(EU) 2019/1926Nařízení Rady (EU) 2019/1926 ze dne 14. listopadu 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Publikováno: Úř. věst. L 299, 20.11.2019, s. 43-44 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. listopadu 2019 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 21. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1926

ze dne 14. listopadu 2019

o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. března 2015 přijala Rada nařízení (ES) č. 2015/384 (1) o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda“) (2). Uvedená dohoda vstoupila v platnost dne 20. listopadu 2014 a je stále v platnosti.

(2)

Platnost protokolu o provádění dohody, který je v soušasnosti v platnosti, končí dne 19. listopadu 2019.

(3)

V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2019/1925 (3), byl nový protokol, kterým se provádí dohoda (dále jen „protokol“), podepsán dne 18. listopadu 2019.

(4)

Rybolovná práva stanovená v protokolu by měla být rozdělena mezi členské státy po celou dobu uplatňování protokolu.

(5)

Aby bylo zajištěno rychlé zahájení rybolovných činností plavidly Unie, protokol se prozatímně provádí ode dne podpisu. Toto nařízení by se tedy mělo použít od téhož dne,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolovná práva stanovená v protokolu se mezi členské státy rozdělují takto:

a)

mrazírenská plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí:

Španělsko

[16] plavidel

Francie

[12] plavidel

b)

plavidla lovící na pruty:

Španělsko

[8] plavidel

Francie

[2] plavidel

c)

plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru:

Španělsko

[3] plavidel

Portugalsko

[2] plavidel

d)

trawlery:

Španělsko

[2] plavidla

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne prozatimního provádění protokolu.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. listopadu 2019.

Za Radu

předsedkyně

T. TUPPURAINEN


(1)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/384 ze dne 2. března 2015 o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě jménem Evropské unie (Úř. věst. L 65, 10.3.2015, s. 1).

(2)  Dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (Úř. věst. L 304, 23.10.2014, s. 3).

(3)  Rozhodnutí Rady (EU) 2019/1925 ze dne 14. listopadu 2019 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií a Senegalskou republikou o partnerství v odvětví oblasti udržitelného rybolovu (viz strana 11 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU