(EU) 2019/2072Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

Publikováno: Úř. věst. L 319, 10.12.2019, s. 1-279 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2072

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a zejména na čl. 5 odst. 2, čl. 32 odst. 2, čl. 37 odst. 2, čl. 37 odst. 4, čl. 40 odst. 2, čl. 41 odst. 2, čl. 53 odst. 2, čl. 54 odst. 2, čl. 72 odst. 1, článek 73, čl. 79 odst. 2 a čl. 80 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/2031 se má začít používat ode dne 14. prosince 2019. Aby jeho ustanovení mohla nabýt plného účinku, musí být přijata prováděcí pravidla regulující škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, i příslušné požadavky nutné k ochraně území Unie před fytosanitárními riziky.

(2)

S ohledem na to je třeba stanovit zvláštní pravidla sestavování seznamů karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii, jakož i opatření, jež mají zabránit jejich výskytu na dotčených územích Unie nebo na rostlinách k pěstování.

(3)

Škodlivé organismy uvedené v části A přílohy I směrnice Rady 2000/29/ES (2) a v oddílu I části A přílohy II uvedené směrnice znovu posoudil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby mohl být sestaven seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii podle článku 5 nařízení (EU) 2016/2031. Opětovné posouzení bylo nutné pro účely aktualizace fytosanitárního statusu těchto škodlivých organismů v souladu s nejnovějšími odbornými a vědeckými poznatky a rovněž pro účely vyhodnocení toho, nakolik splňují kritéria stanovená v článku 3 uvedeného nařízení v souvislosti s územím Unie a v oddílu 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(4)

V důsledku zmíněného opětovného posouzení by některé škodlivé organismy uvedené v přílohách I a II směrnice 2000/29/ES neměly být uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, protože nesplňují podmínky stanovené v článku 3 nařízení (EU) 2016/2031 v souvislosti s územím Unie.

(5)

U některých dalších škodlivých organismů, z nichž některé uvádějí přílohy I a II směrnice 2000/29/ES, bylo zjištěno splnění podmínek stanovených v článku 3 nařízení (EU) 2016/2031 v souvislosti s územím Unie, a proto by tyto organismy měly být uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii.

(6)

V důsledku opětovného posouzení by některé škodlivé organismy uvedené v přílohách I a II směrnice 2000/29/ES jako škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám, měly být uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii jako škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám, a to z důvodu jejich zjištěného výskytu v některých jeho částech.

(7)

Názvy některých škodlivých organismů by měly být aktualizovány, aby zohledňovaly nejnovější vývoj mezinárodní nomenklatury. Tyto škodlivé organismy je třeba uvádět spolu s příslušnými kódy přidělenými Evropskou a středozemní organizací ochrany rostlin („EPPO“). Je to nezbytné v zájmu zajištění identifikace těchto škodlivých organismů i v případě možné změny jejich názvů v budoucnu.

(8)

Komise znovu posoudila chráněné zóny uznané v souladu s nařízením Komise (ES) č. 690/2008 (3) a příslušné škodlivé organismy uvedené v části B přílohy I a v části B přílohy II směrnice 2000/29/ES. Účelem tohoto opětovného posouzení bylo konstatovat, zda příslušné škodlivé organismy odpovídají popisu karanténního škodlivého organismu pro chráněnou zónu uvedenému v čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

(9)

Uvedené opětovné posouzení vycházelo z žádostí jednotlivých členských států o uznání, změnu či zrušení chráněných zón, z pravidelných zpráv o průzkumech předaných členskými státy, z inspekcí prováděných Komisí a z některých dalších vědeckých a odborných údajů.

(10)

U některých škodlivých organismů, z nichž některé uvádějí přílohy I a II směrnice 2000/29/ES, bylo zjištěno, že splňují podmínky stanovené v čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, a proto by tyto organismy měly být uvedeny na seznamu karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny. V zájmu zajištění identifikace těchto škodlivých organismů i v případě možné změny jejich názvů v budoucnu je třeba tyto škodlivé organismy uvádět spolu s příslušnými kódy přidělenými EPPO.

(11)

Nařízení (ES) č. 690/2008 by mělo být zrušeno, aby nedocházelo k překrývání se seznamem chráněných zón uvedeným v tomto nařízení.

(12)

EPPO znovu posoudila škodlivé organismy uvedené v oddílu II části A přílohy II směrnice 2000/29/ES, plodiny uvedené v bodu 3 a škodlivé organismy uvedené v bodu 6 přílohy I směrnice 66/401/EHS (4), jakož i škodlivé organismy uvedené v bodu 3 přílohy II směrnice Rady 66/402/EHS (5) a v příloze I směrnice Rady 68/193/EHS (6), jakož i škodlivé organismy uvedené v aktech přijatých podle čl. 5 odst. 5 směrnice Rady 98/56/ES (7), příloze II směrnice Rady 2002/55/ES (8), příloze I a bodu B přílohy II směrnice Rady 2002/56/ES (9) a aktech přijatých podle čl. 18 písm. c) uvedené směrnice, bodu 4 přílohy I a bodu 5 části I přílohy II směrnice Rady 2002/57/ES (10), aktech přijatých podle článku 4 směrnice Rady 2008/72/ES (11) a aktech přijatých podle článku 4 směrnice Rady 2008/90/ES (12).

(13)

Uvedené opětovné posouzení bylo nutné pro účely aktualizace fytosanitárního statusu uvedených škodlivých organismů v souladu s nejnovějšími odbornými a vědeckými poznatky a rovněž pro účely posouzení toho, nakolik splňují příslušná kritéria článku 36 nařízení (EU) 2016/2031 v souvislosti s územím Unie a oddílu 4 přílohy I uvedeného nařízení.

(14)

U některých škodlivých organismů, z nichž některé uvádějí zmíněné směrnice, bylo zjištěno splnění podmínek stanovených v článku 36 nařízení (EU) 2016/2031 v souvislosti s územím Unie, a proto by tyto organismy měly být uvedeny na seznamu regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“). V souladu s čl. 37 odst. 7 uvedeného nařízení má uvedený seznam ustanovit specifické kategorie příslušných rostlin k pěstování, jak je uvedeno ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

(15)

V některých případech by příslušné rostliny k pěstování neměly být dováženy na území Unie či přemísťovány v jeho rámci, pokud výskyt RNŠO nebo příznaky způsobené těmito organismy na těchto rostlinách překračují určitou prahovou hodnotu, jak stanoví čl. 37 odst. 8 nařízení (EU) 2016/2031. Jak uvedený článek dále stanoví, uvedená prahová hodnota se má stanovit pouze v případě, že profesionální provozovatelé mohou zajistit, že četnost výskytu uvedeného RNŠO na uvedených rostlinách k pěstování nepřekročí uvedenou prahovou hodnotu, a že je možné ověřit, zda v partiích uvedených rostlin k pěstování není uvedená prahová hodnota překročena.

(16)

V souladu s čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 se opatření s cílem zabránit výskytu RNŠO na dotčených rostlinách k pěstování mají uplatňovat, aniž jsou dotčena opatření přijatá podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 98/56/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES. Tímto nařízením by tedy neměla být dotčena opatření přijatá podle uvedených směrnic týkající se prohlídek, vzorkování a testování dotčených rostlin k pěstování či rostlin, ze kterých pocházejí, původu dotčených rostlin k pěstování z oblastí či stanovišť prostých dotčených RNŠO nebo s fyzickou ochranou proti nim, ošetření dotčených rostlin k pěstování či rostlin, ze kterých pocházejí, či produkce rostlin k pěstování.

(17)

Kromě toho by ustanoveními tohoto nařízení, která se týkají RNŠO, neměly být dotčeny výjimky pro rostliny k pěstování přijaté podle uvedených směrnic, které se odchylují od požadavků pro uvádění na trh stanovených uvedenými směrnicemi, pokud jde o dodávání osiva úředním zkušebnám a kontrolním subjektům, dodávání osiva poskytovatelům určitých služeb, přemísťování rostlin určených k vědeckým účelům, šlechtění a jiným účelům testování či zkoušení, osiva s neukončenou certifikací, osiva, na něž se vztahují výjimky z ustanovení prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/478 (13), a rostlin, které jsou prokazatelně určeny k vývozu.

(18)

Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze všech či některých třetích zemí, jak je uvedeno v části A přílohy III směrnice 2000/29/ES, do Unie je zakázán.

(19)

Uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty byly přezkoumány na základě nových poznatků, jejich rizika jakožto škodlivých organismů pro území Unie a aktualizovaného seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii.

(20)

Na základě uvedeného přezkumu se mají některé z těchto rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031 uvádět na seznamu spolu s třetími zeměmi, skupinami třetích zemí či konkrétními územími třetích zemí, na něž se uvedený zákaz vztahuje. Takový zákaz je nutný, protože fytosanitární ochrana Unie by při uplatnění méně přísných opatření v tomto ohledu nebyla zaručena.

(21)

S ohledem na opětovné posouzení karanténních škodlivých organismů pro Unii by měla být přijata nová ustanovení upravující dovoz určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Unie a také příslušné zvláštní požadavky a ustanovení pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v rámci Unie podle čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(22)

Uvádění kódů KN by nemělo být povinné pro zařazení na seznam v případě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podléhajících zvláštním požadavkům na přemísťování v rámci území Unie. Jednalo by se o přiměřený přístup, neboť kódy KN jsou pro identifikaci uvedených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů nezbytné pouze tehdy, pokud jsou dovezeny do Unie ze třetí země. Tento přístup by byl rovněž v souladu s článkem 80 nařízení (EU) 2016/2031, podle kterého žádné takové kódy nejsou požadovány pro stanovení seznamu uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro něž je vyžadován rostlinolékařský pas.

(23)

Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je zakázán do příslušných chráněných zón, případně s ohledem na třetí zemi jejich původu, jak je uvedeno v části B přílohy III směrnice 2000/29/ES. Kromě toho smějí být rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v části B přílohy IV směrnice 2000/29/ES dováženy do příslušných chráněných zón, pouze pokud splňují příslušné zvláštní požadavky.

(24)

Uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty byly přezkoumány na základě případných nových důkazů, jejich rizika jakožto škodlivých organismů pro příslušné chráněné zóny a aktualizovaného seznamu karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a chráněných zón.

(25)

Na základě uvedeného přezkumu by některé z uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušné chráněné zóny měly být uvedeny na seznamu v tomto nařízení, jak stanoví čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, spolu s třetími zeměmi a skupinami třetích zemí původu, na které se tento zákaz vztahuje.

(26)

Kromě toho by některé z uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a příslušné chráněné zóny a zvláštní požadavky měly být uvedeny na seznamu v tomto nařízení, jak stanoví čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(27)

Podle čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 by měl být sestaven seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení při dovozu na území Unie, a příslušných třetích zemí původu či odeslání.

(28)

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 vyžaduje rostlinolékařské osvědčení pro dovoz rostlin jiných než uvedených na seznamu podle čl. 72 odst. 1 na území Unie, a to podle čl. 73 prvního pododstavce nařízení (EU) 2016/2031. Bylo však zjištěno, že některé druhy ovoce splňují kritéria vymezená v příloze VI nařízení (EU) 2016/2031 a byly identifikovány jako rostliny nevyžadující rostlinolékařské osvědčení. Rostlinolékařské osvědčení by tudíž nemělo být vyžadováno pro dovoz druhů ovoce uvedených v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2018/2019 do Unie.

(29)

V zájmu přehlednosti by článek 2 a příloha II uvedeného nařízení měly být zrušeny, aby se zamezilo překrývání s tímto nařízením.

(30)

Podle čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 by měl být sestaven seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, u kterých je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení pro dovoz do příslušných chráněných zón, a příslušných třetích zemí původu či odeslání. Tento seznam napomůže zajišťovat přehlednost pro profesionální provozovatele, příslušné orgány a veškeré další uživatele uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(31)

Podle čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 by měl být sestaven seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadován rostlinolékařský pas pro přemísťování na území Unie. Tento seznam napomůže zajišťovat přehlednost pro profesionální provozovatele, příslušné orgány a veškeré další uživatele uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(32)

Aby se zamezilo uvalování požadavků na profesionální provozovatele, neměly by být uvedené rostlinolékařské pasy vyžadovány pro přemísťování osiva, na něž se vztahují odchylky od požadavků příslušných směrnic upravujících uvádění osiva na trh. Je to namístě, protože použitím tohoto nařízení nejsou dotčena opatření přijatá podle uvedených směrnic a jeho uplatňování by profesionálním provozovatelům nemělo způsobovat další certifikační zátěž nad rámec aktuálních povinností stanovených v uvedených směrnicích.

(33)

Podle čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 by měl být sestaven seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadován rostlinolékařský pas pro dovoz nebo přemísťování v rámci určitých chráněných zón. Uvedené rostlinolékařské pasy by měly nést označení „PZ“, které je odliší od rostlinolékařských pasů vyžadovaných pro přemísťování v rámci celého území Unie. Tento seznam napomůže zajišťovat přehlednost pro profesionální provozovatele, příslušné orgány a veškeré další uživatele uvedených rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů.

(34)

Aby nedošlo k narušení obchodu v důsledku změn požadavků týkajících se RNŠO, mělo by být poskytnuto omezené přechodné období pro osivo a jiné rostliny k pěstování, které již byly vyprodukovány v Unii, dovezeny do Unie nebo přemístěny v rámci Unie v souladu s požadavky týkajícími se přítomnosti uvedených organismů, jež byly použitelné před 14. prosincem 2019, tj. před datem použitelnosti tohoto nařízení. Toto osivo a jiné rostliny k pěstování mohou být i nadále po omezenou dobu dováženy do Unie nebo přemísťovány v rámci Unie v souladu s uvedenými požadavky. Bylo by rovněž přiměřené požadovat, aby rostlinolékařské pasy potvrzovaly pouze soulad uvedeného osiva a jiných rostlin k pěstování s příslušnými požadavky na karanténní škodlivé organismy pro Unii, karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny a opatřeními přijatými podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031. Takový přístup by byl nezbytný vzhledem k velkému množství osiva a jiných rostlin k pěstování, které jsou ve fázi produkce nebo byly vyprodukovány před 14. prosincem 2019 podle pravidel uvedených ve směrnicích o uvádění osiva a jiného rozmnožovacího materiálu na trh, jež byly použitelné před tímto datem, a v případě, že nebyly vyžadovány rostlinolékařské pasy týkající se přítomnosti RNŠO. Uvedené rostliny k pěstování již byly certifikovány a bylo by nepřiměřené požadovat jejich další certifikaci podle nových pravidel. Proto by bylo nezbytné poskytnout přechodné období jednoho roku, aby se zajistilo hladké uvádění těchto rostlin k pěstování na trh a aby se příslušným orgánům a profesionálním provozovatelům usnadnilo přizpůsobení se novým pravidlům.

(35)

Toto nařízení by mělo vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, aby příslušné orgány a profesionální provozovatelé měli co nejdelší čas připravit se na jeho použití.

(36)

Z důvodu právní jistoty by se toto nařízení mělo použít od stejného data jako nařízení (EU) 2016/2031, tedy od 14. prosince 2019.

(37)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se provádí nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o sestavení seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a opatření pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty s cílem snížit rizika uvedených škodlivých organismů na přijatelnou úroveň.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I.

2.   Kromě toho se použijí tyto definice:

a)

výrazem „prakticky prostý škodlivých organismů“ se rozumí taková míra výskytu škodlivých organismů jiných než karanténní škodlivé organismy pro Unii nebo karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny v rostlinách k pěstování nebo ovocných rostlinách, která je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná kvalita a užitná hodnota uvedených rostlin;

b)

„úředním potvrzením“ se rozumí rostlinolékařské osvědčení stanovené v článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, rostlinolékařský pas stanovený v článku 78 uvedeného nařízení, značka na dřevěném obalovém materiálu, dřevu či jiných předmětech stanovená v článku 96 uvedeného nařízení nebo úřední potvrzení stanovené v článku 99 uvedeného nařízení;

c)

„systémovým přístupem“ se rozumí integrace různých opatření k řízení rizik, z nichž nejméně dvě fungují nezávisle a jež, jsou-li uplatňována souběžně, dosahují vhodné úrovně ochrany proti karanténním škodlivým organismům pro Unii, karanténním škodlivým organismům pro chráněné zóny a škodlivým organismům, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 3

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedený v článku 5 nařízení (EU) 2016/2031 je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, jejichž výskyt na území Unie není znám, je stanoven v části A přílohy II a seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, jejichž výskyt je na území Unie znám, je stanoven v části B přílohy II.

Článek 4

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze IV tohoto nařízení. Uvedené rostliny k pěstování se nesmí dovážet na území Unie, ani v jeho rámci přemísťovat, pokud výskyt RNŠO nebo příznaků způsobovaných těmito organismy na uvedených rostlinách k pěstování překračuje dotčené prahové hodnoty.

Zákaz dovozu a přemísťování stanovený v prvním pododstavci se vztahuje pouze na kategorie rostlin k pěstování stanovené v příloze IV.

Článek 6

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na určitých rostlinách k pěstování

1.   Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v souvislosti s přemísťováním určitých rostlin k pěstování v rámci Unie a jejich dovozem do Unie, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha V tohoto nařízení.

2.   Seznamem stanoveným v příloze IV tohoto nařízení a v příloze V tohoto nařízení nejsou dotčena opatření přijatá podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, jež se týkají:

a)

prohlídek, vzorkování a testování dotčených rostlin k pěstování nebo rostlin, ze kterých pocházejí;

b)

původu příslušných rostlin k pěstování z oblastí nebo stanovišť prostých dotčených RNŠO nebo s fyzickou ochranou proti nim;

c)

ošetřování příslušných rostlin k pěstování nebo rostlin, ze kterých pocházejí;

d)

produkce rostlin k pěstování.

3.   Seznamem stanoveným v příloze IV tohoto nařízení a v příloze V tohoto nařízení kromě toho nejsou dotčeny výjimky pro rostliny k pěstování přijaté podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, pokud jde o požadavky na uvádění na trh stanovené zmíněnými směrnicemi, včetně:

a)

výjimek týkajících se dodávání rostlin k pěstování úředním zkušebnám a kontrolním subjektům;

b)

výjimek týkajících se dodávání nezpracovaných rostlin k pěstování poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení pod podmínkou, že poskytovatel služeb nenabývá k dodaným rostlinám žádná práva a je zajištěna pravost těchto rostlin;

c)

výjimek týkajících se dodávání rostlin k pěstování za určitých podmínek poskytovatelům služeb pro produkci určitých zemědělských surovin určených pro průmysl a množení osiva k tomuto účelu;

d)

výjimek pro rostliny k pěstování, které jsou určeny k vědeckým účelům, šlechtění a jiným účelům testování či zkoušení;

e)

výjimek z požadavků na uvádění na trh, pokud jde o rostliny k pěstování s neukončenou certifikací;

f)

výjimek z požadavků na uvádění na trh uvedených v ustanoveních prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/478;

g)

výjimek z požadavků na uvádění na trh pro rostliny k pěstování, které jsou prokazatelně určeny k vývozu do třetích zemí.

Článek 7

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán, spolu s uvedením třetích zemí, skupin třetích zemí nebo konkrétních území třetích zemí, na které se zákaz vztahuje, jak je uvedeno v čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VI tohoto nařízení.

Článek 8

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie či přemísťování v jeho rámci

1.   Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VII tohoto nařízení.

2.   Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich přemísťování v rámci území Unie, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VIII tohoto nařízení.

Článek 9

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha IX tohoto nařízení.

Článek 10

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, příslušných chráněných zón a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha X tohoto nařízení.

Článek 11

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se vyžadují rostlinolékařská osvědčení

1.   Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů i příslušných třetích zemí původu či odeslání, jejichž dovoz na území Unie vyžaduje rostlinolékařské osvědčení, jak je uvedeno v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví část A přílohy XI tohoto nařízení.

2.   Seznam rostlin, na něž se vztahuje výjimka z požadavku na rostlinolékařské osvědčení stanovená v čl. 73 druhém pododstavci nařízení (EU) 2016/2031, stanoví část C přílohy XI tohoto nařízení.

3.   Všechny rostliny kromě rostlin uvedených v odstavcích 1 a 2 se dovezou do Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením v souladu s čl. 73 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/2031. Dostupné kódy KN uvedených rostlin jsou zmíněny v části B přílohy XI tohoto nařízení.

Článek 12

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení pro dovoz do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón z určitých třetích zemí původu či odeslání vyžaduje rostlinolékařské osvědčení, jak je uvedeno v čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XII tohoto nařízení.

Článek 13

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas

1.   Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas, jak je uvedeno v čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XIII tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1 se rostlinolékařský pas nevyžaduje pro přemísťování v rámci Unie u osiva, které splňuje obě tyto podmínky:

a)

vztahují se na ně výjimky stanovené v čl. 6 odst. 3 a

b)

nevztahují se na ně zvláštní požadavky přílohy VIII nebo přílohy X.

Článek 14

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas, jak je uvedeno v čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XIV tohoto nařízení.

Rostlinolékařské pasy uvedené v prvním pododstavci ponesou označení „PZ“.

Článek 15

Zrušení nařízení (ES) č. 690/2008

Nařízení (ES) č. 690/2008 se zrušuje.

Článek 16

Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2019

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 se mění takto:

1)

článek 2 se zrušuje;

2)

příloha II se zrušuje.

Článek 17

Přechodná opatření

Osivo a jiné rostliny k pěstování, které byly dovezeny na území Unie, přemístěny v rámci území Unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019 podle příslušných požadavků směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES, které se týkají výskytu RNŠO před uvedeným datem, mohou být do 14. prosince 2020 dovezeny na území Unie nebo přemísťovány v rámci území Unie, pokud uvedené požadavky splňují. Od 14. prosince 2020 se články 5 a 6 použijí na všechny rostliny k pěstování, na něž se vztahuje toto nařízení.

Rostlinolékařské pasy, které jsou tímto nařízením vyžadovány pro přemísťování osiva a jiných rostlin k pěstování v rámci území Unie, na něž se vztahuje přechodné období stanovené v odstavci 1 tohoto článku, jsou před 14. prosincem 2020 vyžadovány pouze k potvrzení souladu uvedeného osiva a rostlin s pravidly týkajícími se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny nebo opatřeními přijatými podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 18

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (Úř. věst. L 193, 22.7.2008, s. 1).

(4)  Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298).

(5)  Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309).

(6)  Směrnice Rady 68/193/EHS ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (Úř. věst. L 93, 17.4.1968, s. 15).

(7)  Směrnice Rady 98/56/ES ze dne 20. července 1998 o uvádění rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin na trh (Úř. věst. L 226, 13.8.1998, s. 16).

(8)  Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Směrnice Rady 2008/72/ES ze dne 15. července 2008 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (Úř. věst. L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce (Úř. věst. L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/478 ze dne 16. března 2017, kterým se některé členské státy osvobozují od povinnosti uplatňovat na některé druhy směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES týkající se uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, révového vegetativního množitelského materiálu, reprodukčního materiálu lesních dřevin, osiva řepy, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin na trh a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2010/680/EU (Úř. věst. L 73, 18.3.2017, s. 29).


PŘÍLOHA I

Definice uvedené v čl. 2 odst. 1

Pro účely tohoto nařízení mají termíny uvedené v části A, je-li jich použito v přílohách tohoto nařízení, stejný význam, jaký je uveden v příslušných směrnicích uvedených v druhém sloupci v části B.

ČÁST A

Seznam termínů

Osivo předstupňů

Základní osivo

Certifikované osivo

Standardní osivo

Réva

Výchozí rozmnožovací materiál

Základní rozmnožovací materiál

Prvotní materiál

Základní materiál

Certifikovaný materiál

Standardní materiál

Rozmnožovací materiál okrasných rostlin

Reprodukční materiál lesních dřevin

Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny

Rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce

Kandidátská prvotní matečná rostlina

Prvotní matečná rostlina

Základní matečná rostlina

Certifikovaná matečná rostlina

Konformní rozmnožovací materiál (materiál CAC – Conformitas Agraria Communitatis)

Osivo pícnin

Osivo obilovin

Osivo zeleniny

Sadba brambor

Osivo olejnin a přadných rostlin

ČÁST B

Seznam směrnic a příloh

1.

PŘÍLOHY TOHOTO NAŘÍZENÍ

2.

SMĚRNICE

PŘÍLOHA IV část A

(RNŠO týkající se osiva pícnin)

PŘÍLOHA V část A

(Opatření týkající se osiva pícnin)

Směrnice 66/401/EHS

PŘÍLOHA IV část B

(RNŠO týkající se osiva obilovin)

PŘÍLOHA V část B

(Opatření týkající se osiva obilovin)

Směrnice 66/402/EHS

PŘÍLOHA IV část C

(RNŠO týkající se révového množitelského materiálu)

Směrnice 68/193/EHS

PŘÍLOHA IV část D

(RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin)

PŘÍLOHA V část C

(Opatření týkající se okrasných rostlin)

Směrnice 98/56/ES

PŘÍLOHA IV část E

(RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva)

PŘÍLOHA V část D

(Opatření týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva)

Směrnice 1999/105/ES

PŘÍLOHA IV část F

(RNŠO týkající se osiva zeleniny)

PŘÍLOHA V, část E

(Opatření týkající se osiva zeleniny)

Směrnice 2002/55/ES

PŘÍLOHA IV část G

(RNŠO týkající se sadby brambor)

PŘÍLOHA IV část F

(Opatření týkající se sadby brambor)

Směrnice 2002/56/ES

PŘÍLOHA IV část H

(RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin)

PŘÍLOHA V část G

(Opatření týkající se osiva olejnin a přadných rostlin)

Směrnice 2002/57/ES

PŘÍLOHA IV část I

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny

PŘÍLOHA V část H

(Opatření týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny)

Směrnice 2008/72/ES

PŘÍLOHA IV část J

(RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce)

Směrnice 2008/90/ES

PŘÍLOHA XIII bod 4

Osivo obilovin

Směrnice 66/402/EHS

PŘÍLOHA XIII bod 5

Osivo zeleniny

Směrnice 2002/55/ES

PŘÍLOHA XIII bod 6

Osivo olejnin a přadných rostlin

Směrnice 2002/57/ES


PŘÍLOHA II

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii a jejich příslušné kódy

OBSAH

Část A: Škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám

A.

Bakterie

B.

Houby a řasovky

C.

Hmyz a roztoči

D.

Hlístice

E.

Parazitické rostliny

F.

Viry, viroidy a fytoplazmy

Část B: Škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám

A.

Bakterie

B.

Houby a řasovky

C.

Hmyz a roztoči

D.

Měkkýši

E.

Hlístice

F.

Viry, viroidy a fytoplazmy

ČÁST A

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT NENÍ NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM

 

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO

A. Bakterie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Houby a řasovky

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], s výjimkou Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], s výjimkou:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Hmyz a roztoči

1.

Acleris spp. (neevropské) [1ACLRG]

2.

Numonia pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), o níž je známo, že je přenašečem virů [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neevropské) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neevropské) [1CICDF], o nichž je známo, že jsou přenašeči organismu Xylella fastidiosa, například:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith et Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LAspp.A]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LAspp.R]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, neevropské druhy [1MARGG], například:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

40.

Monochamus spp. (neevropské populace) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neevropské) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neevropské) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neevropské) [1TEPHF], například:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Hlístice

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], s výjimkou:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] a Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (populace mimo EU) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitické rostliny

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], s výjimkou:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl a Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (izoláty mimo EU) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viry [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0];

b)

CiLV-C2 [CILVC2];

c)

HGSV-2 [HGSV20]

d)

Citrusový kmen OFV [OFV00] (citrusový kmen);

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Viry, viroidy a fytoplazmy bramboru, například:

a)

Andean potato latent virus [APLV00];

b)

Andean potato mottle virus [APMOV0];

c)

Arracacha virus B, oca strain [AVBO00];

d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0];

e)

Potato virus T [PVT000];

f)

Neevropské izoláty potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (včetně Yo, PVYN00, PVYC00)] a [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Viry, viroidy a fytoplazmy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., například:

a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

c)

Peach mosaic virus [PCMV00];

d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

e)

American plum line pattern virus [APLPV0];

f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

g)

Strawberry witches‘ broom phytoplasma [SYWB00];

h)

Neevropské viry, viroidy a fytoplazmy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

13.

Begomoviry s výjimkou:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

ČÁST B

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT JE NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM

 

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO

A. Bakterie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Houby a řasovky

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Hmyz a roztoči

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Měkkýši

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Hlístice

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


PRŘÍOHA III

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

a)

celé území uvedeného členského státu;

b)

území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c)

pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách.

Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny

Kód EPPO

Chráněné zóny

a)   Bakterie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estonsko;

b)

Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));

c)

Francie (Korsika);

d)

Itálie (Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Lazio, Ligurie, Marche, Molise, Piemont (s výjimkou obcí Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca a Villafalleto v provincii Cuneo), Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò (provincie Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincie Catania) a Centuripe, Regalbuto a Troina (provincie Enna)), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta);

e)

Lotyšsko;

f)

Finsko;

g)

Spojené království (Ostrov Man; Normanské ostrovy);

h)

do 30. dubna 2020: Irsko (s výjimkou města Galway);

i)

do 30. dubna 2020: Itálie (Apulie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantua, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obce Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona));

j)

do 30. dubna 2020: Litva (s výjimkou obcí Babtai a Kėdainiai (region Kaunas));

k)

do 30. dubna 2020: Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Lendava a Renče-Vogrsko (jižně od dálnice H4) a Velika Polana a obcí Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v občině Ivančna Gorica);

l)

do 30. dubna 2020: Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda, obcí Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. dubna 2020: Spojené království

b)   Houby a řasovky

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Řecko

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Česká republika;

b)

Irsko;

c)

Švédsko;

d)

Spojené království.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers et Ju

HYPOMA

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irsko

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izoláty z EU)

PHYTRA

do 30. dubna 2023: Francie (s výjimkou departmentu Finistère (Bretaň))

c)   Hmyz a roztoči

1.

Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

BEMITA

a)

Irsko;

b)

Švédsko;

c)

Spojené království.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko, Ostrov Man a Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko, Ostrov Man a Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irsko;

b)

Spojené království.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

JGILPPO

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko, Ostrov Man a Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Řecko;

b)

Portugalsko (Azory).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království (Severní Irsko a Ostrov Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irsko;

b)

Řecko;

c)

Spojené království.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irsko;

b)

Kypr;

c)

Spojené království (Severní Irsko a Ostrov Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irsko;

b)

Spojené království.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irsko;

b)

Španělsko (Ibiza a Menorka);

c)

Kypr;

d)

Malta;

e)

Portugalsko (Azory a Madeira);

f)

Finsko (oblasti Ålandy, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)

Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne);

h)

Spojené království.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irsko;

b)

Spojené království (Severní Irsko).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

do 30. dubna 2020: Irsko;

b)

do 30. dubna 2020: Spojené království (Severní Irsko).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

do 30. dubna 2020: Irsko;

b)

do 30. dubna 2020: Spojené království (Severní Irsko).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irsko;

b)

Malta;

c)

Spojené království.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irsko;

b)

Portugalsko (Azory);

c)

Spojené království.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Španělsko (Granada a Málaga);

b)

Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Spojené království

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irsko;

b)

do 30. dubna 2020: Spojené království (s výjimkou oblastí pod místní správou Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham a Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kypr

d)   Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)

Irsko;

b)

Francie (Bretaň);

c)

Portugalsko (Azory);

d)

Finsko;

e)

Spojené království (Severní Irsko).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Spojené království

3.

Citrus tristeza virus (izoláty z EU)

CTV000

Malta


PŘÍLOHA IV

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (RNŠO) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami uvedený v článku 5

OBSAH

Část A:

RNŠO týkající se osiva pícnin

Část B:

RNŠO týkající se osiva obilovin

Část C:

RNŠO týkající se révového množitelského materiálu

Část D:

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

Část E:

RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Část F:

RNŠO týkající se osiva zeleniny

Část G:

RNŠO týkající se sadby brambor

Část H:

RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin

Část I:

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva

Část J:

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

Část K:

RNŠO týkající se osiva Solanum tuberosum

Část L:

RNŠO týkající se rostlin k pěstování Humulus lupulus, kromě osiva

ČÁST A

RNŠO týkající se osiva pícnin

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ČÁST B

RNŠO týkající se osiva obilovin

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Houby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Prakticky prosté

ČÁST C

RNŠO týkající se révového množitelského materiálu

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)

Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pro standardní materiál

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)

Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pro standardní materiál

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Neroubované rostliny Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., vyjma neroubovaných rostlin Vitis vinifera L.

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)

Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pro standardní materiál

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Podnože Vitis spp. a jejích hybridů vyjma Vitis vinifera L.

0 % pro výchozí rozmnožovací materiál;

nepoužije se pro základní rozmnožovací materiál a certifikovaný materiál

Nepoužije se

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ČÁST D

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Osivo

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Chrysanthemum L.

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

čeledi Palmae, pokud jde o následující rody a druhy: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izoláty z EU)

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybridy Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Rostliny následujících druhů Prunus L., k pěstování, kromě osiva:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., další druhy Prunus L. náchylné k Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

ČÁST E

RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro reprodukční materiál lesních dřevin

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

ČÁST F

RNŠO týkající se osiva zeleniny

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ČÁST G

RNŠO týkající se sadby brambor

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota u přímého potomstva sadby brambor předcházející základní sadbě brambor

Prahová hodnota u přímého potomstva základní sadby brambor

Prahová hodnota u přímého potomstva certifikované sadby brambor

PBTC

PB

Příznaky virové infekce

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro základní sadbu brambor

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro certifikovanou sadbu brambor

PBTC

PB

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vločkovitost hlíz bramboru, kterou způsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

5,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

5,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

Prašná strupovitost bramboru, kterou způsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

3,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

3,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry,

a

příznaky, které způsobuje leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČÁST H

RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len přadný

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len olejný

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pro infekci Phomopsis complex

15 % pro infekci Phomopsis complex

15 % pro infekci Phomopsis complex

Fusarium (anamorfní rod) Link [1FUSAG], vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfní rod) Link, vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfní rod) Link, vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfní rod) Link vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

ČÁST I

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Fusarium Link (anamorfní rod) [1FUSAG] vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ČÁST J

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. a Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent v kombinaci s blackcurrant yellows agent

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izoláty z EU)

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poruchy na plodech: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

V případě hybridů Prunus, kdy je materiál roubován na podnože, jiné druhy podnoží Prunus L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ČÁST K

RNŠO týkající se osiva Solanum tuberosum L.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO

Rostliny k pěstování

Prahová hodnota pro osivo

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ČÁST L

RNŠO týkající se rostlin k pěstování Humulus lupulus, kromě osiva

Houby a řasovky

RNŠO

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


PŘÍLOHA V

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování

OBSAH

Část A:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu pícnin

1.

Přehlídka porostu

2.

Odběr vzorků a testování osiva pícnin

3.

Další opatření pro některé druhy rostlin

Část B:

Opatření týkající se osiva obilovin

1.

Přehlídka porostu

2.

Odběr vzorků a testování osiva obilovin

3.

Další opatření pro osivo Oryza sativa L.

Část C:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a na rostlinách k pěstování určených k okrasným účelům

Část D:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

1.

Vizuální prohlídky

2.

Opatření podle rodů či druhů a kategorie

Část E:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

Část F:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Část G:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a přadných rostlin

1.

Přehlídka porostu

2.

Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

3.

Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Část H:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Část I:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu Solanum tuberosum.

Část J:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování Humulus lupulus, kromě osiva

ČÁST A

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu pícnin

1.   Přehlídka porostu

1)

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využije k produkci osiva pícnin, s ohledem na výskyt RNŠO v porostu s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

2)

Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku. Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

3)

Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

2.   Odběr vzorků a testování osiva pícnin

1)

Příslušný orgán:

a)

úředně odebere vzorky osiva z partií osiva pícnin;

b)

pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c)

porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);

d)

dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

2)

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem odebírá vzorky a testuje osivo pícnin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

3)

Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka v příloze III směrnice 66/401/EHS.

3.   Další opatření pro některé druhy rostlin

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů provádějí následující doplňkové prohlídky, případně provádějí jakékoliv jiné kroky v těchto případech:

1)

osivo předstupňů, základní a certifikované osivo Medicago sativa L., za účelem zamezení výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a zajištění následujících skutečností:

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, nebo

b)

porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v posledních třech letech před výsevem pěstován druh Medicago sativa L., při přehlídkách porostu na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus nebo nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus na žádném sousedním předchozím porostu Medicago sativa L., nebo

c)

porost náleží k odrůdě považované za vysoce odolnou vůči organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a obsah neškodných nečistot nepřekročí 0,1 % hmotnosti;

2)

osivo předstupňů, základní a certifikované osivo porostu Medicago sativa L. za účelem zamezení výskytu organismu Ditylenchus dipsaci a zajištění toho, že:

a)

na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci, ve dvou předcházejících letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány žádné hlavní hostitelské porosty a byla přijata vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření na stanovišti produkce; nebo

b)

na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci a výskyt organismu Ditylenchus dipsaci nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebo

c)

osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

ČÁST B

Opatření týkající se osiva obilovin

1.   Přehlídka porostu

1)

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva obilovin, s cílem potvrdit, že výskyt RNŠO nepřekračuje prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m2 zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m2 zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Certifikované osivo první generace (C1):

Nejvýše čtyři rostliny s příznaky napadení na 200 m2 zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Certifikované osivo druhé generace (C2):

Nejvýše osm rostlin s příznaky napadení na 200 m2 zjištěných při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

2)

Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

3)

Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

2.   Odběr vzorků osiva obilovin

1)

Příslušný orgán:

a)

úředně odebere vzorky osiva z partií osiva obilnin;

b)

pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c)

porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);

d)

dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

2)

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo obilovin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

3)

Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použijí se ustanovení tabulky v příloze III směrnice 66/402/EHS.

3.   Další opatření pro osivo Oryza sativa L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky, případně provede jiné kroky, aby bylo zajištěno, že osivo Oryza sativa L. splňuje jeden z následujících požadavků:

a)

pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Aphelenchoides besseyi;

b)

bylo úředně testováno příslušnými orgány s použitím vhodných nematologických testů na reprezentativním vzorku z každé partie a bylo shledáno prostým organismu Aphelenchoides besseyi;

c)

bylo podrobeno vhodnému ošetření horkou vodou či jiným vhodným ošetřením proti organismu Aphelenchoides besseyi.

ČÁST C

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k pěstování se přijmou následující opatření:

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce:

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

rostliny byly vypěstovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

nebo

b)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během posledního vegetačního období vizuálně prohlédnuto, a rostliny vykazující příznaky výskytu daného organismu a veškeré okolní rostliny byly neprodleně vytrhány a zlikvidovány.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus persica (L.) Batsch;

Prunus salicina Lindl.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

nebo

b)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední vegetační období po vizuální prohlídce shledáno prostým organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány;

nebo

c)

při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu vykazovalo příznaky napadení nejvýše 2 % rostlin v partii a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly protrhány a neprodleně zlikvidovány.

Spiroplasma citri Saglio

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

Rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu pro zjištění tohoto škodlivého organismu a shledány prostými organismu Spiroplasma citri Saglio, a

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Spiroplasma citri Saglio, nebo

b)

stanoviště produkce bylo v posledním vegetačním období při vizuální prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledáno prostým organismu Spiroplasma citri Saglio nebo

c)

příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin vizuálně prohlédnutých během posledního vegetačního období ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a veškeré napadené rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., nebo

b)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední vegetační období po vizuální prohlídce shledáno prostým organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokázalo-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., nebo

c)

příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a dané rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení na stanovišti produkce a v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokáže-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., nebo

d)

v případě stálezelených druhů byly rostliny před přemístěním vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

V případě osiva:

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)

V případě rostlin, kromě osiva:

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

V případě osiva:

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod (bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření) a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

V případě rostlin, kromě osiva:

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

V případě osiva:

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas perforans Jones et al.;

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas perforans Jones et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

V případě rostlin, kromě osiva:

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

V případě osiva:

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

V případě rostlin, kromě osiva:

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které dané RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Opatření

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

nebo

b)

na stanovišti produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

nebo

c)

rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr byly vytrhány, zbývající rostliny se pravidelně každý týden prohlížejí a na stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním pozorovány žádné příznaky.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

nebo

b)

na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismy Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet nebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

nebo

c)

bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismem Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet či Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rostliny byly před přemístěním prohlédnuty a shledány prostými příznaků sypavky.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

nebo

b)

na stanovišti produkce osiva nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období

nebo

c)

i)

na stanovišti produkce osiva byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období

a

ii)

příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni vykázalo během těchto prohlídek nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány

a

iii)

při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

nebo

d)

i)

na stanovišti produkce osiva byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období

a

ii)

všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány

a

iii)

při konečné prohlídce nebyly nalezeny žádné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a z každé partie byl otestován reprezentativní vzorek a shledán prostým organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

nebo

e)

osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys

nebo

b)

rostliny byly v průběhu posledního ukončeného vegetačního období pěstovány na stanovišti produkce, jež bylo při nejméně dvou vizuálních prohlídkách ve vhodných termínech během daného vegetačního období shledáno prostým organismu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

c)

příznaky vykázala nejvýše 2 % rostlin v partii při nejméně dvou vizuálních prohlídkách během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu a příslušné rostliny s příznaky napadení a veškeré ostatní rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

rostliny byly získány z matečných rostlin, které byly za poslední tři měsíce prohlíženy nejméně jednou měsíčně a na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky

nebo

b)

matečné rostliny vykazující příznaky byly odstraněny a zlikvidovány spolu s rostlinami v okruhu 1 m a rostliny, které byly před přemístěním prohlédnuty a shledány prostými příznaků, byly vhodným způsobem fyzikálně nebo chemicky ošetřeny.

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Aculops fuchsiae Keifer

Rostliny k pěstování, vyjma osiva

Fuchsia L.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Aculops fuchsiae Keifer,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách na stanovišti produkce během předchozího vegetačního období v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu nebyly na rostlinách ani na matečných rostlinách, ze kterých byly získány, pozorovány příznaky

nebo

c)

před přemístěním bylo provedeno vhodné chemické či fyzikální ošetření, po němž byly rostliny prohlédnuty a nebyly nalezeny příznaky výskytu škodlivého organismu.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Opogona sacchari Bojer,

nebo

b)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, na kterém nebyly při vizuálních prohlídkách prováděných nejméně každé tři měsíce v období alespoň šest měsíců před přemístěním pozorovány příznaky ani známky výskytu organismu Opogona sacchari Bojer,

nebo

c)

na stanovišti produkce se uplatňuje režim, jehož cílem je monitorování a potlačování populace organismu Opogona sacchari Bojer a odstraňování napadených rostlin, každá partie byla před přemístěním vizuálně prohlédnuta v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu a byla shledána prostou příznaků výskytu organismu Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rostliny k pěstování čeledi Palmae, vyjma plodů a osiva, s průměrem kmene u paty větším než 5 cm, které patří do těchto rodů nebo druhů:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla odpovědným úředním subjektem podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření stanovena jako prostá organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

rostliny byly pěstovány po dobu dvou let před jejich přemístěním na stanovišti v Unii s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nebo na stanovišti v Unii, kde byla ohledně daného škodlivého organismu používána vhodná preventivní ošetření;

c)

rostliny byly podrobeny vizuální prohlídce prováděné alespoň jednou za čtyři měsíce, která potvrdí, že je uvedený materiál prostý organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

od začátku posledního ukončeného vegetačního období byly prohlédnuty rostliny či semenice v partii a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nebo

b)

cibule byly na základě vizuálních prohlídek prováděných v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledány prostými příznaků výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

od začátku posledního ukončeného vegetačního období byly prohlédnuty rostliny v partii a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nebo

b)

cibule byly na základě vizuálních prohlídek prováděných v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledány prostými příznaků výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Malus Mill.

a)

rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a

b)

i)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

nebo

ii)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

iii)

příznaky během vizuálních prohlídek ve vhodných termínech za poslední vegetační období vykázala nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce a uvedené rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

a)

rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

a

b)

i)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

nebo

ii)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

iii)

příznaky během prohlídek ve vhodných termínech za poslední vegetační období vykázalo nejvýše 1 % rostlin na stanovišti produkce a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pyrus L.

a)

rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a

b)

i)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, nebo

ii)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým škodlivého organismu a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo

c)

příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Rostliny k pěstování, vyjma osiva

Lavandula L.

a)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, o němž je známo, že je prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách partie během posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

nebo

c)

rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byly vytrhány a zlikvidovány a partie byla testována na základě reprezentativního vzorku zbývajících rostlin a byla shledána prostou škodlivého organismu.

Chrysanthemum stunt viroid

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rostliny se získávají do tří generací od rozmnožení z podnože, která byla při testech shledána prostou organismu Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L.

a)

rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými organismu Citrus exocortis viroid,

a

b)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo během posledního ukončeného vegetačního období při vizuální prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledáno prostým daného škodlivého organismu.

Citrus tristeza virus (izoláty z EU)

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

a)

rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly v předchozích třech letech otestovány a shledány prostými organismu Citrus tristeza virus,

a

b)

i)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Citrus tristeza virus,

nebo

ii)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném na základě testování reprezentativního vzorku rostlin provedeného ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu prostým organismu Citrus tristeza virus

nebo

iii)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce fyzicky chráněném proti přenašečům a shledaném na základě testování namátkově zvolených rostlin provedeného v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu prostým organismu Citrus tristeza virus

nebo

iv)

v případech, kdy měl test pozitivní výsledek na výskyt organismu Citrus tristeza virus v partii, byly všechny rostliny otestovány jednotlivě, pozitivní výsledek vykázala nejvýše 2 % z daných rostlin a testované rostliny, u nichž bylo zjištěno napadení škodlivým organismem, byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybridy Impatiens L. New Guinea

a)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobeno monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací,

a

b)

i)

na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Impatiens necrotic spot tospovirus nebo

ii)

veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Impatiens necrotic spot tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

a)

na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

b)

rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

Plum pox virus

Rostliny následujících druhů Prunus L., k pěstování, kromě osiva:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,– Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,– Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus

a)

vegetativně množené podnože Prunus pocházejí z matečných rostlin, z nichž byly za předchozích pět let odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus, a

b)

i)

rozmnožovací materiál byl vyprodukován v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

ii)

na rozmnožovacím materiálu na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období v nejvhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány žádné příznaky organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo

iii)

na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období v nejvhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky, podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány příznaky organismu Plum pox virus nejvýše u 1 % rostlin, veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým škodlivého organismu. Z reprezentativní části rostlin nevykazujících při vizuální prohlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se mohou odebrat vzorky a otestovat na základě posouzení rizika infekce daných rostlin s ohledem na výskyt uvedeného škodlivého organismu.

Tomato spotted wilt tospovirus

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

a)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobeno monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalisThrips tabaci), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení jejich populací,

a

b)

na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus nebo

c)

veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Tomato spotted wilt tospovirus.

ČÁST D

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

1.   Vizuální prohlídky

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

a)

reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, Castanea sativa Mill. je po vizuální prohlídce na stanovišti či místě produkce shledán prostým organismu Cryphonectria parasitica;

b)

reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, Pinus spp. je po vizuální prohlídce na stanovišti či místě produkce shledán prostým organismů Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola.

Vizuální prohlídky probíhají jednou ročně v nejvhodnější období pro zjištění daných škodlivých organismů s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování dané rostliny a s ohledem na biologii příslušných škodlivých organismů.

2.   Požadavky podle rodů či druhů a kategorie

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a veškeré další kroky týkající se následujících rodů či druhů, aby byly zajištěny tyto podmínky:

Castanea sativa Mill.

a)

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica, nebo

b)

na místě či stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica nebo

c)

reprodukční materiál lesních dřevin na místě či stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica byl vytrhán, zbývající materiál se pravidelně každý týden prohlíží a na místě či stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním daného materiálu pozorovány žádné příznaky uvedeného škodlivého organismu.

Pinus spp.

a)

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola, nebo

b)

na místě či stanovišti produkce, ani v jejich bezprostředním okolí nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismem Dothistroma pini, Dothistroma septosporum nebo Lecanosticta acicola nebo

c)

na místě či stanovišti produkce bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismy Dothistroma pini, Dothistroma septosporum nebo Lecanosticta acicola a reprodukční materiál lesních dřevin byl před přemístěním vizuálně prohlédnut a shledán prostým příznaků výskytu organismů Dothistroma pini, Dothistroma septosporum nebo Lecanosticta acicola.

ČÁST E

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k pěstování se přijmou tato opatření: příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou stanoveny ve třetím sloupci následující tabulky:

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou

a

b)

i)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

nebo

ii)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

nebo

iii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

nebo

b)

porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

nebo

c)

byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

nebo

b)

porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

nebo

c)

byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

nebo

c)

i)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

nebo

ii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

nebo

c)

i)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

nebo

ii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas perforans Jones et al.,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas perforans Jones et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas perforans Jones et al.,

nebo

c)

i)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas perforans Jones et al.

nebo

ii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

nebo

b)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

nebo

c)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

nebo

c)

i)

při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

nebo

ii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)

osivo bylo shledáno prostým organismu Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)

osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)

reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)

osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus rufimanus L.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

b)

sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

c)

rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)

osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a:

b)

i)

osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo

ii)

na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic virus nebo

iii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo

ii)

na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

iii)

osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

ČÁST F

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Příslušný orgán nebo, pokud je tak vyžadováno, profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce.

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Dickeya Samson et al. spp. a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

V případě všech kategorií:

byly pěstované rostliny podrobeny úřední přehlídce porostu ze strany příslušných orgánů.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)

V případě všech kategorií:

i)

rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., s ohledem na možný výskyt přenašečů

nebo

ii)

při úředních prohlídkách pěstovaných rostlin na stanovišti produkce ze strany příslušných orgánů od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)

V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)

V případě všech kategorií:

i)

při úředních prohlídkách partie na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

nebo

ii)

veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky byly vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškeré podnože, u nichž byly u rostoucího porostu pozorovány příznaky, byly pro každou partii po sklizni provedeny testy hlíz, aby se potvrdila nepřítomnost organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry a:

příznaky, které způsobuje:

Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

a)

V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

materiál pochází z matečných rostlin, které jsou prosté organismů Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y a Potato leaf roll virus;

Je-li použita metoda mikrovegetativního množení, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním matečné rostliny, nebo zkouškou matečné rostliny pod úředním dohledem.

Je-li použita metoda klonové selekce, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním klonového materiálu, nebo testováním klonového materiálu pod úředním dohledem.

b)

V případě všech kategorií

byly pěstované rostliny podrobeny úřední prohlídce ze strany příslušných orgánů.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

a)

V případně klonového materiálu:

úřední testování nebo testování pod úředním dohledem prokázalo, že je získán z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Potato spindle tuber viroid.

b)

V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor:

nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid

nebo

u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid;

c)

V případě certifikované sadby brambor

úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu.


RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Příznaky virové infekce

Solanum tuberosum L.

Při úřední prohlídce přímého potomstva nepřekračuje množství rostlin s příznaky napadení procentuální podíl, který uvádí příloha IV.


RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Vločkovitost hlíz bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Prašná strupovitost bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Kromě toho příslušné orgány provedou úřední prohlídky s cílem zajistit, že výskyt RNŠO na pěstovaných rostlinách nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor

Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro základní sadbu brambor

Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro certifikovanou sadbu brambor

PBTC

PB

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry

a

příznaky, které způsobuje potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČÁST G

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a přadných rostlin

1.   Přehlídka porostu

1)

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva olejnin a přadných rostlin, s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

2)

Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušného RNŠO.

3)

Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

2.   Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

1)

Příslušný orgán:

a)

úředně odebere vzorky osiva z partií osiva olejnin a přadných rostlin;

b)

pověří odběratele vzorků, aby provedli odběr vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c)

porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem;

d)

dohlíží nad prací odběratelů vzorků, jak stanoví písmeno b).

2)

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo olejnin a přadných rostlin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

3)

Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

4)

Při zkouškách osiva pro certifikaci a obchodního osiva se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka v příloze III směrnice 2002/57/ES.

3.   Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

1)

Opatření pro osivo Helianthus annuus L. s cílem zamezit výskytu organismu Plasmopora halstedii

a)

osivo Helianthus annuus L. pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plasmopara halstedii,

nebo

b)

na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období

nebo

c)

i)

na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a

ii)

příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii vykázalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a

iii)

při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii

nebo

d)

i)

na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech během vegetačního období a

ii)

všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a

iii)

při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii a reprezentativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu organismu Plasmopara halstedii nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2)

Opatření pro osivo Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Botrytis cinerea

a)

bylo provedeno ošetření schválené proti organismu Botrytis cinerea

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

3)

Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a)

Bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

4)

Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe var. sojae

a)

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Diaporthe var. sojae

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

5)

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Alternaria linicola

a)

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Alternaria linicola

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

6)

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Boeremia exigua var. linicola

a)

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Boeremia exigua var. linicola

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

7)

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Colletotrichum lini

a)

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Colletotrichum lini

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

8)

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismů Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

a)

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismům Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

nebo

b)

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo.

ČÁST H

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Vizuální prohlídka

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a veškeré další kroky, aby byly zajištěny tyto podmínky:

a)

rostliny přinejmenším vypadají, na základě vizuální prohlídky, že jsou prakticky prosté škodlivých organismů uvedených v tabulce v tomto bodu, s ohledem na příslušný rod či druh;

b)

veškeré rostliny vykazující ve fázi rostoucího porostu viditelné známky či příznaky výskytu škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu byly bezprostředně po jejich objevení vhodně ošetřeny nebo případně odstraněny;

c)

v případě cibulí šalotek a česneku se rostliny získávají přímo z materiálu, který byl ve fázi rostoucího porostu zkontrolován a shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu.

Kromě toho příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce:

Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E přílohy V a byly udržovány prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)

mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Fusarium Link (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)

i)

porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Fusarium Link nebo

ii)

porost byl vizuálně zkontrolován alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Fusarium Link byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a

b)

koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)

i)

porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk nebo

ii)

porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byly vytrhány rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a

b)

koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)

rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora Berk.

nebo

b)

i)

porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo

porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky

a

ii)

rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)

i)

porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo

ii)

porost byl vizuálně zkontrolován ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky

a

b)

rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)

matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na patogeny a

b)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu Verticillium dahliae Kleb. a

c)

rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech od začátku posledního ukončeného vegetačního období a shledány prostými příznaků výskytu organismu Verticillium dahliae Kleb.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:

a)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

b)

i)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a

ii)

rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodleně vytrhány a

iii)

rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku

nebo

c)

rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.

V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:

a)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

b)

i)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;

ii)

rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a

iii)

rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku

nebo

c)

rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

a)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus

nebo

b)

porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus

nebo

b)

i)

porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a

ii)

vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a

iii)

příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

b)

rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)

rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a

b)

i)

na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo

ii)

veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a)

na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus

nebo

b)

na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus.

ČÁST I

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu Solanum tuberosum. L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění následujících požadavků s ohledem na výskyt RNŠO na osivu Solanum tuberosum:

a)

osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo

b)

na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

c)

rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

ČÁST J

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování Humulus lupulus L., kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou uvedeny ve třetím sloupci následující tabulky:

Houby

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)

rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu a shledány prostými organismu Verticillium dahliae, a

b)

i)

rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu Verticillium dahliae, nebo

ii)

rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů Humulus lupulus a

stanoviště produkce bylo ve vhodných termínech při vizuální prohlídce listů během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu Verticillium dahliae a

jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu Verticillium dahliae a další výsadbou.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)

rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu a shledány prostými organismu Verticillium nonalfalfae, a

b)

i)

rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu Verticillium nonalfalfae, nebo

ii)

rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů Humulus lupulus a

stanoviště produkce bylo při vizuální prohlídce listů ve vhodných termínech během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu Verticillium nonalfalfae a

jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu Verticillium nonalfalfae a další výsadbou.


PŘÍLOHA VI

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán

 

Popis

Kód KN

Třetí země, skupina třetích zemí či konkrétní oblast třetí země

1.

Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

2.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., s listy, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

3.

Rostliny Populus L., s listy, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mexiko, USA

4.

Samostatná kůra Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Všechny třetí země

5.

Samostatná kůra Quercus L., vyjma Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko, USA

6.

Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko, USA

7.

Samostatná kůra Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Americký kontinent

8.

Rostliny k pěstování Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina

9.

Rostliny k pěstování Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich hybridy, a Fragaria L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanada, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Nový Zéland, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a USA mimo Havaj

10.

Rostliny Vitis L., vyjma plodů

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země, vyjma Švýcarska

11.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Všechny třetí země

12.

Rostliny k pěstování Photinia Ldl., jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika a USA

13.

Rostliny Phoenix spp., vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžírsko, Maroko

14.

Rostliny k pěstování z čeledi Poaceae, vyjma rostlin okrasných trvalých travin podčeledí Bambusoideae a Panicoideae a rodů Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., kromě osiva

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina

15.

Hlízy Solanum tuberosum L., sadba brambor

0701 10 00

Třetí země, vyjma Švýcarska

16.

Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich hybridů, vyjma hlíz Solanum tuberosum L., jak uvádí položka 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma Švýcarska

17.

Hlízy druhů Solanum L. a jejich hybridů, vyjma těch, které uvádějí položky 15 a 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Třetí země, vyjma těchto:

a)

Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a Turecko;

nebo

b)

země splňující následující ustanovení:

i)

jsou jednou z následujících zemí:

Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko a Ukrajina;

a

ii)

jsou buď uznané jako prosté organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, nebo

jejich právní předpisy jsou uznané jako rovnocenné pravidlům Unie týkajícím se ochrany před organismem Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031.

18.

Rostliny k pěstování z čeledi Solanaceae, kromě osiva a rostlin uvedených v položkách 15, 16 nebo 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina

19.

Zemina tvořená zčásti pevnou organickou hmotou

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Třetí země, vyjma Švýcarska

20.

Pěstební substrát, vyjma zeminy, tvořený zcela nebo zčásti pevnou organickou hmotou, vyjma pěstebního substrátu složeného výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L., dříve nevyužívaného k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv zemědělským účelům

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Třetí země, vyjma Švýcarska


PŘÍLOHA VII

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie

 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kódy KN

Původ

Zvláštní požadavky

1.

Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, kromě sterilního média pro rostliny pěstované in vitro

Nepoužije se (1)

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že:

a)

pěstební substrát při výsadbě rostlin s ním spojených:

i)

byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům

nebo

ii)

byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L. a dříve se nevyužíval k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům

nebo

iii)

byl podroben účinné fumigaci nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

iv)

byl podroben účinnému systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;

a

ve všech případech uvedených v bodech i) až iv) byl uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržen prostým karanténních škodlivých organismů

a

b)

od výsadby:

i)

byla přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby pěstební substrát zůstal prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, zahrnující přinejmenším:

fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace,

hygienická opatření,

používání vody prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii

nebo

ii)

během dvou týdnů před vývozem byl pěstební substrát, v příslušném případě včetně zeminy, zcela odstraněn opláchnutím vodou prostou karanténních škodlivých organismů pro Unii. Opětovnou výsadbu lze provádět do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky stanovené v písmenu a). Je nutné udržovat vhodné podmínky, aby se zajistilo, že zůstane prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak stanoví písmeno b).

2.

Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že stroje, přístroje a vozidla jsou očištěné a prosté zeminy a rostlinných zbytků

3.

Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve volné půdě

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)

o místě produkce je známo, že je prosté organismů Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

a

b)

rostliny pocházejí z pozemku, o kterém je známo, že je prostý organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rostliny k pěstování, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a:

a)

pocházejí z oblasti, která je uznaná v zemi původu státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thrips palmi Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)

pocházejí z místa produkce, které je uznané v zemi původu státní službou ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Thrips palmi Karny, které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismu Thrips palmi Karny na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,

nebo

c)

bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismu Thrips palmi Karny, o čemž jsou podrobné údaje uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a byly úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu Thrips palmi Karny.

5.

Jednoleté a dvouleté rostliny k pěstování, vyjma čeledi Poaceae a osiva

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země, vyjma těchto:

Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)

byly pěstovány ve školkách;

b)

jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů;

c)

byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem;

d)

jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a

e)

jsou buď shledány prostými známek či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.

6.

Rostliny k pěstování čeledi Poaceae okrasných trvalých travin podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., mimo osiva

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

</