: použití

kvasinkové mannoproteiny

 

Bod 38: použití

kousky dubového dřeva

 

Bod 39: použití

Alginát draselný

 

Bod 44: použití

Chitosan pocházející z houby Aspergillus niger

 

Bod 51: použití

inaktivované kvasinky

 

Druh ošetření podle části A bodu 2 písm. b) přílohy III nařízení (ES) č. 606/2009

Síran vápenatý

Pouze pro „vino generoso“ nebo „vino generoso de licor“


(1)  Pro jednotlivé kmeny kvasinek: jsou-li dostupné, získané z ekologických surovin.

(2)  Získané z ekologických surovin, jsou-li dostupné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU