(EU) 2019/1948Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1948 ze dne 25. listopadu 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186 na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Publikováno: Úř. věst. L 304, 26.11.2019, s. 10-15 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1948

ze dne 25. listopadu 2019

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186 na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŠETŘENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ

(1)

Evropská komise (dále též „Komise“) se rozhodla z vlastního podnětu podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 (dále jen „základní nařízení“) prošetřit možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky a zavést celní evidenci tohoto dovozu.

B.   VÝROBEK

(2)

Výrobkem dotčeným možným obcházením jsou ploché válcované výrobky ze železa nebo z legované nebo nelegované oceli, desoxidované hliníkem, potažené nebo žárově pokovené výhradně zinkem a/nebo hliníkem a žádným jiným kovem, podrobené chemické pasivaci, s obsahem nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,170 % hmotnostních uhlíku, nejméně 0,015 % hmotnostních, ale nejvýše 0,100 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,045 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,010 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,010 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů.

Nejsou v něm zahrnuty následující výrobky:

z nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli a rychlořezné oceli,

po válcování za tepla nebo za studena (úběrem za studena) již dále neopracované.

Dotčený výrobek je v současnosti kódů KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 a ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) a pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“). Jde o výrobek, na který se vztahují stávající platná opatření.

Výrobek, který je předmětem šetření možného obcházení, jsou určité korozivzdorné oceli. Jedná se o ploché válcované výrobky ze železa nebo z legované oceli nebo nelegované oceli, potažené nebo žárově pokované zinkem a/nebo hliníkem a/nebo hořčíkem, též ve slitině s křemíkem, podrobené chemické pasivaci, též s jakoukoliv další povrchovou úpravou, jako je olejování nebo pečetění, s obsahem nejvýše 0,5 % hmotnostních uhlíku, nejvýše 1,1 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,12 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,17 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,15 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů, v současnosti kódů KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

Nejsou v něm zahrnuty následující výrobky:

z nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli a rychlořezné oceli,

po válcování za tepla nebo za studena (úběrem za studena) již dále neopracované,

dotčený výrobek, jak je vymezen výše v 2. bodě odůvodnění.

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(3)

V současné době platnými opatřeními, k jejichž obcházení pravděpodobně dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186 (2) (dále jen „stávající opatření“).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(4)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že stávající antidumpingová opatření uložená na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z Čínské lidové republiky jsou obcházena mírnými úpravami dotčeného výrobku.

(5)

Konkrétně statistiky TARIC ukazují, že po uložení konečného antidumpingového cla na dotčený výrobek prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186 došlo k významné změně obchodních toků týkajících se vývozu z Čínské lidové republiky do Unie. Zdá se, že mimo uložení cla pro tuto změnu neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod.

(6)

Důkazy dále poukazují na skutečnost, že tato změna vyplývá z toho, že dotčený výrobek je dovážen v mírně upravené podobě, jako je například aplikace tenké vrstvy oleje, mírné zvýšení obsahu uhlíku, hliníku, niobu, titanu nebo vanadu, nebo změna pokovení z pouhého zinku nebo hliníku např. na pokovení směsí zinek-hořčík-hliník. Důkazy prima facie svědčí o tom, že pro tyto praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce neexistuje jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod než uložení cla.

(7)

Komise kromě toho získala dostatečné důkazy prima facie o tom, že jsou mařeny vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek, pokud se jedná o množství i ceny. Dovoz dotčeného výrobku byl zřejmě ve velkém množství nahrazen dovozem výrobku, který je předmětem šetření. Kromě toho existují dostatečné důkazy prima facie o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, se uskutečňuje za ceny nižší, než je cena nepůsobící újmu stanovená v průběhu šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(8)

Komise rovněž obdržela dostatečné důkazy prima facie o tom, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla stanovena dříve.

(9)

Budou-li v průběhu šetření zjištěny kromě výše uvedené skutečnosti i jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(10)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(11)

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle dotazníky známým vývozcům/výrobcům a známým sdružením vývozců/výrobců v Čínské lidové republice. V případě potřeby mohou být informace vyžádány také od výrobního odvětví Unie.

(12)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení obrátit na Komisi. Lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(13)

Orgány Čínské lidové republiky budou informovány o zahájení šetření.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(14)

Všechny zúčastněné strany, včetně výrobního odvětví Unie, dovozců a všech příslušných sdružení se vyzývají k tomu, aby písemně předložily svá stanoviska a poskytly důkazy s tím, že taková podání je třeba učinit ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

c)   Osvobození od celní evidence dovozu nebo od opatření

(15)

V souladu s čl. 13 odst. 4 základního nařízení může být dovoz výrobku, který je předmětem šetření, osvobozen od celní evidence nebo opatření, pokud jím není obcházeno žádné opatření.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(16)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku.

G.   LHŮTY

(17)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se zúčastněné strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(18)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(19)

Pokud zúčastněná strana odepře přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušných lhůtách nebo pokud závažným způsobem brání šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(20)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(21)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(22)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(23)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (3).

(24)

Oznámení o ochraně osobních údajů, jež informuje všechny fyzické osoby o zpracování osobních údajů v rámci činností na ochranu obchodu, jež provádí Komise, je dostupné na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(25)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

(26)

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(27)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(28)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v článku 3 pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(29)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové adrese Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 za účelem stanovení, zda dovoz do Unie plochých válcovaných výrobků ze železa nebo z legované nebo nelegované oceli, potažené nebo žárově pokované zinkem a/nebo hliníkem a/nebo hořčíkem, též ve slitině s křemíkem, podrobené chemické pasivaci, též s jakoukoliv další povrchovou úpravou, jako je olejování nebo pečetění, s obsahem nejvýše 0,5 % hmotnostních uhlíku, nejvýše 1,1 % hmotnostních hliníku, nejvýše 0,12 % hmotnostních niobu, nejvýše 0,17 % hmotnostních titanu a nejvýše 0,15 % hmotnostních vanadu, dodávané ve formě svitků, plechů zkracovaných na míru a úzkých pásů, v současnosti kódů KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) („určité korozivzdorné oceli“), pocházející z Čínské lidové republiky, obchází opatření uložená prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/186.

Nejsou v něm zahrnuty následující výrobky:

z nerezavějící oceli, křemíkové elektrotechnické oceli a rychlořezné oceli,

po válcování za tepla nebo za studena (úběrem za studena) již dále neopracované,

dotčený výrobek, jak je vymezen výše v 2. bodě odůvodnění.

Článek 2

Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie uvedeného v článku 1 tohoto nařízení.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Komise může nařízením vyzvat celní orgány, aby ukončily celní evidenci dovozu do Unie u výrobků vyráběných vývozci/výrobci, kteří požádali o osvobození od celní evidence a u kterých bylo shledáno, že splňují podmínky pro udělení osvobození.

Článek 3

1.   Kopie dotazníků je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí se tyto strany přihlásit, a to tak, že se obrátí na Komisi a předloží písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost, není-li stanoveno jinak.

3.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů požádat Komisi o slyšení.

4.   Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací nebo údajů zúčastněným stranám tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

5.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (4).

6.   Zúčastněné strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označeno poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Pokud zúčastněná strana, která sdělila důvěrné informace, nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí se k takovým informacím přihlédnout.

7.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly prostřednictvím internetových stránek TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předloží na nosičích CD-R nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem.

Pro získání přístupu k portálu TRON.tdi potřebují mít zúčastněné strany účet EU Login. Úplné informace o registraci a používání TRON.tdi jsou k dispozici na adrese https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím TRON.tdi nebo e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: [email protected]

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/186 ze dne 7. února 2018 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla uloženého na dovoz určitých korozivzdorných ocelí pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 34, 8.2.2018, s. 16).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 základního nařízení a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU