(EU) 2019/2124Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 73-98 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2124

ze dne 10. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 50 odst. 4, čl. 51 odst. 1 písm. a) až d), čl. 77 odst. 1 písm. c) a j) a čl. 77 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanoví rámec pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie týkajících se zemědělsko-potravinového řetězce. Uvedený rámec zahrnuje úřední kontroly prováděné u zvířat a zboží vstupujících do Unie ze třetích zemí přes určená stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Ustanovení čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc k přijetí pravidel, která stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek je vyžadováno přiložit společný zdravotní vstupní doklad k zásilkám zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 v režimu tranzitu přes území Unie na místo určení.

(3)

V čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 se uvádí, že Komise stanoví, ve kterých případech a za jakých podmínek by příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly měly mít možnost povolit další přepravu zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení na místo jejich konečného určení dříve, než jsou k dispozici výsledky fyzických kontrol.

(4)

Ustanovení čl. 51 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/625 svěřuje Komisi pravomoc stanovit, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek a zvířat, které jsou přepravovány letecky nebo po moři a při následující cestě zůstávají ve stejném dopravním prostředku, provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly, než je stanoviště prvního vstupu do Unie. Aby bylo možné přeložené zásilky účinně kontrolovat, je třeba stanovit lhůty a náležitosti, na jejichž základě by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly měly kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly provádět.

(5)

V čl. 51 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) 2017/625 je stanoveno, že Komise určí, ve kterých případech a za jakých podmínek lze přes území Unie povolit tranzit zásilek zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625. Podle téhož ustanovení Komise rovněž stanoví pravidla pro určité úřední kontroly, které se mají u těchto zásilek provést na stanovištích hraniční kontroly, včetně případů a podmínek pro dočasné uskladnění zboží v celních skladech, skladech ve svobodných pásmech, dočasných skladech a specializovaných skladech pro zásobování vojenských základen NATO nebo USA.

(6)

Příslušným orgánům stanovišť hraniční kontroly by mělo být umožněno povolit další přepravu na místo konečného určení dříve, než jsou k dispozici výsledky laboratorních analýz a testů zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625, a zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) uvedeného nařízení. Potraviny a krmiva, které tvoří takové zásilky, mohou figurovat na seznamu zboží, na něž se vztahuje dočasné zintenzivnění úředních kontrol v místě vstupu do Unie podle čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, nebo mohou podléhat mimořádnému opatření stanovenému v aktech přijatých v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (2) nebo se na ně mohou vztahovat další podmínky pro vstup do Unie stanovené v aktech přijatých v souladu s článkem 126 nařízení (EU) 2017/625 nebo zvláštní opatření týkající se jejich vstupu do Unie stanovená v aktech přijatých v souladu s článkem 128 nařízení (EU) 2017/625.

(7)

K zajištění náležité kontroly rizik by povolení k další přepravě mělo být podmíněno. Zejména za účelem omezení možných rizik pro zdraví lidí nebo rostlin by zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625, a zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e), měly být přepraveny do zařízení pro další přepravu v místě konečného určení, které bylo určeno členskými státy, a v těchto zařízeních skladovány, dokud nebudou k dispozici výsledky laboratorních analýz a testů.

(8)

Těmito zařízeními pro další přepravu by měly být celní sklady nebo dočasné sklady povolené, určené nebo schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (3) a v zájmu zajištění hygieny potravin a krmiv by tato zařízení měla být registrována u příslušných úřadů, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (4) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 (5).

(9)

Rizika pro zdraví zvířat spojená se zásilkami zvířat ze třetích zemí, které jsou přepravovány letecky nebo po moři a při další cestě do třetí země nebo jiného členského státu zůstávají ve stejném dopravním prostředku a které mají být uvedeny na trh v Unii nebo přepraveny přes území Unie, jsou nižší než rizika, která souvisejí s jinými zásilkami zvířat, včetně zásilek překládaných v přístavech nebo na letištích. Pokud tedy neexistuje podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, měly by kontroly totožnosti a fyzické kontroly takových zvířat být provedeny na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie. Kromě toho by se měly provést kontroly dokladů na stanovištích hraniční kontroly, včetně stanovišť hraniční kontroly v místě dovozu do Unie, kde jsou zvířata předložena k úředním kontrolám a jehož prostřednictvím vstupují do Unie, aby následně byla uvedena na trh nebo převezena přes území Unie.

(10)

Dlouhotrvající přeprava ve stejném dopravním prostředku může nepříznivě ovlivnit životní podmínky zvířat. Aby byly dodrženy požadavky na dobré životní podmínky zvířat během přepravy, měla by se použít ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1/2005 (6), dokud zásilka zvířat nedosáhne stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie.

(11)

Aby do Unie nebyly zavlečeny nákazy zvířat, je nezbytné u překládaných zásilek zvířat v přístavech nebo na letištích na stanovišti hraniční kontroly, kde dochází k první překládce, provést kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(12)

Při zohlednění rizik pro zdraví lidí a zvířat, která jsou spojená s překládanými zásilkami produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, a potřeby zajistit účinné provádění úředních kontrol takových zásilek, je vhodné stanovit lhůtu, v níž by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky měly provést kontroly dokladů. Lhůta pro dobu překládky by měla počínat okamžikem příchodu zásilky do přístavu nebo na letiště členského státu. Existuje-li podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, měly by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provést kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(13)

V zájmu zajištění účinného provádění úředních kontrol a zohlednění rizik pro zdraví rostlin spojených s překládanými zásilkami rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625 je vhodné stanovit lhůty, po jejichž uplynutí mohou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provést kontroly dokladů. Lhůta pro dobu překládky by měla počínat okamžikem příchodu zásilky do přístavu nebo na letiště členského státu. Existuje-li podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, měly by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provést kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(14)

Je vhodné stanovit, že pokud u přeložených zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625, které mají být uvedeny na trh v Unii, nebyly veškeré kontroly provedeny na stanovišti hraniční kontroly v místě překládky na základě podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, měly by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie provést kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

(15)

Za účelem snížení administrativní zátěže by provozovatelé odpovídající za překládané zásilky měli mít možnost předat příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě překládky informace týkající se identifikace a umístění zboží v přístavu nebo na letišti, předpokládaného času příchodu, předpokládaného času odeslání a místa určení zásilky. Pro tyto případy by členské státy měly mít informační systém, který jim umožní prohlížet informace poskytnuté provozovateli a ověřit, zda lhůty k provedení kontrol dokladů nebyly překročeny.

(16)

V případě potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření nebo akty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625 a které jsou pod celním dohledem překládány z plavidla nebo letadla na jiné plavidlo nebo letadlo ve stejném přístavu nebo na stejném letišti, jsou rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat nízká. Je proto vhodné stanovit, aby se kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly v tomto případě neprováděly již na stanovišti hraniční kontroly v místě překládky, ale až v pozdější fázi na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie. Provozovatel odpovědný za zásilku by měl předem oznámit příchod zásilek tak, že vyplní a zadá příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu do systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) za účelem předání těchto informací příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu.

(17)

Za účelem ochrany zdraví a dobrých životních podmínek zvířat by se na zásilky zvířat v režimu tranzitu z jedné třetí země do jiné třetí země, který je pod celním dohledem uskutečňován přes území Unie, měly vztahovat kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie a tato přeprava by měla být povolena pouze v případě, že výsledky těchto kontrol jsou příznivé.

(18)

V zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat by se na zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů v režimu tranzitu z jedné třetí země do jiné třetí země, který je uskutečňován přes území Unie, měly vztahovat kontroly dokladů a totožnosti na stanovišti hraniční kontroly. Takový tranzit by měl být povolen za určitých podmínek, včetně příznivého výsledku kontrol na stanovišti hraniční kontroly, aby se zajistila náležitá kontrola rizik na hranici a během tranzitu a také to, že toto zboží opustí území Unie.

(19)

Za účelem ochrany zdraví rostlin by se na zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625 v režimu tranzitu z jedné třetí země do jiné třetí země, který je uskutečňován přes území Unie, měly na stanovišti hraniční kontroly vztahovat kontroly dokladů a fyzické kontroly na základě rizika. Tento tranzit by měl být povolen za určitých podmínek, včetně příznivého výsledku kontrol na stanovišti hraniční kontroly.

(20)

V určitých případech mohou být zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, které jsou v režimu tranzitu z jedné třetí země do jiné třetí země uskutečňovaném přes území Unie, dočasně uskladněny ve skladech. Aby bylo možné zajistit vysledovatelnost takových zásilek, mělo by se dočasné skladování provádět jen ve skladech, které byly schváleny příslušnými orgány členských států a které splňují hygienické požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 852/2004 a nařízení Komise (EU) č. 142/2011 nebo hygienické požadavky, na něž uvedená nařízení odkazují (7).

(21)

V zájmu transparentnosti by členské státy měly v IMSOC udržovat aktualizovaný seznam všech schválených skladů, který obsahuje jejich název a adresu, kategorii zboží, pro kterou jsou schváleny, a číslo schválení. Schválené sklady by měly podléhat pravidelným úředním kontrolám prováděným příslušnými orgány, aby se zajistilo, že jsou zachovávány podmínky pro jejich schválení.

(22)

Aby se zajistilo, že zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů budou skutečně dodány na palubu plavidel opouštějících Unii (včetně vojenských plavidel), měl by příslušný orgán přístavu určení nebo zástupce velitele plavidla po uskutečnění dodávky tuto dodávku potvrdit příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo skladu, v němž je toto zboží dočasně uskladněno. Toto potvrzení by mělo být poskytnuto spolupodepsáním úředního osvědčení nebo elektronicky. Pokud zásilky nejsou dodány na plavidlo, protože jej nezastihly v přístavu nebo došlo k logistickým problémům, mělo by být příslušnému orgánu skladu nebo stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie umožněno povolit návrat zásilky do místa odeslání.

(23)

V některých členských zemích podléhá tranzit zvířat a zboží z důvodu zeměpisné polohy zvláštním podmínkám stanoveným v pravidlech pro vstup některých zvířat, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu a produktů živočišného původu do Unie. Je tedy nezbytné stanovit zvláštní kontrolní postupy a podmínky k podpoře vymáhání takových požadavků.

(24)

Je nezbytné stanovit podmínky, za nichž by mělo být povoleno navrátit zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, u nichž byl povolen tranzit přes území Unie, ale které byly třetí zemí určení odmítnuty, přímo na stanoviště hraniční kontroly, které jejich tranzit přes území Unie povolilo, nebo do skladů, kde toto zboží bylo skladováno na území Unie před jeho odmítnutím třetí zemí.

(25)

Vzhledem k rizikům pro zdraví lidí a zvířat a dobré životní podmínky zvířat by se na zásilky zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, které jsou přemísťovány z území Unie do jiné části území Unie přes území třetí země, měly vztahovat kontroly dokladů a totožnosti prováděné příslušnými orgány stanovišť hraniční kontroly před opětovným dovozem do Unie. Na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které byly zabaleny a přepraveny podle čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (8), by se neměly vztahovat kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě opětovného dovozu, a to vzhledem k nízkému riziku zavlečení škodlivých organismů.

(26)

K zajištění náležité komunikace a rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé orgány a provozovatele by měla být vyplněna příslušná část společného zdravotního vstupního dokladu. Provozovatel odpovědný za zásilku by měl vyplnit část I a předat ji příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly ještě před příchodem zásilky. Část II by měly vyplnit příslušné orgány, jakmile byly provedeny kontroly uvedené v tomto nařízení a jakmile bylo přijato a zaznamenáno rozhodnutí o zásilce. Část III by měly vyplnit příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě výstupu nebo v místě konečného určení nebo příslušný místní orgán, jakmile byly provedeny kontroly uvedené v tomto nařízení.

(27)

Aby bylo zajištěno, že zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů pocházející z území Chorvatska, které jsou přepravovány přes území Bosny a Hercegoviny u města Neum („neumský koridor“), jsou před vstupem na území Chorvatska přes vstupní místa Klek nebo Zaton Doli nedotčené, měl by příslušný orgán zkontrolovat plomby dopravních prostředků nebo kontejnerů a zaznamenat datum a čas odjezdu a příjezdu dopravních prostředků přepravujících zboží.

(28)

Pokud jsou zásilky určitého zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625 určeny k uvedení na trh v Unii nebo k tranzitu přes území Unie, právní předpisy Unie v určitých případech stanoví, že se jejich přeprava ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení nebo na stanoviště hraniční kontroly v místě výstupu a jejich příchod na místo určení monitoruje. Aby se vyloučila rizika pro veřejné zdraví a zdraví zvířat, měly by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie monitorovat, zda zásilky dorazily do místa určení během 15 dnů.

(29)

Jedním z účelů nařízení (EU) 2017/625 je stanovit pravidla v jediném aktu namísto toho, aby byla rozptýlena ve více aktech, díky čemuž budou srozumitelnější a budou se snáze uplatňovat. Tímto přístupem se řídí rovněž toto nařízení, odstraňuje potřebu řady odkazů mezi různými akty, a zvyšuje tak transparentnost. Různá doplňující pravidla stanovená v tomto návrhu aktu jsou navzájem propojená a je třeba uplatňovat je společně. Platí to zejména o pravidlech pro tranzit, která se proto použijí od stejného data. Stanovením těchto doplňujících pravidel v jediném aktu rovněž nevzniká riziko zdvojení pravidel.

(30)

Pravidla týkající se oblastí, které spadají do působnosti tohoto nařízení, jsou stanovena v rozhodnutí Komise 2000/208/ES (9), rozhodnutí Komise 2000/571/ES (10) a prováděcím rozhodnutí Komise 2011/215/EU (11). Aby se tudíž předešlo zdvojení pravidel, měly by být uvedené akty zrušeny.

(31)

Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (12), nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (13), nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 (14), nařízení Komise (ES) č. 119/2009 (15), nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (16), nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (17), nařízení (EU) č. 142/2011, nařízení Komise (EU) č. 28/2012 (18) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 (19) by měla být změněna, aby byl zajištěn soulad jimi stanovených pravidel s pravidly, která stanoví toto nařízení.

(32)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/625 je použitelné ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení rovněž použít od uvedeného dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola I

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví:

a)

pravidla, která určují, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly povolit další přepravu zásilek následujících kategorií zboží na místo konečného určení v Unii dříve, než jsou k dispozici výsledky laboratorních analýz a testů provedených v rámci fyzických kontrol podle čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625:

i)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v seznamech vypracovaných podle čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

ii)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahuje mimořádné opatření podle čl. 47 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2017/625;

iii)

potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření stanovená akty uvedenými v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625;

b)

pravidla, která určují, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly zvířat, která jsou přepravována letecky nebo po moři a při další cestě zůstávají ve stejném dopravním prostředku, provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly, než je stanoviště prvního vstupu do Unie;

c)

zvláštní pravidla pro úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly u překládaných zásilek zvířat a následujících kategorií zboží:

i)

produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno a sláma a směsné produkty;

ii)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v seznamech vypracovaných podle čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

iii)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahuje mimořádné opatření podle článků nařízení (EU) 2016/2031 uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2017/625;

iv)

potraviny a krmiva jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření nebo akty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625;

d)

zvláštní pravidla pro kontroly zásilek zvířat a následujících kategorií zboží v režimu tranzitu:

i)

produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno a sláma a směsné produkty;

ii)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v seznamech vypracovaných podle čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

iii)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, na které se vztahuje mimořádné opatření podle čl. 47 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2017/625;

2.   Toto nařízení se použije na obratlovce a bezobratlé kromě:

a)

zvířat v zájmovém chovu podle čl. 4 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (20) a

b)

bezobratlých určených pro vědecké účely podle článku 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 (21).

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„společným zdravotním vstupním dokladem“ společný zdravotní vstupní doklad, který je používán k oznamování příchodu zásilek na stanoviště hraniční kontroly s předstihem a k zaznamenání výsledku provedených úředních kontrol a rozhodnutí přijatých příslušnými orgány ohledně zásilek, které tento doklad provází;

2)

„překládanými zásilkami“ zásilky zvířat nebo zboží, které do Unie vstupují námořní nebo leteckou cestou ze třetí země, jsou-li tato zvířata nebo toto zboží před svou další cestou přemísťovány z plavidla nebo letadla a přepravovány pod celním dohledem na jiné plavidlo v témže přístavu nebo do jiného letadla na témže letišti;

3)

„skladem“

a)

celní sklad, sklad ve svobodném pásmu, dočasný sklad schválený, povolený nebo určený v souladu s čl. 147 odst. 1, čl. 240 odst. 1 a čl. 243 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013; nebo

b)

specializovaný sklad pro zásobování základen NATO nebo vojenských základen USA;

4)

„další přepravou“ přemísťování zásilek zboží ze stanoviště hraniční kontroly na místo jejich konečného určení v Unii dříve, než jsou k dispozici výsledky laboratorních analýz a testů;

5)

„zařízením pro další přepravu“ zařízení v místě konečného určení v Unii nebo v místě spadajícím do pravomoci stejného příslušného orgánu jako místo konečného určení, které bylo určeno členským státem určení pro skladování zásilek zboží, na které se vztahuje další přeprava před propuštěním takových zásilek do volného oběhu;

6)

„systémem pro správu informací o úředních kontrolách“ nebo „IMSOC“ systém pro správu informací o úředních kontrolách uvedený v článku 131 nařízení (EU) 2017/625;

7)

„stanovištěm hraniční kontroly v místě dovozu do Unie“ stanoviště hraniční kontroly, kde jsou zvířata a zboží předloženy k úředním kontrolám a jehož prostřednictvím vstupují do Unie, aby byly následně uvedeny na trh nebo převezeny přes území Unie, a které může být stanovištěm hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie;

8)

„regulovaným nekaranténním škodlivým organismem pro Unii“ škodlivý organismus, který splňuje všechny podmínky uvedené v článku 36 nařízení (EU) 2016/2031;

9)

„schváleným skladem“ sklad schválený příslušnými orgány podle článku 23 tohoto nařízení;

10)

„vejci prostými specifikovaných patogenních původců“ násadová vejce, která pocházejí z hejn slepic prostých specifikovaných patogenních původců, jak je popsáno v Evropském lékopisu (22), a určená výlučně k diagnostickým, výzkumným nebo farmaceutickým účelům.

Kapitola II

Další přeprava zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a potravin a krmiv jiného než živočišného původu podle čl. 1 odst. 1 písm. a)

Oddíl 1

Podmínky pro další přepravu

Článek 3

Povinnosti provozovatelů před povolením další přepravy

1.   Žádost o povolení další přepravy podává provozovatel odpovědný za zásilky zboží uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. a) příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie před příchodem zásilky na stanoviště hraniční kontroly. Žádost podává tak, že vyplní část I společného zdravotního vstupního dokladu, a učiní tak oznámení podle čl. 56 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

2.   V případě zásilek zboží uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. a), které jsou vybrány k odběru vzorků a laboratorní analýze na stanovišti hraniční kontroly, může provozovatel odpovědný za zásilky podat u příslušných orgánů stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie žádost o povolení další přepravy tak, že vyplní část I společného zdravotního vstupního dokladu.

Článek 4

Povolení další přepravy

Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie mohou povolit další přepravu zásilek zboží uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. a), jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

výsledek kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol jiných než laboratorních analýz a testů, které byly provedeny jako součást uvedených fyzických kontrol na stanovišti hraniční kontroly, je uspokojivý;

b)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal o další přepravu podle článku 3.

Článek 5

Povinnosti provozovatelů po povolení další přepravy

Pokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie povolí další přepravu zásilek zboží uvedeného v čl. 1 odst. 1 písm. a), provozovatel odpovědný za zásilku:

a)

vyplní část I odděleného společného zdravotního vstupního dokladu pro stejnou zásilku, který je v systému IMSOC propojen se společným zdravotním vstupním dokladem uvedeným v článku 3, a uvede v ní dopravní prostředek a datum příchodu zásilky do vybraného zařízení pro další přepravu;

b)

zadá společný zdravotní vstupní doklad uvedený v písmeni a) do systému IMSOC za účelem předání těchto informací příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly, které povolily další přepravu.

Článek 6

Podmínky pro přepravu a skladování zásilek, na které se vztahuje další přeprava

1.   Provozovatel odpovědný za zásilky, u nich byla povolena další přeprava v souladu s článkem 4, zajistí, aby:

a)

se zásilkami během přepravy do zařízení pro další přepravu a jejich skladování v něm nebylo žádným způsobem manipulováno;

b)

obal zásilek nebyl pozměněn, zpracován, nahrazen nebo změněn;

c)

zásilky neopustily zařízení pro další přepravu, dokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly o zásilce nerozhodly v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625.

2.   Provozovatel odpovědný za zásilku ji pod celním dohledem přepraví ze stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie přímo do zařízení pro další přepravu, aniž by došlo k vykládce zboží během přepravy, a v tomto zařízení pro další přepravu ji uskladní.

3.   Provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby obal nebo dopravní prostředek zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodech i) a ii) byl uzavřen nebo zapečetěn tak, aby během přepravy do zařízení pro další přepravu a skladování v něm:

a)

u jiných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů nezpůsobily zamoření nebo infekci škodlivými organismy, jež jsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii;

b)

u nich nedošlo k zamoření nebo infekci nekaranténními škodlivými organismy.

4.   Provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby byla k zásilce na cestě ze stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie do zařízení pro další přepravu připojena kopie společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v článku 3 v tištěné nebo elektronické podobě.

5.   Provozovatel odpovědný za zásilku oznámí příchod zásilky do zařízení pro další přepravu příslušným orgánům v místě konečného určení.

6.   Poté, co příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie povolily další přepravu zásilky do zařízení pro další přepravu, nesmí provozovatel odpovědný za zásilku danou zásilku přepravit do zařízení pro další přepravu, které není zařízením uvedeným ve společném zdravotním vstupním dokladu, ledaže příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie změnu povolily v souladu s článkem 4 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 až 5 tohoto článku.

Článek 7

Činnosti prováděné příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly poté, co byla povolena další přeprava

1.   Při povolení další přepravy zásilky v souladu s článkem 4 oznámí příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie příslušným orgánům v místě konečného určení přepravu zásilky tak, že do systému IMSOC zadají společný zdravotní vstupní doklad uvedený v článku 3.

2.   Po finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v článku 5 tohoto nařízení v souladu s čl. 56 odst. 5 nařízení (EU) 2017/625 příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie neprodleně informují příslušné orgány v místě konečného určení prostřednictvím systému IMSOC.

3.   Nesplňuje-li zásilka pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, přijmou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie opatření v souladu s čl. 66 odst. 3 až 6 uvedeného nařízení.

4.   V případě, že příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie neobdržely během 15 dnů od data, kdy byla povolena další přeprava zásilky do zařízení pro další přepravu, od příslušných orgánů v místě určení potvrzení o příchodu této zásilky:

a)

ověří u příslušných orgánů v místě určení, zda zásilka přišla do zařízení pro další přepravu;

b)

informují celní orgány o tom, že zásilka nepřišla;

c)

ve spolupráci s celními orgány a jinými orgány v souladu s čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 provedou další šetření, aby zjistily aktuální polohu zásilky.

Článek 8

Činnosti prováděné příslušnými orgány v místě konečného určení

1.   Příslušné orgány v místě konečného určení potvrdí příchod zásilky do zařízení pro další přepravu tak, že v systému IMSOC vyplní část III společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v článku 3.

2.   V souladu s čl. 66 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 příslušné orgány v místě konečného určení úředně zadrží zásilky, které nejsou v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k uplatnění opatření nařízených příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly v souladu s čl. 66 odst. 3 a 4 téhož nařízení.

Oddíl 2

Zařízení pro další přepravu

Článek 9

Podmínky pro určení zařízení pro další přepravu

1.   Členské státy mohou určit zařízení pro další přepravu pro zásilky jedné nebo více kategorií zboží, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1 písm. a), pokud uvedená zařízení splňují následující požadavky:

a)

jedná se o celní sklady nebo dočasné sklady, jak je uvedeno v čl. 240 odst. 1 a čl. 147 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

b)

pokud se určení týká:

i)

potravin jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě iii) tohoto nařízení, pak jsou zařízení pro další přepravu registrována příslušným orgánem, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 852/2004;

ii)

krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) bodě iii) tohoto nařízení, pak jsou zařízení pro další přepravu registrována příslušným orgánem, jak je stanoveno v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 183/2005;

c)

disponují nezbytnou technologií a vybavením k účinnému fungování systému IMSOC.

2.   Přestanou-li zařízení pro další přepravu splňovat požadavky uvedené v odstavci 1, členské státy:

a)

dočasně pozastaví určení do doby provedení nápravných opatření, nebo trvale zruší určení pro všechny nebo některé kategorie zboží, pro které bylo určení provedeno;

b)

zajistí, aby informace týkající se zařízení pro další přepravu uvedené v článku 10 byly odpovídajícím způsobem aktualizovány.

Článek 10

Registrace určených zařízení pro další přepravu v systému IMSOC

Členské státy v systému IMSOC udržují aktualizovaný seznam zařízení pro další přepravu určených v souladu s čl. 9 odst. 1 a uvedou tyto informace:

a)

název a adresu zařízení pro další přepravu;

b)

kategorii zboží, pro kterou je zařízení určeno.

Kapitola III

Další cesta zvířat, která zůstávají ve stejném dopravním prostředku, a překládané zásilky zvířat a zboží

Článek 11

Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat, která zůstávají ve stejném dopravním prostředku

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly provedou kontrolu dokladů u originálů nebo kopií úředních osvědčení nebo dokladů, které musí být přiloženy k zásilkám zvířat, které jsou přepravovány letecky nebo po moři a při další cestě zůstávají ve stejném dopravním prostředku, pokud jsou tato zvířata určena k uvedení na trh v Unii nebo k tranzitu přes území Unie.

2.   Příslušné orgány uvedené v odstavci 1 vrátí provozovateli odpovědnému za zásilku úřední osvědčení nebo doklady, u nichž provedly kontrolu, aby tyto úřední osvědčení nebo doklady mohly se zásilkou pokračovat v další cestě.

3.   Existuje-li podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly provedou u zásilky kontrolu dokladů, totožnosti a fyzickou kontrolu.

Kontroly dokladů se provádí u originálních úředních osvědčení nebo dokladů, které musí doprovázet zásilku zvířat, jak je stanoveno v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/625.

4.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie provedou kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly, kromě případů, kdy tyto kontroly již byly provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly v souladu s odstavcem 3.

Článek 12

Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek zvířat

Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provedou kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek zvířat.

Článek 13

Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provedou kontroly dokladů u originálů nebo kopií úředních osvědčení nebo dokladů, které musí doprovázet překládané zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, a to v těchto případech:

a)

u zboží, na které se vztahují veterinární požadavky a pravidla pro prevenci a minimalizaci rizik pro zdraví lidí a zvířat, která představují vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625, pokud doba překládky:

i)

na letišti přesáhne dobu tří dnů;

ii)

v přístavu přesáhne dobu 30 dnů;

b)

u jiného zboží, než je uvedeno v písmenu a), pokud doba překládky přesáhne 90 dnů.

2.   Příslušné orgány uvedené v odstavci 1 vrátí provozovateli odpovědnému za zásilku úřední osvědčení nebo doklady, u nichž provedly kontrolu, aby tyto úřední osvědčení nebo doklady mohly se zásilkou pokračovat v další cestě.

3.   Mají-li příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, provedou u zásilky kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

Uvedené kontroly dokladů se provedou u originálních úředních osvědčení nebo dokladů, jestliže tyto úřední osvědčení nebo doklady musí zásilku doprovázet, jak je stanoveno v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

4.   Pokud zásilka určená k odeslání do třetích zemí překročí lhůtu uvedenou v odstavci 1 a pokud není v souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, nařídí příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, aby provozovatel zásilku zničil, nebo aby zajistil, že zásilka bez zbytečného odkladu opustí území Unie.

5.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie provedou kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly stanovené v čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 u zboží, které je určeno k uvedení na trh Unie, s výjimkou případů, kdy kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly byly provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly v souladu s odstavcem 3.

6.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie provedou kontroly uvedené v článku 19 u zboží, které je určeno k tranzitu přes území Unie, s výjimkou případů, kdy kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly byly provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly v souladu s odstavcem 3.

Článek 14

Skladování překládaných zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů

Provozovatelé zajistí, aby zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů byly uskladněny pouze během doby překládky, a to buď v:

i)

celní zóně nebo svobodném pásmu ve stejném přístavu nebo na stejném letišti v zapečetěných kontejnerech, nebo

ii)

v obchodních skladovacích prostorách pod dohledem stejného stanoviště hraniční kontroly v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 3 odst. 11 a 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1014 (23).

Článek 15

Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provedou u překládaných zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) bodech ii) a iii) kontroly dokladů na základě rizika, pokud doba překládky přesáhne tři dny na letišti nebo 30 dnů v přístavu.

2.   Příslušné orgány uvedené v odstavci 1 vrátí provozovateli odpovědnému za zásilku úřední osvědčení nebo doklady, u nichž provedly kontrolu, aby tyto úřední osvědčení nebo doklady mohly se zásilkou pokračovat v další cestě.

3.   Existuje-li podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky provedou u zásilky kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

4.   Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly se provedou na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie s výjimkou případů, kdy kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly již byly provedeny na jiném stanovišti hraniční kontroly v souladu s odstavcem 3.

Článek 16

Oznamování informací před uplynutím doby překládky

1.   U zásilek určených k překládce v rámci lhůt uvedených v čl. 13 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 poskytne provozovatel odpovědný za zásilky před příchodem zásilek oznámení příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě překládky prostřednictvím systému IMSOC nebo jiného informačního systému určeného příslušnými orgány k tomuto účelu a uvede následující informace:

a)

informace nezbytné k identifikaci a určení polohy zásilky na letišti nebo v přístavu;

b)

identifikace dopravního prostředku;

c)

předpokládaný čas příchodu a odeslání zásilky;

d)

místo určení zásilky.

2.   Pro účely oznámení podle odstavce 1 určí příslušné orgány informační systém, který příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě překládky umožní:

a)

seznámit se s informacemi poskytnutými ze strany provozovatelů;

b)

u každé zásilky ověřit, že nebyly překročeny lhůty pro překládku stanovené v čl. 13 odst. 1 a čl. 15 odst. 1.

3.   Kromě oznámení s předstihem podle odstavce 1 tohoto článku učiní provozovatel odpovědný za zásilku oznámení příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě překládky rovněž tak, že vyplní příslušnou část společného zdravotního vstupního dokladu a zadá ji do systému IMSOC, jak je stanoveno v článku 56 nařízení (EU) 2017/625, a to v těchto případech:

a)

uplynula lhůta pro překládku uvedená v čl. 13 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 nebo

b)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě překládky informovaly provozovatele odpovědného za zásilku, že se rozhodly provést kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly na základě podezření na nesoulad ve smyslu čl. 13 odst. 3 nebo čl. 15 odst. 3.

Článek 17

Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie provedou kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly překládaných zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, na které se vztahují opatření stanovená akty uvedenými v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625.

2.   Jak je stanoveno v čl. 56 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, provozovatel odpovědný za zásilku předem oznámí příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie příchod zásilky zboží uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

Kapitola IV

Tranzit zvířat a zboží z jedné třetí země do jiné třetí země uskutečňovaný přes území Unie

Oddíl 1

Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie

Článek 18

Kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat v režimu tranzitu

Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie povolí tranzit zásilek zvířat z jedné třetí země do jiné třetí země, který se uskutečňuje přes území Unie, pouze v případě, že kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly mají příznivé výsledky.

Článek 19

Podmínky povolení tranzitu zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů

Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie povolí tranzit zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů pouze tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zboží splňuje příslušné požadavky stanovené v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625;

b)

zásilka byla s uspokojivými výsledky podrobena kontrolám dokladů a kontrolám totožnosti na stanovišti hraniční kontroly;

c)

zásilka byla podrobena fyzickým kontrolám na stanovišti hraniční kontroly, pokud se objevilo podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625;

d)

k zásilce je přiložen společný zdravotní vstupní doklad a zásilka opouští stanoviště hraniční kontroly v dopravních prostředcích nebo kontejnerech, které byly orgánem na stanovišti hraniční kontroly zapečetěny;

e)

zásilka je přepravena pod celním dohledem, aniž by zboží bylo vyloženo nebo rozděleno, během nejvýše 15 dnů ze stanoviště hraniční kontroly přímo do jednoho z těchto míst určení:

i)

na stanoviště hraniční kontroly za účelem opuštění území Unie;

ii)

do schváleného skladu;

iii)

na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA umístěnou na území Unie;

iv)

na plavidlo opouštějící Unii, pokud je zásilka určena k zásobování lodi.

Článek 20

Následná opatření příslušných orgánů

Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie, které během 15 dnů ode dne, kdy bylo na stanovišti hraniční kontroly uděleno povolení k tranzitu, neobdržely potvrzení o příchodu zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů do jednoho z míst určení uvedených v čl. 19 písm. e) bodech i) až iv):

a)

ověří u příslušných orgánů v místě určení, zda zásilka přišla do místa určení;

b)

informují celní orgány o tom, že zásilka nepřišla;

c)

ve spolupráci s celními orgány a jinými orgány v souladu s čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 provedou další šetření, aby zjistily aktuální polohu zásilky.

Článek 21

Přeprava zásilek na plavidlo opouštějící území Unie

1.   Pokud je zásilka zboží uvedeného v článku 19 určena pro plavidlo opouštějící území Unie, vydají příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie kromě společného zdravotního vstupního dokladu úřední osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2128 (24), které musí zásilku doprovázet na plavidlo.

2.   V případě, že je společně doručováno několik zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů na stejné plavidlo, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie mohou vydat jediné úřední osvědčení, jak je uvedeno v odstavci 1, které musí tyto zásilky doprovázet na plavidlo, za předpokladu, že je v něm uvedeno referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu pro každou zásilku.

Článek 22

Kontroly dokladů a fyzické kontroly rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v režimu tranzitu

1.   Pokud jsou na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie předloženy k tranzitu zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) bodech ii) a iii), mohou příslušné orgány tohoto stanoviště hraniční kontroly tranzit těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů povolit, jsou-li zásilky přepravovány pod celním dohledem.

2.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly uvedeného v odstavci 1 provedou na základě rizika následující kontroly:

a)

kontroly dokladů podepsaného prohlášení uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031;

b)

fyzické kontroly zásilek, aby bylo zajištěno, že jsou odpovídajícím způsobem zabaleny a přepravovány, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031.

3.   Provádějí-li se úřední kontroly, příslušné orgány povolí tranzit zboží uvedeného v odstavci 1, pokud zásilky:

a)

splňují požadavky článku 47 nařízení (EU) 2016/2031;

b)

jsou přepravovány na výstupní místo z Unie pod celním dohledem.

4.   Provozovatel odpovědný za zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v odstavci 1 zajistí, aby byl obal nebo dopravní prostředek pro přepravu zásilek uzavřen nebo zapečetěn tak, aby během přepravy do skladů a uskladnění v nich:

a)

rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nemohly u jiných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů způsobit zamoření nebo infekci škodlivými organismy, jež jsou uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, a v případě chráněných zón příslušnými škodlivými organismy na seznamech podle čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení;

b)

u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů nemohlo dojít k zamoření nebo infekci škodlivými organismy uvedenými v písmenu a).

Oddíl 2

Podmínky pro skladování zásilek v režimu tranzitu ve schválených skladech

Článek 23

Podmínky pro schválení skladů

1.   Příslušné orgány schválí sklady pro skladování zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, u nichž byl tranzit povolen v souladu s článkem 19.

2.   Příslušné orgány schválí pouze sklady uvedené v odstavci 1, které splňují tyto požadavky:

a)

sklady uskladňující produkty živočišného původu, směsné produkty, vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty musí splňovat buď:

i)

hygienické požadavky stanovené v článku 4 nařízení (ES) č. 852/2004, nebo

ii)

požadavky stanovené v čl. 19 písm. b) a c) nařízení (EU) č. 142/2011;

b)

jsou povoleny, schváleny nebo určeny celními orgány v souladu s čl. 147 odst. 1, čl. 240 odst. 1 a čl. 243 odst. 1 nařízení (EU) č. 952/2013;

c)

sklady sestávají z ohrazeného území, jehož vchody a východy podléhají stálé kontrole ze strany provozovatelů;

d)

sklady disponují skladovacími nebo chladicími prostorami, které umožňují oddělené skladování zboží uvedeného v odstavci 1;

e)

sklady vedou denní záznamy o všech přivážených a odvážených zásilkách s uvedením povahy a množství zboží, jména a adresy příjemce a kopiemi společného zdravotního vstupního dokladu a osvědčení přiložených k zásilkám; sklady uchovají tyto záznamy po dobu alespoň tří let;

f)

veškeré zboží uvedené v odstavci 1 je identifikováno prostřednictvím štítků nebo elektronicky s referenčním číslem společného zdravotního vstupního dokladu přiloženého k zásilce; obal uvedeného zboží nesmí být pozměněn, zpracován, nahrazen nebo změněn;

g)

sklady disponují technologií a vybavením nezbytným pro účinné fungování systému IMSOC;

h)

provozovatelé skladů poskytnou prostory a komunikační prostředky nezbytné k tomu, aby mohly účinně provádět úřední kontroly a jiné úřední činnosti, a to na základě žádosti ze strany příslušného orgánu.

3.   Pokud sklady již nesplňují požadavky stanovené v odstavci 2, příslušný orgán zruší nebo pozastaví schválení skladu.

Článek 24

Přeprava zboží ze skladů

Zásilky zboží uvedeného v čl. 23 odst. 1 přepravuje provozovatel odpovědný za zásilku ze schválených skladů do jednoho z těchto míst určení:

a)

na stanoviště hraniční kontroly za účelem opuštění území Unie a cesty:

i)

na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA nebo

ii)

do jakéhokoliv jiného místa určení;

b)

do jiného schváleného skladu;

c)

na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA umístěnou na území Unie;

d)

na plavidlo opouštějící Unii, pokud jsou zásilky určeny k zásobování lodi;

e)

na místo, kde mají být zásilky zlikvidovány v souladu s hlavou I kapitolou II nařízení (ES) č. 1069/2009 (25).

Článek 25

Vedení aktualizovaného seznamu schválených skladů

Členské státy v systému IMSOC udržují aktualizovaný seznam schválených skladů a uvedou tyto informace:

a)

jméno a adresu každého skladu;

b)

kategorie zboží, pro které je sklad schválen.

Článek 26

Úřední kontroly ve skladech

1.   Příslušné orgány ve schválených skladech provádějí pravidelné úřední kontroly, aby ověřily soulad s požadavky na schválení stanovenými v článku 23.

2.   Aby byla zajištěna vysledovatelnost zásilek, ověřují příslušné orgány odpovědné za úřední kontroly ve schválených skladech účinnost zavedených systémů, mimo jiné porovnáním množství zboží přiváženého do skladů a z nich odváženého.

3.   Příslušné orgány ověří, že k zásilkám přiváženým do skladů a v nich skladovaných je přiložen příslušný společný zdravotní vstupní doklad a ověřená tištěná nebo elektronická kopie úředního osvědčení uvedeného v čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

4.   Jakmile je zásilka přivezena do schváleného skladu, příslušné orgány:

a)

provedou kontrolu totožnosti, aby potvrdily, že zásilka odpovídá příslušným informacím v přiloženém společném zdravotním vstupním dokladu;

b)

ověří, že plomby připevněné na dopravním prostředku nebo kontejneru v souladu s čl. 19 písm. d) nebo čl. 28 písm. d) jsou stále nedotčené;

c)

zaznamenají výsledek kontrol totožnosti do části III společného zdravotního vstupního dokladu a tuto informaci sdělí prostřednictvím systému IMSOC.

Článek 27

Povinnosti provozovatelů ve skladech

1.   Provozovatel odpovědný za zásilku informuje příslušné orgány o příchodu zásilky do schváleného skladu.

2.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán osvobodit provozovatele odpovědného za schválený sklad od povinnosti informovat příslušné orgány o příchodu zásilky do skladu, pokud je provozovatel celními orgány schválen jako oprávněný hospodářský subjekt podle článku 38 nařízení (EU) č. 952/2013.

3.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán osvobodit zásilky od kontrol totožnosti, pokud je provozovatel odpovědný za zásilku celními orgány schválen jako oprávněný hospodářský subjekt podle článku 38 nařízení (EU) č. 952/2013.

4.   Provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, že ke zboží uvedenému v odstavci 1 přiváženému do skladů nebo v nich skladovanému je přiložen příslušný společný zdravotní vstupní doklad a ověřená tištěná nebo elektronická kopie úředního osvědčení uvedeného v čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 28

Podmínky pro přepravu zboží ze skladů do třetích zemí, jiných skladů a míst odstranění

Provozovatel odpovědný za zásilku přepraví zboží uvedené v čl. 23 odst. 1 ze schváleného skladu do jednoho z míst určení uvedených v čl. 24 písm. a) bodě ii) a čl. 24 písm. b) a e), pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku zadá společný zdravotní vstupní doklad prostřednictvím systému IMSOC pro celou zásilku a uvede v něm dopravní prostředek a místo určení; jestliže je původní zásilka ve skladu rozdělena, provozovatel za ni odpovědný musí zadat společný zdravotní vstupní doklad prostřednictvím systému IMSOC pro každou část rozdělené zásilky a uvést v něm množství, dopravní prostředek a místo určení pro příslušnou část rozdělené zásilky;

b)

příslušné orgány musí přemístění povolit a finalizovat společný zdravotní vstupní doklad pro:

i)

celou zásilku, nebo

ii)

jednotlivé části rozdělené zásilky, pokud celkový součet množství uvedených ve společných vstupních zdravotních dokladech vydaných pro jednotlivé části nepřesáhne celkové množství uvedené ve společném vstupním zdravotním dokladu pro celou zásilku;

c)

provozovatel odpovědný za zásilku musí zajistit, aby kromě společného zdravotního vstupního dokladu přiloženého k zásilce pokračovala se zásilkou v další cestě ověřená kopie úředního osvědčení, která zásilku doprovázela do skladu, jak je uvedeno v čl. 27 odst. 4, pokud do systému IMSOC nebyla nahrána elektronická kopie úředního osvědčení a tato kopie nebyla ověřena příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie; byla-li původní zásilka rozdělena a kopie úředního osvědčení nebyla příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nahrána do systému IMSOC, vydají příslušné orgány provozovateli odpovědnému za zásilku ověřené kopie úředního osvědčení, aby tyto kopie doprovázely části rozdělené zásilky do jejich míst určení;

d)

provozovatel odpovědný za zásilku přepraví zboží pod celním dohledem ze skladů v dopravních prostředcích nebo kontejnerech zapečetěných příslušnými orgány;

e)

provozovatel odpovědný za zásilku přepraví zboží ze skladu přímo do místa určení, aniž by zboží bylo vyloženo nebo rozděleno, a to maximálně během 15 dnů od data povolení k přepravě.

Článek 29

Podmínky pro přepravu zboží ze skladů na základny NATO nebo vojenské základny USA a na plavidla opouštějící Unii

Provozovatel odpovědný za zásilku přepraví zboží uvedené v čl. 23 odst. 1 ze schválených skladů do jednoho z míst určení uvedených v čl. 24 písm. a) bodě i) a čl. 24 písm. c) a d), pokud jsou splněny tyto požadavky:

a)

provozovatel odpovědný za sklad oznámí přemístění zboží příslušným orgánům, a to vyplněním části I úředního osvědčení uvedeného v písmeni c);

b)

příslušný orgán povolí přemístění zboží a provozovateli odpovědnému za zásilku vydá finalizované úřední osvědčení uvedené v písmeni c), které může být použito pro dodávku zásilky obsahující zboží z více než jedné zásilky kategorií původu nebo produktů;

c)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby zásilku do jejího místa určení doprovodilo úřední osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128;

d)

provozovatel odpovědný za zásilku přepraví zboží pod celním dohledem;

e)

provozovatel odpovědný za zásilku přepraví zboží ze skladů v dopravních prostředcích nebo kontejnerech, které byly zapečetěny pod dohledem příslušných orgánů.

Článek 30

Následná opatření příslušných orgánů

Pokud příslušné orgány skladu během 15 dnů od data, kdy bylo uděleno povolení k tranzitu ze skladu, neobdržely potvrzení o příchodu zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů do jednoho z míst určení uvedených v článku 24:

a)

ověří u příslušných orgánů v místech určení, zda zásilka přišla;

b)

informují celní orgány o tom, že zásilky nepřišly;

c)

ve spolupráci s celními orgány a jinými orgány v souladu s čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 provedou další šetření, aby zjistily aktuální polohu zboží.

Článek 31

Sledování dodávky zboží na plavidlo opouštějící území Unie

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo příslušné orgány skladu prostřednictvím systému IMSOC oznámí odeslání zásilek zboží uvedeného v článku 19 a čl. 23 odst. 1 a jejich místo určení příslušnému orgánu přístavu určení.

2.   Provozovatel může zásilku zboží uvedeného v článku 19 a čl. 23 odst. 1 vyložit v přístavu určení před dodávkou na plavidlo opouštějící území Unie, pokud je tato operace schválena celními orgány a probíhá pod jejich dohledem a pokud jsou splněny podmínky dodání uvedené v oznámení podle odstavce 1.

3.   Po dodání zásilek zboží uvedených v odstavci 1 na palubu plavidla potvrdí dodání příslušný orgán přístavu určení nebo zástupce velitele plavidla příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo příslušným orgánům skladu, a to:

a)

spolupodepsáním úředního osvědčení uvedeného v čl. 29 písm. c) nebo

b)

elektronickými prostředky, a to i prostřednictvím systému IMSOC nebo stávajících vnitrostátních systémů.

4.   Zástupce uvedený v odstavci 3 nebo provozovatel odpovědný za dodání zásilky na plavidlo opouštějící území Unie vrátí ve lhůtě 15 dnů od doručení zásilky spolupodepsané úřední osvědčení uvedené v odst. 3 písm. a) příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo příslušným orgánům skladu.

5.   Příslušný orgán přístavu určení, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo příslušný orgán skladu ověří, že potvrzení dodávky uvedené v odstavci 3 je zaznamenáno v systému IMSOC nebo že spolupodepsané doklady uvedené v odst. 3 písm. a) byly vráceny příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie nebo příslušnému orgánu skladu.

Oddíl 3

Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští území Unie

Článek 32

Povinnosti provozovatele předložit zboží opouštějící území Unie k úředním kontrolám

1.   Provozovatelé předloží produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno a slámu a směsné produkty, které opouštějí území Unie, aby byly přepraveny do třetí země, k úředním kontrolám příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly uvedeným ve společném zdravotním vstupním dokladu na místě, které tyto příslušné orgány stanovily.

2.   Provozovatelé předloží zboží uvedené v odstavci 1, které opouští území Unie, aby bylo odesláno na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA ve třetí zemi, k úředním kontrolám příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly uvedeným v úředním osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128.

Článek 33

Úřední kontroly na stanovišti hraniční kontroly, ze kterého zboží opouští území Unie

1.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, z něhož zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, seno a sláma a směsné produkty opouštějí území Unie, provedou kontrolu totožnosti, aby bylo zajištěno, že předložená zásilka odpovídá zásilce uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu nebo úředním osvědčení podle čl. 29 písm. c), které jsou k zásilce přiloženy. Zejména ověří, že plomby připevněné na dopravním prostředku nebo kontejneru v souladu s čl. 19 písm. d), čl. 28 písm. d) nebo čl. 29 písm. e) jsou stále nedotčené.

2.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, z něhož zboží uvedené v odstavci 1 opouští území Unie, zaznamenají výsledek úředních kontrol do části III společného zdravotního vstupního dokladu nebo části III úředního osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128. Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly odpovědné za kontroly uvedené v odstavci 1 zaznamenají výsledky těchto kontrol do systému IMSOC.

Oddíl 4

Odchylky pro zásilky v režimu tranzitu

Článek 34

Tranzit určitých zvířat a určitého zboží

1.   Odchylně od článků 18 a 19 mohou příslušné orgány stanovišť hraniční kontroly v místě dovozu do Unie povolit tranzit následujících zásilek přes území Unie za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v odstavci 2:

a)

silniční tranzit zásilek skotu určeného k chovu a produkci pocházejících z ruské Kaliningradské oblasti přes území Litvy a zasílaných na místo určení mimo území Unie, které vstupují a vystupují přes určená stanoviště hraniční kontroly Litvy;

b)

silniční nebo železniční tranzit zásilek živočichů pocházejících z akvakultury zasílaných z Ruska přes území Unie a určených pro Rusko mezi stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku, a to přímo nebo přes jinou třetí zemi;

c)

silniční nebo železniční tranzit zásilek produktů živočišného původu, směsných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů a zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz, koňovitých, vajec prostých specifikovaných patogenních původců pocházejících z Ruska přes území Unie a určených pro Rusko mezi stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku, a to přímo nebo přes jinou třetí zemi;

d)

silniční nebo železniční tranzit zásilek vajec, vaječných výrobků a drůbežího masa pocházejících z Běloruska a určených pro ruskou Kaliningradskou oblast mezi stanovišti hraniční kontroly v Litvě;

e)

silniční tranzit zásilek živočichů pocházejících z akvakultury, produktů živočišného původu, směsných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů a zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz, koňovitých, vajec prostých specifikovaných patogenních původců pocházejících z Bosny a Hercegoviny přes území Chorvatska, které vstupují přes silniční stanoviště hraniční kontroly Nova Sela a vystupují přes přístavní stanoviště hraniční kontroly Ploče.

2.   Povolení ve smyslu odstavce 1 se udělí, jen pokud jsou splněny následující podmínky:

a)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie:

i)

provedou kontroly dokladů, kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek zvířat, jak je stanoveno v článku 18;

ii)

provedou kontroly dokladů a kontroly totožnosti zásilek produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, jak je stanoveno v článku 19;

iii)

opatří úřední osvědčení doprovázející zásilky určené pro třetí zemi určení razítkem s označením „POUZE PRO TRANZIT PŘES ÚZEMÍ EU“;

iv)

uchovají kopie nebo elektronickou obdobu osvědčení uvedených v bodě iii) na stanovišti hraniční kontroly v místě dovozu do Unie;

v)

zapečetí dopravní prostředky nebo přepravní kontejnery, v nichž se zásilky přepravují;

b)

provozovatel odpovědný za zásilku zajistí, aby byly zásilky přepraveny pod celním dohledem, aniž by byly vyloženy, přímo na stanoviště hraniční kontroly, z něhož mají zásilky opustit území Unie;

c)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, z něhož zboží opouští území Unie:

i)

provedou kontrolu totožnosti, aby mohly potvrdit, že zásilka, na niž se vztahuje přiložený společný zdravotní vstupní doklad, skutečně opustí území Unie. Zejména ověří, že plomby připevněné na dopravních prostředcích nebo kontejnerech jsou stále nedotčené;

ii)

zaznamenají výsledek úřední kontroly podle bodu i) do systému IMSOC;

d)

příslušné orgány členských států provedou kontroly na základě rizika, aby zajistily, že počet zásilek a množství zvířat a zboží opouštějících území Unie odpovídá počtu a množství, které na území Unie vstoupily.

Článek 35

Přeprava zboží na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA umístěnou na území Unie

1.   Provozovatel odpovědný za zásilku předloží produkty živočišného původu, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, získané produkty, seno a slámu a směsné produkty určené pro základnu NATO nebo vojenskou základnu USA umístěnou na území Unie k úředním kontrolám na základně NATO nebo vojenské základně USA uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu nebo v přiloženém úředním osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/2128.

2.   Příslušný orgán odpovědný za kontroly na základně NATO nebo vojenské základně USA v místě určení provede kontrolu totožnosti, aby potvrdil, že zásilka odpovídá té, na niž se vztahuje společný zdravotní vstupní doklad nebo přiložené úřední osvědčení v souladu se vzorem stanoveným v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2128. Zejména ověří, že plomby připevněné na dopravním prostředku nebo kontejneru v souladu s čl. 19 písm. d) a čl. 29 písm. e) jsou stále nedotčené. Příslušný orgán odpovědný za kontroly na základně NATO nebo vojenské základně USA zaznamená výsledky těchto kontrol do systému IMSOC.

Článek 36

Přeprava zboží odmítnutého třetí zemí po tranzitu přes území Unie

1.   Příslušné orgány silničního nebo železničního stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie mohou povolit další tranzit přes území Unie u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

vstup zásilky zboží byl odmítnut třetí zemí neprodleně po tranzitu přes území Unie nebo jsou plomby připevněné na dopravním prostředku nebo kontejneru příslušnými orgány podle čl. 19 písm. d), čl. 28 písm. d) nebo čl. 29 písm. e) stále nedotčené;

b)

zásilka je v souladu s pravidly uvedenými v čl. 19 písm. a), b) a c).

2.   Příslušné orgány silničního nebo železničního stanoviště hraniční kontroly v místě dovozu do Unie zásilku po kontrolách uvedených v čl. 19 písm. b) a c) znovu zapečetí.

3.   Provozovatelé zásilku přepraví přímo do jednoho z těchto míst určení:

a)

na stanoviště hraniční kontroly, které schválilo tranzit přes území Unie, nebo

b)

do skladu, kde byla zásilka uskladněna před odmítnutím třetí zemí.

Kapitola V

Tranzit zvířat a zboží z jedné části území Unie do jiné části jejího území uskutečňovaný přes území třetí země

Článek 37

Tranzit zvířat, produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů

1.   Příslušné orgány členských států zajistí, aby byly zásilky zvířat a produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů, které jsou přemísťovány z jedné části území Unie do jiné části jejího území přes území třetí země, přepravovány pod celním dohledem.

2.   Provozovatelé odpovědní za zásilky uvedené v odstavci 1, které byly přepravovány přes území třetí země, předloží zásilky při opětovném dovozu na území Unie:

a)

příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly určeného pro veškeré kategorie zvířat a zboží uvedeného v odstavci 1, nebo

b)

v místě určeném příslušnými orgány podle písmene a), které se nachází v těsné blízkosti stanoviště hraniční kontroly.

3.   Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie:

a)

provedou kontrolu dokladů, aby ověřily původ zvířat a zboží, které tvoří zásilku;

b)

pokud to vyžadují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625, ověří nákazový status třetích zemí, přes něž se zásilky pohybovaly v režimu tranzitu, a příslušná úřední osvědčení a doklady, které jsou k zásilkám přiloženy;

c)

pokud to vyžadují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625, provedou kontrolu totožnosti, aby ověřily, že plomby připevněné na dopravních prostředcích nebo kontejnerech jsou stále nedotčené.

4.   Existuje-li podezření na nesoulad s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625, provedou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly v místě opětovného dovozu do Unie kromě kontrol podle odstavce 3 ještě kontroly totožnosti a fyzické kontroly.

5.   Provozovatelé předloží zásilky zvířat, přemísťovaných z jedné části území Unie do jiné části jejího území přes území třetí země, k úředním kontrolám v místě opuštění území Unie.

6.   Příslušný orgán v místě výstupu z Unie:

a)

provede kontroly, jestliže to vyžadují pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) 2017/625;

b)

úřední osvědčení doprovázející zásilku opatří razítkem s textem „POUZE PRO TRANZIT MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI EVROPSKÉ UNIE PŘES [název třetí země]“.

Článek 38

Neumský koridor

1.   Pokud zásilky produktů živočišného původu, zárodečných produktů, vedlejších produktů živočišného původu, získaných produktů, sena a slámy a směsných produktů pocházejí z území Chorvatska a budou přepravovány přes území Bosny a Hercegoviny neumským koridorem a před tím, než tyto zásilky opustí území Chorvatska přes vstupní místa Klek nebo Zaton Doli, příslušné orgány Chorvatska:

a)

zapečetí dopravní prostředky nebo kontejnery před tranzitem zásilky přes neumský koridor;

b)

zaznamenají datum a čas odjezdu dopravních prostředků přepravujících zásilky.

2.   Jakmile zásilky uvedené v odstavci 1 opět vstoupí na území Chorvatska přes vstupní místa Klek nebo Zaton Doli, příslušné orgány Chorvatska:

a)

ověří, že plomby na dopravních prostředcích nebo kontejnerech jsou stále nedotčené;

b)

zaznamenají datum a čas příjezdu dopravních prostředků přepravujících zásilky.

3.   Příslušné orgány Chorvatska přijmou vhodná opatření v souladu s článkem 65 nařízení (EU) 2017/625, pokud:

a)

byla během tranzitu přes neumský koridor porušena plomba uvedená v odstavci 1, nebo

b)

doba tranzitu překročila dobu nezbytnou k cestě mezi vstupními místy Klek a Zaton Doli.

Kapitola VI

Závěrečná ustanovení

Článek 39

Zrušení

Rozhodnutí 2000/208/ES a 2000/571/ES a prováděcí rozhodnutí 2011/215/EU se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

Článek 40

Změny rozhodnutí 2007/777/ES

Rozhodnutí 2007/777/ES se mění takto:

1)

článek 6 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

2)

článek 6a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují.

Článek 41

Změny nařízení (ES) č. 798/2008

Článek 18 nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:

1)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

2)

v odstavci 2 se zrušují písmena b), c) a d);

3)

odstavce 3 a 4 se zrušují.

Článek 42

Změny nařízení (ES) č. 1251/2008

Článek 17 nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění takto:

1)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

2)

odstavce 2 a 3 se zrušují.

Článek 43

Změny nařízení (ES) č. 119/2009

Článek 5 nařízení (ES) č. 119/2009 se mění takto:

1)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

2)

odstavce 2 a 3 se zrušují.

Článek 44

Změny nařízení (EU) č. 206/2010

Nařízení (EU) č. 206/2010 se mění takto:

1)

článek 12a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena d) a e);

b)

odstavec 2 se zrušuje;

c)

odstavec 4 se zrušuje;

2)

článek 17 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

3)

článek 17a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

Článek 45

Změny nařízení (EU) č. 605/2010

Nařízení (EU) č. 605/2010 se mění takto:

1)

článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

2)

v článku 7a se zrušují odstavce 2 a 3.

Článek 46

Změny nařízení (EU) č. 142/2011

Nařízení (EU) č. 142/2011 se mění takto:

1)

článek 29 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

2)

článek 29a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují.

Článek 47

Změny nařízení (EU) č. 28/2012

Nařízení (EU) č. 28/2012 se mění takto:

1)

článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují;

2)

článek 5a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

b)

odstavce 2 a 3 se zrušují.

Článek 48

Změny prováděcího nařízení (EU) 2016/759

Článek 5 prováděcího nařízení (EU) 2016/759 se mění takto:

1)

v odstavci 1 se zrušují písmena b), c) a d);

2)

odstavce 2 a 3 se zrušují.

Článek 49

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 1).

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1).

(7)  Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(9)  Rozhodnutí Komise 2000/208/ES ze dne 24. února 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 97/78/ES, pokud o přepravu produktů živočišného původu z jedné třetí země do jiné třetí země po silnici pouze přes území Evropského společenství (Úř. věst. L 064, 11.3.2000, s. 20).

(10)  Rozhodnutí Komise 2000/571/ES ze dne 8. září 2000, kterým se stanoví metody veterinárních kontrol produktů ze třetích zemí určených pro svobodná celní pásma, svobodné celní sklady, celní sklady nebo pro provozovatele zásobující prostředky přeshraniční námořní dopravy (Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 14).

(11)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/215/EU ze dne 4. dubna 2011, kterým se provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o překládku dovážených zásilek produktů určených k dovozu do Unie nebo třetích zemí na prvním dosaženém stanovišti hraniční kontroly (Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 50).

(12)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).

(13)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(14)  Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů (Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41).

(15)  Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12).

(16)  Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 ze dne 12. března 2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení (Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1).

(17)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).

(18)  Nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne 11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na osvědčení pro dovoz některých směsných produktů do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES) č. 1162/2009 (Úř. věst. L 12, 14.1.2012, s. 1).

(19)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 ze dne 28. dubna 2016, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, částí třetích zemí a území, z nichž členské státy povolují vstup některých produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě na území Unie, a požadavky na osvědčení a kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005 a zrušuje rozhodnutí 2003/812/ES (Úř. věst. L 126, 14.5.2016, s. 13).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(21)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011 (viz strana 45 v tomto čísle Úředního věstníku).

(22)  http://www.edqm.eu (poslední vydání).

(23)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 10).

(24)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2128 ze dne 12. listopadu 2019, kterým se stanoví vzorové úřední osvědčení a pravidla pro vydávání úředních osvědčení pro zboží, které je dodáváno na plavidla opouštějící Unii a je určeno pro zásobování plavidel nebo ke spotřebě pro posádku a cestující nebo na vojenskou základnu NATO či Spojených států amerických (viz strana 114 v tomto čísle Úředního věstníku).

(25)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU