(EU) 2019/1869Nařízení Komise (EU) 2019/1869 ze dne 7. listopadu 2019, kterým se mění a opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých nežádoucích látek v krmivech (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 8.11.2019, s. 32-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. listopadu 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1869

ze dne 7. listopadu 2019,

kterým se mění a opravuje příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy některých nežádoucích látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/32/ES zakazuje používání produktů určených ke krmení zvířat, u nichž obsahy nežádoucích látek přesahují maximální obsahy stanovené v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Příslušné orgány a dotčení provozovatelé krmivářských podniků poskytli údaje, které dokládají, že pokud jde o arsen v krmných surovinách rostlinného původu, nelze v případě konkrétních krmných surovin leonarditu a rašeliny dosáhnout obecného maximálního obsahu 2 mg/kg. Je proto vhodné zvýšit maximální obsah celkového arsenu v těchto krmných surovinách, aby byla zajištěna dodávka. Zvýšení nebude mít nepříznivý dopad na zdraví zvířat nebo lidí, neboť stanovený maximální obsah arsenu v doplňkových krmivech a kompletních krmivech zůstává beze změny.

(3)

Dotčení provozovatelé krmivářských podniků poskytli údaje, které dokládají, že pokud jde o arsen v doplňkových látkách z funkční skupiny sloučenin stopových prvků, nelze v případě stopového prvku monochloridu-trihydroxidu dimanganatého dosáhnout obecného maximálního obsahu 30 mg/kg. Je proto vhodné na základě údajů získaných analytickou metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) zvýšit maximální obsah arsenu v monochloridu-trihydroxidu dimanganatém. Evropská referenční laboratoř pro kovy a dusíkaté sloučeniny potvrdila, že pokud jde o přítomnost arsenu ve stopových prvcích, poskytuje zmíněná metoda korektní výsledky. Zvýšení nebude mít nepříznivý dopad na zdraví zvířat nebo lidí, neboť stanovený maximální obsah arsenu v doplňkových krmivech a kompletních krmivech zůstává beze změny.

(4)

Společné výzkumné středisko Evropské komise ve spolupráci s dotčenými stranami přezkoumalo některá zjištění týkající se fluoru ve vápenatých mořských řasách. Z uvedeného přezkumu vyplynulo, že přirozená přítomnost fluoru ve vápenatých mořských řasách v některých případech překračuje maximální obsah stanovený pro fluor ve vápenatých mořských řasách. Je proto vhodné zvýšit maximální obsah fluoru ve vápenatých mořských řasách z 1 000 mg/kg na 1 250 mg/kg. Zvýšení nebude mít nepříznivý dopad na zdraví zvířat nebo lidí, neboť stanovený maximální obsah fluoru v doplňkových krmivech a kompletních krmivech zůstává beze změny.

(5)

Nařízením Komise (EU) 2017/2229 (2) byla změněna příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde mimo jiné o olovo. Z důvodu jasnosti byla celá položka pro olovo nahrazena. Při tomto nahrazení byly na seznamu krmných surovin, na které se vztahuje maximální obsah 15 mg/kg, chybně vynechány zvápenatělé mořské lastury. Nařízení (EU) 2017/2229 stanovilo rovněž nový maximální obsah pro olovo v oxidu měďném (v anglickém znění „dicopper oxide“). Nicméně anglický název této doplňkové látky je podle Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii (IUPAC) „copper (I) oxide“. V souladu s doporučením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“) v jeho stanovisku o oxidu měďnatém (3) by se tato doplňková látka měla anglicky nazývat „copper (I) oxide“, což nebylo provedeno v anglické, italské a slovenské jazykové verzi nařízení. Tyto chyby by měly být opraveny.

(6)

Některé krmné suroviny z kategorie „ryby, jiní vodní živočichové a z nich získané výrobky“ se uvádějí na trh jako vlhká krmná surovina v konzervách k přímému krmení psů a koček. Jelikož tato vlhká krmná surovina v konzervách nahrazuje krmné směsi, je vhodné uplatnit na ni stejný maximální obsah rtuti jako na krmné směsi, neboť tato změna nemá nepříznivý dopad na zdraví zvířat.

(7)

Úřad EFSA přijal vědecké prohlášení o přítomnosti volného gossypolu v celých bavlníkových semenech (4). Dospěl k závěru, že aktualizace vědeckého stanoviska, pokud jde o rizika vyplývající z přítomnosti gossypolu jako nežádoucí látky v krmivech pro zdraví zvířat, není nutná. Vzhledem k údajům o výskytu uvedeným ve zmíněném prohlášení je vhodné zvýšit maximální obsah pro volný gossypol v bavlníkových semenech jako krmných surovinách. Zvýšení nebude mít nepříznivý dopad na zdraví zvířat, neboť stanovený maximální obsah volného gossypolu v kompletních krmivech zůstává beze změny.

(8)

Směrnice 2002/32/ES stanoví maximální obsah dioxinů, sumy dioxinů a PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu pouze v některých doplňkových látkách z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek. Nedávná zjištění oznámená prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva však vykazují vysoké obsahy dioxinů a PCB s dioxinovým efektem i v jiných doplňkových látkách z uvedené funkční skupiny. Je proto vhodné stanovit maximální obsah dioxinů a PCB ve všech doplňkových látkách z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek. Tyto maximální obsahy by se měly uplatnit i tehdy, pokud jsou tytéž doplňkové látky povoleny ve funkčních skupinách „látky pro kontrolu kontaminace radionuklidy“ a „látky ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny“.

(9)

Směrnice 2002/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění a opravuje v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. listopadu 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Nařízení Komise (EU) 2017/2229 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (Úř. věst. L 319, 5.12.2017, s. 6).

(3)  EFSA Journal 2015;13(4):4057.

(4)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2017.4850


PŘÍLOHA

Příloha I směrnice 2002/32/ES se mění takto:

1)

v kapitole I se položka 1 pro arsen nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„1. Arsen (1)

Krmné suroviny

2

 

s výjimkou:

travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovkových a sušených cukrovarských řízků,

4

 

palmojádrových expelerů,

4 (2)

 

rašeliny, leonarditu,

5 (2)

 

fosfátů a vápenatých mořských řas,

10

 

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-hořečnatého (10), zvápenatělých mořských lastur,

15

 

oxidu hořečnatého, uhličitanu hořečnatého,

20

 

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků,

25 (2)

 

moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

40 (2)

 

Částice železa použité jako značkovací látka.

50

 

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

30

 

s výjimkou:

síranu měďnatého pentahydrátu, uhličitanu měďnatého, chloridu-trihydroxidu diměďnatého, uhličitanu železnatého, monochloridu-trihydroxidu dimanganatého,

50

 

oxidu zinečnatého, oxidu manganatého, oxidu měďnatého.

100

 

Doplňková krmiva

4

 

s výjimkou:

minerálních krmiv,

12

 

doplňkových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas,

10 (2)

 

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

30

 

Kompletní krmiva

2

 

s výjimkou:

kompletních krmiv pro ryby a pro kožešinová zvířata,

10 (2)

 

kompletních krmiv pro zvířata v zájmovém chovu s obsahem ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků a/nebo moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas.

10 (2)“

2)

v kapitole I položce 3 pro fluor se ve sloupci „Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti“ číselný údaj pro maximální obsah ve vápenatých mořských řasách nahrazuje údajem „1 250“;

3)

v kapitole I se položka 4 pro olovo nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„4. Olovo (12)

Krmné suroviny

10

 

s výjimkou:

pícnin (3),

30

 

fosfátů, vápenatých mořských řas a zvápenatělých mořských lastur,

15

 

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-hořečnatého (10),

20

 

kvasnic.

5

 

Doplňkové látky z funkční skupiny sloučenin stopových prvků

100

 

s výjimkou:

oxidu zinečnatého,

400

 

oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého, oxidu měďného.

200

 

Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek

30

 

s výjimkou:

klinoptilolitu sopečného původu, natrolit-fonolitu.

60

 

Premixy (6)

200

 

Doplňková krmiva

10

 

s výjimkou:

minerálních krmiv,

15

 

přípravků krmiv na dlouhodobé podávání určených ke zvláštním účelům výživy s koncentrací stopových prvků vyšší než stonásobek stanoveného maximálního obsahu v kompletních krmivech.

60

 

Kompletní krmiva.

5“

4)

v kapitole I se položka 5 pro rtuť nahrazuje tímto:

Nežádoucí látky

Produkty ke krmení

Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti

„5. (4)

Krmné suroviny

0,1

 

s výjimkou:

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin,

0,5

 

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků určených k výrobě krmných směsí pro psy, kočky, okrasné ryby a kožešinová zvířata,

1,0 (13)

 

ryb, jiných vodních živočichů a z nich získaných výrobků jako vlhké krmné suroviny v konzervách k přímému krmení psů a koček,

0,3

 

uhličitanu vápenatého, uhličitanu vápenato-hořečnatého (10).

0,3

 

Krmné směsi

0,1

 

s výjimkou:

minerálních krmiv,

0,2

 

krmných směsí pro ryby,

0,2

 

krmných směsí pro psy, kočky a kožešinová zvířata.

0,3“

5)

v kapitole III položce 1 pro gossypol volný se ve sloupci „Maximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva s 12 % obsahem vlhkosti“ číselný údaj pro maximální obsah v bavlníkových semenech nahrazuje údajem „6 000“;

6)

v kapitole V položce 1 pro dioxiny se ve sloupci „Produkty ke krmení“ čtvrtá položka týkající se doplňkových látek kaolinit, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek nahrazuje tímto:

 

„Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek (*1).

(*1)  Maximální obsah se vztahuje také na doplňkové látky z funkčních skupin látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy a látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny, které rovněž patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.“;"

7)

v kapitole V položce 2 pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem se ve sloupci „Produkty ke krmení“ čtvrtá položka týkající se doplňkových látek kaolinit, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek nahrazuje tímto:

 

„Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek (*2).

(*2)  Maximální obsah se vztahuje také na doplňkové látky z funkčních skupin látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy a látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny, které rovněž patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.“;"

8)

v kapitole V položce 3 pro PCB bez dioxinového efektu se ve sloupci „Produkty ke krmení“ čtvrtá položka týkající se doplňkových látek kaolinit, vermikulit, natrolit-fonolit, syntetické hlinitany vápenité a klinoptilolit sedimentárního původu z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek nahrazuje tímto:

 

„Doplňkové látky z funkčních skupin pojiv a protispékavých látek (*3).

(*3)  Maximální obsah se vztahuje také na doplňkové látky z funkčních skupin látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy a látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny, které rovněž patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.“"


(*1)  Maximální obsah se vztahuje také na doplňkové látky z funkčních skupin látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy a látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny, které rovněž patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.“;

(*2)  Maximální obsah se vztahuje také na doplňkové látky z funkčních skupin látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy a látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny, které rovněž patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.“;

(*3)  Maximální obsah se vztahuje také na doplňkové látky z funkčních skupin látek pro kontrolu kontaminace radionuklidy a látek ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny, které rovněž patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek.““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU