(EU) 2019/2088Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1-16 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 29. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 10. března 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088

ze dne 27. listopadu 2019

o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 25. září 2015 přijalo Valné shromáždění OSN nový globální rámec pro udržitelný rozvoj, tzv. Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 (dále jen „Agenda 2030“), jejímž základem jsou Cíle udržitelného rozvoje. Sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2016 o dalších krocích k udržitelné evropské budoucnosti spojuje Cíle udržitelného rozvoje s rámcem politiky Unie se záměrem zajistit, aby všechny akce a politické iniciativy Unie na území Unie i celosvětově tyto Cíle udržitelného rozvoje již od počátku zohledňovaly. Ve svých závěrech ze dne 20. června 2017 Rada potvrdila odhodlání Unie a jejích členských států k provádění Agendy 2030 úplným, soudržným, komplexním, integrovaným a účinným způsobem a v úzké spolupráci s partnery a dalšími zúčastněnými stranami.

(2)

Přechod na udržitelnější nízkouhlíkové oběhové hospodářství, účinně využívající zdroje v souladu s Cíli udržitelného rozvoje je klíčový pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ekonomiky Unie. Pařížská dohoda přijatá v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (dále jen „Pařížská dohoda“), již Unie schválila dne 5. října 2016 (3) a jež vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016, má za cíl posílit reakci na změnu klimatu mimo jiné sladěním finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

(3)

Za účelem dosažení cílů Pařížské dohody a výrazného snížení rizik a dopadů změny klimatu je celosvětovým cílem udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (4), 2009/138/ES (5), 2011/61/EU (6), 2013/36/EU (7), 2014/65/EU (8), (EU) 2016/97 (9), (EU) 2016/2341 (10) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 (11), (EU) č. 346/2013 (12), (EU) 2015/760 (13)a (EU) 2019/1238 (14) sdílí společný cíl, a to usnadnit subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), úvěrovým institucím, správcům alternativních investičních fondů, kteří spravují nebo nabízejí alternativní investiční fondy, včetně evropských fondů dlouhodobých investic (dále jen „fondy ELTIF“), pojišťovnám, investičním podnikům, zprostředkovatelům pojištění, institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP), správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu (dále jen „správci EuVECA“), správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání (dále jen „správci EuSEF“) a poskytovatelům panevropských osobních penzijních produktů (dále jen „poskytovatelé PEPP“) přístup k příslušným činnostem a jejich výkon. Uvedené směrnice a nařízení zajišťují jednotnější ochranu koncových investorů, umožňují jim jednodušeji požívat výhod široké řady finančních produktů a zároveň stanoví pravidla, která koncovým investorům umožňují činit informovaná investiční rozhodnutí.

(5)

Zveřejňování informací koncovým investorům o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, o zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost, o cílech udržitelných investic nebo o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností v rámci investičního rozhodování a poradenských procesů není dostatečně propracováno, neboť zveřejňování těchto informací dosud nepodléhá harmonizovaným požadavkům.

(6)

Vynětím finančních poradců, kteří zaměstnávají méně než tři osoby, z oblasti působnosti tohoto nařízení by nemělo být dotčeno uplatňování ustanovení vnitrostátního práva provádějících směrnice 2014/65/EU a (EU) 2016/97, zejména pak pravidel pro investiční a pojišťovací poradenství. Od uvedených poradců se tudíž vyžaduje, aby ve svých poradenských procesech zvažovali a zohledňovali rizika týkající se udržitelnosti, i když nemají povinnost poskytovat informace podle tohoto nařízení.

(7)

Subjekty, na něž se vztahuje toto nařízení, by v závislosti na povaze svých činností měly dodržovat pravidla platná pro účastníky finančního trhu, pokud vytvářejí finanční produkty, a měly by dodržovat pravidla pro finanční poradce, pokud poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství. Vykonávají-li tudíž tyto subjekty zároveň jak činnosti účastníků finančního trhu, tak i činnosti finančních poradců, měly by být tyto subjekty pokládány za účastníky finančního trhu, pokud jednají jako tvůrci finančních produktů, včetně správy portfolia, a měly by být pokládány za finanční poradce, pokud poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství.

(8)

Jelikož Unie čelí čím dál více katastrofickým a nepředvídatelným důsledkům změny klimatu, vyčerpání zdrojů a jiným problémům souvisejícím s udržitelností, je třeba přijmout naléhavé opatření s cílem mobilizovat kapitál, a to nejen prostřednictvím veřejných politik, ale i odvětví finančních služeb. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by proto měli mít povinnost zveřejňovat konkrétní informace o svém přístupu k začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost.

(9)

Při neexistenci harmonizovaných pravidel Unie pro zveřejňování informací souvisejících s udržitelností koncovým investorům je pravděpodobné, že na vnitrostátní úrovni budou i nadále přijímána rozdílná opatření a v různých odvětvích finančních služeb mohou přetrvávat rozdílné přístupy. Tato rozdílná opatření a rozdílné přístupy by i nadále významně narušovaly hospodářskou soutěž kvůli značným rozdílům ve standardech pro zveřejňování informací. Kromě toho paralelní rozvoj tržních postupů založených na komerčně orientovaných prioritách, které vedou k různým výsledkům, v současnosti způsobuje další roztříštěnost trhu a v budoucnu by mohl dále prohloubit nedostatky ve fungování vnitřního trhu. Rozdílné standardy pro zveřejňování informací a tržní postupy velmi ztěžují srovnávání různých finančních produktů, vytvářejí nerovné podmínky pro tyto produkty a distribuční řetězce a vytvářejí další překážky v rámci vnitřního trhu. Tyto rozdíly by rovněž mohly být matoucí pro koncové investory a mohly by narušovat jejich investiční rozhodnutí. Existuje riziko, že členské státy při zajišťování souladu s Pařížskou dohodou přijmou rozdílná vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit překážky pro hladké fungování vnitřního trhu a poškodit účastníky finančního trhu a finanční poradce. Neexistence harmonizovaných pravidel pro transparentnost rovněž koncovým investorům ztěžuje účinné srovnávání různých finančních produktů v různých členských státech, pokud jde o jejich environmentální a sociální rizika, rizika v oblasti správy a řízení a cíle udržitelných investic. Je tudíž nutné zabývat se stávajícími překážkami pro fungování vnitřního trhu a zvýšit srovnatelnost finančních produktů, aby se zamezilo vzniku pravděpodobných budoucích překážek.

(10)

Cílem tohoto nařízení je snížit nerovnováhu v poskytování informací ve vztazích mezi příkazcem a příkazníkem, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost a prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic tím, že se od účastníků finančního trhu nebo finančních poradců vyžaduje, aby zajistili zveřejňování informací před uzavřením smlouvy a průběžné zveřejňování informací pro koncové investory, pokud jednají jako příkazníci těchto koncových investorů (příkazců).

(11)

Toto nařízení doplňuje požadavky na zveřejňování informací stanovené ve směrnicích 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341 a v nařízeních (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013, (EU) 2015/760 a (EU) 2019/1238, jakož i ve vnitrostátních právních předpisech upravujících osobní a individuální penzijní produkty. Aby byl zajištěn řádný a účinný dohled nad dodržováním tohoto nařízení, měly by členské státy využívat příslušných orgánů, které již byly určeny na základě těchto pravidel.

(12)

Toto nařízení zachovává požadavky na účastníky finančního trhu a na finanční poradce, které spočívají v jejich povinnosti jednat v nejlepším zájmu koncových investorů, mimo jiné včetně požadavku jednat s náležitou péčí před uskutečněním investice, jak je stanoveno ve směrnicích 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341 a v nařízeních (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013, jakož i ve vnitrostátním právu, jímž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty. Za účelem dodržení svých povinností podle výše uvedených pravidel by účastníci finančního trhu a finanční poradci měli do svých postupů, včetně postupů náležité péče, začlenit nejen všechna relevantní finanční rizika, ale měli by rovněž začlenit všechna relevantní rizika týkající se udržitelnosti, jež by mohla mít relevantní významný nepříznivý dopad na finanční návratnost investice nebo poradenství, a měli by tato rizika soustavně posuzovat. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by tudíž měli ve svých politikách stanovit, jakým způsobem uvedená rizika začleňují, a tyto své politiky zveřejnit.

(13)

Toto nařízení od účastníků finančního trhu a finančních poradců, kteří poskytují investiční nebo pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, bez ohledu na to, jak jsou dané finanční produkty koncipovány a jaké jsou jejich cílové trhy, vyžaduje, aby zveřejňovali písemnou formou informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zajišťovali transparentnost tohoto začleňování.

(14)

Rizikem vztahujícím se k udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by mohla mít, pokud nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice, jak je podrobněji stanoveno v odvětvových právních předpisech, zejména ve směrnicích 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341 nebo v aktech v přenesené pravomoci a regulačních technických normách, jež byly podle nich přijaty.

(15)

Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla pro začleňování rizik podle směrnic 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341 a nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013, ani podle vnitrostátních právních předpisů, jimiž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty, mimo jiné včetně příslušných použitelných kritérií proporcionality, jako jsou velikost, vnitřní organizace a povaha, rozsah a složitost příslušných činností. Toto nařízení usiluje o zvýšení transparentnosti ohledně způsobu, jakým účastníci finančního trhu a finanční poradci začleňují rizika týkající se udržitelnosti do svého investičního rozhodování a do investičního nebo pojišťovacího poradenství. Vyplyne-li z posouzení rizik týkajících se udržitelnosti závěr, že u daného finančního produktu nejsou žádná rizika týkající se udržitelnosti považována za relevantní, měly by být vysvětleny důvody pro tento závěr. Vyplyne-li z uvedeného posouzení, že tato rizika relevantní jsou, je třeba v kvalitativním nebo kvantitativním vyjádření zveřejnit informace o tom, v jaké míře mohou tato rizika týkající se udržitelnosti ohrozit výkonnost daného finančního produktu. Posouzení rizik týkajících se udržitelnosti a související informace zveřejňované před uzavřením smlouvy účastníky finančního trhu by se měly promítnout do informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy finančními poradci. Bez ohledu na preference koncových investorů v oblasti udržitelnosti by finanční poradci měli před poskytnutím poradenství zveřejnit informace o tom, jakým způsobem zohledňují rizika týkající se udržitelnosti při výběru finančního produktu, který je předkládán koncovým investorům. Tím by nemělo být dotčeno uplatňování ustanovení vnitrostátního práva provádějících směrnice 2014/65/EU a (EU) 2016/97, zejména povinnosti účastníků finančního trhu a finančních poradců, pokud jde o řízení produktů, posuzování vhodnosti a přiměřenosti a o posuzování požadavků a potřeb.

(16)

Investiční rozhodování a poradenství může vést nebo přispět k významným nebo pravděpodobně významným nepříznivým účinkům na faktory udržitelnosti, nebo s nimi může přímo souviset.

(17)

Aby bylo zajištěno jednotné a konzistentní uplatňování tohoto nařízení, je nutné stanovit harmonizovanou definici „udržitelných investic“, která stanoví, že společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a je zajištěno dodržování zásady předběžné opatrnosti „nepůsobit významnou škodu“ tak, aby nebyl významně poškozen environmentální ani sociální cíl.

(18)

Pokud účastníci finančního trhu, po náležitém přihlédnutí ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, jež nabízejí, zohledňují hlavní významné nebo pravděpodobně významné nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, měli by do svých postupů, včetně postupů náležité péče, začlenit postupy pro zohlednění hlavních nepříznivých dopadů spolu s relevantními finančními riziky a relevantními riziky týkajícími se udržitelnosti. Informace o těchto postupech by mohly popisovat, jak účastníci finančního trhu plní své správcovské povinnosti související s udržitelností nebo jiné závazky vůči akcionářům. Účastníci finančního trhu by měli informace o těchto opatřeních a popis hlavních nepříznivých dopadů uvést na svých webových stránkách. V této souvislosti by společný výbor Evropského orgánu pro bankovnictví zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (15) (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (16) (EIOPA) a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zřízeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (17) (ESMA) (dále jen „společný výbor“) a účastníci finančního trhu a finanční poradci měli zohlednit pokyny pro oblast náležité péče na podporu odpovědného podnikání vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a zásady odpovědného investování podporované OSN.

(19)

Zohledňování faktorů udržitelnosti v rámci procesů investičního rozhodování a investičního poradenství může přinést výhody i mimo finanční trhy. Tento postup může zvýšit odolnost reálné ekonomiky a stabilitu finančního systému. Může tak mít v konečném důsledku vliv na poměr rizika a výnosů u finančních produktů. Je proto zásadní, aby účastníci finančního trhu a finanční poradci poskytovali nezbytné informace, které koncovým investorům umožní činit informovaná investiční rozhodnutí.

(20)

Účastníci finančního trhu, kteří zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, by měli v rámci informací poskytovaných před uzavřením smlouvy u každého finančního produktu zveřejnit stručné kvalitativní nebo kvantitativní údaje o tom, jakým způsobem jsou zohledňovány hlavní nepříznivé dopady, jakož i prohlášení, že informace o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti jsou k dispozici v rámci průběžně poskytovaných zpráv. Hlavními nepříznivými dopady je třeba rozumět takové dopady investičních rozhodnutí a poradenství, které mají nepříznivé účinky na faktory udržitelnosti.

(21)

Doposud byly vyvinuty udržitelné produkty s rozdílnými stupni ambicí. Proto je zapotřebí, aby se pro účely zveřejňování informací před uzavřením smlouvy a zveřejňování prostřednictvím pravidelných zpráv rozlišovalo mezi požadavky kladenými na finanční produkty, které mají za cíl podporovat environmentální nebo sociální vlastnosti, a požadavky kladenými na finanční produkty, které mají za cíl příznivý dopad na životní prostředí a společnost. V důsledku toho by účastníci finančního trhu měli v souvislosti s finančními produkty s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi zveřejňovat informace o tom, zda a jak je určený index, index udržitelnosti nebo standardní index v souladu s uvedenými vlastnostmi, a pokud žádnou referenční hodnotu nepoužívají, informace o tom, jak jsou u daného finančního produktu splněny podmínky týkající se udržitelnosti. Pokud jde o finanční produkty, jež mají za cíl dosáhnout příznivého dopadu na životní prostředí a společnost, účastníci finančního trhu by měli zveřejňovat informace o tom, kterou referenční hodnotu udržitelnosti používají k měření udržitelné výkonnosti, a pokud žádnou referenční hodnotu nepoužívají, měli by vysvětlit, jakým způsobem je cíle udržitelnosti dosahováno. Tyto informace by měly být zveřejňovány v jejich výročních zprávách.

(22)

Tímto nařízením nejsou dotčena pravidla odměňování ani posuzování výkonnosti pracovníků účastníků finančního trhu a finančních poradců podle směrnic 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341 a nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013, ani prováděcí akty a vnitrostátní právní předpisy, jimiž jsou upraveny osobní a individuální penzijní produkty, mimo jiné včetně příslušných použitelných kritérií proporcionality, jako jsou velikost, vnitřní organizace a povaha, rozsah a složitost příslušných činností. Mělo by však být dosaženo kvalitativně i kvantitativně větší transparentnosti, pokud jde o zásady odměňování účastníků finančního trhu a finančních poradců za jejich investiční nebo pojišťovací poradenství, které prosazují řádné a účinné řízení rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti, přičemž struktura odměňování nepodněcuje k nadměrnému podstupování rizik ve vztahu k rizikům týkajícím se udržitelnosti a je navázána na rizikově upravenou výkonnost.

(23)

S cílem zvýšit transparentnost a informovat koncové investory by přístup k informacím o tom, jakým způsobem účastníci finančního trhu a finanční poradci začleňují relevantní rizika týkající se udržitelnosti, ať již významná, nebo pravděpodobně významná, do svých procesů investičního rozhodování, včetně organizačních aspektů a aspektů řízení rizik a správy těchto procesů, a do svých poradenských procesů, měl být upraven tak, aby tyto subjekty měly povinnost uchovávat stručné informace o těchto politikách na svých webových stránkách.

(24)

Stávající požadavky na zveřejňování informací stanovené v právu Unie nestanoví povinnost zveřejňovat veškeré informace nutné pro řádné informování koncových investorů o tom, jaký dopad na udržitelnost mají jejich investice do finančních produktů s environmentálními nebo sociálními vlastnostmi, nebo do finančních produktů, které sledují cíle udržitelnosti. Je tudíž vhodné stanovit u těchto investic konkrétnější a standardizované požadavky na zveřejňování informací. Například celkový dopad finančních produktů na udržitelnost by měl být pravidelně vykazován prostřednictvím ukazatelů, jež jsou relevantní pro měření zvoleného cíle udržitelné investice. Pokud byl jako referenční hodnota určen vhodný index, měla by tato informace být poskytnuta pro určený index, jakož i pro široký tržní index, aby bylo možné srovnání. Pokud správci EuSEF zveřejňují informace o pozitivním sociálním dopadu, který má daný fond za cíl, o celkovém dosaženém sociálním výsledku a souvisejících metodách použitých v souladu s nařízením (EU) č. 346/2013, mohli by v příslušných případech tyto informace použít pro účely zveřejňování informací podle tohoto nařízení.

(25)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (18) ukládá povinnost transparentnosti, pokud jde o environmentální a sociální otázky a otázky týkající se správy a řízení podniků v nefinančních výkazech. Forma a struktura, jež jsou vyžadovány podle uvedené směrnice, však nejsou vždy vhodné pro přímé použití účastníky finančního trhu a finančními poradci v rámci jejich vztahu s koncovými investory. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by v příslušných případech pro účely tohoto nařízení měli mít možnost použít informace uváděné ve zprávách vedení podniku a nefinančních výkazech v souladu s výše uvedenou směrnicí.

(26)

S cílem zajistit spolehlivost informací zveřejněných na webových stránkách účastníků finančního trhu a finančních poradců by tyto informace měly být průběžně aktualizovány a jakýkoli přezkum nebo jakákoli změna těchto informací by měly být jasně vysvětleny.

(27)

Přestože se toto nařízení nevztahuje na vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, na které se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009, s ohledem na skutečnost, že členské státy čím dál více otevírají části správy povinných penzijních plánů v rámci svých systémů sociálního zabezpečení účastníkům finančního trhu nebo jiným subjektům soukromého práva, a jelikož tyto systémy jsou vystaveny rizikům týkajícím se udržitelnosti a mohly by zohledňovat nepříznivé dopady na udržitelnost, prosazovat environmentální nebo sociální vlastnosti nebo usilovat o udržitelné investice, by členské státy měly mít možnost na tyto systémy uplatňovat toto nařízení, aby tím zmírnily nerovnováhu v poskytování informací v těchto vztazích.

(28)

Toto nařízení by nemělo bránit členským státům přijímat nebo ponechat v platnosti přísnější ustanovení, jež se týkají zveřejňování politik v oblasti přizpůsobování se změně klimatu a poskytování doplňujících informací koncovým investorům ohledně rizik týkajících se udržitelnosti, za podmínky, že tito dotčení účastníci finančního trhu a finanční poradci mají sídlo na jejich území. Tato ustanovení by však neměla bránit účinnému uplatňování tohoto nařízení ani dosažení jeho cílů.

(29)

Podle směrnice (EU) 2016/2341 již mají IZPP povinnost uplatňovat pravidla pro správu a řízení rizika na svá investiční rozhodnutí a posuzování rizik s cílem zajistit kontinuitu a řádný výkon svých činností. Investiční rozhodnutí a posouzení příslušných rizik, včetně environmentálních a sociálních rizik a rizik v oblasti správy a řízení, by měla být činěna tak, aby byl zajištěn soulad se zájmy účastníků a příjemců IZPP. Orgán EIOPA by měl vydat pokyny, v nichž bude uvedeno, jakým způsobem mají IZPP v investičních rozhodnutích a posouzeních rizik zohledňovat environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti správy a řízení v souladu s uvedenou směrnicí.

(30)

Orgány EBA, EIOPA a ESMA (společně dále jen jako „evropské orgány dohledu“) by měly být prostřednictvím společného výboru pověřeny vypracováním návrhů regulačních technických norem, které dále upřesní obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti týkajícím se nepříznivých dopadů na klima a dalších nepříznivých dopadů v oblasti životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství, jakož i dále upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, pokud jde o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic, jež mají být zveřejněny v dokumentech před uzavřením smlouvy, ve výročních zprávách a na webových stránkách účastníků finančního trhu, a to v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010. Komise by měla být zmocněna přijmout tyto regulační technické normy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

(31)

Evropské orgány dohledu by měly být prostřednictvím společného výboru pověřeny vypracováním návrhů prováděcích technických norem, aby stanovily standardní strukturu informací týkajících se prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic v marketingových sděleních. Komise by měla být zmocněna přijmout tyto prováděcí technické normy prostřednictvím prováděcího aktu podle článku 291 Smlouvy o fungování EU a v souladu se článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

(32)

Vzhledem k tomu, že výroční zprávy v zásadě shrnují obchodní výsledky za celý kalendářní rok, ustanovení tohoto nařízení týkající se požadavků na transparentnost pro tyto zprávy by se neměla používat až do 1. ledna 2022.

(33)

Pravidla pro zveřejňování informací obsažená v tomto nařízení by měla doplňovat ustanovení směrnic 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341 a nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013, (EU) 2015/760 a (EU) 2019/1238.

(34)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie.

(35)

Jelikož cílů tohoto nařízení, jmenovitě posílení ochrany koncových investorů a zlepšení úrovně zveřejňování informací koncovým investorům, včetně případů přeshraničních nákupů koncovými investory, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu potřeby stanovit jednotné požadavky na zveřejňování informací, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro účastníky finančního trhu a finanční poradce, jež se týkají transparentnosti, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„účastníkem finančního trhu“:

a)

pojišťovna, která poskytuje pojistné produkty s investiční složkou;

b)

investiční podnik, který poskytuje správu portfolia;

c)

instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP);

d)

tvůrce penzijního produktu;

e)

správci alternativních investičních fondů;

f)

poskytovatel panevropského osobního penzijního produktu (dále jen „poskytovatel PEPP“);

g)

správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaný v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 345/2013;

h)

správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaný v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 346/2013;

i)

správcovská společnost subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „správcovská společnost SKIPCP“); nebo

j)

úvěrová instituce, která poskytuje správu portfolia;

2)

„pojišťovnou“ pojišťovna, která má povolení v souladu s článkem 18 směrnice 2009/138/ES;

3)

„pojistným produktem s investiční složkou“:

a)

pojistný produkt s investiční složkou ve smyslu čl. 4 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (19); nebo

b)

pojistný produkt, který je poskytnutý profesionálnímu investorovi a který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež jsou zcela nebo zčásti vystaveny, přímo či nepřímo, tržním výkyvům;

4)

„správcem alternativního investičního fondu“ správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

5)

„investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

6)

„správou portfolia“ správa portfolia ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

7)

„institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění“ nebo „IZPP“ instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění povolená nebo zapsaná v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2016/2341, s výjimkou instituce, ve vztahu k níž se členský stát rozhodl použít článek 5 uvedené směrnice, nebo s výjimkou instituce, která provozuje penzijní plány čítající celkem méně než 15 účastníků;

8)

„penzijním produktem“:

a)

penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1286/2014; nebo

b)

individuální penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1286/2014;

9)

„panevropským osobním penzijním produktem“ nebo „PEPP“ produkt podle čl. 2 bodu 2 nařízení (EU) 2019/1238;

10)

„správcovskou společností SKIPCP“:

a)

správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES; nebo

b)

investiční společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES, která nepověřila správcovskou společnost povolenou na základě uvedené směrnice k její správě;

11)

„finančním poradcem“:

a)

zprostředkovatel pojištění, který poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou;

b)

pojišťovna, která poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou;

c)

úvěrová instituce, která poskytuje investiční poradenství;

d)

investiční podnik, který poskytuje investiční poradenství;

e)

správce alternativních investičních fondů, který poskytuje investiční poradenství v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. b) bodem i) směrnice 2011/61/EU; nebo

f)

správcovská společnost SKIPCP, která poskytuje investiční poradenství v souladu s čl. 6 odst. 3 písm. b) bodem i) směrnice 2009/65/ES;

12)

„finančním produktem“:

a)

portfolio spravované v souladu s bodem 6 tohoto článku;

b)

alternativní investiční fond;

c)

pojistný produkt s investiční složkou;

d)

penzijní produkt;

e)

penzijní plán;

f)

subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP); nebo

g)

panevropský osobní penzijní produkt (PEPP);

13)

„alternativním investičním fondem“ nebo „AIF“ alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

14)

„penzijním plánem“ penzijní plán ve smyslu čl. 6 bodu 2 směrnice (EU) 2016/2341;

15)

„subjektem kolektivního investování do převoditelných cenných papírů“ nebo „SKIPCP“ subjekt povolený podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

16)

„investičním poradenstvím“ investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

17)

„udržitelnou investicí“ investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů;

18)

„profesionálním investorem“ zákazník, který splňuje kritéria stanovená v příloze II směrnice 2014/65/EU;

19)

„retailovým investorem“ investor, který není profesionálním investorem;

20)

„zprostředkovatelem pojištění“ zprostředkovatel pojištění ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice (EU) 2016/97;

21)

„pojišťovacím poradenstvím“ poradenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 15 směrnice (EU) 2016/97;

22)

„rizikem týkajícím se udržitelnosti“ událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice;

23)

„evropským fondem dlouhodobých investic“ nebo „ELTIF“ fond povolený v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 2015/760;

24)

„faktory udržitelnosti“ environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

Článek 3

Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

1.   Účastníci finančního trhu zveřejní na svých webových stránkách informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování.

2.   Finanční poradci zveřejní na svých webových stránkách informace o svých politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svého investičního nebo pojišťovacího poradenství.

Článek 4

Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost na úrovni subjektu

1.   Účastníci finančního trhu na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají:

a)

pokud zohledňují hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, prohlášení o politikách náležité péče ve vztahu k těmto dopadům, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, které poskytují; nebo

b)

pokud nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti nezohledňují, jasné důvody, proč tak nečiní, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

2.   Účastníci finančního trhu uvedou v rámci informací, které poskytují podle odst. 1 písm. a), alespoň:

a)

informace o svých politikách identifikace a prioritizace hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a o příslušných ukazatelích;

b)

popis hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost a veškerých opatření, jež byla v souvislosti s nimi přijata či jsou v případě potřeby plánována;

c)

případně stručné informace o politikách zapojení podle článku 3g směrnice 2007/36/ES;

d)

odkaz na to, zda dodržují kodex odpovědného chování pro podniky a mezinárodně uznávané standardy pro postupy náležité péče a podávání zpráv, a případně na stupeň jimi dosahovaného souladu s cíli Pařížské dohody.

3.   Odchylně od odstavce 1 účastníci finančního trhu, kteří k rozvahovému dni překračují kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců během účetního období, od 30. června 2021 na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají prohlášení o svých politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Uvedené prohlášení obsahuje alespoň informace uvedené v odstavci 2.

4.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, účastníci finančního trhu, kteří jsou mateřským podnikem velké skupiny ve smyslu v čl. 3 odst. 7 směrnice 2013/34/EU, jež na konsolidovaném základě překračuje k rozvahovému dni této skupiny kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců během účetního období, od 30. června 2021 na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají prohlášení o svých politikách náležité péče ve vztahu k hlavním nepříznivým dopadům investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Uvedené prohlášení obsahuje alespoň informace uvedené v odstavci 2.

5.   Finanční poradci na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají:

a)

informaci o tom, zda ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, s náležitým přihlédnutím ke své velikosti, povaze a rozsahu svých činností a druhům finančních produktů, k nimž poskytují poradenství; nebo

b)

informaci o tom, proč nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve svém investičním nebo pojišťovacím poradenství nezohledňují, případně včetně informací o tom, zda a kdy mají v úmyslu tyto nepříznivé dopady zohlednit.

6.   Do30. prosince 2020 vypracují evropské orgány dohledu prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 týkajících se obsahu, metodologie a struktury informací uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku, pokud jde o ukazatele udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům na klima a dalším nepříznivým dopadům v oblasti životního prostředí.

Evropské orgány dohledu konzultují v případě potřeby Evropskou agenturu pro životní prostředí a Společné výzkumné středisko Evropské komise.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

7.   Do 30. prosince 2021 vypracují evropské orgány dohledu prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 týkajících se obsahu, metodologií a struktury informací uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku, pokud jde o ukazatele udržitelnosti ve vztahu k nepříznivým dopadům v oblasti sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 5

Transparentnost zásad odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

1.   Účastníci finančního trhu a finanční poradci zahrnou do svých zásad odměňování informace o tom, jak jsou tyto zásady konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti, a tyto informace zveřejní na svých webových stránkách.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se zahrnou do zásad odměňování, které jsou účastníci finančního trhu a finanční poradci povinni vytvářet a udržovat v souladu s odvětvovými právními předpisy, zejména se směrnicemi 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a (EU) 2016/2341.

Článek 6

Transparentnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

1.   Účastníci finančního trhu zahrnou do informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy popis:

a)

způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejich investičních rozhodnutí; a

b)

výsledků posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů, které poskytují.

Pokud mají účastníci finančního trhu za to, že rizika týkající se udržitelnosti nejsou relevantní, musí popisy uvedené v prvním pododstavci obsahovat jasné a stručné vysvětlení důvodů pro takový závěr.

2.   Finanční poradci zahrnou do informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy popis:

a)

způsobu, jakým jsou rizika týkající se udržitelnosti začleňována do jejich investičního nebo pojišťovacího poradenství; a

b)

výsledku posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost finančních produktů, k nimž poskytují poradenství.

Pokud mají finanční poradci za to, že rizika týkající se udržitelnosti nejsou relevantní, musí popisy uvedené v prvním pododstavci obsahovat jasné a stručné vysvětlení důvodů pro takový závěr.

3.   Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se zveřejní takto:

a)

správci alternativních investičních fondů je poskytnou společně s informacemi investorům podle čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU;

b)

pojišťovny je poskytnou společně s informacemi podle čl. 185 odst. 2 směrnice 2009/138/ES nebo případně v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97;

c)

IZPP je poskytnou společně s informacemi podle článku 41 směrnice (EU) 2016/2341;

d)

správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu je poskytnou společně s informacemi podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 345/2013;

e)

správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání je poskytnou společně s informacemi podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 346/2013;

f)

tvůrci penzijních produktů je poskytnou písemně v dostatečném předstihu předtím, než je retailový investor vázán smlouvou o penzijním produktu;

g)

správcovské společnosti SKIPCP je uvedou v prospektu podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h)

investiční podniky, které poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU;

i)

úvěrové instituce, které poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU;

j)

zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny, jež poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, a zprostředkovatelé pojištění, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti penzijních produktů vystavených výkyvům trhu, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97;

k)

správci alternativních investičních fondů spravující evropské fondy dlouhodobých investic je uvedou v prospektu podle článku 23 nařízení (EU) 2015/760;

l)

poskytovatelé PEPP je uvedou ve sdělení klíčových informací o PEPP podle článku 26 nařízení (EU) 2019/1238.

Článek 7

Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost na úrovni finančního produktu

1.   Do 30. prosince 2022 musí informace zveřejněné podle čl. 6 odst. 3 u každého finančního produktu, u něhož účastník finančního trhu uplatňuje čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo čl. 4 odst. 3 nebo 4, obsahovat:

a)

jasné a odůvodněné vysvětlení toho, zda a případně jakým způsobem finanční produkt zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti;

b)

prohlášení, že informace týkající se hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti jsou k dispozici v rámci informací, které mají být zveřejněny podle čl. 11 odst. 2.

Pokud informace podle čl. 11 odst. 2 obsahují kvantifikaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, tyto informace mohou vycházet z ustanovení regulačních technických norem přijatých podle čl. 4 odst. 6 a 7.

2.   Pokud účastník finančního trhu uplatňuje čl. 4 odst. 1 písm. b), obsahují informace zveřejněné podle čl. 6 odst. 3 u každého finančního produktu prohlášení, že účastník finančního trhu nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a důvody, proč tak nečiní.

Článek 8

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností v informacích zveřejňovaných před uzavřením smlouvy

1.   Pokud finanční produkt prosazuje kromě jiných vlastností i environmentální nebo sociální vlastnosti nebo kombinaci těchto vlastností, za podmínky, že společnosti, jimž je investice určena, dodržují postupy řádné správy a řízení, zahrnují informace, které se mají podle čl. 6 odst. 1 a 3 zveřejnit:

a)

informace o tom, jak jsou uvedené vlastnosti dodržovány;

b)

pokud byl jako referenční hodnota určen index, informace o tom, zda a jak je dosahováno souladu mezi tímto indexem a uvedenými vlastnostmi.

2.   Účastníci finančního trhu v rámci informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, uvedou, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku.

3.   Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, jež mají být zveřejněny podle tohoto článku.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci, zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl, který spočívá ve zveřejňování přesných, pravdivých, jasných, nezavádějících, jednoduchých a stručných informací.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 9

Transparentnost udržitelných investic v rámci informací zveřejňovaných před uzavřením smlouvy

1.   Pokud finanční produkt sleduje cíl udržitelných investic a jako referenční hodnota byl určen index, jsou informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, doplněny:

a)

informacemi o tom, jak je určený index uveden do souladu s tímto cílem;

b)

vysvětlením, proč a jak se index, který je určen v souladu s tímto cílem, liší od širokého tržního indexu.

2.   Pokud finanční produkt sleduje cíl udržitelných investic a jako referenční hodnota nebyl určen žádný index, informace, které mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, obsahují vysvětlení, jak má být tohoto cíle dosaženo.

3.   Pokud finanční produkt sleduje cíl snížení emisí uhlíku, informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, zahrnují cíl nízké expozice ve vztahu k emisím uhlíku za účelem splnění dlouhodobých cílů Pařížské dohody v oblasti globálního oteplování.

Odchylně od odstavce 2 tohoto článku, není-li k dispozici referenční hodnota EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem nebo referenční hodnota EU navázaná na Pařížskou dohodu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (20), informace uvedené v článku 6 zahrnují podrobné vysvětlení, jak je zajištěno trvalé úsilí k dosažení cíle snížení emisí uhlíku za účelem splnění dlouhodobých cílů Pařížské dohody v oblasti globálního oteplování.

4.   Účastníci finančního trhu zahrnou do informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 6 odst. 1 a 3, údaje o tom, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a referenčních hodnot uvedených v odst. 3 druhém pododstavci tohoto článku.

5.   Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, jež mají být zveřejněny podle tohoto článku.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich cíle podle odstavců 1, 2 a 3 a rozdíly mezi nimi, jakož i cíl, který spočívá ve zveřejňování přesných, pravdivých, jasných, nezavádějících, jednoduchých a stručných informací.

Evropské orgány dohledu předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 10

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic na webových stránkách

1.   Účastníci finančního trhu u každého finančního produktu uvedeného v čl. 8 odst. 1 a čl. 9 odst. 1, 2 a 3 na svých webových stránkách zveřejní a uchovávají tyto informace:

a)

popis environmentálních nebo sociálních vlastností nebo cíle udržitelných investic;

b)

informace o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování environmentálních nebo sociálních vlastností nebo dopadu udržitelných investic vybraných u daného finančního produktu, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření environmentálních nebo sociálních vlastností nebo celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

c)

informace podle článků 8 a 9;

d)

informace podle článku 11.

Informace, jež mají být zveřejněny podle prvního pododstavce, musí být pro investory jasné, stručné a srozumitelné. Tyto informace se zveřejňují přesným, pravdivým, jasným, nezavádějícím, jednoduchým a stručným způsobem a v hlavní a snadno přístupné části webových stránek.

2.   Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které upřesní podrobnosti týkající se obsahu informací podle odst. 1 prvního pododstavce písm. a) a b) a požadavky na strukturu informací podle druhého pododstavce uvedeného odstavce.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle podle odstavce 1 a rozdíly mezi nimi. Evropské orgány dohledu aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 11

Transparentnost prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic v pravidelných zprávách

1.   Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkty uvedené v čl. 8 odst. 1 nebo čl. 9 odst. 1, 2 nebo 3, zahrnují do pravidelných zpráv tyto popisy:

a)

u finančního produktu podle čl. 8 odst. 1 míru splnění environmentálních nebo sociálních vlastností;

b)

u finančního produktu podle čl. 9 odst. 1, 2 nebo 3:

i)

celkový dopad daného finančního produktu na udržitelnost formou příslušných ukazatelů udržitelnosti; nebo

ii)

byl-li jako referenční hodnota určen index, srovnání mezi celkovým dopadem finančního produktu v oblasti udržitelnosti s dopady určeného indexu a širokého tržního indexu prostřednictvím ukazatelů udržitelnosti.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku se zveřejní takto:

a)

správci alternativních investičních fondů uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 22 směrnice 2011/61/EU;

b)

pojišťovny poskytují tyto informace každoročně písemně v souladu s čl. 185 odst. 6 směrnice 2009/138/ES;

c)

IZPP uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 29 směrnice (EU) 2016/2341;

d)

správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu poskytují tyto informace ve výroční zprávě podle článku 12 nařízení (EU) č. 345/2013;

e)

správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání poskytují tyto informace ve výroční zprávě podle článku 13 nařízení (EU) č. 346/2013;

f)

tvůrci penzijních produktů uvádějí tyto informace písemně ve výroční zprávě nebo ve zprávě v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

g)

správcovské společnosti SKIPCP uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h)

investiční podniky, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

i)

úvěrové instituce, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

j)

poskytovatelé PEPP uvádějí tyto informace v přehledu důchodových dávek PEPP podle článku 36 nařízení (EU) 2019/1238.

3.   Účastníci finančního trhu mohou pro účely odstavce 1 tohoto článku použít informace ve zprávách vedení podniku v souladu s článkem 19 směrnice 2013/34/EU nebo v příslušných případech informace v přehledech nefinančních informací v souladu s článkem 19a uvedené směrnice.

4.   Evropské orgány dohledu vypracují prostřednictvím společného výboru návrhy regulačních technických norem, které upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací podle odstavce 1.

Při vypracování návrhů regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci zohlední evropské orgány dohledu různé druhy finančních produktů, jejich vlastnosti a cíle a rozdíly mezi nimi. Evropské orgány dohledu aktualizují regulační technické normy s ohledem na vývoj právní úpravy a technologický vývoj.

Evropské orgány dohledu předloží tyto návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 30. prosince 2020.

Na Komisi je přenesena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 12

Přezkum zveřejněných informací

1.   Účastníci finančního trhu zajistí, aby byly veškeré informace zveřejněné v souladu s články 3, 5 nebo 10 aktualizovány. Pozmění-li účastník finančního trhu tyto informace, musí být na stejné webové stránce uvedeno jasné vysvětlení této změny.

2.   Odstavec 1 se obdobně použije pro finanční poradce, pokud jde o veškeré informace zveřejněné v souladu s články 3 a 5.

Článek 13

Marketingová sdělení

1.   Aniž jsou dotčeny přísnější odvětvové právní předpisy, zejména směrnice 2009/65/ES, 2014/65/EU a (EU) 2016/97 a nařízení (EU) č. 1286/2014, účastníci finančního trhu a finanční poradci zajistí, aby jejich marketingová sdělení nebyla v rozporu s informacemi zveřejněnými podle tohoto nařízení.

2.   Evropské orgány dohledu mohou prostřednictvím společného výboru vypracovat návrhy prováděcích technických norem s cílem určit standardní strukturu informací o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a udržitelných investic.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010.

Článek 14

Příslušné orgány

1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené v souladu s odvětvovými právními předpisy, zejména odvětvovými právními předpisy uvedenými v čl. 6 odst. 3 tohoto nařízení, a v souladu se směrnicí 2013/36/EU, sledovaly, zda účastníci finančního trhu a finanční poradci dodržují požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné orgány mají veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení.

2.   Pro účely tohoto nařízení příslušné orgány vzájemně spolupracují a bez zbytečného odkladu si poskytují informace, které jsou relevantní pro plnění jejich povinností podle tohoto nařízení.

Článek 15

Transparentnost zajišťovaná IZPP a zprostředkovateli pojištění

1.   IZPP zveřejní a uchovávají informace podle článků 3 až 7 a čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce tohoto nařízení v souladu s čl. 36 odst. 2 písm. f) směrnice (EU) 2016/2341.

2.   Zprostředkovatelé pojištění sdělují informace podle článku 3, čl. 4 odst. 5, článku 5, článku 6 a čl. 10 odst. 1 prvního pododstavce tohoto nařízení v souladu s článkem 23 směrnice (EU) 2016/97.

Článek 16

Penzijní produkty, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009

1.   Členské státy mohou rozhodnout, že použijí toto nařízení na tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení, na něž se vztahují nařízení (ES) č. 883/2004 a (ES) č. 987/2009. Tvůrci penzijních produktů uvedení v čl. 2 bodě 1 písm. d) tohoto nařízení zahrnují v takových případech tvůrce penzijních produktů spravující vnitrostátní systémy sociálního zabezpečení a penzijní produkty uvedené v čl. 2 bodě 8 tohoto nařízení. V takovém případě se má za to, že definice penzijního produktu podle čl. 2 bodu 8 tohoto nařízení zahrnuje rovněž penzijní produkty uvedené v první větě.

2.   O rozhodnutích přijatých podle odstavce 1 informují členské státy Komisi a evropské orgány dohledu.

Článek 17

Výjimky

1.   Toto nařízení se nevztahuje na zprostředkovatele pojištění, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, ani na investiční podniky, které poskytují investiční poradenství, jež jsou podniky bez ohledu na jejich právní formu, včetně fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných, pokud zaměstnávají méně než tři osoby.

2.   Členské státy se mohou rozhodnout, že toto nařízení použijí na zprostředkovatele pojištění, kteří poskytují pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, nebo na investiční podniky, které poskytují investiční poradenství uvedené v odstavci 1.

3.   O rozhodnutích přijatých podle odstavce 2 informují členské státy Komisi a evropské orgány dohledu.

Článek 18

Zpráva

Evropské orgány dohledu vyhodnotí míru dobrovolného zveřejňování informací v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 7 odst. 1 písm. a). Do 10. září 2022 a poté každý rok předloží evropské orgány dohledu Komisi zprávu o osvědčených postupech a vydají doporučení ohledně standardů pro dobrovolné zveřejňování informací. Tato výroční zpráva zohlední vliv postupů náležité péče na zveřejňování informací podle tohoto nařízení a obsahuje pokyny v tomto směru. Zpráva se zveřejní a předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 19

Hodnocení

1.   Do 30. prosince 2022 Komise vyhodnotí uplatňování tohoto nařízení, a zejména posoudí:

a)

zda by měl být odkaz na průměrný počet zaměstnanců v čl. 4 odst. 3 a 4 zachován, nahrazen nebo doplněn o další kritéria, a posoudí přínosy a přiměřenost související administrativní zátěže;

b)

zda není fungování tohoto nařízení omezováno nedostatkem údajů nebo jejich nedostatečnou kvalitou, mimo jiné ukazatelů týkajících se nepříznivých dopadů na faktory udržitelnost, které poskytují společnosti, do nichž je investováno.

2.   K hodnocení uvedenému v prvním odstavci se v případě potřeby připojí legislativní návrh.

Článek 20

Vstup v platnost a použitelnost

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Toto nařízení se použije ode dne 10. března 2021.

3.   Odchylně od odstavce 2 tohoto článku se ustanovení čl. 4 odst. 6 a 7, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 5, čl. 10 odst. 2, čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 2 použijí ode dne 29. prosince 2019 a ustanovení čl. 11 odst. 1 až 3 se použijí od 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 27. listopadu 2019.

Za Evropský parlament

Předseda

D. M. SASSOL

Za Radu

Předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 97.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 18. dubna 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. listopadu 2019.

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98).

(14)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 1).

(15)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(19)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(20)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Úř. vest. L 171, 29.6.2016, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU