(EU) 2019/1928Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1928 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2019 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916

Publikováno: Úř. věst. L 299, 20.11.2019, s. 49-50 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1928

ze dne 19. listopadu 2019,

kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2019 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a zejména na čl. 26 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem zemědělských fondů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/916 (2) byla stanovena míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2019. Tato míra úpravy byla stanovena na základě informací dostupných v souvislosti s návrhem rozpočtu na rok 2020, zejména s ohledem na částku finanční kázně ve výši 478 milionů EUR na vytvoření rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství podle článku 25 nařízení (EU) č. 1306/2013.

(2)

I když potřeba finanční kázně na rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství nadále činí 478 milionů EUR, z informací, které jsou k dispozici v souvislosti s návrhem Komise na změnu návrhu rozpočtu na rok 2020 č. 1, jenž se vztahuje na odhady přímých plateb a výdajů souvisejících s trhem, však vyplývá, že míru finanční kázně stanovenou v prováděcím nařízení (EU) 2019/916 je třeba přizpůsobit.

(3)

Proto je na základě nových informací, které má Komise k dispozici, vhodné přizpůsobit míru úpravy podle čl. 26 odst. 4 nařízení (EU) č. 1306/2013 před 1. prosincem kalendářního roku, na který se míra úpravy vztahuje.

(4)

Obecně platí, že zemědělcům, kteří předkládají žádost o podporu pro přímé platby za jeden kalendářní rok (N), se částky vyplácejí ve stanovené lhůtě v daném rozpočtovém roce (N+1). Členské státy však mohou vyplácet zemědělcům opožděné platby i po uplynutí této lhůty, a to za určitých omezení. Tyto opožděné platby mohou být poskytnuty v následujícím rozpočtovém roce. Jestliže se pro daný kalendářní rok použije finanční kázeň, míra úpravy by neměla být uplatněna na platby, pro které byly předloženy žádosti o podporu v jiných kalendářních letech nežli v tom, pro který se použije finanční kázeň. Proto je z důvodu zajištění rovného zacházení se zemědělci vhodné stanovit, že míra úpravy se má použít pouze na platby, pro něž byly předloženy žádosti o podporu v kalendářním roce, pro který se použije finanční kázeň, bez ohledu na to, kdy je platba poskytnuta zemědělcům.

(5)

V čl. 8 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (3) se stanoví, že míra úpravy použitá na přímé platby stanovená v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 se má vztahovat pouze na přímé platby nad 2 000 EUR poskytované zemědělcům v příslušném kalendářním roce. V čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 se dále stanoví, že v důsledku postupného zavádění přímých plateb se míra úpravy má v případě Chorvatska použít až ode dne 1. ledna 2022. Míra úpravy, která se určí podle tohoto nařízení, by se proto neměla použít na platby zemědělcům v uvedeném členském státě.

(6)

Přizpůsobená míra úpravy by se měla vzít v úvahu při výpočtu všech plateb, které mají být poskytnuty zemědělci na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2019. V zájmu přehlednosti by proto prováděcí nařízení (EU) 2019/916 mělo být zrušeno.

(7)

Aby se zajistila použitelnost přizpůsobené míry úpravy v okamžiku, kdy mají být podle nařízení (EU) č. 1306/2013 zahájeny platby zemědělcům, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. prosince 2019,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro účely stanovení míry úpravy uvedené v článcích 25 a 26 nařízení (EU) č. 1306/2013 a v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 se částky přímých plateb v režimech podpory uvedených v příloze I nařízení (EU) č. 1307/2013 převyšující částku 2 000 EUR, které mají být poskytnuty zemědělcům na žádost o podporu předloženou pro kalendářní rok 2019, snižují o míru úpravy 1,432635 %.

2.   Snížení stanovené v odstavci 1 se nepoužije v Chorvatsku.

Článek 2

Prováděcí nařízení (EU) 2019/916 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916 ze dne 4. června 2019, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2019 (Úř. věst. L 146, 5.6.2019, s. 98).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU