(EU) 2019/1983Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1983 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o přerozdělení podpory Unie

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 82-83 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 2. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1983

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o přerozdělení podpory Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (1), a zejména na čl. 5 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 (2) stanoví pravidla mimo jiné pro přerozdělení nevyžádané podpory Unie mezi členskými státy, které se účastní školního projektu a oznámily, že si přejí využít více prostředků, než kolik činí předběžný příděl. Výše předběžného přídělu, který lze přerozdělit jinému členskému státu, má vycházet z úrovně využití definitivního přídělu podpory Unie ze strany tohoto členského státu v předchozím školním roce. S ohledem na zkušenosti získané v rámci školního projektu je třeba upřesnit pravidla pro výpočet výše předběžného přídělu, který lze přerozdělit. Aby byl poskytnut nejaktuálnější základ pro přerozdělení podpory Unie, měly by být při výpočtu zohledněny výkazy výdajů členských států uskutečněných do 31. prosince.

(2)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/39 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Výše předběžného přídělu, který lze přerozdělit jinému členskému státu podle odstavce 1, vychází z úrovně využití definitivního přídělu podpory Unie ze strany tohoto členského státu v předchozím školním roce pro ovoce a zeleninu do škol nebo pro mléko do škol. S ohledem na výkazy výdajů předávané Komisi, které se týkají výdajů uskutečněných do 31. prosince roku předcházejícího podání žádosti o podporu Unie v souladu s článkem 10 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014 (*1), se výše definitivního přídělu vypočte takto:

a)

činí-li využití definitivního přídělu 50 % nebo méně, žádný dodatečný příděl se neposkytne;

b)

je-li využití definitivního přídělu vyšší než 50 %, ale nižší nebo rovno 75 %, činí maximální výše dodatečného přídělu 50 % předběžného přídělu;

c)

je-li využití definitivního přídělu vyšší než 75 %, maximální výše dodatečného přídělu není limitována.

Výpočet uvedený v prvním pododstavci se nepoužije pro členské státy nově uplatňující školní projekt nebo jednu z jeho složek během prvních dvou let provádění.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU