(EU) 2019/2116Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2116 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2018/1979 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 320, 11.12.2019, s. 11-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2082 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2116

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2018/1979

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 6e odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 by domovští poskytovatelé od 15. června 2017 neměli roamingovým zákazníkům v žádném členském státě účtovat žádný příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za přijaté regulované roamingové volání, je-li toto volání v rámci objemu stanoveného politikou přiměřeného využívání.

(2)

Nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví, že veškeré příplatky účtované za přijatá regulovaná roamingová volání nesmějí překročit vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1979 (2) stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii, který se použije v roce 2019 na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2018.

(4)

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) poskytlo Komisi aktualizované informace od národních regulačních orgánů členských států o maximální úrovni sazeb za ukončení volání v mobilních sítích uložených v souladu s články 7 a 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (3) a s článkem 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES (4) na jednotlivých vnitrostátních trzích pro velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích a o celkovém počtu účastníků v členských státech.

(5)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 Komise vypočítala vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii vynásobením maximální sazby za ukončení volání v mobilních sítích povolené v daném členském státě celkovým počtem účastníků v tomto členském státě, sečtením těchto výsledků ze všech členských států a vydělením takto získaného celkového součtu celkovým počtem účastníků ve všech členských státech na základě hodnot údajů ze dne 1. července 2019. Pro členské státy mimo eurozónu je příslušným směnným kurzem průměr za druhé čtvrtletí roku 2019 získaný z databáze Evropské centrální banky.

(6)

Hodnotu váženého průměru maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2018/1979 je proto nezbytné aktualizovat.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1979 by proto mělo být zrušeno.

(8)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 musí Komise každoročně přezkoumat vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii stanovený tímto prováděcím nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Komunikačního výboru,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii je stanoven na 0,0079 EUR za minutu.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2018/1979 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1979 ze dne 13. prosince 2018, kterým se stanoví vážený průměr maximálních sazeb za ukončení volání v mobilních sítích v celé Unii a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) 2017/2311 (Úř. věst. L 317, 14.12.2018, s. 10).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 7).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU