(EU) 2019/1975Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1975 ze dne 31. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 4-39 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. října 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1975

ze dne 31. října 2019,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 třetí pododstavec, čl. 5a odst. 2, čl. 5b odst. 7, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 třetí a čtvrtý pododstavec a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V důsledku přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 (2) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1874 (3), jimiž byla zavedena integrovaná statistika zemědělských podniků, je třeba upravit systém Unie pro klasifikaci zemědělských podniků stanovený prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/220 (4).

(2)

Typ výrobního zaměření a ekonomická velikost podniku mají být určeny na základě ekonomického kritéria. Pro tyto účely je vhodné použít standardní produkci, již zmiňuje čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009, a zavést „koeficienty standardní produkce“. Tyto koeficienty standardní produkce je třeba určit pro jednotlivé produkty v souladu se seznamem proměnných integrované statistiky zemědělských produktů stanovených v příloze III nařízení (EU) 2018/1091 a popsaných v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2018/1874 a dále je třeba stanovit vztah mezi proměnnými integrované statistiky zemědělských produktů a položkami podnikových výkazů zemědělské účetní datové sítě (FADN). Příslušné produkty, pro které je třeba určit koeficient standardní produkce, by spíše než v nařízení (EU) 2018/1091 měly být vymezeny v prováděcím nařízení (EU) 2015/220.

(3)

Články 11 až 14 prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví podrobné postupy týkající se paušálního poplatku. Aby se v rámci sítě usnadnil sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Unii, je třeba vyjasnit povinnosti v souvislosti s řádným vyplňováním podnikových výkazů a se standardním poplatkem. V souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009 je dále vhodné upřesnit, že za náklady na zřízení a činnost celostátních výborů, regionálních výborů a kontaktních agentur odpovídají členské státy.

(4)

S cílem zajistit dřívější dostupnost, úplnost a lepší kvalitu údajů poskytovaných členskými státy přezkoumala Komise lhůty pro předávání údajů a postup týkající se platby paušálního poplatku a dospěla k závěru, že je třeba je změnit. Souvisejí s načasováním předávání údajů zemědělské účetní datové sítě Komisi a s jejich úplností.

(5)

V návaznosti na žádost České republiky a Dánska o změnu počtu vykazujících podniků a prahu ekonomické velikosti v důsledku strukturálních změn v zemědělství by mělo být uvedeným členským státům povoleno pro účetní období 2020 revidovat plány výběru nebo práh ekonomické velikosti a provést odpovídající redistribuci vykazujících podniků nebo upravit jejich počet.

(6)

Příloha IV prováděcího nařízení (EU) 2015/220 obsahuje srovnávací tabulku, v níž je uveden vztah mezi prováděcím nařízením (EU) 2018/1874 a podnikovými výkazy FADN. V této příloze by měly být definovány pojmy „standardní produkce“ a „koeficient standardní produkce“. Srovnávací tabulku v uvedené příloze je třeba upravit tak, aby byla v souladu s definicemi proměnných v nařízení (EU) 2018/1091 a prováděcím nařízení (EU) 2018/1874.

(7)

V příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2015/220 by měly být stanoveny zásady pro výpočet „standardní produkce“ a „koeficientu standardní produkce“. Členské státy by je měly vypočítat pro každý příslušný produkt a pro každý region. S cílem předejít případným chybám a poskytnout základ pro úvahy o společné metodice by měl být stanoven požadavek, aby členské státy předložily Komisi metodiky výpočtu svých příslušných koeficientů standardní produkce.

(8)

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 stanoví formu a strukturu účetních údajů obsažených v podnikových výkazech. V zájmu přehlednosti by uvedená příloha měla být upravena tak, aby odrážela zrušení kvót na cukr a z něj vyplývající změny oznamovacích povinností stanovených v prováděcím nařízení Komise (EU) 2017/1185 (5), potřebu sladit odpisy „biologických aktiv – rostlin“ s mezinárodními účetními standardy, potřebu sladit názvy koeficientů standardní produkce s názvy používanými v prováděcím nařízení (EU) 2018/1874 a zavedení nových kódů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 (6).

(9)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

S ohledem na povahu příslušných změn by se toto nařízení mělo použít od účetního období 2020.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:

1)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Koeficient standardní produkce a celková standardní produkce podniku

1.   Metoda pro výpočet koeficientu standardní produkce každého produkčního odvětví, který je zmíněn v čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009, a postupy pro sběr příslušných údajů jsou stanoveny v přílohách IV a VI tohoto nařízení.

Koeficient standardní produkce různých produkčních odvětví podniku podle čl. 5b odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009 se stanoví pro proměnné rostlinné a živočišné výroby uvedené v části B.I přílohy IV tohoto nařízení a pro každou zeměpisnou jednotku uvedenou v části 2 písm. b) přílohy VI tohoto nařízení.

2.   Celková standardní produkce podniku se zjistí vynásobením koeficientu standardní produkce každé proměnné rostlinné a živočišné výroby počtem příslušných jednotek.“;

2)

v článku 11 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

„Účtárny a správní útvary plnící povinnosti účtáren odpovídají za řádné a včasné vyplnění podnikových výkazů tak, aby je kontaktní orgány mohly předávat ve lhůtách uvedených v čl. 14 odst. 3 a 4 tohoto nařízení.“;

3)

v článku 13 se doplňuje třetí, čtvrtý a pátý pododstavec, které znějí:

„Paušální poplatek je příspěvkem na náklady na řádné vyplnění podnikových výkazů a na zlepšení načasování, procesů, systémů a postupů souvisejících s předkládáním údajů, jakož i celkové kvality podnikových výkazů, zejména ze strany účtáren a správních útvarů plnících v tomto ohledu povinnosti účtáren.

Paušální poplatek vyplacený členským státům za způsobilý počet řádně vyplněných podnikových výkazů předložených Komisi se stává zdrojem členského státu, a není již zdrojem Unie.

Za úhradu nákladů na zřízení a činnost celostátních výborů, regionálních výborů a kontaktních agentur jsou odpovědné členské státy.“;

4)

v čl. 14 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.   K navýšení paušálního poplatku podle odst. 3 písm. a) a b) lze přičíst 2 EUR na účetní období 2018, 5 EUR na účetní období 2019 a 2020 a 10 EUR od účetního období 2021, pokud byly účetní údaje ověřeny Komisí v souladu s čl. 13 prvním pododstavcem písm. b) tohoto nařízení a jsou považovány za řádně vyplněné v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1217/2009, a to buď v okamžiku jejich předložení Komisi, nebo do 40 pracovních dnů ode dne, kdy Komise informovala předkládající členský stát, že předložené účetní údaje nejsou řádně vyplněny.“;

5)

přílohy I, II, IV, VI a VIII se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1874 ze dne 29. listopadu 2018 o údajích, které mají být předkládány za rok 2020 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis (Úř. věst. L 306, 30.11.2018, s. 14).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 46, 19.2.2015, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2393 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), (EU) č. 1306/2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, a (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin (Úř. věst. L 350, 29.12.2017, s. 15).


PŘÍLOHA

Přílohy I, II, IV, VI a VIII prováděcího nařízení (EU) 2015/220 se mění takto:

1)

v příloze I se položky týkající se České republiky a Dánska nahrazují tímto:

„Česká republika

15 000

Dánsko

25 000 “

2)

v příloze II se položky týkající se České republiky a Dánska nahrazují tímto:

„745

ČESKÁ REPUBLIKA

1 282

370

DÁNSKO

1 600 “

3)

příloha IV se mění takto:

a)

před část A se vkládají tyto definice:

„Použijí se tyto definice:

a)

standardní produkcí se rozumí standardní hodnota hrubé produkce. Standardní produkce se používá pro klasifikaci zemědělských podniků podle systému Unie (podle nějž se typ výrobního zaměření určí na základě hlavních výrobních činností) a pro stanovení ekonomické velikosti;

b)

koeficientem standardní produkce se rozumí průměrná finanční hodnota hrubé produkce každé zemědělské proměnné, jež jsou zmíněny v čl. 6 odst. 1, odpovídající průměrné situaci v daném regionu, na jednotku produkce. Koeficienty standardní produkce se počítají ve výstupních cenách zemědělské produkce v eurech na hektar plodiny nebo na kus hospodářského zvířete (u hub v eurech na 100 m2, u drůbeže v eurech na 100 kusů a u včel v eurech na úl). Výstupní cena zemědělské produkce nezahrnuje DPH, daně ani subvence. Koeficienty standardní produkce se aktualizují alespoň při každém evropském zjišťování o struktuře zemědělských podniků;

c)

celkovou standardní produkcí zemědělského podniku se rozumí součet jednotlivých jednotek produkce zemědělského podniku vynásobených jejich příslušnými koeficienty standardní produkce.“;

b)

části A a B se nahrazují tímto:

„A.   SPECIÁLNÍ TYPY VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ

Speciální typy výrobního zaměření jsou definovány dvěma aspekty:

a)

druhem příslušných proměnných

Tyto proměnné vycházejí ze seznamu proměnných zjišťovaných při sčítání v roce 2020: jsou označeny pomocí kódů uvedených ve srovnávací tabulce v části B.I této přílohy nebo pomocí kódů seskupujících několik těchto proměnných uvedených v části B.II této přílohy (1);

b)

podmínkami, jež určují klasifikační prahy

Není-li uvedeno jinak, vyjadřují se tyto podmínky jako podíl z celkové standardní produkce podniku.

Aby mohl být podnik klasifikován jako podnik daného speciálního typu výrobního zaměření, musí být kumulativně splněny všechny podmínky, které jsou pro příslušný speciální typ výrobního zaměření stanoveny.

Specializované podniky – rostlinná výroba

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených šest sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

(D1)

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1 (C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

1

Polní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Obiloviny, olejniny a bílkovinné plodiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Obiloviny (bez rýže), olejniny a bílkovinné plodiny

Obiloviny, kromě rýže, olejniny, luskoviny a bílkovinné plodiny > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

152

Rýže

Rýže > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

153

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a rýže

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 151 a 152

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

16

Všeobecná polní výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Okopaniny

Brambory, cukrovka a jiné okopaniny j. n. > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

162

Kombinace obilovin, olejnin, bílkovinných plodin a okopanin

Obiloviny, olejniny, luskoviny a bílkovinné plodiny > 1/3 A okopaniny > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 A P17 > 1/3

 

 

 

 

163

Polní zelenina

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

164

Tabák

Tabák > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

165

Bavlna

Bavlna > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

166

Kombinace různých polních plodin

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 161, 162, 163, 164 a 165

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

2

Zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Zahradnictví – pěstování ve vnitřních prostorách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Zelenina pěstovaná ve vnitřních prostorách

Zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

212

Květiny a okrasné rostliny pěstované ve vnitřních prostorách

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

213

Smíšené zahradnické plodiny pěstované ve vnitřních prostorách

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 211 a 212

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

22

Zahradnictví – polní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Zelenina – polní

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

222

Květiny a okrasné rostliny – polní

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

223

Smíšené zahradnické plodiny – polní

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 221 a 222

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

23

Ostatní zahradnictví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Houby

Houby > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 A SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

 

232

Školky

Školky > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 A SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

233

Různé zahradnictví

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 231 a 232

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 A SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

3

Trvalé kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Vinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Jakostní víno

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP) a hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

352

Ostatní víno

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

353

Stolní hrozny

Hrozny stolní > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

354

Ostatní vinice

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 351, 352 a 353

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

 

36

Ovocnářství včetně citrusových plodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Ovocnářství (bez citrusů, tropického a subtropického ovoce a ořechů)

Ovoce a bobuloviny mírného klimatického pásma (kromě jahod) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

362

Citrusové plody

Citrusové plody > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

363

Ořechy

Ořechy > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

364

Tropické a subtropické ovoce

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

365

Ovocnářství, citrusy, tropické a subtropické ovoce a ořechy: smíšená produkce

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 361, 362, 363 a 364

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

37

Olivy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Olivy

Olivy > 2/3

P3 > 2/3

SO__CLND069 > 2/3

 

 

 

38

Různé trvalé kultury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Různé trvalé kultury

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 351 až 370

P3 > 2/3

 

 

Specializované podniky – živočišná výroba

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených šest sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

(D1)

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1 (C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

4

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Produkce mléka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Produkce mléka

Dojnice > 3/4 všech zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

46

Odchov a výkrm skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Odchov a výkrm skotu

Skot celkem (tj. skot do jednoho roku, od jednoho roku do méně než dvou let a dvou- a víceletý (býci, jalovice, dojnice, ostatní krávy a buvolí krávy))

> 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice ≤ 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci A

zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

47

Kombinovaný chov skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Kombinovaný chov skotu

Skot celkem > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce; s výjimkou podniků ve třídě 450

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL A GL > 1/10 P4; kromě 450

 

 

 

48

Ovce, kozy a ostatní chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Ovce

Ovce > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

SO_CLVS012 > 2/3 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

482

Ovce a skot

Skot celkem > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A ovce > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

P46 > 1/3 GL A SO_CLVS012 > 1/3 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

483

Kozy

Kozy > 2/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata zkrmující objemnou píci > 1/10 zvířat zkrmujících objemnou píci a píce

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

SO_CLVS015 > 2/3 GL A GL > 1/10 P4

 

 

 

 

484

Různé chovy zvířat zkrmujících objemnou píci

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 481, 482 a 483

P4 > 2/3

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 450, 460 a 470

 

5

Chov zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Chov prasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Odchov prasat

Prasnice > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

512

Výkrm prasat

Selata a ostatní prasata > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

513

Odchov a výkrm prasat

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 511 a 512

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

 

52

Chov drůbeže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Nosnice

Nosnice > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

522

Jatečná drůbež

Brojleři a ostatní drůbež > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

523

Nosnice a jatečná drůbež

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 521 a 522

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

53

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Chov různých druhů zvířat krmených jadrným krmivem

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 511 až 523

P5 > 2/3

 

 

Smíšené podniky

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených šest sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

(D1)

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1 (C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

6

Smíšená rostlinná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Smíšená rostlinná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Zahradnictví a trvalé kultury

Zahradnictví > 1/3 A trvalé kultury > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 A P3 > 1/3

 

 

 

 

 

612

Polní plodiny a zahradnictví

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A zahradnictví > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A P2 > 1/3

 

 

 

 

 

613

Polní plodiny a vinice

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A vinice > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

614

Polní plodiny a trvalé kultury

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A trvalé kultury > 1/3 A vinice ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A P3 > 1/3 A SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

615

Smíšená rostlinná výroba, převážně polní plodiny

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A žádná další činnost > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 A P2 ≤ 1/3 A P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

616

Ostatní smíšená rostlinná výroba

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 611, 612, 613, 614 a 615

(P1 + P2 + P3) > 2/3 A P1 ≤ 2/3 A P2 ≤ 2/3 A P3 ≤ 2/3

 

 

7

Smíšená živočišná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Smíšený chov – převážně zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Smíšený chov převážně mléčného skotu

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice > 1/2 mléčného skotu

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

732

Smíšený chov převážně zvířat zkrmujících objemnou píci jiných než mléčný skot

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídě 731

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3 A P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

74

Smíšený chov – převážně zvířat krmených jadrným krmivem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a mléčného skotu

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A zvířata krmená jadrným krmivem > 1/3 A dojnice > 1/2 mléčného skotu

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3 A P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL A P5 > 1/3 A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

742

Smíšený chov zvířat krmených jadrným krmivem a jiného než mléčného skotu

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídě 741

P4 + P5 > 2/3 A P4 ≤ 2/3 A P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Smíšená rostlinná a živočišná výroba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Polní výroba a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Polní plodiny a mléčný skot

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice + buvolí krávy > 1/2 mléčného skotu A mléčný skot < všeobecná rostlinná výroba

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 A P45 < P1

 

 

 

 

832

Mléčný skot a polní plodiny

Mléčný skot > 1/3 zvířat zkrmujících objemnou píci A dojnice + buvolí krávy > 1/2 mléčného skotu A mléčný skot ≥ všeobecná rostlinná výroba

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL A SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 A P45 ≥ P1

 

 

 

 

833

Polní plodiny a chov zvířat zkrmujících objemnou píci (bez mléčného skotu)

Všeobecná rostlinná výroba > zvířata zkrmující objemnou píci a píce, s výjimkou podniků ve třídě 831

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

P1 > P4; kromě 831

 

 

 

 

834

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci (s výjimkou mléčného skotu) a polní plodiny

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832 a 833

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

P1 > 1/3 A P4 > 1/3

 

 

 

84

Různé druhy rostlinné a živočišné výroby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Polní plodiny a chov zvířat krmených jadrným krmivem

Všeobecná rostlinná výroba > 1/3 A zvířata krmená jadrným krmivem > 1/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

P1 > 1/3 A P5 > 1/3

 

 

 

 

842

Trvalé kultury a chov zvířat zkrmujících objemnou píci

Trvalé kultury > 1/3 A zvířata zkrmující objemnou píci a píce > 1/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

P3 > 1/3 A P4 > 1/3

 

 

 

 

843

Včelařství

Včely > 2/3

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

844

Různé smíšené druhy rostlinné a živočišné produkce

Podniky splňující podmínky C1 a C2, s výjimkou podniků ve třídách 841, 842 a 843

Podniky nezahrnuté do tříd 151–742 a 999

Podniky splňující podmínku C1, s výjimkou podniků ve třídách 831, 832, 833 a 834

 

Neklasifikované podniky

Typy výrobního zaměření

(* pro větší přehlednost se níže uvedených šest sloupců opakuje v části C této přílohy)

Metody pro výpočet speciálních typů výrobního zaměření

JE-LI SPLNĚNO (C1) A (C2) A (C3), PAK PLATÍ (S1)

Obecný

Popis

Hlavní

Popis

Speciální typy

Popis

(S1)

Popis výpočtu

Kód proměnné a podmínky

(viz část B této přílohy)

Podmínka 1 (C1)

Podmínka 2

(C2)

Podmínka 3

(C3)

9

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Neklasifikované podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Neklasifikované podniky

Celková standardní produkce = 0

 

 

 

B.   SROVNÁVACÍ TABULKA A KÓDY SESKUPUJÍCÍ NĚKOLIK PROMĚNNÝCH

I.   Srovnání mezi položkami zjišťování Unie o integrované statistice zemědělských podniků za rok 2020 („IFS 2020“) podle prováděcího nařízení (EU) 2018/1874 a položkami, které se mají zjišťovat pro koeficient standardní produkce za rok 2017, a podnikovými výkazy zemědělské účetní datové sítě (FADN)

Rovnocenné položky pro účely koeficientů standardní produkce

Kód IFS

IFS 2020 (prováděcí nařízení (EU) 2018/1874)

Kód koeficientu standardní produkce

Položka zjišťování pro koeficient standardní produkce 2017

Podnikový výkaz FADN

(příloha VIII tohoto nařízení)

I. Plodiny

CLND004

Pšenice obecná a špalda

SOC_CLND004

Pšenice obecná a špalda

10110. Pšenice obecná a špalda

CLND005

Pšenice tvrdá

SOC_CLND005

Pšenice tvrdá

10120. Pšenice tvrdá

CLND006

Žito a ozimé směsky

SOC_CLND006

Žito a ozimé směsky

10130. Žito a ozimé směsky

CLND007

Ječmen

SOC_CLND007

Ječmen

10140. Ječmen

CLND008

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

SOC_CLND008

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

10150. Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

CLND009

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

SOC_CLND009

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

10160. Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

CLND010

CLND011

CLND012

Tritikale

Čirok

Ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

SOC_CLND010_011_012

Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

10190. Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

CLND013

Rýže

SOC_CLND013

Rýže

10170. Rýže

CLND014

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

SOC_CLND014

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

10220. Čočka, cizrna, vikev

10290. Ostatní bílkovinné plodiny

CLND015

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

SOC_CLND015

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

10210. Hrách polní, bob polní a sladká lupina

CLND017

Brambory (včetně sadbových brambor)

SOC_CLND017

Brambory (včetně sadbových brambor)

10300. Brambory (včetně raných a sadbových)

CLND018

Cukrovka (kromě sadbové)

SOC_CLND018

Cukrovka (kromě sadbové)

10400. Cukrovka (kromě sadbové)

CLND019

Ostatní okopaniny j. n.

SOC_CLND019

Ostatní okopaniny j. n.

10500. Ostatní okopaniny j. n.

CLND022

Řepka a řepice na semeno

SOC_CLND022

Řepka a řepice na semeno

10604. Řepka a řepice na semeno

CLND023

Slunečnice na semeno

SOC_CLND023

Slunečnice na semeno

10605. Slunečnice na semeno

CLND024

Sója

SOC_CLND024

Sója

10606. Sója

CLND025

Len setý olejný

SOC_CLND025

Len setý olejný

10607. Len setý olejný

CLND026

Ostatní olejniny j. n.

SOC_CLND026

Ostatní olejniny j. n.

10608. Ostatní olejniny j. n.

CLND028

Len setý přadný

SOC_CLND028

Len setý přadný

10609. Len setý přadný

CLND029

Konopí

SOC_CLND029

Konopí

10610. Konopí

CLND030

Bavlna

SOC_CLND030

Bavlna

10603. Bavlna

CLND031

Ostatní přadné plodiny j. n.

SOC_CLND031

Ostatní přadné plodiny j. n.

10611. Ostatní přadné plodiny j. n.

CLND032

Tabák

SOC_CLND032

Tabák

10601. Tabák

CLND033

Chmel

SOC_CLND033

Chmel

10602. Chmel

CLND034

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

SOC_CLND034

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

10612. Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

CLND035

CLND036

Energetické plodiny j. n.

Ostatní technické plodiny j. n.

SOC_CLND035_036

Energetické a ostatní technické plodiny j. n.

10613. Cukrová třtina

10690. Energetické a ostatní technické plodiny j. n.

CLND037

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

SOC_CLND037

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

 

CLND038

Dočasné travní porosty a pastviny

SOC_CLND038

Dočasné travní porosty a pastviny

10910. Dočasné travní porosty a pastviny

CLND039

Luskoviny na zeleno

SOC_CLND039

Luskoviny na zeleno

10922. Luskoviny na zeleno

CLND040

Kukuřice na zeleno

SOC_CLND040

Kukuřice na zeleno

10921. Kukuřice na zeleno

CLND041

CLND042

Ostatní obiloviny sklízené na zeleno (kromě kukuřice na zeleno) Ostatní plodiny sklízené na zeleno na orné půdě j. n.

SOC_CLND041_042

Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice) sklízené na zeleno j. n.

10923. Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice na zeleno) sklízené na zeleno j. n.

CLND043

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody

SOC_CLND043

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – venkovní produkce

 

CLND044

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

SOC_CLND044

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

10712. Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

CLND045

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

SOC_CLND045

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

10711. Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

CLND046

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

SOC_CLND046

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) – venkovní produkce

10810. Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

CLND047

Osivo a sadba

SOC_CLND047

Osivo a sadba

11000. Osivo a sadba na orné půdě

CLND048

CLND083

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n.

Ostatní plodiny na orné půdě pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

SOC_CLND048_083

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

11100. Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

CLND049

Půda ležící ladem

SOC_CLND049

Půda ležící ladem

11200. Půda ležící ladem

CLND050

Trvalé travní porosty

SOC_CLND050

Trvalé travní porosty

 

CLND051

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

SOC_CLND051

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

30100. Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

CLND052

Extenzivní pastviny

SOC_CLND052

Extenzivní pastviny

30200. Extenzivní pastviny

CLND053

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

SOC_CLND053

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

30300. Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

CLND055

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

SOC_CLND055

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Ovoce mírného klimatického pásma

 

CLND056

Jádrové ovoce

SOC_CLND056

Jádrové ovoce

40101. Jádrové ovoce

CLND057

Peckové ovoce

SOC_CLND057

Peckové ovoce

40102. Peckové ovoce

CLND058

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

SOC_CLND058

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

40115. Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

CLND059

Bobuloviny (kromě jahod)

SOC_CLND059

Bobuloviny (kromě jahod)

40120. Bobuloviny (kromě jahod)

CLND060

Skořápkové ovoce

SOC_CLND060

Skořápkové ovoce

40130. Skořápkové ovoce

CLND061

Citrusové plody

SOC_CLND061

Citrusové plody

40200. Citrusové plody

CLND062

Vinné hrozny

SOC_CLND062

Vinné hrozny

 

CLND063

Hrozny moštové

SOC_CLND063

Hrozny moštové

 

CLND064

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

SOC_CLND064

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

40411. Víno s chráněným označením původu (CHOP) 40451. Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

CLND065

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

SOC_CLND065

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40412. Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40452. Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

CLND066

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

SOC_CLND066

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

40420. Ostatní víno

40460. Hrozny moštové pro ostatní vína

CLND067

Hrozny stolní

SOC_CLND067

Hrozny stolní

40430. Hrozny stolní

CLND068

Hrozny na rozinky

SOC_CLND068

Hrozny na rozinky

40440. Hrozny na rozinky

CLND069

Olivy

SOC_CLND069

Olivy

 

 

 

SOC_CLND069 A

obvykle pěstované k produkci stolních oliv

40310. Stolní olivy

 

 

SOC_CLND069B

obvykle pěstované k produkci oliv na výrobu oleje

40320. Olivy na výrobu oleje (prodávané jako plody) 40330. Olivový olej

CLND070

Školky

SOC_CLND070

Školky

40500. Školky

CLND071

Ostatní trvalé kultury včetně ostatních trvalých plodin určených k lidské spotřebě

SOC_CLND071

Ostatní trvalé kultury

40600. Ostatní trvalé kultury

CLND072

Vánoční stromky

SOC_CLND072

Vánoční stromky

40610. Vánoční stromky

CLND073

CLND085

Zelinářské zahrady

Ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

SOC_CLND073_085

Zelinářské zahrady a ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

20000. Zelinářské zahrady

CLND079

Houby pěstované

SOC_CLND079

Houby pěstované

60000. Houby pěstované

CLND081

Zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

SOC_CLND081

Zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

10720. Zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

CLND082

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem.

SOC_CLND082

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem.

10820. Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem.

CLND084

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

SOC_CLND084

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

40700. Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

II. Hospodářská zvířata

CLVS001

Tuři do 1 roku

SOC_CLVS001

Tuři do 1 roku

210. Tuři do 1 roku

CLVS003

Býci, od 1 roku do 2 let

SOC_CLVS003

Býci, od 1 roku do 2 let

220. Býci, od 1 roku do 2 let

CLVS004

Jalovice, od 1 roku do 2 let

SOC_CLVS004

Jalovice, od 1 roku do 2 let

230. Jalovice, od 1 roku do 2 let

CLVS005

Býci, od 2 let

SOC_CLVS005

Býci, od 2 let

240. Býci, od 2 let

CLVS007

Jalovice, od 2 let

SOC_CLVS007

Jalovice, od 2 let

251. Chovné jalovice

252. Jalovice na výkrm

CLVS008

Krávy

SOC_CLVS008

Krávy

 

CLVS009

Dojnice

SOC_CLVS009

Dojnice

261. Dojnice

CLVS010

Ostatní krávy

SOC_CLVS010

Ostatní krávy

269. Ostatní krávy

CLVS011

Buvolí krávy

SOC_CLVS011

Buvolí krávy

262. Buvolí dojnice

CLVS012

Ovce (jakéhokoli stáří)

SOC_CLVS012

Ovce (jakéhokoli stáří)

 

CLVS013

Chovné samice ovcí

SOC_CLVS013

Chovné samice ovcí

311. Chovné samice ovcí

CLVS014

Ostatní ovce

SOC_CLVS014

Ostatní ovce

319. Ostatní ovce

CLVS015

Kozy (jakéhokoli stáří)

SOC_CLVS015

Kozy (jakéhokoli stáří)

 

CLVS016

Chovné samice koz

SOC_CLVS016

Chovné samice koz

321. Chovné samice koz

CLVS017

Ostatní kozy

SOC_CLVS017

Ostatní kozy

329. Ostatní kozy

CLVS018

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

SOC_CLVS018

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

410. Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

CLVS019

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

SOC_CLVS019

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

420. Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

CLVS020

Ostatní prasata

SOC_CLVS020

Ostatní prasata

491. Výkrm prasat

499. Ostatní prasata

CLVS021

Brojleři

SOC_CLVS021

Brojleři

510. Drůbež – brojleři

CLVS022

Nosnice

SOC_CLVS022

Nosnice

520. Nosnice

CLVS023

Ostatní drůbež

SOC_CLVS023

Ostatní drůbež

530. Ostatní drůbež

CLVS029

Chovné samice králíků

SOC_CLVS029

Chovné samice králíků

610. Chovné samice králíků

CLVS030

Včely

SOC_CLVS030

Včely

700. Včely

II.   Kódy seskupující několik proměnných zahrnutých do IFS 2020:

P45.

Mléčný skot = SO_CLVS001 (Tuři do 1 roku) + SO_CLVS004 (Jalovice, od 1 roku do 2 let) + SO_CLVS007 (Jalovice, od 2 let) + SO_CLVS009 (Dojnice) + SO_CLVS011 (Buvolí krávy)

P46.

Skot = P45 (Mléčný skot) + SO_CLVS003 (Býci, od 1 roku do 2 let) + SO_CLVS005 (Býci, od 2 let) + SO_CLVS010 (Ostatní krávy)

GL

Zvířata zkrmující objemnou píci = P46 (Skot) + SO_CLVS013 (Chovné samice ovcí) + SO_CLVS014 (Ostatní ovce) + SO_CLVS016 (Chovné samice koz) + SO_CLVS017 (Ostatní kozy)

Pokud GL = 0, PAK

FCP1

Pícniny na prodej = SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.) + SO_CLND037 (Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě) + SO_CLND051 (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + SO_CLND052 (Extenzivní pastviny)

A

FCP4

Pícniny pro zvířata zkrmující objemnou píci = 0

A

P17

Okopaniny = SO_CLND017 (Brambory (včetně sadbových)) + SO_CLND018 (Cukrovka (kromě sadbové)) + SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.)

Pokud GL > 0, PAK

FCP1

Pícniny na prodej = 0

A

FCP4

Pícniny pro zvířata zkrmující objemnou píci = SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.) + SO_CLND037 (Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě) + SO_CLND051 (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin) + SO_CLND052 (Extenzivní pastviny)

A

P17

Okopaniny = SO_CLND017 (Brambory (včetně sadbových)) + SO_CLND018 (Cukrovka (kromě sadbové))

P151.

Obiloviny kromě rýže = SO_CLND004 (Pšenice obecná a špalda) + SO_CLND005 (Pšenice tvrdá) + SO_CLND006 (Žito a ozimé směsky) + SO_CLND007 (Ječmen) + SO_CLND008 (Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)) + SO_CLND009 (Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů) + SO_CLND010_011_012 (Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.))

P15.

Obiloviny = P151 (obiloviny kromě rýže) + SO_CLND013 (rýže)

P16.

Olejniny = SO_CLND022 (Řepka a řepice na semeno) + SO_CLND023 (Slunečnice na semeno) + SO_CLND024 (Sója) + SO_CLND025 (Len setý olejný) + SO_CLND026 (Ostatní olejniny j. n.)

P51.

Prasata = SO_CLVS018 (Selata s živou hmotností nižší než 20 kg) + SO_CLVS019 (Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg) + SO_CLVS020 (Ostatní prasata)

P52.

Drůbež = SO_CLVS021 (Brojleři) + SO_CLVS022 (Nosnice) + SO_CLVS023 (Ostatní drůbež)

P1.

Všeobecná rostlinná výroba = P15 (Obiloviny) + SO_CLND014 (Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)) + SO_CLND017 (Brambory (včetně sadbových brambor)) + SO_CLND018 (Cukrovka (kromě sadbové)) + SO_CLND032 (Tabák) + SO_CLND033 (Chmel) + SO_CLND030 (Bavlna) + P16 (Olejniny) + SO_CLND028 (Len setý přadný) + SO_CLND029 (Konopí) + SO_CLND031 (Ostatní přadné plodiny j. n.) + SO_CLND034 (Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny) + SO_CLND035_036 (Energetické a ostatní technické plodiny j. n.) + SO_CLND045 (Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce) + SO_CLND047 (Osivo a sadba) + SO_CLND048_083 (Ostatní plodiny na orné půdě j. n., též pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem) + SO_CLND049 (Půda ležící ladem) + FCP1 (Pícniny na prodej)

P2.

Zahradnictví = SO_CLND044 (Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce) + SO_CLND081 (Zelenina (včetně melounů) a jahody pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem) + SO_CLND046 (Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) + SO_CLND082 (Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem) + SO_CLND079 (Houby pěstované) + SO_CLND070 (Školky)

P3.

Trvalé kultury = SO_CLND055 (Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)) + SO_CLND061 (Citrusové plody) + SO_CLND069 (Olivy) + SO_CLND062 (Vinné hrozny) + SO_CLND071 (Ostatní trvalé kultury) + SO_CLND084(Trvalé kultury pěstované pod sklem)

P4.

Chov zvířat zkrmujících objemnou píci a píce = GL (Zvířata zkrmující objemnou píci) + FCP4 (Píce pro zvířata zkrmující objemnou píci)

P5.

Zvířata krmená jadrným krmivem = P51 (Prasata) + P52 (Drůbež) + SO_CLVS029 (Chovné samice králíků)“;

4)

příloha VI se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA VI

KOEFICIENTY STANDARDNÍ PRODUKCE PODLE ČLÁNKU 6

1.   DEFINICE A ZÁSADY PRO VÝPOČET KOEFICIENTŮ STANDARDNÍ PRODUKCE

a)

Standardní produkce, koeficient standardní produkce a celková standardní produkce podniku jsou vymezeny, jak je stanoveno v příloze IV tohoto nařízení.

b)

Produkční období

Koeficienty standardní produkce odpovídají produkčnímu období 12 měsíců.

U produktů rostlinné a živočišné výroby, u kterých je produkční období kratší nebo přesahuje 12 měsíců, se vypočítává koeficient standardní produkce odpovídající růstu nebo produkci za 12měsíční období.

c)

Základní údaje a referenční období

Koeficienty standardní produkce se určují na základě produkce na jednotku a na základě výstupní ceny zemědělské produkce podle definice koeficientu standardní produkce v příloze IV. Za tímto účelem jsou v členských státech shromažďovány základní údaje za referenční období vymezené v článku 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 (*1).

d)

Jednotky

1)

Fyzické jednotky:

a)

Koeficienty standardní produkce se u proměnných rostlinné výroby určují na základě plochy v hektarech.

b)

U hub se koeficienty standardní produkce určují na základě hrubé produkce za veškeré roční po sobě jdoucí sklizně a vyjadřují se na 100 m2 obhospodařovávané plochy. Pro použití v rámci zemědělské účetní datové sítě se tyto koeficienty standardní produkce u hub vydělí počtem ročních po sobě jdoucích sklizní, který se sdělí Komisi podle článku 8 tohoto nařízení.

c)

Koeficienty standardní produkce se u proměnných živočišné výroby určují na kus hospodářského zvíře.

d)

Výjimkou je drůbež, u níž se koeficienty standardní produkce určují na 100 kusů, a včely, u nichž se určují na úl.

2)

Měnové jednotky a zaokrouhlování:

Základní údaje pro výpočet koeficientů standardní produkce a vypočtené hodnoty standardní produkce se vyjadřují v eurech. U členských států, které se neúčastní hospodářské a měnové unie, se koeficienty standardní produkce převádí na eura s použitím průměrných směnných kurzů za referenční období vymezené v části 1 písm. c) této přílohy. Tyto průměrné směnné kurzy se vypočítávají na základě oficiálních směnných kurzů zveřejňovaných Komisí (Eurostatem).

V příslušných případech lze koeficienty standardní produkce zaokrouhlit na nejbližších 5 EUR.

2.   ČLENĚNÍ KOEFICIENTŮ STANDARDNÍ PRODUKCE

a)

Podle proměnných rostlinné a živočišné výroby

Koeficienty standardní produkce se určují pro všechny zemědělské proměnné odpovídající položkám pro uplatňování koeficientů standardní produkce uvedeným v tabulce B.I v příloze IV tohoto nařízení.

b)

Zeměpisné členění

Koeficienty standardní produkce se určují alespoň pro zeměpisné jednotky, které jsou použitelné pro integrovanou statistiku zemědělských podniků a pro zemědělskou účetní datovou síť. Všechny tyto zeměpisné jednotky jsou založeny na obecné klasifikaci územních statistických jednotek (NUTS) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (*2). Tyto jednotky jsou popsány jako nová klasifikace regionů úrovně NUTS 3. Za zeměpisné jednotky se nepokládají oblasti s přírodními omezeními.

Pro proměnné v daném regionu nezastoupené se koeficient standardní produkce neurčuje.

3.   SBĚR ÚDAJŮ PRO URČOVÁNÍ KOEFICIENTŮ STANDARDNÍ PRODUKCE

a)

Základní údaje pro určování koeficientů standardní produkce se obměňují alespoň pokaždé, když se provádí evropské zjišťování o struktuře zemědělských podniků ve formě cenzu, jak je uvedeno v článku 5 nařízení (ES) č. 2018/1091.

b)

Je-li možné zjišťování pro integrovanou statistiku zemědělských podniků uskutečnit za použití vzorků, jak je uvedeno v článku 5 nařízení (ES) č. 2018/1091, provede se aktualizace koeficientů standardní produkce:

i)

buď obměnou základních údajů podobným způsobem jako podle písmene a),

ii)

nebo uplatněním změnového koeficientu, kdy se koeficienty standardní produkce aktualizují, aby zohledňovaly změny, na základě odhadů členských států, v množstvích produkovaných na jednotku a v cenách, pokud jde o jednotlivé proměnné a jednotlivé regiony, k nimž došlo od posledního referenčního období, jak je uvedeno v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014.

4.   PROVÁDĚNÍ

Členské státy jsou podle této přílohy odpovědné za shromažďování základních údajů pro výpočet koeficientů standardní produkce, jakož i za výpočet těchto koeficientů a jejich převod na eura a v příslušných případech i za shromažďování údajů potřebných pro použití aktualizační metody. Členské státy předloží Komisi svou metodiku sběru údajů a výpočtu a v případě potřeby poskytnou příslušná vysvětlení, aby bylo možné harmonizovat metodiku výpočtu koeficientů standardní produkce ve všech členských státech.

5.   ŘEŠENÍ SPECIÁLNÍCH PŘÍPADŮ

Následující speciální pravidla platí pro výpočet koeficientů standardní produkce u určitých proměnných a pro výpočet celkové standardní produkce podniku:

a)

Půda ležící ladem

Koeficient standardní produkce týkající se půdy ležící ladem se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňuje, pouze pokud u tohoto podniku existují jiné kladné koeficienty standardní produkce.

b)

Zelinářské zahrady

Jelikož produkce zelinářských zahrad je obvykle určena pro vlastní spotřebu držitele, nikoli na prodej, koeficienty standardní produkce pro zelinářské zahrady se považují za rovné nule.

c)

Hospodářská zvířata

U hospodářských zvířat jsou proměnné členěny podle kategorie věku. Produkce odpovídá hodnotě růstu zvířete v době, v níž spadalo do dané kategorie. Jinými slovy, odpovídá rozdílu mezi hodnotou zvířete v okamžiku, kdy bylo z dané kategorie vyřazeno, a jeho hodnotou v okamžiku, kdy bylo do dané kategorie zařazeno (nazývanému též reprodukční hodnota).

d)

Tuři do 1 roku

Koeficienty standardní produkce za tury do jednoho roku se do výpočtu celkové standardní produkce zahrnují pouze tehdy, pokud je v hospodářství více turů do jednoho roku než krav. Zahrnují se pouze koeficienty standardní produkce za tury do jednoho roku, o které počet turů do jednoho roku převyšuje počet krav. Pro tury do 1 roku existuje pouze jeden koeficient standardní produkce, bez ohledu na pohlaví zvířete.

e)

Ostatní ovce a ostatní kozy

Koeficienty standardní produkce týkající se ostatních ovcí se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné samice ovcí.

Koeficienty standardní produkce týkající se ostatních koz se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné samice koz.

f)

Selata

Koeficienty standardní produkce týkající se selat se při výpočtu celkové standardní produkce podniku zohledňují, pouze pokud v podniku nejsou chovné prasnice.

g)

Píce

Pokud v podniku nejsou hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci (tj. skot, ovce nebo kozy), píce (tj. okopaniny, plodiny sklízené na zeleno, pastviny a louky) se považuje za určenou na prodej a je součástí produkce všeobecné rostlinné výroby.

Pokud v zemědělském podniku jsou hospodářská zvířata zkrmující objemnou píci, považuje se píce za určenou ke krmení hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci a je součástí produkce hospodářských zvířat zkrmujících objemnou píci a píce.

;

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 321, 7.11.2014, s. 2)."

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1)."

5)

příloha VIII se mění takto:

a)

tabulka E se nahrazuje tímto:

Tabulka E

Kvóty a jiná práva

Kategorie kvót a jiných práv

Kód(*)


 

 

Sloupce

Skupina údajů

Vlastněné kvóty

Kvóty v nájmu

Kvóty v pronájmu

Daně

N

I

O

T

QQ

Množství na konci účetního období

 

 

 

QP

Zakoupené kvóty

 

QS

Prodané kvóty

 

OV

Počáteční stav

 

CV

Konečný stav

 

PQ

Platby za kvóty v leasingu nebo kvóty v nájmu

 

RQ

Příjmy za leasing nebo pronájem kvót

 

TX

Daně

 


Kód(*)

Popis

50

Organický hnůj

60

Nároky na platby v rámci režimu základní platby

Množství kvót (vlastněné kvóty, kvóty v nájmu a kvóty v pronájmu) se uvádí povinně. Zaznamenává se pouze množství na konci účetního období.

V této tabulce se uvádí hodnoty kvót, se kterými je možné volně obchodovat mimo dané pozemky. Kvóty, se kterými není možné volně obchodovat mimo dané pozemky, se uvádí pouze v tabulce D „Aktiva“. Vykázat je třeba i kvóty původně pořízené zdarma, které se v případě, že jsou volně obchodovatelné mimo dané pozemky, oceňují běžnými tržními hodnotami.

Některé vykazované údaje se zároveň uvádějí (jednotlivě nebo jako součást jiných souhrnných ukazatelů) v jiných skupinách či kategoriích v tabulkách: D „Aktiva“, H „Vstupy“ a/nebo I „Rostlinná výroba“.

Použijí se tyto kategorie:

50.

Organický hnůj

60.

Nároky na platby v rámci režimu základní platby

Použijí se tyto skupiny údajů:

E.QQ. Množství (uvádí se pouze ve sloupcích N, I a O)

Používají se tyto jednotky:

kategorie 50 (organický hnůj): počet zvířat převedených se standardními převodními faktory pro produkci hnoje,

kategorie 60 (režim základní platby): počet nároků/arů

E.QP. Zakoupené kvóty (uvádějí se pouze ve sloupci N)

Uvádí se částka zaplacená během daného účetního období za nákup kvót či jiných práv, se kterými je možné obchodovat volně mimo dané pozemky.

E.QS. Prodané kvóty (uvádějí se pouze ve sloupci N)

Uvádí se částka obdržená během daného účetního období za prodej kvót či jiných práv, se kterými je možné obchodovat volně mimo dané pozemky.

E.OV. Počáteční stav (uvádí se pouze ve sloupci N)

Hodnota počátečního stavu množství, které má držitel k dispozici, ať už bylo pořízeno původně zdarma, nebo bylo zakoupeno, se uvádí v běžných tržních hodnotách, pokud je možné s kvótami obchodovat volně mimo dané pozemky.

E.CV. Konečný stav (uvádí se pouze ve sloupci N)

Hodnota konečného stavu množství, které má držitel k dispozici, ať už bylo pořízeno původně zdarma, nebo bylo zakoupeno, se uvádí v běžných tržních hodnotách, pokud je možné s kvótami volně obchodovat mimo danou půdu.

E.PQ. Platby za kvóty v leasingu nebo kvóty v nájmu (uvádějí se pouze ve sloupci I)

Částky zaplacené za leasing nebo nájem kvót nebo jiných práv. Zahrnuto také v zaplaceném nájemném v kategorii 5070 (Zaplacené nájemné) v tabulce H „Vstupy“.

E.RQ. Příjmy za leasing nebo pronájem kvót (uvádějí se pouze ve sloupci O)

Částky získané z pronájmu nebo leasingu kvót nebo jiných práv. Zahrnuto také v kategorii 90900 („Ostatní“) v tabulce I „Rostlinná výroba“.

E.TX. Daně, doplňková dávka (sloupec T)

Zaplacená částka

SLOUPCE V TABULCE E

Sloupec N odkazuje na vlastněné kvóty, sloupec I na kvóty v nájmu, sloupec O na kvóty v pronájmu a sloupec T na daně.“;

b)

v tabulce H se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jsou náklady uvedeny za celkovou „spotřebu“ vstupů během účetního období, avšak neodpovídají produkci za uvedené období, je třeba změny v zásobách vstupů uvést v tabulce D pod kódem 1040 Zásoby, s výjimkou nákladů na pěstování trvalých kultur a plodin nastojato, které by měly být uvedeny pod kódem 2010 Biologická aktiva – rostliny.“;

c)

v tabulce I se druhá tabulka s kódy pro kategorie rostlinné výroby nahrazuje tímto:

Kód (*)

Popis

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv)

10110

Pšenice obecná a špalda

10120

Pšenice tvrdá

10130

Žito a ozimé směsky

10140

Ječmen

10150

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

10160

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

10170

Rýže

10190

Tritikale, čirok a ostatní obiloviny j. n. (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

10210

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

10220

Čočka, cizrna, vikev

10290

Ostatní bílkovinné plodiny

10300

Brambory (včetně raných a sadbových)

10310

– z toho brambory na škrob

10390

– z toho ostatní brambory

10400

Cukrovka (kromě sadbové)

10500

Ostatní okopaniny j. n.

Technické plodiny

10601

Tabák

10602

Chmel

10603

Bavlna

10604

Řepka a řepice na semeno

10605

Slunečnice na semeno

10606

Sója

10607

Len setý olejný

10608

Ostatní olejniny j. n.

10609

Len setý přadný

10610

Konopí

10611

Ostatní přadné plodiny j. n.

10612

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

10613

Cukrová třtina

10690

Energetické a ostatní technické plodiny j. n.

Čerstvá zelenina, melouny a jahody, z toho:

Čerstvá zelenina, melouny a jahody – pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem

10711

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – polní produkce

10712

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody – zahradnická produkce

10720

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Podrobné údaje ke všem dílčím kategoriím „Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody“:

10731

Květák a brokolice

10732

Salát

10733

Rajčata

10734

Kukuřice cukrová

10735

Cibule

10736

Česnek

10737

Mrkev

10738

Jahody

10739

Melouny

10790

Ostatní zelenina

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

10810

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

10820

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Podrobné údaje ke všem dílčím kategoriím kategorie „Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)“:

10830

Květinové cibule a hlízy

10840

Řezané květiny a poupata květin

10850

Kvetoucí a okrasné rostliny

Plodiny sklízené na zeleno

10910

Dočasné travní porosty a pastviny

Ostatní plodiny sklízené na zeleno

10921

Kukuřice na zeleno

10922

Luskoviny na zeleno

10923

Ostatní plodiny a obiloviny (kromě kukuřice na zeleno) sklízené na zeleno j. n.

Osivo a sadba a ostatní plodiny na orné půdě

11000

Osivo a sadba

11100

Ostatní plodiny na orné půdě

Půda ležící ladem

11200

Půda ležící ladem

Zelinářské zahrady

20000

Zelinářské zahrady

Trvalé travní porosty

30100

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

30200

Extenzivní pastviny

30300

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

Trvalé kultury

Druhy ovoce, z toho:

40101

Jádrové ovoce

40111

– z toho jablka

40112

– z toho hrušky

40102

Peckové ovoce

40113

– z toho broskve a nektarinky

40115

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

40120

Bobuloviny (kromě jahod)

40130

Skořápkové ovoce

Citrusové sady

40200

Citrusové plody

40210

– z toho pomeranče

40230

– z toho citrony

Olivové háje

40310

Stolní olivy

40320

Olivy na výrobu oleje (prodávané jako plody)

40330

Olivový olej

40340

Vedlejší produkty pěstování oliv

Vinice

40411

Víno s chráněným označením původu (CHOP)

40412

Víno s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40420

Ostatní víno

40430

Hrozny stolní

40440

Hrozny na rozinky

40451

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

40452

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

40460

Hrozny moštové pro ostatní vína

40470

Různé vinařské produkty: hroznový mošt, šťáva, vínovice, ocet a ostatní produkty podniku

40480

Vedlejší vinařské výrobky (matolina, vinařský kal atd.)

Školky, jiné trvalé kultury, trvalé kultury pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem a mladé porosty

40500

Školky

40600

Ostatní trvalé kultury

40610

– z toho vánoční stromky

40700

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

40800

Mladé porosty

Ostatní plochy

50100

Nevyužívaná zemědělská půda

50200

Zalesněná plocha

50210

– z toho rychle rostoucí dřeviny

50900

Ostatní půda (pozemky zastavěné budovami, hospodářské dvory, tratě a cesty, rybníky, lomy, neúrodná půda, skály atd.)

60000

Houby pěstované

Ostatní produkce a příjmy

90100

Příjmy z pronájmu zemědělské půdy

90200

Kompenzace plynoucí z pojištění úrody, které nelze přiřadit ke konkrétním plodinám

90300

Vedlejší rostlinné produkty (s výjimkou vedlejších vinařských produktů a vedlejších produktů olivových hájů)

90310

Sláma

90320

Řepné skrojky

90330

Ostatní vedlejší produkty

90900

Ostatní“

d)

tabulka J se nahrazuje tímto:

Tabulka J

Živočišná výroba

Struktura tabulky

Kategorie hospodářských zvířat

Kód (*)


 

 

Sloupce

Skupina údajů

Průměrný stav

Počet kusů

Hodnota

A

N

V

AN

Průměrný stav

 

OV

Počáteční stav

 

 

CV

Konečný stav

 

 

PU

Nákupy

 

 

SA

Celkový prodej

 

 

SS

Prodej na porážku

 

 

SR

Prodej na další chov/šlechtění

 

 

SU

Prodej k neznámému účelu

 

 

FC

Vlastní spotřeba

 

 

FU

Vnitropodniková spotřeba

 

 


Kód (*)

Popis

100

Koňovití

210

Tuři do 1 roku, býci a jalovice

220

Býci, od 1 roku do 2 let

230

Jalovice, od 1 roku do 2 let

240

Býci, od 2 let

251

Chovné jalovice

252

Jalovice na výkrm

261

Dojnice

262

Buvolí dojnice

269

Ostatní krávy

311

Chovné samice ovcí

319

Ostatní ovce

321

Chovné samice koz

329

Ostatní kozy

410

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

420

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

491

Výkrm prasat

499

Ostatní prasata

510

Drůbež – brojleři

520

Nosnice

530

Ostatní drůbež

610

Chovné samice králíků

699

Ostatní králíci

700

Včely

900

Jiná zvířata

Kategorie hospodářských zvířat

Rozlišují se tyto kategorie hospodářských zvířat:

100.

Koňovití

Do této kategorie patří také závodní a jezdečtí koně, osli, muly, mezci atd.

210.

Tuři do 1 roku, býci a jalovice

220.

Býci, od 1 roku do 2 let

230.

Jalovice, od 1 roku do 2 let

S výjimkou samic skotu, které se již otelily.

240.

Býci, od 2 let

251.

Chovné jalovice

Dvouleté a starší samice skotu, jež se dosud neotelily a jsou určeny pro chov.

252.

Jalovice na výkrm

Dvouleté a starší samice skotu, jež se dosud neotelily a nejsou určeny pro chov.

261.

Dojnice

Samice skotu, které se již otelily (včetně zvířat mladších dvou let) a které jsou chovány výhradně nebo hlavně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo ke zpracování na mléčné výrobky. Patří sem i dojnice určené na porážku.

262.

Buvolí dojnice

Buvolí krávy, které se již otelily (včetně zvířat mladších dvou let) a které jsou chovány výhradně nebo hlavně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo ke zpracování na mléčné výrobky. Patří sem i buvolí krávy určené na porážku.

269.

Ostatní krávy

1.

Samice skotu, které se již otelily (včetně zvířat mladších dvou let) a jsou chovány výhradně nebo hlavně pro produkci telat a jejichž mléko se nepoužívá pro lidskou spotřebu ani ke zpracování na mléčné výrobky.

2.

Krávy používané k tahu.

3.

Krávy určené na porážku, jiné než dojnice (bez ohledu na to, zda byly před porážkou vykrmovány).

Do kategorií 210 až 252 a do kategorie 269 se také zahrnují příslušné kategorie buvolů a/nebo buvolích samic.

311.

Chovné samice ovcí

Bahnice staré nejméně jeden rok určené pro chov.

319.

Ostatní ovce

Ovce jakéhokoli stáří s výjimkou chovných samic.

321.

Chovné samice koz

329.

Ostatní kozy

Kozy s výjimkou chovných samic.

410.

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg.

420.

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg s výjimkou prasnic určených na porážku (viz kategorie 499 „Ostatní prasata“).

491.

Výkrm prasat

Prasata na výkrm s živou hmotností nejméně 20 kg, s výjimkou prasnic a kanců určených na porážku (viz kategorie 499 „Ostatní prasata“).

499.

Ostatní prasata

Prasata s živou hmotností nejméně 20 kg, s výjimkou chovných prasnic (viz kategorie 420) a prasat na výkrm (viz kategorie 491).

510.

Drůbež – brojleři

Jatečná kuřata. S výjimkou nosnic a jatečných nosnic. Nezahrnují se kuřata.

520.

Nosnice

Včetně mladých slepic, nosnic, jatečných nosnic a chovných kohoutů pro nosnice, pokud jsou ustájeni jako nosnice. Mladými slepicemi se rozumí mladé nosnice, jež dosud nezačaly snášet. Nezahrnují se kuřata.

530.

Ostatní drůbež

Zahrnuje kachny, krůty, husy, perličky, pštrosy a chovné samce (vyjma výše uvedených samců pro nosnice). Včetně chovných samic. Nezahrnují se kuřata.

610.

Chovné samice králíků

699.

Ostatní králíci

700.

Včely

Uvádí se podle počtu obsazených úlů.

900.

Jiná zvířata

Do této kategorie se zahrnují kuřata, jelenovití a ryby. Patří sem také jiná zvířata používaná v agroturistice. Nezahrnují se produkty jiných zvířat (viz tabulka K, kategorie 900).“;

e)

v tabulce M se na konci tabulky s kategoriemi pro výběr doplňují tyto tři nové položky:

„Kód (*)

Skupina

Popis kategorií

Sloupce

N

V

T

10320

AI

Plochy s ozdobnicí čínskou

 

10321

AI

Plochy s mužákem prorostlým

 

10322

AI

Půda ležící ladem pro medonosné rostliny (druhy s vysokým obsahem pylu a nektaru)

 

—“


(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úř. věst. L 321, 7.11.2014, s. 2).

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).“


(1)  Proměnné SO_CLND019 (Ostatní okopaniny j. n.), SO_CLND037 (Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě), SO_CLND049 (Půda ležící ladem), SO_CLND073_085 (Zelinářské zahrady a ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.), SO_CLND051 (Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin), SO_CLND052 (Extenzivní pastviny), SO_CLND053 (Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí), SO_CLVS001 (Tuři do 1 roku), SO_CLVS014 (Ostatní ovce), SO_CLVS017 (Ostatní kozy) a SO_CLVS018 (Selata s živou hmotností nižší než 20 kg) se používají pouze za určitých podmínek (viz část 5 přílohy VI).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU