(EU) 2019/1981Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1981 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů, želatiny a kolagenu a hmyzu určených k lidské spotřebě na území Evropské unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 72-76 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1981

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/626, pokud jde o seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů, želatiny a kolagenu a hmyzu určených k lidské spotřebě na území Evropské unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 127 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví pravidla pro úřední kontroly a jiné úřední činnosti prováděné příslušnými orgány členských států za účelem ověření souladu s právními předpisy Unie mimo jiné v oblasti bezpečnosti potravin ve všech fázích procesu produkce, zpracování a distribuce. Zejména stanoví, aby určitá zvířata a zboží vstupovaly na území Unie pouze ze třetí země nebo regionu třetí země, které jsou uvedeny na seznamu vypracovaném za tímto účelem Komisí.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (2) doplňuje nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie, s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 stanoví pravidla týkající se určitých zvířat a zboží, která musí pocházet pouze ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu podle čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625. Požadavky na zařazení na seznam jsou stanoveny v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 nad rámec obecnějších požadavků na zařazení stanovených v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 (3) stanoví nebo odkazuje na seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie, aby byl zajištěn soulad s požadavky na bezpečnost potravin stanovenými v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 a čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625. Prováděcí nařízení (EU) 2019/626 se použije od 14. prosince 2019.

(4)

Článek 12 prováděcího nařízení (EU) 2019/626 za určitých podmínek povoluje vstup zásilek hlemýžďů, podle definice v bodě 6.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 (4), do Unie za předpokladu, že tyto zásilky pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2019/626.

(5)

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 853/2004 mohou být produkty živočišného původu, včetně jiných druhů hlemýžďů určených k lidské spotřebě, dováženy do Unie pouze tehdy, pokud jsou daná třetí země nebo regiony třetích zemí uvedeny na seznamu stanoveném v prováděcím nařízení (EU) 2019/626.

(6)

Do přijetí tohoto seznamu v souladu s nařízením (EU) 2019/626 je dovoz těchto hlemýžďů povolen v souladu s článkem 3 nařízení Komise (EU) 2017/185 (5), který stanoví odchylku týkající se hygienických požadavků pro dovoz produktů živočišného původu stanovených v čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 853/2004 a platí do 31. prosince 2020. Je vhodné zařadit tyto druhy hlemýžďů na seznam třetích zemí a regionů třetích zemí stanovený v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2019/626, aby nedošlo k narušení obchodu po 31. prosinci 2020.

(7)

Dne 31. ledna 2019 požádala Arménie o zařazení na seznam třetích zemí, ze kterých mají členské státy povolit dovoz hlemýžďů určených k lidské spotřebě do Unie. Arménie poskytla záruky ohledně souladu s požadavky stanovenými v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, aby mohl být vstup hlemýžďů z Arménie do Unie povolen. Arménie by proto měla být zařazena na seznam třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů do Unie, stanovený v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2019/626.

(8)

Článek 14 prováděcího nařízení (EU) 2019/626 odkazuje na seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup želatiny a kolagenu do Unie. Článek 14 omezuje vstup želatiny a kolagenu získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých a z drůbeže do Unie pouze na třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup čerstvého masa určitých druhů kopytníků a drůbežího masa.

(9)

Článek 14 dále omezuje vstup uvedené želatiny a kolagenu do Unie na základě veterinárních omezení, které se používají pro čerstvé maso. Tato omezení nejsou vhodná, protože výrobní proces želatiny a kolagenu existenci takového nebezpečí pro zdraví zvířat vylučuje. Proto by měl být pro vstup želatiny a kolagenu ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie uplatňován méně přísný přístup, a to pouze na základě splnění požadavků na vstup zvířat a zboží do Unie stanovených v nařízení (EU) 2017/625 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625.

(10)

Článek 20 prováděcího nařízení (EU) 2019/626 odkazuje na seznam třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie. Tento článek odkazuje na třetí země a regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 (6), a tento hmyz je uveden na seznamu v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/2470 (7). Článek 20 prováděcího nařízení (EU) 2019/626 však nestanoví, aby byly země a regiony třetích zemí, které takové povolení mají, konkrétně určeny. Proto je vhodné se odkazovat na konkrétní seznam třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je vstup takového hmyzu do Unie povolen, stanovený ve zvláštní příloze prováděcího nařízení (EU) 2019/626. Vstup hmyzu do Unie by měl být povolen pouze z třetích zemí a regionů třetích zemí, které poskytnou dostatečné záruky, že splňují požadavky stanovené v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, a pouze tyto třetí země a regiony třetích zemí by měly být uvedeny v seznamu.

(11)

Dne 8. října 2019 poskytla Kanada dostatečné záruky pro to, aby byl z této země povolen vstup hmyzu do Unie.

(12)

Dne 28. srpna 2019 poskytlo Švýcarsko dostatečné záruky pro to, aby byl z této země povolen vstup hmyzu do Unie.

(13)

Dne 11. září 2019 poskytla Jižní Korea dostatečné záruky pro to, aby byl z této země povolen vstup hmyzu do Unie.

(14)

Kanada, Švýcarsko a Jižní Korea by proto měly být zařazeny na seznam zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie, a článek 20 prováděcího nařízení (EU) 2019/626 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(15)

Jelikož je prováděcí nařízení (EU) 2019/626 použitelné s účinkem ode dne 14. prosince 2019, mělo by se toto nařízení použít rovněž od uvedeného data, aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, zejména při vstupu zásilek želatiny a kolagenu do Unie.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2019/626 se mění takto:

1)

V článku 2 se bod 17 nahrazuje tímto:

„17)

„hlemýždi“ hlemýždi podle definice v bodě 6.2 přílohy I nařízení (ES) č. 853/2004 a jakékoli jiné druhy hlemýžďů čeledi Helicidae, Hygromiidae nebo Sphincterochilidae určené k lidské spotřebě;“

2)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hlemýžďů do Unie

Zásilky hlemýžďů určených k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze III tohoto nařízení.“

3)

V článku 14 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.

Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných ze skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 nebo z Jižní Korey, Malajsie, Pákistánu nebo Tchaj-wanu.

2.

Zásilky želatiny a kolagenu určených k lidské spotřebě a získaných z drůbeže se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud pocházejí ze třetích zemí uvedených ve sloupci 1 tabulky v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 nebo z Tchaj-wanu.“

4)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Třetí země nebo regiony třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie

Zásilky hmyzu určeného k lidské spotřebě se povolí pro vstup do Unie pouze tehdy, pokud tyto potraviny pocházejí a jsou zasílány ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí uvedených na seznamu v příloze IIIa tohoto nařízení.“

5)

Přílohy se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/626 ze dne 5. března 2019 o seznamech třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě na území Evropské unie, a o změně prováděcího nařízení (EU) 2016/759, pokud jde o tyto seznamy (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 31).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2017/185 ze dne 2. února 2017, kterým se stanoví přechodná opatření k provádění některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2017, s. 21).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).


PŘÍLOHA

Přílohy nařízení (EU) 2019/626 se mění takto:

(1)

v příloze III se mezi položku pro Albánii a položku pro Angolu vkládá nová položka, která zní:

„AM

Arménie“

 

(2)

vkládá se nová příloha IIIa, která zní:

„PŘÍLOHA IIIa

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup hmyzu do Unie, podle článku 20

Kód ISO země

Třetí země nebo regiony třetích zemí

Poznámky

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko

 

KR

Jižní Korea“

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU