(EU) 2019/1974Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1974 ze dne 17. května 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti

Publikováno: Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 19. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1974

ze dne 17. května 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů výkonnosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (1), a zejména na článek 20 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (dále jen „program“), obsahuje zvláštní ustanovení o sledování programu a seznam ukazatelů, které se mají použít pro měření jeho výkonnosti. Řádnému sledování programu však bránily nedostatky stávajícího rámce.

(2)

Pokud jde o složení programu, ačkoli se obecné a specifické cíle uvedené v článcích 3 a 4 nařízení (EU) č. 1295/2013 uplatňují jednotně na oba dílčí programy i na meziodvětvovou složku, sedm priorit dílčího programu MEDIA uvedených v článku 9 a šest priorit dílčího programu Kultura uvedených v článku 12 specifické cíle zdvojuje. Některé priority se týkají cílů programu, zatímco jiné se týkají cílů dílčích programů nebo akcí. Výstupy proto nelze přímo spojit se zprostředkovatelem a konečnými výsledky.

(3)

Ukazatele uvedené v čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 1295/2013 nadto neumožňují komplexní sledování pokroku a výkonnosti programu ve vztahu ke stanoveným cílům. V současné době existují ukazatele výstupů a výsledků, ale pouze omezený počet ukazatelů by bylo možné považovat za ukazatele dopadu. Existuje také soubor ukazatelů pro posouzení celkové tržní výkonnosti, které pro měření výkonnosti programu použít nelze.

(4)

Je třeba provést komplexní přezkum programového rámce pro sledování výkonnosti doprovázený zavedením dodatečných kvalitativních a kvantitativních ukazatelů. Během vnějšího hodnocení programu v polovině období vypracovala Komise na základě zkušeností s dosavadním prováděním programu nové ukazatele programu.

(5)

Navrhovaný soubor ukazatelů by měl představovat rámec pro měření pokroku programu při dosahování jeho cílů. Nové ukazatele by se měly používat jak při pravidelném sledování programu, tak pro závěrečné hodnocení v souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení (EU) č. 1295/2013.

(6)

Výkonnost programu by měla být měřena na úrovni programu a na úrovni dílčích programů a jednotlivých plánů, pro něž byly nové navrhované ukazatele navrženy. To by mělo poskytnout užitečné informace týkající se kulturních a kreativních odvětví programu, jakož i kulturních a audiovizuálních odvětví ve vztahu k dílčím programům. Na druhé straně by ukazatele založené na plánech měly poskytovat informace o provádění jednotlivých plánů dílčích programů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Kromě ukazatelů pro obecné cíle uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1295/2013 platí také tyto ukazatele výkonnosti:

a)

počet pracovních míst vytvořených programem v kulturních a kreativních odvětvích;

b)

finanční příspěvek kulturních a kreativních odvětví vytvořený programem u financovaných projektů;

c)

počet osob, které získaly přístup k evropským kulturním a kreativním dílům generovaným díky programu, pokud možno včetně děl pocházejících z jiných zemí, než je jejich vlastní;

d)

počet a podíl audiovizuálních společností, které uvádějí zlepšení svého postavení na trhu díky podpoře dílčího programu MEDIA.

2.   Kromě ukazatelů pro specifický cíl uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1295/2013 platí také tyto ukazatele výkonnosti:

a)

počet a rozsah nadnárodních partnerství vytvořených za podpory programu, včetně země původu organizací přijímajících podporu;

b)

počet kulturních a kreativních činností organizovaných nadnárodně za podpory dílčího programu Kultura;

c)

počet účastníků vzdělávacích akcí a činností podporovaných programem, jež zlepšily jejich schopnosti a zvýšily jejich zaměstnatelnost (včetně podílu žen);

d)

kvalitativní důkazy o úspěších dosažených v oblasti uměleckých, obchodních a technologických inovací díky podpoře programu;

e)

seznam ocenění, nominací a cen udělených audiovizuálním dílům podpořeným dílčím programem MEDIA v rámci hlavních mezinárodních festivalů a národních akademií (včetně Berlinale, Cannes, Oscarů či Evropských filmových cen).

3.   Kromě ukazatelů pro specifický cíl uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1295/2013 platí také tyto ukazatele výkonnosti:

a)

počet prodaných vstupenek do kin v členských státech na filmy z jiných členských států distribuované v Unii za podpory programu;

b)

podíl prodaných vstupenek do kin v členských státech na filmy z jiných členských států;

c)

procentuální podíl unijních audiovizuálních děl v kinech a na digitálních platformách podporovaných programem;

d)

průměrný počet zahraničních území, na nichž byly podporované tituly nebo filmy a televizní díla distribuovány;

e)

počet koprodukcí rozvíjených a vytvořených za podpory programu, včetně podílu koprodukcí s rozličnými partnery;

f)

podíl audiovizuálních děl podpořených dílčím programem MEDIA, která režírovaly nebo napsaly ženy.

4.   Kromě ukazatelů pro specifický cíl uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 1295/2013 platí také tyto ukazatele výkonnosti:

a)

počet umělců a kulturních a kreativních pracovníků a osob z řad široké veřejnosti přímo i nepřímo oslovených prostřednictvím projektů podporovaných dílčím programem Kultura;

b)

počet účastníků podporovaných projektů, kteří ohlásí nové nebo rozšířené tržní či profesní příležitosti;

c)

počet projektů podporovaných programem určených znevýhodněným skupinám, mimo jiné osobám z rodin migrantů, osobám se zdravotním postižením a nezaměstnaným osobám, zejména nezaměstnaným mladým lidem;

d)

velikost organizací (mikroorganizace i organizace malé, střední a velké), které se účastní projektů (roční počet pracovníků a roční obrat nebo roční uzávěrka);

e)

počet a relativní podíl malých a velkých projektů spolupráce podporovaných dílčím programem Kultura;

f)

počet umělců a kulturních a kreativních pracovníků zeměpisně mobilních napříč státními hranicemi díky podpoře dílčího programu Kultura, podle země původu a pohlaví;

g)

počet literárních překladů vypracovaných za rok za podpory programu;

h)

počet a procentuální podíl překladů z méně používaných jazyků podpořených programem;

i)

počet knih vytvořených za podpory programu.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 221.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU