(EU) 2019/1984Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1984 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 84-85 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1984

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a zejména na čl. 18 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1882 (3) bylo vyhlášeno nabídkové řízení na soukromé skladování olivového oleje.

(2)

Na základě nabídek předložených do nabídkového řízení během podobdobí pro podávání nabídek končícího dne 26. listopadu 2019, maximálního celkového množství, které má být uskladněno, odhadovaných nákladů na skladování a dalších relevantních tržních informací by se měla stanovit maximální výše podpory na uskladnění 3 650 tun olivového oleje po dobu 180 dnů, aby se zmírnila nepříznivá tržní situace.

(3)

Aby byla zaručena účinnost tohoto opatření, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje na základě nabídek předložených v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 během podobdobí pro podávání nabídek končícího dne 26. listopadu 2019 činí:

a)

0,00 EUR na tunu za den extra panenského olivového oleje;

b)

0,83 EUR na tunu za den panenského olivového oleje;

c)

0,83 EUR na tunu za den lampantového olivového oleje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1882 ze dne 8. listopadu 2019 (Úř. věst. L 290, 11.11.2019, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU