(EU) 2019/1943Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1943 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

Publikováno: Úř. věst. L 303I, 25.11.2019, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. listopadu 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1943

ze dne 25. listopadu 2019,

kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá’iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny (1), a zejména na čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 20. září 2016 přijala Rada nařízení (EU) 2016/1686.

(2)

Vzhledem k tomu, že ISIL (Dá’iš) a al-Káida a fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které jsou s nimi spojeny, nadále představují hrozbu, měla by být na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v příloze I nařízení (EU) 2016/1686 doplněna jedna osoba.

(3)

Nařízení (EU) 2016/1686 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2016/1686 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2019.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Úř. věst. L 255, 21.9.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

V seznamu obsaženém v příloze I nařízení (EU) 2016/1686 se doplňuje tato položka:

„5.

Guillaume PIROTTE; datum narození: 7. června 1994; místo narození: Grasse (Francie); státní příslušnost: francouzská.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU