(EU) 2019/1997Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1997 ze dne 29. listopadu 2019 o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 19. září 2019 ve věci C-251/18, Trace Sport SAS, pokud jde o prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska

Publikováno: Úř. věst. L 310, 2.12.2019, s. 29-34 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 29. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 3. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1997

ze dne 29. listopadu 2019

o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 19. září 2019 ve věci C‐251/18, Trace Sport SAS, pokud jde o prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 266 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   POSTUP

(1)

Dne 26. září 2012 Komise prostřednictvím nařízení (EU) č. 875/2012 (2) zahájila šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky (ČLR) na základě přezkumu před uplynutím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009.

(2)

Dne 5. června 2013 Rada prostřednictvím prováděcího nařízení Rady (EU) č. 501/2013 (3) ze dne 29. května 2013 (dále jen „napadené nařízení“) rozšířila antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, Šrí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Šrí Lanky a Tuniska.

(3)

Tribunál Evropské unie ve svém rozsudku ze dne 19. března 2015 ve věci T-413/13, City Cycle Industries v. Rada, zrušil čl. 1 odst. 1 a 3 prováděcího nařízení Rady (EU) č. 501/2013 v rozsahu, v němž se vztahuje na společnost City Cycle Industries (dále také „společnost City Cycle“).

(4)

V bodech 82 až 97 uvedeného rozsudku Tribunál nejprve provedl analýzu důkazů předložených společností City Cycle během šetření. Dospěl k závěru, že z těchto důkazů nevyplývá, že společnost City Cycle skutečně byla vývozcem jízdních kol pocházejícím ze Šrí Lanky nebo že splňovala kritéria stanovená v čl. 13 odst. 2 základního nařízení. Zadruhé ovšem Tribunál v bodě 98 napadeného rozsudku konstatoval, že Rada nedisponovala důkazy, na jejichž základě bylo možné v 78. bodě odůvodnění předmětného nařízení učinit závěr, že se společnost City Cycle podílela na provádění překládek. Za třetí tribunál v bodě 99 napadeného rozsudku uvedl, že nelze vyloučit, že praktiky, postupy nebo činnosti, pro něž neexistovalo dostatečné opodstatnění nebo hospodářské důvody jiné než uložení původního antidumpingového cla ve smyslu čl. 13 odst. 1 druhého pododstavce základního nařízení, zahrnovaly podíl společnosti City Cycle na překládkách.

(5)

Kasační opravné prostředky podané proti rozsudku Tribunálu ze dne 19. března 2015 byly zamítnuty dne 26. ledna 2017 rozsudkem Soudního dvora ve spojených věcech C-248/15 P, C-254/15 P a C-260/15 P (4), City Cycle Industries v. Rada.

(6)

V návaznosti na uvedený rozsudek Soudního dvora Komise částečně opětovně zahájila šetření obcházení antidumpingových opatření týkající se dovozu jízdních kol zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, které vedlo k přijetí napadeného nařízení, a obnovila je k okamžiku vzniku nesrovnalosti. Toto opětovné zahájení bylo ve svém rozsahu omezeno na provedení rozsudku Soudního dvora s ohledem na společnost City Cycle. V důsledku tohoto opětovného zahájení Komise přijala prováděcí nařízení (EU) 2018/28 ze dne 9. ledna 2018 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky, od společnosti City Cycle Industries.

(7)

V souvislosti se žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou předložil Rechtbank Noord-Holland (soud provincie Severní Holandsko), rozhodl Soudní dvůr dne 19. září 2019 ve věci C-251/18, Trace Sport SAS, že prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 je neplatné v rozsahu, v němž se týká dovozu jízdních kol zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky. Soudní dvůr konstatoval, že prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 neobsahovalo individuální posouzení praktik obcházení, na nichž se mohly společnosti Kelani Cycles a Creative Cycles podílet. Soudní dvůr shledal, že závěr o provádění překládek na Šrí Lance nemůže být z právního hlediska založen pouze na dvou zjištěních výslovně uvedených Radou, totiž zjištění o změně obchodních toků mezi Unií a Šrí Lankou a zjištění o nedostatečné spolupráci některých vyvážejících výrobců. Na tomto základě Soudní dvůr prohlásil, že prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 je neplatné v rozsahu, v němž se vztahuje na dovoz jízdních kol zasílaných ze Šrí Lanky, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z této země.

(8)

Podle článku 266 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou orgány Unie povinny přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.

(9)

Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že jestliže rozsudek Soudního dvora zrušil nařízení o uložení antidumpingových cel nebo prohlásil, že je takové nařízení neplatné, orgán, který má přijmout opatření k vyhovění tomuto rozsudku, má možnost pokračovat v řízení, na jehož základě bylo vydáno uvedené nařízení, i když tato možnost není výslovně stanovena použitelnou právní úpravou (5).

(10)

Dále z ní vyplývá, že s výjimkou případů, kdy bylo na základě konstatované nesrovnalosti celé řízení postiženo protiprávností, má dotčený orgán za účelem přijetí aktu, jehož účelem je nahrazení zrušeného nebo neplatného aktu, možnost pokračovat v řízení až od fáze, kdy k dané nesrovnalosti došlo (6). To konkrétně znamená, že za situace, kdy je akt, kterým je správní řízení ukončeno, zrušen, nemá toto zrušení nutně vliv na přípravné akty, jako je nařízení Komise (EU) č. 875/2012 o zahájení řízení s cílem zabránit obcházení.

(11)

Komise má tedy možnost napravit ty aspekty prováděcího nařízení Rady (EU) č. 501/2013, které vedly k jeho zrušení, přičemž ty části, na které rozsudek Soudního dvora neměl vliv, zůstanou nedotčeny (7).

(12)

Komise se tedy rozhodla opětovně zahájit šetření obcházení antidumpingových opatření, aby napravila protiprávnost zjištěnou Soudním dvorem.

(13)

Jelikož prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/28 ze dne 9. ledna 2018 není dotčeno nesrovnalostí zjištěnou Soudním dvorem ve věci C-251/18, nevztahuje se toto řízení na konečná antidumpingová cla na dovoz jízdních kol od společnosti City Cycle Industries, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Šrí Lanky.

2.   POSTUP OPĚTOVNÉHO ZAHÁJENÍ

2.1.   Opětovné zahájení

(14)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Komise opětovně zahajuje šetření obcházení antidumpingových opatření u dovozu jízdních a jiných kol (včetně dodávkových tříkolek, kromě jednokolek), bez motoru, kódů KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712003010 a 8712007091), zasílaných z Indonésie, Malajsie, Šrí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Šrí Lanky a Tuniska, které vedlo k přijetí prováděcího nařízení Rady (EU) č. 501/2013, a obnovuje je k okamžiku vzniku nesrovnalosti prostřednictvím vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opětovné zahájení je omezeno na provedení rozsudku Soudního dvora ve věci C-251/18, Trace Sport SAS. V uvedeném rozsudku se protiprávnost zjištěná Soudním dvorem týká povinnosti orgánů Unie nést důkazní břemeno, která vyplývá z ustanovení čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 (platného v dané době).

(16)

Proto je třeba v prováděcím nařízení Rady (EU) č. 501/2013 napravit nedostatečné zdůvodnění, pokud jde o dostupné důkazy o existenci praktik obcházení na Šrí Lance.

2.2.   Celní evidence

(17)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu těchto výrobků.

(18)

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

2.3.   Písemná podání

(19)

Zúčastněné strany se vyzývají, aby ve lhůtě 20 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie oznámily svá stanoviska, poskytly informace a předložily podklady k otázkám souvisejícím s opětovným zahájením šetření.

2.4.   Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

(20)

Zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se opětovného zahájení šetření musí být podána do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

2.5.   Pokyny pro písemná podání a zasílání korespondence

(21)

Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu by se neměla vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

(22)

Všechna písemná podání a korespondence zúčastněných stran, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (8).

(23)

Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.

(24)

Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec. europa.eu/tron/TDI) (9), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení. Použitím e-mailu nebo stránek TRON.tdi vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H Office: CHAR 04/039 1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: [email protected]

2.6.   Nedostatečná spolupráce

(25)

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(26)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

(27)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

(28)

Skutečnost, že informace nebyly předloženy na elektronickém nosiči dat, se nepovažuje za odmítnutí spolupráce, pokud zúčastněná strana prokáže, že předložení informací v požadované formě by pro ni znamenalo neúměrnou mimořádnou zátěž nebo neúměrné dodatečné náklady. Zúčastněná strana by se měla okamžitě obrátit na Komisi.

2.7.   Úředník pro slyšení

(29)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(30)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(31)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(32)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.8.   Zpracování osobních údajů

(33)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (10).

(34)

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf

2.9.   Pokyny pro celní orgány

(35)

Vnitrostátní celní orgány před tím, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení a prominutí cla v souvislosti s tímto nařízením, vyčkají na zveřejnění výsledku opětovně zahájeného řízení. Výsledek by měl být za běžných okolností zveřejněn do devíti měsíců ode dne vyhlášení tohoto nařízení.

2.10.   Poskytování informací

(36)

Zúčastněné strany budou následně informovány o základních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě je zamýšleno provést rozsudek, a budou moci k nim zaujmout stanovisko,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Komise opětovně zahajuje šetření obcházení antidumpingových opatření u dovozu jízdních a jiných kol (včetně dodávkových tříkolek, kromě jednokolek), bez motoru, v současnosti kódů KN ex 8712 00 30 a ex 8712 00 70 (kódy TARIC 8712003010 a 8712007091), zasílaných z Indonésie, Malajsie, Šrí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Šrí Lanky a Tuniska, které vedlo k přijetí prováděcího nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011.

Článek 2

1.   Celní orgány členských států přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Vnitrostátní celní orgány před tím, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení a prominutí cla v souvislosti s tímto nařízením, vyčkají na zveřejnění výsledku opětovně zahájeného šetření.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 875/2012 ze dne 25. září 2012 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, Srí Lanky a Tuniska, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu (Úř. věst. L 258, 26.9.2012, s. 21).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 501/2013 ze dne 29. května 2013, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) č. 990/2011 na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky a z Tuniska (Úř. věst. L 153, 5.6.2013, s. 1).

(4)  Spojené věci C-248/15 P (kasační opravný prostředek podaný výrobním odvětvím Unie), C-254/15 P (kasační opravný prostředek podaný Evropskou komisí) a C-260/15 P (kasační opravný prostředek podaný Radou Evropské unie).

(5)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2018 ve věci C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, bod 73; viz rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 19. června 2019 ve věci C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(6)  Tamtéž, bod 74; viz rovněž rozsudek Soudního dvora ze dne 19. června 2019 ve věci C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(7)  Rozsudek ze dne 3. října 2000 ve věci C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, ECLI:EU:C:2000:531, body 80–85.

(8)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(9)  Pro získání přístupu k portálu TRON.tdi potřebují mít zúčastněné strany účet EU Login. Úplné informace o registraci a používání TRON.tdi jsou k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU