(EU) 2019/1927Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1927 ze dne 19. listopadu 2019 o odchylkách od pravidel pro původní produkty stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty ze Singapuru

Publikováno: Úř. věst. L 299, 20.11.2019, s. 45-48 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 19. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 21. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1927

ze dne 19. listopadu 2019

o odchylkách od pravidel pro „původní produkty“ stanovených v Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou, které se použijí v rámci mezí ročních kvót pro některé produkty ze Singapuru

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2018/1599 (2) byla dne 19. října 2018 podepsána Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou. Uzavření této dohody (dále jen „dohoda“) bylo jménem Unie schváleno rozhodnutím Rady (EU) 2019/1875 (3).

(2)

Protokol 1 k dohodě se týká definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce. V příloze B tohoto protokolu je stanoven seznam opracování nebo zpracování, která musí být provedena na nepůvodních materiálech, aby vyrobený produkt mohl získat status původu. Dodatek k uvedené příloze (označený jako příloha B(a)) stanoví alternativní pravidla, která mohou platit namísto pravidel stanovených v příloze B pro některé produkty, které se považují za produkty pocházející ze Singapuru, avšak využití těchto alternativních pravidel je omezeno roční kvótou.

(3)

Produkty, na něž se vztahují alternativní pravidla stanovená v příloze B(a), mohou být do Unie dováženy za předpokladu, že splňují podmínky stanovené v příloze B(a).

(4)

Roční kvóty stanovené v příloze B(a) by měly být spravovány chronologicky podle data přijetí celních prohlášení k propuštění do volného oběhu v souladu s pravidly pro správu celních kvót stanovenými prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/2447 (4).

(5)

Jak se uvádí v příslušném oznámení zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie (5) , vstoupí dohoda v platnost dne 21. listopadu 2019. Aby byla zajištěna účinná správa a včasné uplatňování kvót původu stanovených v příloze B(a), mělo by se toto nařízení použít od uvedeného data s cílem poskytnout zúčastněným stranám dostatek času na přípravu uplatňování tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Odchylky stanovené v příloze B(a) protokolu 1 k Dohodě o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (dále jen „protokol 1“) se použijí v případě produktů uvedených v příloze tohoto nařízení v rámci mezí kvót stanovených v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s články 49 až 54 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447.

Článek 3

Za účelem využití kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení se k produktům přikládá prohlášení o původu podepsané schváleným vývozcem (podle definice v protokolu 1), které potvrzuje, že produkty splňují podmínky stanovené v příloze B(a) protokolu 1. Prohlášení o původu splňuje požadavky protokolu 1 a obsahuje toto prohlášení v angličtině: „Derogation — Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products‘ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA“.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. listopadu 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/1599 ze dne 15. října 2018 o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou jménem Evropské unie (Úř. věst. L 267, 25.10.2018, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1875 ze dne 8. listopadu 2019 o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (Úř. věst. L 294, 14.11.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 558).

(5)  Oznámení o vstupu v platnost Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou (Úř. věst. L 293, 14.11.2019, s. 1).


PŘÍLOHA

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, určuje se působnost preferenčního režimu v kontextu této přílohy prostřednictvím kódů KN, jak jsou stanoveny v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1), ve znění pozměněném prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1602 (2), spolu s popisem produktu uvedeným ve čtvrtém sloupci tabulky v této příloze.

Pořadové číslo

Kód KN

Třídění TARIC

Popis produktů

Kvótové období

Objem kvóty (v tunách čisté hmotnosti)

09.7951

ex

1601 00 10

11, 91

Uzenky z kuřecího masa, vepřového masa a čerstvých jater

Od 21.11.2019 do 31.12.2019

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 a pro každý následující rok od 1.1. do 31.12.

56 tun

ex

1601 00 91

05

ex

1601 00 99

11, 91

ex

1602 32 11

10

Konzervovaný luncheon meat z kuřecího masa; Kuřecí nitky; Kuřecí lepkavá rýže; Samosa z mletého kuřecího masa; Taštičky plněné drůbežím masem; Kuřecí taštičky Shaomai; Kuřecí taštičky Gyoza;

ex

1602 32 19

10

500 tun

ex

1602 32 30

10

ex

1602 32 90

10

ex

1602 49 19

20

Konzervovaný luncheon meat z vepřového masa; Vepřové nitky

ex

1602 50 10

10

Konzervovaný luncheon meat z hovězího masa; Samosa z mletého hovězího masa;

ex

1602 50 95

10

ex

1902 20 30

21

Samosa z mletého kuřecího masa; Taštičky plněné drůbežím masem; Kuřecí taštičky Shaomai; Kuřecí taštičky Gyoza;

Samosa z mletého hovězího masa;

 

 

91

ex

1602 41 10

10

Různé typy chlazených kýt

ex

1602 41 90

10

ex

1603 00 10

10

Zavařovaná kuřecí esence ve sklenicích

ex

1603 00 80

10

09.7952

ex

1604 20 10

05

Rybí kuličky s kari z rybího masa, kari, pšeničného škrobu, soli, cukru a směsi koření; Čtyřbarevné závitky z rybího masa, surimi, chaluh, tofu, rostlinného oleje, cukru, soli, bramborového škrobu, glutamátu sodného a přísad pro ochucení

Od 21.11.2019 do 31.12.2019

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 a pro každý následující rok od 1.1. do 31.12.

45 tun

ex

1604 20 30

05

ex

1604 20 40

05

ex

1604 20 50

05

ex

1604 20 90

05

400 tun

ex

1604 16 00

10

Kořeněné křupavé sardele (ančovičky) (sambal ikan bilis) ze sardelí (ančoviček), cibule, chilli pasty, tamarind, pasty z fermentovaných krevet (belachan), hnědého cukru a soli

09.7953

ex

1605 10 00

05

Krabí kuličky z pšeničného škrobu, soli, cukru, směsi koření, krabího masa a náplně

Od 21.11.2019 do 31.12.2019

Od 1.1.2020 do 31.12.2020 a pro každý následující rok od 1.1. do 31.12.

39 tun

ex

1902 20 10

21

Krevetové taštičky (Hargow) z krevet, pšeničného škrobu, tapioky, vody, jarní cibule, zázvoru, cukru a soli; Taštičky Shaomai z krevet (převážně), kuřecího masa, kukuřičného škrobu, rostlinného oleje, černého pepře, sezamového oleje a vody; Smažené krevetí taštičky wonton z krevet, soli, oleje, cukru, zázvoru, pepře, vajec, octa a sójové omáčky

 

 

91

ex

1605 21 10

05

350 tun

ex

1605 21 90

05

ex

1605 29 00

05

ex

1605 54 00

10

Sépiové kuličky ze sépiové náplně, pšeničného škrobu, soli, cukru a směsi koření; Kuličky s humří příchutí: sépiové maso, rybí maso a krabí maso


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1602 ze dne 11. října 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 273, 31.10.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU