(EU) 2019/1935Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1935 ze dne 13. května 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 301, 22.11.2019, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. května 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 12. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1935

ze dne 13. května 2019,

kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se přizpůsobují základní částky v eurech pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (1), a zejména na čl. 10 odst. 7 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (orgán EIOPA) je povinen pravidelně přezkoumávat základní částky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání a pro finanční kapacitu zprostředkovatelů pojištění a zajištění tak, aby se zohlednily změny v evropském indexu spotřebitelských cen zveřejňovaném Eurostatem. V období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2017 se evropský index spotřebitelských cen, který pro Unii vytváří Eurostat, zvýšil o 4,03 %. Výše uvedené základní částky by proto měly být přizpůsobeny o uvedené procentní zvýšení.

(2)

Směrnice (EU) 2016/97 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(3)

Aby členské státy mohly přizpůsobit příslušné základní částky ve svých vnitrostátních předpisech a aby se zprostředkovatelům pojištění a zajištění poskytl dostatek času k přijetí nezbytných prováděcích opatření, měla by být použitelnost tohoto nařízení odložena.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil orgán EIOPA.

(5)

Orgán EIOPA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu regulačních technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny směrnice (EU) 2016/97

Článek 10 směrnice (EU) 2016/97 se mění takto:

1)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.

Zprostředkovatelé pojištění a zajištění si musí udržovat pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání, které pokrývá celé území Unie, nebo jinou podobnou záruku proti odpovědnosti z porušení povinné péče při výkonu povolání v hodnotě nejméně 1 300 380 EUR na jednu pojistnou událost a 1 924 560 EUR na všechny pojistné události dohromady za jeden rok, pokud jim takové pojištění nebo srovnatelnou záruku již neposkytuje pojišťovna, zajišťovna nebo jiný podnik, na jehož účet zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění působí nebo za nějž jsou zprostředkovatelé pojištění nebo zajištění oprávněni jednat, nebo pokud tento podnik nepřebírá neomezenou odpovědnost za jednání zprostředkovatele.“;

2)

v odst. 6 druhém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

požadavek na zprostředkovatele, aby trvale disponoval finančními prostředky ve výši 4 % úhrnu přijatého ročního pojistného, nejméně však 19 510 EUR;“.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [Úřad pro publikace: vložte prosím datum 6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. května 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU