(EU) 2019/2126Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 104-110 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2126

ze dne 10. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 48 písm. h) a čl. 77 odst. 1 písm. a), b) a k) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 77 odst. 1 písm. a), b) a k) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijmout pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol u některých kategorií zvířat a zboží vstupujících do Unie a opatření, která mají být přijata v případě nesouladu.

(2)

Aby byly zajištěny účinné úřední kontroly zásilek obsahujících nestaženou srstnatou volně žijící zvěř dovážených do Unie, měly by být stanoveny zvláštní požadavky na kontroly, pokud jsou fyzické kontroly dokončovány v zařízení určení, jelikož úplné fyzické kontroly a odběr vzorků nelze provést na stanovištích hraniční kontroly.

(3)

Aby byly zajištěny účinné úřední kontroly čerstvých produktů rybolovu, které byly vyloženy přímo v přístavech Unie, mělo by být povoleno provádět úřední kontroly v přístavech určených členskými státy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1005/2008 (2).

(4)

Ustanovení čl. 77 odst. 1 písm. k) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc přijmout pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol u zvířat a zboží zmíněných v čl. 48 písm. h) uvedeného nařízení, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko a jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, je-li takové osvobození odůvodněné.

(5)

Pokud úřední kontroly nejsou prováděny na stanovištích hraniční kontroly, měly by být stanoveny podmínky, jako jsou odpovídající kontrolní opatření, aby se zajistilo, že nevzniknou žádná nepřijatelná rizika pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, když tato zvířata a toto zboží vstupují na území Unie.

(6)

V případě zmrazeného tuňáka, který představuje nízké riziko nebo nepředstavuje žádné konkrétní riziko v souladu s čl. 48 písm. h) nařízení (EU) 2017/625, mohou být úřední kontroly prováděny ve zpracovatelském zařízení určení, které musí být schváleno celními orgány pro dočasné uskladnění zboží, které není zbožím Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3).

(7)

V případě produktů rybolovu, které představují nízké riziko nebo nepředstavují žádné konkrétní riziko v souladu s čl. 48 písm. h) nařízení (EU) 2017/625 a které byly uloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovezeny do Unie poté, co byly vyloženy ve třetích zemích, jak je uvedeno v článku 72 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (4), by měla být přijata opatření v případě podezření na nesoulad.

(8)

Zvířata a zboží vstupující do Unie přes některé řecké ostrovy a některá francouzská území představují nízké riziko vzhledem k tomu, že tato zvířata a toto zboží nejsou uváděny na trh mimo tyto ostrovy nebo tato území. Měly by být stanoveny odpovídající požadavky na úřední kontroly a opatření, aby se zajistilo, že tato zvířata a toto zboží nebudou uváděny na trh mimo tyto ostrovy nebo tato území.

(9)

Aby bylo možné racionalizovat a zjednodušit uplatňování legislativního rámce, měla by být pravidla pro úřední kontroly podle čl. 77 odst. 1 písm. k) a čl. 48 písm. h) nařízení (EU) 2017/625 přijata společně s pravidly pro úřední kontroly jiných kategorií zboží, které jsou uvedeny v čl. 77 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení.

(10)

Tato pravidla jsou do značné míry propojena a mnoho z nich má být uplatňováno společně. V zájmu jednoduchosti a transparentnosti a také pro usnadnění jejich uplatňování a vyloučení opakování by proto pravidla měla být stanovena v jednom právním aktu místo řady samostatných aktů s mnoha křížovými odkazy a rizikem opakování.

(11)

Vzhledem k tomu, že toto nařízení stanoví pravidla, na něž se vztahuje rozhodnutí Komise 94/641/ES (5) a prováděcí rozhodnutí Komise 2012/44/EU (6), měly by být uvedené právní akty zrušeny.

(12)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, toto nařízení by se mělo rovněž použít od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro provádění zvláštních úředních kontrol, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží, a opatření, která mají být přijata v případě nesouladu. Stanoví pravidla pro případy, kdy a za jakých podmínek jsou některé kategorie zvířat a zboží osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly a kdy je takové osvobození odůvodněné.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„systémem IMSOC“ se rozumí systém pro správu informací o úředních kontrolách podle článku 131 nařízení (EU) 2017/625;

2)

„čerstvými produkty rybolovu“ se rozumí čerstvé produkty rybolovu podle definice v příloze I bodě 3.5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (7);

3)

„zmrazeným tuňákem“ se rozumí tuňák uchovávaný v souladu s požadavky stanovenými v bodě 2 kapitoly VII oddílu VIII přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 3

Nestažená srstnatá volně žijící zvěř

1.   Příslušný orgán na stanovištích hraniční kontroly prvního vstupu do Unie může povolit odeslání zásilek obsahujících nestaženou srstnatou volně žijící zvěř do zařízení v místě určení, aniž byly dokončeny fyzické kontroly, pokud byly zásilky přepravovány ve vozidlech nebo kontejnerech v souladu s články 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 (8).

2.   Příslušný orgán uvedený v odstavci 1 informuje příslušný orgán zařízení v místě určení o tom, že je nezbytné dokončit fyzické kontroly, zejména zdravotní kontroly a laboratorní zkoušky.

3.   Příslušný orgán zařízení v místě určení informuje příslušný orgán uvedený v odstavci 1 o výsledcích fyzických kontrol uvedených v odstavci 2.

Článek 4

Čerstvé produkty rybolovu vyložené přímo v přístavech Unie určených členskými státy z rybářského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země

Čerstvé produkty rybolovu vyložené přímo z rybářského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud je provádějí příslušné orgány v přístavech Unie určených členskými státy v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 5

Zmrazený tuňák vyložený přímo v přístavech Unie určených členskými státy z rybářského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země

Členské státy mohou ve zpracovatelském zařízení určení, které bylo schváleno v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 853/2004, provádět úřední kontroly zmrazeného tuňáka, který nebyl zbaven hlavy ani vykuchán a který byl vyložen přímo v přístavech Unie určených členskými státy v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 z rybářského plavidla plujícího pod vlajkou třetí země, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

úřední kontroly provádí příslušný orgán nejbližšího stanoviště hraniční kontroly;

b)

zpracovatelské zařízení určení je schváleno celními orgány pro dočasné uskladnění zboží, které není zbožím Unie, v souladu s čl. 147 odst. 1 a článkem 148 nařízení (EU) č. 952/2013;

c)

zmrazený tuňák je odesílán z plavidla do zpracovatelského zařízení určení v zapečetěných vozidlech nebo přepravních kontejnerech pod dohledem příslušného orgánu provádějícího úřední kontroly a v souladu s příslušným celním režimem podle článků 134, 135, 140, 141 a čl. 148 odst. 5 nařízení (EU) č. 952/2013;

d)

před příchodem zásilky do určených přístavů Unie oznámil provozovatel odpovědný za zásilku příslušnému orgánu uvedenému v písmenu a) tohoto článku příchod zásilky zadáním vyplněného společného zdravotního vstupního dokladu podle článku 56 nařízení (EU) 2017/625 do systému IMSOC.

Článek 6

Produkty rybolovu určené k lidské spotřebě ulovené plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, které jsou vykládány ve třetích zemích

1.   U zásilek produktů rybolovu určených k lidské spotřebě ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, které byly před tím, než v jiném dopravním prostředku vstoupily na území Unie, vyloženy, a případně též uskladněny v třetích zemích, jak je uvedeno v čl. 72 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2019/627, provede příslušný orgán na stanovištích hraniční kontroly prvního vstupu do Unie kontroly dokladů.

2.   Zásilky uvedené v odstavci 1 mohou být osvobozeny od kontrol totožnosti a fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly, pokud splňují podmínky stanovené v článku 72 nařízení (EU) 2019/627.

3.   V případě zjištění nesouladu nebo podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 provede příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly prvního vstupu do Unie u zásilek uvedených v odstavci 1 tohoto článku kromě kontrol dokladů i kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

Článek 7

Zásilky vstupující do Unie přes některé řecké ostrovy a některá francouzská území

1.   Produkty živočišného původu a směsné produkty vstupující do Unie ze třetích zemí přes povolená místa vstupu na řeckých ostrovech Rhodos, Mitilini a Iraklio (Kréta) určené pro místní použití na řeckém ostrově místa vstupu jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

2.   Zvířata, produkty živočišného původu a směsné produkty vstupující do Unie ze třetích zemí přes povolená místa vstupu ve francouzských zámořských departementech Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Mayotte určené k místnímu použití ve francouzském zámořském departementu místa vstupu jsou osvobozeny od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

Článek 8

Zvláštní úřední kontroly u zásilek vstupujících do Unie přes některé řecké ostrovy a některá francouzská území

1.   U zásilek uvedených v článku 7 se na každém povoleném místě vstupu provedou kontroly v souladu s přílohou I.

2.   Za každé povolené místo vstupu je odpovědný příslušný orgán, který má k dispozici:

a)

úřední veterinární lékaře odpovědné za přijímání rozhodnutí o zásilkách v souladu s čl. 55 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 a

b)

pokud to příslušný orgán považuje za nezbytné, pracovníky uvedené v čl. 49 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625 vyškolené v souladu s článkem 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1081 (9).

3.   Příslušný orgán povolených míst vstupu na řeckých ostrovech uvedených v čl. 7 odst. 1 zajistí, aby pro každé povolené místo vstupu byli k dispozici pracovníci a zdroje k provádění úředních kontrol u zásilek zboží uvedených v čl. 7 odst. 1, pro něž je místo vstupu povoleno.

4.   Každé povolené místo vstupu ve francouzských zámořských departementech uvedené v čl. 7 odst. 2 musí mít k dispozici veškeré zařízení, vybavení a pracovníky potřebné k provádění úředních kontrol zásilek zvířat a zboží uvedených v čl. 7 odst. 2, pro něž je místo vstupu povoleno.

Článek 9

Odpovědnost provozovatelů, pokud jde o zásilky vstupující do Unie přes některé řecké ostrovy a některá francouzská území

Provozovatel odpovědný za zásilky uvedené v článku 7:

a)

informuje před příchodem zásilky do povoleného místa vstupu příslušný orgán povoleného místa vstupu o příchodu zásilky zadáním vyplněného společného zdravotního vstupního dokladu do systému IMSOC;

b)

vede registr schválený příslušným orgánem povoleného místa vstupu, který pokud možno uvádí množství zvířat, produktů živočišného původu a směsných produktů určených k uvedení na trh a jména a adresy odběratele (odběratelů);

c)

informuje odběratele, že:

i)

produkty živočišného původu a směsné produkty určené k uvedení na trh jsou určeny pouze pro místní spotřebu a že tyto produkty nesmí být za žádných okolností opětovně odeslány do jiných částí Unie;

ii)

v případě dalšího prodeje musí odběratel (odběratelé) informovat nového (nové) odběratele, pokud se jedná o obchodního provozovatele, o omezeních podle písm. c) bodu i);

d)

v případě francouzských zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Mayotte informuje odběratele, že:

i)

zvířata určená k uvedení na trh jsou určena pouze pro místní chov a produkci a že uvedená zvířata a produkty z nich získané nesmí být za žádných okolností opětovně odeslány do jiných částí území Unie;

ii)

v případě dalšího prodeje musí odběratel (odběratelé) informovat nového (nové) odběratele, pokud se jedná o obchodního provozovatele, o omezeních podle písm. d) bodu i).

Článek 10

Zrušení

1.   Rozhodnutí 94/641/ES a prováděcí rozhodnutí 2012/44/EU se s účinkem ode dne 14. prosince 2019 zrušují.

2.   Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávacími tabulkami obsaženými v příloze II.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 51).

(5)  Rozhodnutí Komise 94/641/ES ze dne 8. září 1994, kterým se stanoví pravidla pro veterinární kontroly produktů dovážených na některé řecké ostrovy ze třetích zemí (Úř. věst. L 248, 23.9.1994, s. 26).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/44/EU ze dne 25. ledna 2012 o pravidlech týkajících se veterinárních kontrol živých zvířat a produktů živočišného původu dovážených do určitých francouzských zámořských departementů ze třetích zemí (Úř. věst. L 24, 27.1.2012, s. 14).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení v Unii (Úř. věst. L 255, 4.10.2019, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1081 ze dne 8. března 2019, kterým se stanoví pravidla pro zvláštní požadavky na školení pracovníků k provádění určitých fyzických kontrol na stanovištích hraniční kontroly (Úř. věst. L 171, 26.6.2019, s. 1).


PŘÍLOHA I

Zvláštní úřední kontroly zboží vstupujícího do Unie přes povolená místa vstupu na některých řeckých ostrovech a některých francouzských územích

1.   

Příslušný orgán zajistí, aby do systému IMSOC byly zaneseny veškeré údaje o produktech živočišného původu a směsných produktech a v případě francouzských zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Mayotte rovněž veškeré údaje o zvířatech předkládaných k uvedení na trh.

2.   

Příslušný orgán zkontroluje:

a)

doprovázející osvědčení a doklady;

b)

totožnost produktů živočišného původu a směsných produktů a v případě francouzských zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Mayotte rovněž totožnost zvířat;

c)

balení a označení;

d)

jakost a stav uchování zboží;

e)

přepravní podmínky a v případě přepravy chladicími dopravními prostředky teplotu dopravního prostředku a vnitřní teplotu zboží;

f)

jakékoli poškození zboží.

3.   

Příslušný orgán zajistí, že po dokončení zvláštních úředních kontrol průvodní společný zdravotní vstupní doklad uvádí, že produkty živočišného původu a směsné produkty určené k uvedení na trh jsou určeny pouze k místní spotřebě a nesmí být za žádných okolností opětovně odeslány do jiných částí území Unie.

4.   

V případě francouzských zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Mayotte zajistí příslušný orgán, že po ukončení zvláštních úředních kontrol uvádí doprovázející společný zdravotní vstupní doklad, že zvířata určená k uvedení na trh jsou určena pouze pro místní chov a produkci a že uvedená zvířata a produkty získané z těchto zvířat nesmí být za žádných okolností opětovně odeslány do jiných částí území Unie.

5.   

Příslušný orgán provádí pravidelné inspekce místa ustájení/skladování zásilek určených k uvedení na trh, aby ověřil, že jsou dodržovány hygienické požadavky a že tyto zásilky nejsou opětovně odesílány do jiných částí území Unie.

6.   

V případě francouzských zámořských departementů Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik a Mayotte provádí příslušný orgán pravidelné kontroly místa ustájení zvířat určených k uvedení na trh, aby ověřil, že jsou dodržovány veterinární předpisy a že tato zvířata a produkty získané z těchto zvířat nejsou opětovně odesílány do jiných částí území Unie.


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulky uvedené v čl. 10 odst. 2

1.   Rozhodnutí 94/641/ES

Rozhodnutí 94/641/ES

Toto nařízení

Článek 1

Článek 2

Čl. 3 první odrážka

Čl. 3 druhá odrážka

Čl. 3 třetí odrážka

Čl. 3 čtvrtá odrážka

Článek 4

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Příloha I

Příloha II bod 1

Příloha II bod 2

Článek 7

Čl. 8 odst. 2 písm. a)

Čl. 9 písm. a)

Čl. 9 písm. b)

Čl. 9 písm. c)

Čl. 9 písm. e)

Čl. 8 odst. 1

__

__

__

Článek 7

Příloha I bod 2

Příloha I bod 5

2.   Prováděcí rozhodnutí 2012/44/EU

Prováděcí rozhodnutí 2012/44/EU

Toto nařízení

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 2

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 3 odst. 5

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Článek 5

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Příloha

Článek 7

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 4

Čl. 9 písm. a)

__

Čl. 9 písm. b)

Čl. 9 písm. c) a d)

Čl. 9 písm. e) a f)

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Příloha I bod 1

Příloha I body 3 a 4

Příloha I body 5 a 6

__

__

__

__

Článek 7


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU