(EU) 2019/1978Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1978 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 58-61 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 26. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1978

ze dne 26. listopadu 2019,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (1), a zejména na článek 113 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Správní radou Odrůdového úřadu Společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 3 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1238/95 (2) se stanoví, že prezident Odrůdového úřadu Společenství (dále jen „Úřad“) může připustit jiné způsoby platby poplatků a příplatků a stanoví seznam těchto alternativních způsobů. V zájmu zvýšení flexibility a zjednodušení postupů je vhodné tento seznam alternativních způsobů platby zahrnout do předpisů o pracovních metodách stanovených Správní radou Úřadu na základě čl. 36 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2100/94.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1238/95 stanoví den, který se pro platbu považuje za den přijetí. Vzhledem ke zkušenostem se zpracováváním plateb je zapotřebí vyjasnit, že na bankovní účet Úřadu má být připsána celá částka převodu, aby se zajistilo, že vůči Úřadu neexistují žádné nesplněné závazky.

(3)

Článek 5 nařízení (ES) č. 1238/95 požaduje, aby plátce při platbě písemně uvedl své jméno a účel platby. Není-li možné účel platby zjistit, zašle Úřad do dvou měsíců upomínku. Aby se zefektivnilo vyřizování plateb, měla by být tato lhůta zkrácena ze dvou měsíců na jeden.

(4)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 1238/95 stanoví poplatek za žádost. Aby se podpořilo využívání elektronického systému Úřadu pro podávání žádostí on-line, měl by být poplatek za podání žádostí jinými prostředky, jako jsou například žádosti v papírové podobě, zvýšen z 650 EUR na 800 EUR. Praktické zkušenosti navíc ukázaly, že využívání elektronického systému pro podávání žádostí on-line by bylo účinnější, kdyby byla navíc zavedena povinnost používat elektronickou komunikační platformu Úřadu pro jakoukoli další komunikaci s Úřadem.

(5)

Podle čl. 7 odst. 7 nařízení (ES) č. 1238/95 si Úřad ponechá 150 EUR z poplatku za žádost, pokud není platná podle článku 50 nařízení (ES) č. 2100/94. Za účelem snížení administrativní zátěže by měl být vrácen celý poplatek za žádost.

(6)

Pokud jde o roční poplatek, čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1238/95 stanoví, že Úřad neprovede žádné zpětné platby částek, které byly zaplaceny za zachování uděleného odrůdového práva Společenství. Ze zkušeností vyplývá, že pro zvýšení transparentnosti může být zpětná platba stanovena, pokud Úřad mezi datem platby a výročím data udělení práva obdržel vzdání se práva.

(7)

Příloha I nařízení (ES) č. 1238/95 stanoví výši poplatků za sjednání a provedení technického zkoušení odrůdy, pro kterou je podána žádost o odrůdové právo Společenství („zkušební poplatek“), které mají být zaplaceny Úřadu.

(8)

Správní rada Úřadu se rozhodla řídit se zásadou 100 % pokrytí nákladů, aby byly náklady zkušebním úřadům propláceny na základě průměrných skutečných nákladů na zkoušení.

(9)

Ze zkušeností s technickým zkoušením navíc vyplývá, že zkušební poplatky se mohou v průběhu času u některých skupin nákladů měnit. Poplatky účtované Úřadem by tudíž měly odrážet celkovou výši poplatků u příslušných skupin nákladů, které musí Úřad zaplatit zkušebním úřadům. Poplatky stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 1238/95 by proto měly být u všech dotčených skupin nákladů upraveny.

(10)

Nařízení (ES) č. 1238/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Toto nařízení by se mělo použít ode dne 1. dubna 2020, aby měl Úřad a zúčastněné strany dostatek času se těmto změnám přizpůsobit.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1238/95 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Prezident Úřadu může připustit v souladu s předpisy o pracovních metodách stanovených podle čl. 36 odst. 1 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2100/94 jiné způsoby platby poplatků a příplatků, které mají být zaplaceny Úřadu.“

2)

V článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Za den, kdy jsou platby poplatků a příplatků k poplatkům považovány za přijaté Úřadem, se považuje den, kdy byla celá částka převodu podle čl. 3 odst. 1 připsána na bankovní účet Úřadu.“

3)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pokud Úřad nemůže zjistit účel platby, požádá plátce, aby jej sdělil písemně, a to do jednoho měsíce. Není-li účel sdělen během této doby, považuje se platba za neprovedenou a plátci se vrátí.“

4)

Článek 7 se mění takto:

a)

Odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Žadatel o odrůdové právo Společenství (dále jen „žadatel“) zaplatí poplatek 450 EUR za zpracování žádosti vyplněné a předložené prostřednictvím internetového formuláře elektronickou cestou v elektronickém systému Úřadu pro podávání žádostí.

Žadatel musí přijmout podmínky použití zabezpečené elektronické komunikační platformy spravované Úřadem a musí tuto platformu používat k podávání žádostí uvedených v prvním pododstavci a dalších dokumentů, k přijímání oznámení a dokumentů zasílaných Úřadem, k odpovědím na tato oznámení a k provádění dalších úkonů.

Žadatel zaplatí poplatek 800 EUR za zpracování žádosti podané jinými prostředky než prostřednictvím elektronického systému Úřadu pro podávání žádostí.“

b)

Odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Pokud Úřad obdrží poplatek za žádost, ale žádost není platná podle článku 50 základního nařízení, poplatek za žádost vrátí ve chvíli, kdy žadateli oznámí nedostatky zjištěné v žádosti.“

5)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Úřad neprovede žádné zpětné platby částek souvisejících s ročním poplatkem, které byly zaplaceny za zachování uděleného odrůdového práva Společenství, pokud mezi platebním termínem a výročím data udělení práva, jak je uvedeno v odst. 2 písm. b), neobdržel vzdání se odrůdového práva Společenství. Vzdání se práva, která byla obdržena po výročí data udělení práva, nebudou pro takové platby zohledněna.“

6)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Poplatky za technické zkoušení uvedené v článku 8

Poplatek, který má být zaplacen za technické zkoušení odrůdy podle článku 8, se stanoví v souladu s touto tabulkou:

(v EUR)

 

Skupina nákladů

Poplatek

Skupina zemědělských plodin

1

brambor

2 050

2

řepka olejka

2 150

3

trávy

2 920

4

jiné druhy zemědělských plodin

1 900

Skupina ovoce

5

jabloň

3 665

6

jahodník

3 400

7

jiné ovocné druhy

3 460

Skupina okrasných rostlin

8

okrasné rostliny s živým referenčním souborem, zkouška ve skleníku

2 425

9

okrasné rostliny s živým referenčním souborem, zkouška na poli

2 420

10

okrasné rostliny s neživým referenčním souborem, zkouška ve skleníku

2 400

11

okrasné rostliny s neživým referenčním souborem, zkouška na poli

2 200

12

okrasné rostliny, zvláštní rostlinolékařské podmínky

3 900

Skupina zeleniny

13

zelenina, zkouška ve skleníku

2 920

14

zelenina, zkouška na poli

2 660 “


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU