(EU) 2019/1870Nařízení Komise (EU) 2019/1870 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 8.11.2019, s. 37-40 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1870

ze dne 7. listopadu 2019,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny erukové a kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, a to i pro kyselinu erukovou v určitých potravinách.

(2)

Dne 21. září 2016 přijala vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad EFSA“) vědecké stanovisko o kyselině erukové v krmivech a potravinách (3). Úřad EFSA stanovil pro kyselinu erukovou tolerovatelný denní příjem (TDI) na 7 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Nejvyšší úrovně dietární expozice byly pozorovány u kojenců a jiných dětí, jejichž úrovně expozice převyšovaly TDI. Může to znamenat riziko pro mladé lidi s vysokou expozicí kyselině erukové.

(3)

Údaje o přítomnosti kyseliny erukové v rostlinných olejích a tucích ukazují, že u většiny rostlinných olejů a tuků lze použitím správných postupů, např. použitím odrůd s nízkým obsahem kyseliny erukové, dosáhnout nižší úrovně. Je proto vhodné snížit maximální limit pro rostlinné oleje, s výjimkou lničkového oleje, hořčičného oleje a brutnákového oleje, na úroveň stanovenou v Codex Alimentarius pro řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové (4).

(4)

Pokud jde o lničkový olej, hořčičný olej a brutnákový olej, byly poskytnuty důkazy prokazující, že není možné dosáhnout nižších úrovní použitím správných postupů, neboť u těchto druhů neexistují odrůdy, z jejichž rostlin by bylo možné získat rostlinné oleje obsahující nižší úrovně kyseliny erukové než maximální limit navrhovaný pro ostatní rostlinné oleje. Z toho důvodu a také proto, že tyto oleje mají pro expozici člověka menší význam než jiné rostlinné oleje, by měl maximální limit kyseliny erukové ve lničkovém oleji, hořčičném oleji a brutnákovém oleji zůstat stejný. Kromě toho, aby se zabránilo uzavírání malých podniků a mikropodniků v určitých členských státech, je vhodné se svolením příslušného orgánu vyjmout z uplatňování maximálního limitu hořčičný olej vyráběný a spotřebovávaný místně v malém množství.

(5)

Vzhledem k tomu, že maximální limit pro rostlinné oleje a tuky se vztahuje také na rostlinné oleje používané jako složka potravin, není nutné stanovit maximální limit kyseliny erukové v potravinách obsahujících přidané rostlinné oleje a tuky.

(6)

Vzhledem k vysoké koncentraci kyseliny erukové v hořčici je zde riziko významné expozice kyselině erukové prostřednictvím konzumace hořčice. Je tudíž vhodné stanovit maximální limit pro kyselinu erukovou v hořčici.

(7)

Maximální limit pro kyselinu erukovou v počáteční a pokračovací kojenecké výživě byl již stanoven v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 (5). V zájmu srozumitelnosti by měl být maximální limit pro kyselinu erukovou v počáteční a pokračovací kojenecké výživě stanovený v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 zrušen.

(8)

V nařízení Komise (EU) 2017/1237 (6) není stanovena měrná jednotka pro maximální limit pro kyselinu kyanovodíkovou. Je tudíž vhodné tuto chybu v zájmu právní jistoty opravit.

(9)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Potraviny uvedené v příloze tohoto nařízení, jež byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou zůstat na trhu až do data minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4593.

(4)  Standard for named vegetable oils (CODEX STAN 210-1999), Codex Alimentarius.

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/127 ze dne 25. září 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (Úř. věst. L 25, 2.2.2016, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2017/1237 ze dne 7. července 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limit kyseliny kyanovodíkové v nezpracovaných celých, rozdrcených, rozemletých, rozloupnutých a rozsekaných meruňkových jádrech uváděných na trh pro konečného spotřebitele (Úř. věst. L 177, 8.7.2017, s. 36).


PŘÍLOHA I

V oddílu 8 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se položka 8.1 nahrazuje tímto:

Potraviny  (1)

Maximální limity (g/kg)

„8.1

Kyselina eruková, včetně kyseliny erukové vázané v tuku

 

8.1.1

Rostlinné oleje a tuky uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou lničkového oleje, hořčičného oleje a brutnákového oleje

20,0

8.1.2

Lničkový olej, hořčičný olej (1) a brutnákový olej

50,0

8.1.3

Hořčice (přísada)

35,0


(1)  Se souhlasem příslušného orgánu se maximální limit nevztahuje na hořčičný olej vyráběný a spotřebovávaný místně.“


PŘÍLOHA II

V oddílu 8 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se položka 8.3 nahrazuje tímto:

Potraviny (1)

Maximální limit (mg/kg)

„8.3

Kyselina kyanovodíková, včetně kyseliny kyanovodíkové vázané v kyanogenních glykosidech

 

8.3.1

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele  (1)  (2)

20,0


(1)  „Nezpracované produkty“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin(Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(2)  „Uvádění na trh“ a „konečný spotřebitel“ podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU