(EU) 2019/1982Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1982 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se zavádí celní evidence dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku ze dne 20. září 2019 ve věci T-650/17, týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2017/1146, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 77-81 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1982

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se zavádí celní evidence dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky v návaznosti na opětovné zahájení šetření za účelem provedení rozsudku ze dne 20. září 2019 ve věci T-650/17, týkajícího se prováděcího nařízení (EU) 2017/1146, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   ŘÍZENÍ

(1)

Dne 13. května 2013 přijala Rada prováděcí nařízení (EU) č. 430/2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o ukončení řízení s ohledem na Indonésii (2) (dále jen „konečné nařízení“).

(2)

Dne 12. června 2013 jeden spolupracující čínský vyvážející výrobce, společnost Jinan Meide Castings Co., Ltd (dále jen „Jinan Meide“ nebo „žalobkyně“), podal u Tribunálu Evropské unie (dále jen „Tribunál“) žalobu, kterou se domáhal zrušení konečného nařízení (3).

(3)

Dne 30. června 2016 Tribunál zrušil konečné nařízení v rozsahu, v němž ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, které vyrábí společnost Jinan Meide.

(4)

Dne 28. června 2017, po novém šetření, Komise přijala prováděcí nařízení (EU) 2017/1146, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd (4) (dále jen „sporné antidumpingové nařízení“).

(5)

Dne 12. července 2018 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že příslušenství (fitinky) vyrobené z litiny s kuličkovým grafitem (známé také jako tvárná litina) neodpovídá pojmu „kujné (tvárné) litiny“, jak je definován v podpoložce KN 7307 19 10. Soudní dvůr dospěl k závěru, že příslušenství (fitinky) vyrobené z litiny s kuličkovým grafitem musí být zařazeno do zůstatkové podpoložky KN 7307 19 90 (jako ostatní výrobky z ostatního železa). Dne 14. února 2019 Komise zveřejnila nařízení (EU) 2019/262 (5), kterým se mění odkazy na kódy TARIC, s cílem uvést je do souladu se závěry soudu. Vzhledem k tomu, že antidumpingová opatření jsou uložena podle definice výrobku bez ohledu na sazební zařazení, tato změna neměla žádný dopad na soubor výrobků, na které se opatření vztahují.

(6)

Žalobkyně napadla sporné antidumpingové nařízení u Tribunálu. Dne 20. září 2019 vydal Tribunál rozsudek ve věci T-650/17 týkající se sporného antidumpingového nařízení (6).

(7)

Tribunál přezkoumal všechny čtyři žalobní důvody vznesené žalobkyní a tři z nich zamítl jako neopodstatněné. Vyhověl pouze jednomu ze čtyř žalobních důvodů. Podle Tribunálu přijala Komise nepřiměřenou metodu k zohlednění rozdílů ve fyzikálních vlastnostech mezi typy výrobků vyráběnými ve srovnatelné zemi a typy výrobků vyváženými z Číny. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici údaje týkající se domácí výroby ve srovnatelné zemi, použila Komise rozdíl v cenách pro prodej na vývoz různých typů výrobků z Číny. Podle Tribunálu Komise nemohla předpokládat, že ceny, které jsou pravděpodobně ovlivněny dumpingem, jsou základem pro rozumný odhad tržní hodnoty rozdílů ve fyzických vlastnostech, jelikož takové ceny nemusí být výsledkem působení obvyklých tržních sil. V důsledku toho Tribunál zrušil, pokud jde o žalobkyni, antidumpingové clo opětovně uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1146, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd.

(8)

V návaznosti na uvedený rozsudek Tribunálu Komise prostřednictvím oznámení (7) (dále jen „oznámení o opětovném zahájení“) rozhodla částečně opětovně zahájit antidumpingové šetření týkající se dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby a trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem, jež vedlo k přijetí sporného antidumpingového nařízení, a obnovit je k okamžiku, v němž došlo k nesrovnalosti. Opětovné zahájení šetření je ve svém rozsahu omezeno na provedení rozsudku Tribunálu, pokud jde o společnost Jinan Meide.

2.   DŮVODY PRO CELNÍ EVIDENCI

(9)

Komise analyzovala, zda je vhodné zavést celní evidenci dovozu dotčeného výrobku. V této souvislosti zohlednila Komise následující úvahy. Článek 266 SFEU stanoví, že orgány musí přijmout opatření nezbytná k zajištění souladu s rozsudky Soudního dvora. V případě zrušení aktu přijatého orgány v rámci správního řízení, jako je antidumpingové šetření, může zajištění souladu s rozsudkem Tribunálu spočívat v nahrazení zrušeného aktu novým aktem, ve kterém je protiprávnost zjištěná Tribunálem odstraněna (8).

(10)

Podle judikatury Soudního dvora lze v postupu nahrazení zrušeného aktu pokračovat od okamžiku, kdy nastala protiprávnost (9). To zejména znamená, že za situace, kdy je akt, kterým je správní řízení ukončeno, zrušen, nemá tento fakt, že akt byl zrušen, nutně vliv na přípravné úkony, jako je zahájení řízení. Za situace, kdy je zrušeno nařízení, které ukládá konečná opatření na ochranu trhu, to znamená, že pokud k protiprávnosti nedošlo v zahajovací fázi řízení, zůstává poté, co bylo nařízení zrušeno, řízení nadále otevřené, protože akt, jímž se řízení uzavírá, byl z právního řádu Unie odstraněn (10).

(11)

Jak je vysvětleno v oznámení o opětovném zahájení a vzhledem k tomu, že k protiprávnosti nedošlo v zahajovací fázi řízení, ale ve fázi šetření, se Komise rozhodla antidumpingové šetření ve vztahu ke společnosti Jinan Meide znovu zahájit a obnovit je k okamžiku, v němž došlo k nesrovnalosti, tj. v souvislosti s původním určením týkajícím se období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011.

(12)

Podle judikatury Soudního dvora nelze mít za to, že je pokračování správního řízení a případné opětovné uložení cla v rozporu s pravidlem zákazu zpětné účinnosti (11). Oznámení o opětovném zahájení informuje zúčastněné strany včetně dovozců o tom, že budoucí závazky budou v odůvodněných případech vycházet ze zjištění tohoto opětovného přezkumu.

(13)

Na základě výsledku opětovně zahájeného šetření, který v této fázi není znám, přijme Komise nařízení, kterými napraví chybu zjištěnou Tribunálem, a v odůvodněném případě opětovně uloží použitelnou celní sazbu. Tato případně nově stanovená celní sazba nabude účinnosti dnem, kdy vstoupilo v platnost sporné antidumpingové nařízení.

(14)

V souvislosti s minulými nebo budoucími závazky týkajícími se antidumpingových cel je třeba poukázat na následující skutečnosti.

(15)

Vzhledem k tomu, že výše závazku vyplývající z přezkumu není jistá, žádá Komise v oznámení o opětovném zahájení vnitrostátní celní orgány, aby předtím, než rozhodnou o jakékoli žádosti o vrácení cla týkající se antidumpingových cel zrušených Tribunálem, pokud jde o společnost Jinan Meide, počkaly na výsledek tohoto přezkumu. Celní orgány se tudíž vyzývají, aby vyřizování veškerých žádostí o vrácení zrušených cel pozastavily až do zveřejnění výsledku přezkumu v Úředním věstníku.

(16)

Pokud by opětovně zahájené šetření vedlo k opětovnému uložení antidumpingových cel, musí být tato cla vybrána rovněž za období, kdy opětovně zahájené šetření probíhalo. To se považuje za zásadní pro zajištění účinného uplatňování právně odůvodněných opatření během doby trvání těchto opatření, a to bez ohledu na dobu, kdy se dovoz uskutečňuje, tj. před opětovným zahájením šetření nebo po něm.

(17)

V tomto ohledu Komise upozorňuje, že celní evidence je nástrojem, který je stanoven v čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení a který umožňuje následně uplatnit opatření na dovoz ode dne zahájení celní evidence. Tak je tomu například v případě zajištění platby v případě uložení cla nebo v případech obcházení opatření. V daném případě Komise považuje za vhodné zavést celní evidenci týkající se dovozu společnosti Jinan Meide s cílem usnadnit v odůvodněných případech výběr antidumpingových cel po opětovném zahájení šetření.

(18)

V souladu s judikaturou Soudního dvora (12) je třeba podotknout, že na rozdíl od celní evidence vedené v období před přijetím prozatímních opatření se podmínky uvedené v čl. 10 odst. 4 základního antidumpingového nařízení na daný případ nevztahují. Účelem celní evidence v rámci šetření souvisejících s vykonáváním rozsudků Tribunálu není umožnit případný výběr cel na ochranu obchodu se zpětnou působností, jak je uvedeno ve zmíněném ustanovení. Důvodem pro celní evidenci je spíše to, že jak je uvedeno výše, aby byla zajištěna účinnost opatření, je vhodné v nejvyšší možné míře zajistit, aby se na dovoz vztahovaly správné antidumpingové závazky bez zbytečného přerušení ode dne vstupu sporného antidumpingového nařízení v platnost až do případného opětovného uložení opravených cel.

(19)

S ohledem na výše uvedené úvahy se Komise domnívá, že existují důvody pro celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení.

3.   CELNÍ EVIDENCE

(20)

Podle čl. 14 odst. 5 základního antidumpingového nařízení se zavede celní evidence dovozu dotčeného výrobku vyrobeného společností Jinan Meide pod doplňkovým kódem TARIC B336, aby bylo zajištěno, že pokud šetření povede k opětovnému uložení opatření, bude možné vybrat z tohoto dovozu antidumpingová cla v přiměřené výši.

(21)

Jak je uvedeno v oznámení o opětovném zahájení, případný konečný závazek k zaplacení antidumpingových cel od data vstupu sporného antidumpingového nařízení v platnost bude vycházet ze zjištění tohoto přezkumu. Za období mezi 2. prosincem 2019 a datem vstupu výsledků opětovně zahájeného šetření v platnost však nebudou vybrána cla vyšší než ta, která byla stanovena ve sporném antidumpingovém nařízení. Stávající antidumpingové clo platné pro společnost Jinan Meide je 39,2 %,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V souladu s čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 přijmou celní orgány vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem a z litiny s kuličkovým grafitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, v současnosti kódů KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010) a ex 7307 19 90 (kód TARIC 7307199010), pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd (doplňkový kód TARIC B336).

2.   Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Sazba antidumpingového cla, které lze vybrat z dovozu příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem, s vynětím částí kompresních fitinek používajících metrický závit podle normy ISO DIN 13 a kruhových rozvodných skříní z kujné (tvárné) litiny se závitem bez víka, v současnosti kódů KN ex 7307 19 10 (kód TARIC 7307191010) a ex 7307 19 90 (kód TARIC 7307199010), pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd (doplňkový kód TARIC B336) od data opětovného zahájení šetření do data vstupu výsledků opětovně zahájeného šetření v platnost, nesmí překročit sazby uložené prováděcím nařízením (EU) 2017/1146.

4.   Vnitrostátní celní orgány vyčkají před rozhodnutím o žádosti o vrácení a prominutí antidumpingových cel, pokud jde o dovoz společnosti Jinan Meide, na zveřejnění příslušného prováděcího nařízení Komise o opětovném uložení cel.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21, naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/825 ze dne 7. června 2018.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 430/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska, o konečném výběru prozatímního cla uloženého z tohoto dovozu a o ukončení řízení s ohledem na Indonésii (Úř. věst. L 129, 14.5.2013, s. 1).

(3)  Věc Jinan Meide Castings Co Ltd. v. Rada, T-424/13.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1146 ze dne 28. června 2017, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd (Úř. věst. L 166, 29.6.2017, s. 23).

(5)  Úř. věst. L 44, 15.2.2019, s. 6.

(6)  ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  Oznámení o opětovném zahájení šetření v návaznosti na rozsudek ze dne 20. září 2019 ve věci T‐650/17, týkající se prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1146 ze dne 28. června 2017, kterým se opětovně ukládá antidumpingové clo na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny a z litiny s kuličkovým grafitem se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Jinan Meide Castings Co., Ltd (Úř. věst. C …, 29.11.2019, s. …).

(8)  Spojené věci Asteris AE a další a Řecká republika v. Komise, 97, 193, 99 a 215/86, Sb. rozh. 1988, s. 2181, body 27 a 28.

(9)  Věc Španělsko v. Komise, C-415/96, Sb. rozh. 1998, s. I-6993, bod 31; věc Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, C-458/98 P, Sb. rozh. 2000, s. I-8147, body 80 až 85; věc Alitalia v. Komise, T-301/01, Sb. rozh. 2008, s. II-1753, body 99 a 142; spojené věci Région Nord-Pas de Calais v. Komise, T-267/08 a T-279/08, Sb. rozh. 2011, s. II-0000, bod 83.

(10)  Spojené věci Asteris AE a další a Řecká republika v. Komise, 97, 193, 99 a 215/86, Sb. rozh. 1988, s. 2181, body 27 a 28. Věc Španělsko v. Komise, C-415/96, Sb. rozh. 1998, s. I-6993, bod 31; věc Industrie des Poudres Sphériques v. Rada, C-458/98 P, Sb. rozh. 2000, s. I-8147, body 80 až 85; věc Alitalia v. Komise, T-301/01, Sb. rozh. 2008, s. II-1753, body 99 a 142; spojené věci Région Nord-Pas de Calais v. Komise, T-267/08 a T-279/08, Sb. rozh. 2011, s. II-0000, bod 83.

(11)  Věc Deichmann SE v. Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2018, bod 79 a věc C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C 612/16, rozsudek ze dne 19. června 2019, bod 58.

(12)  Věc Deichmann SE v. Hauptzollamt Duisburg, C-256/16, bod 79, a věc C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, C-612/16, rozsudek ze dne 19. června 2019, bod 58.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU