(EU) 2019/1882Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1882 ze dne 8. listopadu 2019 o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje

Publikováno: Úř. věst. L 290, 11.11.2019, s. 12-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1882

ze dne 8. listopadu 2019

o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 18 odst. 2 a čl. 20 první pododstavec písm. m) a o) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ceny panenského olivového oleje na španělském, řeckém a portugalském trhu jsou již po dobu několika měsíců trvale nízké a pohybují se v blízkosti referenčních prahových hodnot stanovených v čl. 1a odst. 1 písm. g) nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (2).

(2)

Vyhlídka na další dobrou sklizeň v Unii, nahromadění zásob a současná nejistota v souvislosti se zahraničním obchodem vytváří nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, což zase vyvolává tlak na snižování cen panenského olivového oleje a vážně narušuje velké části trhu Unie.

(3)

Španělsko je nejvýznamnějším producentem olivového oleje v Unii a určuje cenu na trhu. Mimořádně vysoký stav zásob ve Španělsku by proto mohl vést k tomu, že vážné narušení trhu Unie s panenským olivovým olejem bude přetrvávat a dále se prohloubí.

(4)

Za účelem snížení současné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a zmírnění těchto obtížných tržních podmínek je vhodné poskytnout podporu soukromého skladování panenského olivového oleje.

(5)

Na podporu soukromého skladování panenského olivového oleje by se měla použít nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 (3) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 (4), která stanoví společná pravidla pro provádění režimu soukromého skladování.

(6)

Výše podpory by měla být stanovena prostřednictvím nabídkového řízení, aby byl umožněn pružný operační systém. Za tímto účelem je vhodné stanovit několik podobdobí pro podávání nabídek.

(7)

Aby mohly uvedené opatření využívat různé hospodářské subjekty, měl by každý hospodářský subjekt za každé podobdobí podat maximálně jednu nabídku na každou kategorii panenského olivového oleje.

(8)

Aby byla podpora soukromého skladování účinná a měla skutečný dopad na trh, měla by se podpora poskytovat na volně ložený panenský olivový olej. Vzhledem k tomu, že v odvětví oliv je obvyklé produkt skladovat, měly by být nabídky přijaty i pro panenský olivový olej, který je již uskladněný.

(9)

S cílem dosáhnout skutečného dopadu na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou běžného roku by se množství panenského olivového oleje, na něž byla udělena podpora soukromého skladování, neměla během určité minimální doby skladování uvádět na trh. Minimální doba skladování by měla být stanovena na 180 dní.

(10)

Z důvodu administrativní účinnosti a zjednodušení by nabídky měly být způsobilé pouze pro množství, jež nejsou nižší než 50 tun.

(11)

S cílem zabránit nekontrolovatelnému poklesu cen, pohotově reagovat na obtížné tržní podmínky a zajistit účinné řízení tohoto opatření by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(12)

Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   V souladu s čl. 17 prvním pododstavcem písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013 se zahajuje samostatné nabídkové řízení na podporu soukromého skladování pro každou z těchto kategorií panenského olivového oleje vymezených v příloze VII části VIII bodě 1) uvedeného nařízení:

a)

extra panenský olivový olej;

b)

panenský olivový olej;

c)

lampantový olivový olej.

2.   Použije se nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 a prováděcí nařízení (EU) 2016/1240.

Článek 2

1.   Nabídky se podávají během těchto podobdobí, z nichž každé končí ve 12:00 hodin (bruselského času):

a)

od 21. listopadu 2019 do 26. listopadu 2019;

b)

od 12. prosince 2019 do 17. prosince 2019;

c)

od 22. ledna 2020 do 27. ledna 2020;

d)

od 20. února 2020 do 25. února 2020.

Pokud je posledním dnem podobdobí státní svátek, končí daná lhůta ve 12:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne.

2.   Hospodářské subjekty podávají pro každé podobdobí nejvýše jednu nabídku na každý z produktů uvedených v čl. 1 odst. 1.

3.   Minimální množství na nabídku je 50 tun.

4.   Výše jistoty uvedené v čl. 40 písm. b) prováděcího nařízení (EU) 2016/1240 činí 50 EUR za tunu.

5.   Podpora se poskytuje na volně ložené produkty uvedené v čl. 1 odst. 1.

6.   Nabídky lze podávat na produkty, které jsou již uskladněny.

7.   Nabídky lze podávat pouze v Řecku, ve Španělsku, ve Francii, v Chorvatsku, v Itálii, na Kypru, na Maltě, v Portugalsku a ve Slovinsku.

Článek 3

Členské státy oznámí Komisi všechny přijatelné nabídky nejpozději do 12:00 hodin (bruselského času) dne následujícího po posledním dni každého podobdobí pro podávání nabídek uvedeného v čl. 2 odst. 1.

Článek 4

Smlouvy o podpoře soukromého skladování se vztahují na dobu skladování v délce 180 dnů.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2019.

Za Komisi

Předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1238 ze dne 18. května 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 15).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Úř. věst. L 206, 30.7.2016, s. 71).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU