(EU) 2019/2123Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 321, 12.12.2019, s. 64-72 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2123

ze dne 10. října 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. a) a e) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanoví rámec pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie v oblasti zemědělsko-potravinového řetězce. Tento rámec zahrnuje úřední kontroly prováděné u zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí.

(2)

V této souvislosti a s cílem zajistit účinné provádění úředních kontrol a řádné řízení rizik by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly měly mít možnost za určitých podmínek povolit provedení kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) a e) nařízení (EU) 2017/625 na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly.

(3)

Ze stejných důvodů by totéž mělo platit pro zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež podléhají opatřením stanoveným v aktech uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) uvedeného nařízení.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 (2) a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (3) stanoví mimo jiné pravidla týkající se provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež spadají do působnosti uvedených nařízení, na jiném kontrolním místě, než je určené místo vstupu. Zejména prováděcí nařízení (EU) č. 884/2014 stanoví podmínky pro schválení přesunu zásilky na určené místo dovozu za účelem provedení kontrol totožnosti a fyzických kontrol, pravidla týkající se dokladů, které musí doprovázet zásilku na určené místo dovozu, informační povinnosti příslušných orgánů na určených místech vstupu a provozovatelů odpovědných za zásilku a pravidla použitelná v případě, že se provozovatel rozhodne změnit určené místo dovozu poté, co zásilka opustila určené místo vstupu. Uvedená nařízení se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019 a výše uvedená ustanovení by měla být nahrazena tímto nařízením. S cílem zajistit účinné provádění úředních kontrol a odpovídající vysledovatelnost zásilek by pravidla stanovená v tomto nařízení měla rovněž plně využít možností výměny informací o úředních kontrolách a vysledovatelnosti zásilek, které nabízí systém pro správu informací o úředních kontrolách (dále jen „IMSOC“) nebo stávající vnitrostátní systémy.

(5)

Příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly by měly za určitých podmínek schválit přesun zásilky zboží na jiné kontrolní místo, než je stanoviště hraniční kontroly určené pro danou kategorii zboží, na žádost provozovatele. V takovém případě by měl provozovatel příslušným orgánům poskytnout název a kód obchodního řídicího a expertního systému (Traces) kontrolního místa, na něž by měla být zásilka přesunuta.

(6)

V rozsahu nezbytném pro provedení účinných kontrol totožnosti a fyzických kontrol by měly mít příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly možnost požádat provozovatele, aby zboží přesunul na jiné kontrolní místo, než je stanoviště hraniční kontroly. V takových případech by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly měly před schválením přesunu na kontrolní místo získat souhlas provozovatele. Souhlas provozovatele by měl být nezbytný s ohledem na přepravní náklady, které nese provozovatel, nebo aby se zabránilo situacím, kdy jsou zásilky obsahující zboží podléhající rychlé zkáze přesouvány na kontrolní místo, které se nenachází v přiměřené vzdálenosti od stanoviště hraniční kontroly.

(7)

S cílem omezit rizika pro zdraví rostlin či veřejné zdraví by měl přesun zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a potravin a krmiv jiného než živočišného původu na kontrolní místo být schválen na základě uspokojivého výsledku kontrol dokladů na stanovišti hraniční kontroly.

(8)

S cílem zajistit vysledovatelnost zásilek by měly příslušné orgány kontrolního místa informovat příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly o příchodu zásilky. Pokud takové informace chybí, měly by příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly u příslušných orgánů kontrolního místa ověřit, zda zásilka na kontrolní místo dorazila, a pokud z tohoto ověření vyplývá, že zásilka nedorazila, měly by informovat celní orgány a jiné orgány uvedené v čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 a provést další šetření s cílem určit skutečné umístění zásilky.

(9)

Aby příslušné orgány mohly provádět účinné kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, měly by být tyto zásilky přesunuty ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo. K přesunu by mělo dojít způsobem, který nezpůsobí zamoření nebo infekci jiných rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů. Z tohoto důvodu by provozovatelé měli zajistit, aby balení nebo dopravní prostředek byly během přesunu na kontrolní místo uzavřeny nebo zapečetěny. Ve specifických případech by příslušné orgány měly mít možnost povolit, aby balení nebo dopravní prostředek zásilek dřeva jehličnanů nebyly během přepravy ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo uzavřeny nebo zapečetěny, pokud jsou splněny zvláštní podmínky. V takových případech by dřevo jehličnanů v zásilkách mělo být vypěstováno nebo vyprodukováno v zeměpisné oblasti třetí země, pokud má uvedená třetí země společnou pozemní hranici s členským státem, za nějž odpovídá příslušný orgán, a pokud existují informace o tom, že dřevo má stejný fytosanitární status v uvedené třetí zemi a v uvedeném členském státě.

(10)

S cílem organizovat účinné úřední kontroly by příslušné orgány včetně celních orgánů, jimž členský stát svěřil odpovědnost za provádění úředních kontrol, nebo příslušné orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, měly mít možnost provádět kontroly dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly.

(11)

S cílem zajistit účinné provádění úředních kontrol na jiném místě vstupu do Unie, než je stanoviště hraniční kontroly, měly by mít příslušné orgány včetně celních orgánů, jimž členský stát svěřil odpovědnost za provádění úředních kontrol, možnost provádět kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které podléhají kontrolám se sníženou četností, jak je stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 (4).

(12)

Rozhodnutí Komise 2010/313/EU (5) povoluje provádění fyzických kontrol podle nařízení (ES) č. 669/2009 ve schválených prostorách provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků na Kypru. Obdobně rozhodnutí Komise 2010/458/EU (6) povoluje provádění fyzických kontrol podle nařízení (ES) č. 669/2009 ve schválených prostorách provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků na Maltě. Jelikož se toto nařízení použije na oblasti, které spadají do působnosti uvedených rozhodnutí, je vhodné zrušit rozhodnutí 2010/313/EU a 2010/458/EU s účinkem od data použitelnosti tohoto nařízení.

(13)

Jelikož se nařízení (EU) 2017/625 použije ode dne 14. prosince 2019, toto nařízení by z důvodu konzistentnosti a právní jistoty mělo být použitelné rovněž od uvedeného data. Nicméně v souladu s čl. 165 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625 se pravidla stanovená v čl. 53 odst. 1 písm. e) mohou stát použitelnými až nejméně 12 měsíců po jejich přijetí, pokud jde o zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) téhož nařízení. Z tohoto důvodu by byla přechodná opatření týkající se odpovídajících ustanovení směrnice 2000/29/ES (7) nutná do 13. prosince 2020. Toto období jednoho roku je nezbytné, aby se provozovatelům a příslušným orgánům poskytl dodatečný čas na provedení konkrétních požadavků.

(14)

Jelikož se toto nařízení použije na oblasti upravené směrnicí Komise 2004/103/ES (8) týkající se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625, je vhodné uvedenou směrnici s účinkem od 14. prosince 2020 zrušit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou příslušné orgány provádět:

a)

kontroly totožnosti a fyzické kontroly na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, u:

i)

zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 (9) a u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na které se vztahuje mimořádné opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031;

ii)

zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež podléhají opatřením stanoveným v aktech uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625;

b)

kontroly dokladů dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

2.   Příslušné orgány nacházející se ve vzdálenosti od stanoviště hraniční kontroly, mimo jiné i na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, a v místě vstupu do Unie provedou během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol opatření v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/2130 (10).

Kapitola I

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděné na jiných kontrolních místech, než jsou stanoviště hraniční kontroly

Článek 2

Podmínky pro provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly

1.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly mohou být prováděny na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

provozovatel při oznamování s předstihem podle čl. 56 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 nebo příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly uvedl ve společném zdravotním vstupním dokladu kontrolní místo, kde mají být provedeny kontroly totožnosti a fyzické kontroly;

b)

výsledek kontrol dokladů provedených příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly je uspokojivý;

c)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zaznamenaly do společného zdravotního vstupního dokladu své schválení k přesunu zásilky na kontrolní místo;

d)

předtím, než zásilka opustí stanoviště hraniční kontroly, oznámil provozovatel příslušným orgánům kontrolního místa, kde mají být kontroly totožnosti a fyzické kontroly provedeny, očekávaný čas příchodu zásilky a dopravní prostředek, a to prostřednictvím vyplnění a předložení samostatného společného zdravotního vstupního dokladu v systému pro správu informací o úředních kontrolách (dále jen „systém IMSOC“);

e)

provozovatel přepravil zásilku ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo pod celním dohledem, aniž by zboží bylo během přepravy vyloženo;

f)

provozovatel zajistil, aby byla zásilka během přepravy na kontrolní místo doprovázena kopií společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v písmeni c) v papírovém nebo elektronickém formátu;

g)

provozovatel zajistil, aby:

i)

zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 a zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na které se vztahuje mimořádné opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031, a zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. e) a f) nařízení (EU) 2017/625 byly při přepravě na kontrolní místo doprovázeny úředně ověřenou kopií úředních osvědčení uvedených v čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 vydanou v souladu s čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení;

ii)

zásilky potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež podléhají opatřením stanoveným v aktech uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. e) a f) nařízení (EU) 2017/625, byly při přepravě na kontrolní místo doprovázeny úředně ověřenou kopií výsledků laboratorní analýzy provedené příslušnými orgány třetí země vydanou v souladu s čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení;

h)

provozovatel uvedl referenční číslo společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v písmeni c) v celním prohlášení podaném u celních orgánů pro účely přesunu zásilky na kontrolní místo a kopii uvedeného společného zdravotního vstupního dokladu uchoval, aby byla k dispozici celním orgánům, jak je uvedeno v článku 163 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (11).

2.   Požadavek, aby zásilku doprovázela úředně ověřená kopie uvedená v odst. 1 písm. g) bodech i) a ii), se nepoužije, pokud příslušné orgány třetí země zadaly příslušná úřední osvědčení nebo výsledky laboratorní analýzy do systému IMSOC nebo pokud byly do systému IMSOC nahrány provozovatelem a pokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zkontrolovaly, že odpovídají originálním osvědčením nebo výsledkům laboratorních analýz.

3.   Pokud příslušný orgán členského státu spravuje stávající vnitrostátní systém, do něhož jsou zaznamenávány výsledky kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol, ustanovení odst. 1 písm. d) a h) se nepoužije na zásilky opouštějící stanoviště hraniční kontroly a směřující na kontrolní místo v tomtéž členském státě, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

ve stávajícím vnitrostátním systému jsou k dispozici informace o očekávaném čase příjezdu zásilky na kontrolní místo a o druhu dopravního prostředku;

b)

stávající vnitrostátní systém splňuje tyto podmínky:

i)

zajišťuje včasné informování celních orgánů a provozovatele o schválení uvedeném v odst. 1 písm. c) a příslušných orgánů stanoviště hraniční kontroly o příjezdu zásilky na kontrolní místo;

ii)

provádí výměnu elektronických údajů se systémem IMSOC, včetně informací o odmítnutích zásilek a informací, které umožňují jednoznačnou identifikaci každé zásilky, například prostřednictvím jedinečného referenčního čísla;

iii)

zajišťuje, aby k finalizaci společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v odst. 1 písm. c) mohlo dojít teprve po výměně elektronických údajů a potvrzení systémem IMSOC.

Článek 3

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu prováděné na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly

1.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek potravin a krmiv jiného než živočišného původu, jež podléhají opatřením stanoveným v aktech uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) 2017/625, mohou být prováděny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud platí jedno z následujícího:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, aby byly kontroly totožnosti a fyzické kontroly provedeny na kontrolním místě, které bylo určeno pro kategorii zboží dané zásilky, a příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly schválily přesun zásilky na uvedené kontrolní místo;

b)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly rozhodly, že kontroly totožnosti a fyzické kontroly mají být provedeny na kontrolním místě určeném pro kategorii zboží dané zásilky, a provozovatel proti uvedenému rozhodnutí nevyslovil námitku.

2.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 provedou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, pokud platí jedno z následujícího:

a)

příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly neudělil schválení, jak je uvedeno v odst. 1 písm. a);

b)

provozovatel vyslovil námitku proti rozhodnutí o přesunu zásilky na kontrolní místo, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

Článek 4

Kontroly totožnosti a fyzické kontroly u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů prováděné na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly

1.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly mohou být provedeny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, u zásilek:

a)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 72 odst. 1 a čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

b)

rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na které se vztahuje mimořádné opatření stanovené v aktech přijatých v souladu s čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 40 odst. 3, čl. 41 odst. 3, čl. 49 odst. 1, čl. 53 odst. 3 a čl. 54 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031.

2.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 mohou být provedeny příslušnými orgány na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud platí jedno z následujícího:

a)

provozovatel odpovědný za zásilku požádal příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, aby byly kontroly totožnosti a fyzické kontroly provedeny na kontrolním místě, které bylo určeno pro kategorii zboží dané zásilky, a příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly schválily přesun zásilky na kontrolní místo;

b)

příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly rozhodly, že kontroly totožnosti a fyzické kontroly mají být provedeny na kontrolním místě určeném pro kategorii zboží dané zásilky, a provozovatel proti uvedenému rozhodnutí nevyslovil námitku.

3.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly uvedené v odstavci 1 provedou příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly, pokud platí jedno z následujícího:

a)

příslušný orgán stanoviště hraniční kontroly neudělil schválení, jak je uvedeno v odst. 2 písm. a);

b)

provozovatel vyslovil námitku proti rozhodnutí o přesunu zásilky na kontrolní místo, jak je uvedeno v odst. 2 písm. b).

Článek 5

Zvláštní podmínky pro kontroly totožnosti a fyzické kontroly prováděné na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů

1.   Kontroly totožnosti a fyzické kontroly mohou být provedeny na kontrolním místě u zásilek uvedených v čl. 4 odst. 1, pokud provozovatel zajistil, aby balení i dopravní prostředek byly během přepravy na kontrolní místo uzavřeny nebo zapečetěny takovým způsobem, aby během jejich přesunu na kontrolní místo nezpůsobily zamoření nebo nákazu jiných rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů škodlivými organismy uvedenými na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo na seznamu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii uvedených v čl. 5 odst. 2 a čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a, v případě chráněných zón, příslušnými škodlivými organismy uvedenými na seznamu sestaveném podle čl. 32 odst. 3 uvedeného nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány vstupního stanoviště hraniční kontroly povolit, aby balení nebo dopravní prostředek zásilek rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů nebyly uzavřeny nebo zapečetěny, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

zásilka sestává ze dřeva jehličnanů vypěstovaného nebo vyprodukovaného v zeměpisné oblasti třetí země, která má společnou pozemní hranici s členským státem, za nějž odpovídá příslušný orgán, a existují informace o tom, že dřevo má stejný fytosanitární status v uvedené třetí zemi a v uvedeném členském státě;

b)

zásilky dřeva jehličnanů jsou přepravovány na kontrolní místo, které se nachází ve stejném členském státě jako vstupní stanoviště hraniční kontroly;

c)

zásilky dřeva jehličnanů nepředstavují během přepravy na kontrolní místo zvláštní riziko šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii nebo škodlivých organismů podléhajících opatřením přijatým podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031;

d)

příslušný orgán zajistí, aby uvedené dřevo bylo před opuštěním území uvedeného členského státu zpracováno takovým způsobem, aby nepředstavovalo fytosanitární riziko.

3.   Členské státy, které využijí ustanovení uvedených v odstavci 2:

a)

informují Komisi a ostatní členské státy o oblasti dotčené třetí země a o fytosanitárním statusu této oblasti;

b)

každoročně předloží zprávu uvádějící objem a výsledky úředních kontrol provedených u dotčeného dřeva jehličnanů.

Článek 6

Opatření během a po skončení kontrol totožnosti a fyzických kontrol na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly

1.   Poté, co příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly schválí přesun zásilky na kontrolní místo uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu nebo o tomto přesunu rozhodnou, provozovatel odpovědný za zásilku nepředloží zásilku ke kontrolám totožnosti a fyzickým kontrolám na jiném kontrolním místě, než je kontrolní místo uvedené ve společném zdravotním vstupním dokladu, pokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly neschválí přesun zásilky na jiné kontrolní místo v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. a) a čl. 4 odst. 2 písm. a).

2.   Příslušné orgány kontrolního místa potvrdí příchod zásilky příslušným orgánům stanoviště hraniční kontroly vyplněním společného vstupního zdravotního dokladu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. a) v systému IMSOC.

3.   Příslušné orgány kontrolního místa finalizují samostatný společný zdravotní vstupní doklad uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. d) nebo, pokud se použije čl. 2 odst. 3, společný zdravotní vstupní doklad uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. c) tak, že do něj zaznamenají výsledky kontrol totožnosti a fyzických kontrol a jakékoli rozhodnutí o zásilce přijaté v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2017/625.

4.   Provozovatel uvede referenční číslo finalizovaného společného zdravotního vstupního dokladu uvedeného v odstavci 3 v celním prohlášení, které je pro danou zásilku podáno u celních orgánů, a kopii uvedeného společného zdravotního vstupního dokladu uchová, aby byla k dispozici celním orgánům coby podklad podle článku 163 nařízení (EU) č. 952/2013.

5.   Pokud do 15 dnů ode dne, kdy byl schválen přesun zásilky na kontrolní místo, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly neobdrží od příslušných orgánů kontrolního místa potvrzení o příchodu zásilky, příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly:

a)

ověří u příslušných orgánů kontrolního místa, zda zásilka dorazila na kontrolní místo;

b)

pokud ověření stanovené v písmeni a) ukáže, že zásilka na kontrolní místo nedorazila, informují celní orgány a jiné orgány uvedené v čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 o tom, že neobdržely potvrzení o příchodu zásilky na místo určení;

c)

ve spolupráci s celními orgány a jinými orgány uvedenými v čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 provedou další šetření s cílem určit skutečné umístění zboží.

Kapitola II

Kontroly dokladů prováděné dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly

Článek 7

Kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů prováděné dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly

Kontroly dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 vstupujících do Unie mohou provádět:

a)

pokud zásilky dorazí na stanoviště hraniční kontroly, příslušné orgány nacházející se ve vzdálenosti od stanoviště hraniční kontroly nebo na jiném kontrolním místě, než je stanoviště hraniční kontroly, pokud se nacházejí v tomtéž členském státě jako stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu zásilky;

b)

pokud zásilky podléhají kontrolám se sníženou četností, jak je stanoveno v pravidlech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) 2017/625, a dorazí do jiného místa vstupu, než je stanoviště hraniční kontroly, příslušné orgány v místě vstupu do Unie.

Článek 8

Podmínky pro provádění kontrol dokladů u zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů prováděných dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly

1.   Provádění kontrol dokladů uvedených v článku 7 musí splňovat tyto podmínky:

a)

příslušné orgány uvedené v článku 7 provedou kontroly dokladů u:

i)

úředních osvědčení a výsledků laboratorních testů nahraných do systému IMSOC příslušnými orgány stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu zásilky;

ii)

úředních osvědčení a výsledků laboratorních testů nahraných do systému IMSOC provozovatelem, pokud příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly zkontrolovaly, že odpovídají originálním osvědčením nebo výsledkům laboratorních analýz;

iii)

úředních osvědčení a výsledků laboratorních testů zadaných do systému IMSOC příslušnými orgány třetích zemí nebo

iv)

originálních úředních osvědčení, pokud jsou příslušné orgány uvedené v článku 7 součástí určeného stanoviště hraniční kontroly uvedeného v čl. 4 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 (12);

b)

zásilka není provozovatelem přepravena ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo za účelem provedení kontrol totožnosti a fyzických kontrol, dokud příslušné orgány uvedené v článku 7 neinformují příslušné orgány stanoviště hraniční kontroly o uspokojivých výsledcích kontrol dokladů.

2.   Pokud mají být zásilky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přepraveny provozovatelem na kontrolní místo za účelem provedení kontrol totožnosti a fyzických kontrol, použijí se ustanovení článků 2, 4 a 5.

3.   Zásilka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů může být provozovatelem přepravena ze stanoviště hraniční kontroly na kontrolní místo za účelem provedení kontrol dokladů, pokud je uvedené kontrolní místo pod dohledem téhož příslušného orgánu jako stanoviště hraniční kontroly.

Kapitola III

Závěrečná ustanovení

Článek 9

Zrušení

1.   Směrnice Komise 2004/103/ES se zrušuje s účinkem ode dne 14. prosince 2020.

2.   Rozhodnutí Komise 2010/313/EU a 2010/458/EU se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) a článků 7 a 8 se použijí ode dne 14. prosince 2020.

Ustanovení čl. 2 odst. 3 se použije do 13. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. října 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES (Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 2014, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1152/2009 (Úř. věst. L 242, 14.8.2014, s. 4).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 1756/2004 ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 6).

(5)  Rozhodnutí Komise 2010/313/EU ze dne 7. června 2010, kterým se povoluje provádění fyzických kontrol podle nařízení (ES) č. 669/2009 ve schválených prostorách provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků na Kypru (Úř. věst. L 140, 8.6.2010, s. 28).

(6)  Rozhodnutí Komise 2010/458/EU ze dne 18. srpna 2010, kterým se povoluje provádění fyzických kontrol podle nařízení (ES) č. 669/2009 ve schválených prostorách provozovatelů krmivářských a potravinářských podniků na Maltě (Úř. věst. L 218, 19.8.2010, s. 26).

(7)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(8)  Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami (Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol zvířat a zboží, u nichž se provádí úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly (viz strana 128 v tomto čísle Úředního věstníku).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1012 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 stanovením odchylek od pravidel pro určení kontrolních míst a od minimálních požadavků na stanoviště hraniční kontroly (Úř. věst. L 165, 21.6.2019, s. 4).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU