(EU) 2019/1868Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1868 ze dne 28. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 za účelem sladění dražeb povolenek s pravidly EU ETS na období let 2021 až 2030 a s klasifikací povolenek jako finančních nástrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 289, 8.11.2019, s. 9-31 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. srpna 2019 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/1868

ze dne 28. srpna 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1031/2010 za účelem sladění dražeb povolenek s pravidly EU ETS na období let 2021 až 2030 a s klasifikací povolenek jako finančních nástrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 3d odst. 3, čl. 10 odst. 4 a čl. 10a odst. 8 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od roku 2012 se emisní povolenky draží v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1031/2010 (2). Dražby povolenek provádí společná dražební platforma pro 25 členských států a 3 státy ESVO EHP a malý počet alternativních platforem.

(2)

Směrnice 2003/87/ES byla změněna směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 (3) za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií prostřednictvím systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii (dále jen „EU ETS“) od roku 2021. Dražba povolenek zůstala obecným pravidlem pro přidělování povolenek, přičemž podíl povolenek, které mají být draženy, by měl činit 57 % z celkového množství povolenek.

(3)

Je vhodné začlenit do nařízení (EU) č. 1031/2010 nové prvky zavedené směrnicí (EU) 2018/410, které se týkají stanovení ročního dražebního objemu. Zejména je nutné vzít v úvahu možnost snížit dražební objem až o 3 % z celkového množství povolenek za účelem zvýšení množství, které je k dispozici pro bezplatné povolenky (rezerva pro přidělování bezplatných povolenek). Revidovaná směrnice 2003/87/ES dále umožňuje změny ročních dražebních objemů v důsledku: dobrovolného zrušení povolenek členskými státy v případě uzavření kapacity pro výrobu elektrické energie, opětovného zavedení do systému EU ETS v případě zařízení, která vypouštějí méně než 2 500 tun oxidu uhličitého, a flexibility zavedené mezi odvětvími spadajícími pod systém ETS a odvětvími, na něž se systém ETS nevztahuje, za účelem usnadnění dosahování vnitrostátních cílů členských států v oblasti snižování emisí v odvětvích, na něž se nevztahuje systém ETS, jak stanoví článek 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 (4).

(4)

Směrnicí 2003/87/ES se zřizuje modernizační fond za účelem zlepšení energetické účinnosti a modernizace energetických systémů některých členských států a inovační fond na podporu investic do inovativních technologií. Oba fondy jsou financovány prostřednictvím dražeb povolenek na společné dražební platformě prováděných Evropskou investiční bankou (dále jen „EIB“). Za tímto účelem by se EIB měla stát dražitelem obou fondů, aniž by se stala součástí společného zadávacího řízení na společnou dražební platformu. Příslušné objemy povolenek by měly být draženy na stejných dražbách jako objemy dražené členskými státy a státy ESVO EHP, které se účastní společné dražební platformy.

(5)

S ohledem na zřízení modernizačního fondu stanoví směrnice 2003/87/ES, že vydražena mají být 2 % z celkového množství povolenek a způsobilé členské státy kromě toho mohou k těmto prostředkům přidat povolenky podle čl. 10 odst. 2 písm. b) a článku 10c směrnice 2003/87/ES. EIB musí zajistit, aby tyto povolenky byly draženy v souladu se zásadami a postupy dražebního procesu, přičemž klíčovým prvkem je rovnoměrné rozdělení objemů dražených povolenek.

(6)

Za účelem zajištění dostupnosti finančních prostředků na inovace v oblasti nízkouhlíkových technologií a řádného fungování trhu s uhlíkem by se měly objemy inovačního fondu v zásadě dražit ve stejných ročních objemech. Komise by však měla ve dvouletých intervalech přezkoumávat rozdělení povolenek, které mají být vydraženy pro inovační fond, s přihlédnutím k výsledkům jednotlivých výzev k podávání návrhů. První přezkum by měl být proveden nejpozději 30. června 2022.

(7)

Měl by být zaveden postup oznamování, který by členskému státu umožňoval zrušit povolenky ze svého dražebního objemu v případě uzavření kapacity pro výrobu elektřiny na jeho území. Dotčený členský stát by měl Komisi oznámit svůj záměr zrušit povolenky za použití jednotné šablony uvádějící fakta a informace o uzavřeném zařízení, zamýšleném objemu a termínu zrušení. Za účelem zachování fungování rezervy tržní stability, která byla zavedena rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (5), by se měl objem zrušení odečíst od objemu dražených povolenek členského státu až po provedení úprav rezervy tržní stability v příslušném roce. V zájmu zajištění transparentnosti by Komise měla informace poskytnuté členskými státy v souladu se šablonou zveřejnit, s výjimkou případů, kdy jsou tyto informace chráněny z důvodu zachování důvěrnosti.

(8)

S cílem posílit integritu trhu s uhlíkem se povolenky od roku 2018 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (6) klasifikují jako finanční nástroje. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (7) uznávala jako finanční nástroje pouze deriváty povolenek. Nová klasifikace uvádí spotové obchodování s povolenkami na sekundárním trhu mimo jiné do působnosti směrnice 2014/65/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (8) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (9). Proces dražby povolenek (na primárním trhu) však spadá pouze do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 596/2014.

(9)

Za účelem sladění dražeb povolenek s novým režimem regulace finančních trhů by měl být přepracován systém pro sledování a oznamování dražeb. Vzhledem k tomu, že oblast působnosti nařízení (EU) č. 596/2014 byla rozšířena a týká se také dražeb povolenek, je povinností příslušných vnitrostátních orgánů sledovat zneužívání trhu v souvislosti s dražbami a předcházet mu. Příslušné vnitrostátní orgány mají podle nařízení (EU) č. 596/2014 povinnost aktivně odhalovat a vyšetřovat případy zneužití trhu. Nezbytné funkce sledování dražeb by měly být prováděny dražebními platformami, Komisí, členskými státy a příslušnými vnitrostátními orgány a ustanovení o povinnosti jmenovat subjekt sledující dražby by měla být zrušena. Vzhledem k tomu, že se nařízení (EU) č. 596/2014 vztahuje přímo na dražby, se zvláštní ustanovení o zneužívání trhu uvedená v nařízení (EU) č. 1031/2010 stala nadbytečnými a měla by být zrušena.

(10)

Aby byly příslušným vnitrostátním orgánům odpovědným za dohled nad zneužíváním trhu nákladově efektivním a přiměřeným způsobem poskytovány potřebné údaje, mělo by nařízení (EU) č. 1031/2010 odrážet nezbytné povinnosti týkající se hlášení obchodů stanovené v nařízení (EU) č. 600/2014 a mělo by je uplatňovat na dražební platformy, pokud jde o oznamování dražebních transakcí. Je to nezbytné vzhledem k tomu, že nařízení (EU) č. 596/2014, které se nyní vztahuje na dražby, nezavádí samostatný mechanismus oznamování transakcí, nýbrž se spoléhá se na sběr údajů podle nařízení (EU) č. 600/2014.

(11)

Je nezbytné zajistit pro dražební platformy zadávací řízení na základě hospodářské soutěže a odpovídajícím způsobem stanovit příslušná kritéria. Co se týče poplatků hrazených úspěšnými nabízejícími, mělo by být možné v omezeném rozsahu zvýšit stávající maximální výši poplatků, pokud je to stanoveno v zadávacím řízení a pokud se roční dražební objem sníží o více než 200 milionů povolenek v důsledku fungování rezervy tržní stability.

(12)

Zadávání veřejných zakázek na společnou dražební platformu může stanovit rozšíření kritérií výběru i na regulované trhy s energetickými produkty, kde dosud nebyl vytvořen sekundární trh s emisními povolenkami. V případě, že je takový regulovaný trh vybrán k tomu, aby se stal dražební platformou, mělo by být vyžadováno, aby byl zaveden alespoň 60 obchodních dnů před první dražbou. Je to nezbytné za účelem stanovení ceny sekundárního trhu v době konání dražeb („vyvolávací cena“) pro případy zrušení dražeb a poplatků nabízejícího, které jsou spojeny se srovnatelným poplatkem na sekundárním trhu. Kromě toho by Komise a zúčastněné členské státy měly mít možnost prodloužit stávající maximální pětiletou dobou trvání smluv na sedm let v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (10) (dále jen „finanční nařízení“) za okolností, které by pečlivý veřejný zadavatel mohl jen obtížně předvídat. Za účelem ověření tržních podmínek a přípravy nových zadávacích řízení během doby trvání smlouvy by Komise měla mít možnost provést předběžnou tržní konzultaci v souladu s finančním nařízením.

(13)

Za účelem zjednodušení dražebního procesu by stanovení ročních dražebních objemů mělo být pružnější, pokud budou zapotřebí změny až do počtu 50 000 povolenek. Žádná změna pod touto prahovou hodnotou by neměla vést ke změně dražebního objemu v následujícím roce, pokud o to členský stát výslovně nepožádá. Kromě toho by postup pro stanovení a zveřejnění kalendářů dražeb měl být zjednodušen v tom smyslu, že by k němu Komise již nevydávala stanovisko. Kalendář dražeb by však měl být zveřejněn, a to poté, co Komise přijme interní rozhodnutí o dražební tabulce odpovídající kalendáři dražeb v rámci aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

(14)

S cílem zjednodušit opětovné jmenování alternativních platforem by měla být změna přílohy III nařízení (EU) č. 1031/2010 vyžadována pouze při zařazování nových subjektů na seznam jako alternativních platforem nebo u opětovného zařazení na seznam za změněných podmínek. V případě, že členský stát jmenuje stejnou alternativní platformu za stejných podmínek, mělo by být její zařazení na seznam prodlouženo za stejných podmínek jako v případě původního zařazení na seznam beze změny přílohy III nařízení (EU) č. 1031/2010. Toto zařazení by mělo podléhat potvrzení ze strany členského státu a Komise, aby byly splněny požadavky tohoto nařízení a cíle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES.

(15)

S cílem zabránit hromadění zrušených objemů v případě zrušení několika dražeb by mělo být možné, aby zrušené objemy byly rovnoměrně rozděleny mezi příští dražby, které nezahrnují zrušené objemy z dříve zrušených dražeb.

(16)

Nařízení (EU) č. 1031/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1031/2010 se mění takto:

1)

Nadpis se nahrazuje tímto:

Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii“.

2)

Článek 3 se mění takto:

a)

body 1 a 2 se zrušují;

b)

body 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3)

„dvoudenním spotem“ povolenky dražené k dodání, jež se má uskutečnit ke sjednanému datu, které připadne nejpozději na druhý obchodovací den ode dne konání dražby;

4)

„pětidenními futures“ povolenky dražené k dodání, jež se má uskutečnit ke sjednanému datu, které připadne nejpozději na pátý obchodovací den ode dne konání dražby“;

c)

body 8, 9 a 10 se nahrazují tímto:

„8)

„investičním podnikem“ investiční podnik podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (*);

9)

„úvěrovou institucí“ úvěrová instituce podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (**);

10)

„finančním nástrojem“ finanční nástroj podle čl. 4 odst. 1 bodu 15 směrnice 2014/65/EU;

(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349)."

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

d)

body 12, 13 a 14 se nahrazují tímto:

„12)

„mateřským podnikem“ mateřský podnik podle čl. 2 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (*);

13)

„dceřiným podnikem“ dceřiný podnik podle čl. 2 odst. 10 směrnice 2013/34/EU;

14)

„přidruženým podnikem“ přidružený podnik podle čl. 2 odst. 12 směrnice 2013/34/EU;

(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“;"

e)

body 17 až 19 se nahrazují tímto:

„17)

„praním peněz“ praní peněz podle čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*) s ohledem na čl. 1 odst. 4 a 6 uvedené směrnice;

18)

„financováním terorismu“ financování terorismu podle čl. 1 odst. 5 směrnice (EU) 2015/849 s ohledem na čl. 1 odst. 6 uvedené směrnice;

19)

„trestnou činností“ trestná činnost podle čl. 3 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849;

(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“;"

f)

bod 21 se nahrazuje tímto:

„21)

„jmenovaným vkladním účtem“ jeden nebo více typů vkladního účtu stanovených v platných aktech v přenesené pravomoci, které byly přijaty podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES pro účely účasti v dražebním procesu nebo pro účely jeho pořádání včetně držení povolenek v úschově až do jejich dodání podle tohoto nařízení;“;

g)

body 23 a 24 se nahrazují tímto:

„23)

„hloubkovou kontrolou klienta“ hloubková kontrola klienta podle článku 13 směrnice (EU) 2015/849 a zesílená hloubková kontrola klienta podle článků 18, 18a a 20 s ohledem na články 22 a 23 uvedené směrnice;

24)

„skutečným vlastníkem“ skutečný vlastník podle čl. 3 odst. 6 směrnice (EU) 2015/849;“;

h)

body 26, 27 a 28 se nahrazují tímto:

„26)

„politicky exponovanými osobami“ politicky exponované osoby podle čl. 3 odst. 9 směrnice (EU) 2015/849;

27)

„zneužitím trhu“ zneužití trhu podle článku 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 (*);

28)

„obchodováním zasvěcených osob“ obchodování zasvěcených osob podle článku 8 nařízení (EU) č. 596/2014, které je zakázáno podle čl. 14 písm. a) a b) uvedeného nařízení;

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).“;"

i)

vkládá se nový bod 28a, který zní:

„28a)

„nedovoleným zpřístupněním vnitřní informace“ nedovolené zpřístupnění vnitřní informace podle článku 10 nařízení (EU) č. 596/2014, které je zakázáno podle čl. 14 písm. c) uvedeného nařízení;“;

j)

body 29 a 30 se nahrazují tímto:

„29)

„vnitřní informací“ vnitřní informace podle článku 7 nařízení (EU) č. 596/2014;

30)

„manipulací s trhem“ manipulace s trhem podle článku 12 nařízení (EU) č. 596/2014, která je zakázána podle článku 15 uvedeného nařízení;“;

k)

bod 39 se nahrazuje tímto:

„39)

„regulovaným trhem“ regulovaný trh podle čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice 2014/65/EU;“;

l)

bod 41 se zrušuje;

m)

bod 42 se nahrazuje tímto:

„42)

„organizátorem trhu“ organizátor trhu podle čl. 4 odst. 1 bodu 18 směrnice 2014/65/EU;“;

n)

v bodě 43 se písmena b) až f) nahrazují tímto:

„b)

totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 55 písm. a) směrnice 2014/65/EU s ohledem na požadavky čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice pro účely čl. 18 odst. 2 tohoto nařízení;

c)

totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 55 písm. a) směrnice 2014/65/EU s ohledem na požadavky čl. 5 odst. 4 uvedené směrnice pro účely čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení v případě osob uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení;

d)

totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 43 nařízení (EU) č. 575/2013 pro účely čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení v případě osob uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení;

e)

totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 55 písm. a) směrnice 2014/65/EU pro účely čl. 19 odst. 2 tohoto nařízení v případě obchodního seskupení uvedeného v čl. 18 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení;

f)

totéž, co v čl. 4 odst. 1 bodu 55 písm. b) směrnice 2014/65/EU pro účely čl. 35 odst. 4, 5 a 6 tohoto nařízení;“;

o)

bod 44 se nahrazuje tímto:

„44)   výstupní strategií jeden nebo více dokumentů určených v souladu se smlouvami o jmenování příslušné dražební platformy, kterými se stanoví podrobná opatření plánovaná k zajištění:„“

a)

převodu všeho hmotného a nehmotného majetku nezbytného pro nepřerušené pokračování dražeb a hladké fungování dražebního procesu nástupcem dražební platformy;

b)

poskytování všech informací souvisejících s dražebním procesem, jež jsou nezbytné k zadávacímu řízení pro jmenování nástupce dražební platformy;

c)

poskytování technické pomoci, díky níž zadavatelé nebo nástupce dražební platformy nebo jakákoli kombinace těchto subjektů porozumí příslušným informacím poskytnutým podle písmen a) a b), získá k nim přístup či je využije.“

3)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušuje třetí pododstavec;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

objem nabídky jakožto počet povolenek v celočíselných násobcích lotů po 500 povolenkách“;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Přijetí, předání nebo podání nabídky investičním podnikem nebo úvěrovou institucí na jakékoli dražební platformě se považuje za investiční službu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU.“

4)

V článku 7 se odstavce 7 a 8 nahrazují tímto:

„7.   Před zahájením dražby dražební platforma určí metodiku pro použití odstavce 6 tohoto článku po konzultaci s příslušným veřejným zadavatelem v souladu s čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 5 a poté, co to oznámí příslušným vnitrostátním orgánům podle článku 56.

Mezi dvěma nabídkovými okny na téže dražební platformě může příslušná dražební platforma metodiku změnit. Neprodleně to oznámí příslušnému veřejnému zadavateli podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 5 a příslušným vnitrostátním orgánům uvedeným v článku 56.

Příslušná dražební platforma ke stanovisku příslušného veřejného zadavatele, je-li poskytnuto, v co nejvyšší míře přihlédne.“

8.   Pokud je zrušena dražba povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, její objem se rovnoměrně rozdělí mezi příští čtyři dražby plánované na stejné dražební platformě. Pokud nemůže být objem členského státu ze zrušených dražeb rovnoměrně rozdělen v souladu s první větou, dotyčný členský stát vydraží tyto povolenky v rámci maximálně čtyř dražeb v objemech podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení.

Pokud je zrušena dražba povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, její objem se rovnoměrně rozdělí mezi příští dvě dražby plánované na stejné dražební platformě. Pokud nemůže být objem členského státu ze zrušených dražeb rovnoměrně rozdělen v souladu s předchozí větou, dotyčný členský stát vydraží tyto povolenky v první následující dražbě v objemech podle čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení.

Pokud je dražba, která již zahrnuje objemy z dříve zrušené dražby, zrušena, její objem se rozdělí v souladu s prvním a druhým pododstavcem počínaje první dražbou, která není předmětem jiných úprav v důsledku předchozích zrušení.“

5)

V článku 8 se odstavce 3 až 6 nahrazují tímto:

„3.   Za výjimečných okolností může dražební platforma po konzultaci s Komisí změnit časy nabídkového okna tak, že uvědomí všechny osoby, jež by touto změnou mohly být dotčeny. Příslušná dražební platforma ke stanovisku Komise, je-li poskytnuto, v co nejvyšší míře přihlédne.

4.   Počínaje šestou dražbou nebo dříve provádí dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, alespoň každý týden a dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, alespoň jednou za dva měsíce.

Nanejvýše dva dny v týdnech, ve kterých dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 koná dražbu, nekoná dražbu žádná jiná dražební platforma. Pokud dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 koná dražby více než dva dny týdně, určí a zveřejní, ve které dva dny se žádné další dražby konat nesmějí. Učiní tak nejpozději v okamžiku určení a zveřejnění podle článku 11.

5.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, určený k dražbě na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení se rovnoměrně rozdělí mezi dražby konané v daném roce s tou výjimkou, že objem dražený v dražbách pořádaných v srpnu každého roku je poloviční ve srovnání s objemem draženým v dražbách pořádaných v ostatních měsících roku.

Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, určený k dražbě na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení se v zásadě rovnoměrně rozdělí mezi dražby konané v daném roce s tou výjimkou, že objem dražený v srpnu každého roku je poloviční ve srovnání s objemem draženým v dražbách pořádaných v ostatních měsících roku.

Pokud roční objem dražených povolenek členského státu nemůže být rovnoměrně rozdělen mezi dražby v daném roce v lotech po 500 povolenkách v souladu s čl. 6 odst. 1, rozdělí příslušná dražební platforma tento objem mezi méně dat dražeb, čímž se zajistí, že se objem draží alespoň čtvrtletně.

6.   Další ustanovení o harmonogramu a četnosti dražeb pořádaných jinou dražební platformou než dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 jsou uvedena v článku 32.“

6)

Článek 9 se mění takto:

a)

první odstavec se nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčeno případné uplatnění pravidel uvedených v článku 58, může dražební platforma dražbu zrušit, pokud je řádné konání dané dražby narušeno nebo je její narušení pravděpodobné. Objem povolenek ze zrušených dražeb se rozdělí podle čl. 7 odst. 8.“;

b)

druhý a třetí pododstavec se zrušuje.

7)

V článku 10 se odstavce 1 až 4 nahrazují tímto:

„1.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v daném kalendářním roce od roku 2019, odpovídá množství povolenek stanovenému v souladu s čl. 10 odst. 1 a 1a uvedené směrnice.

2.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být každým členským státem draženy v daném kalendářním roce, je založen na objemu povolenek podle odstavce 1 tohoto článku a na podílu povolenek daného členského státu určeném podle čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice.

3.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být každým členským státem draženy v každém kalendářním roce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, zohlední čl. 10a odst. 5a směrnice 2003/87/ES, změny, které mají být provedeny podle čl. 1 odst. 5 a 8 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (*), změny podle článku 10c, čl. 12 odst. 4, článků 24, 27 a 27a směrnice 2003/87/ES a podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 (**).

4.   Aniž je dotčeno rozhodnutí (EU) 2015/1814, veškeré následné změny objemu povolenek, které mají být draženy v daném kalendářním roce, se zohlední v objemu povolenek, které mají být draženy v následujícím kalendářním roce.

Za výjimečných okolností, zejména pokud kumulativní roční hodnota takových změn pro daný členský stát nepřesáhne 50 000 povolenek, mohou být tyto změny zohledněny v objemu povolenek, které mají být draženy v následujících kalendářních letech, pokud členský stát nepožádá Komisi do 30. dubna 2020, aby se tento limit nepoužil pro období od roku 2021.

Objem povolenek, které podle čl. 6 odst. 1 nemusí být draženy v daném kalendářním roce, se zohlední v objemu povolenek, které mají být draženy v následujícím kalendářním roce.

(*)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1)."

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).“"

8)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Kalendář jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které jsou draženy dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení

Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení určí kalendář dražeb, včetně nabídkových oken, jednotlivých objemů, dat dražeb, jakož i draženého produktu, data plateb a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách v každém kalendářním roce a které předtím byly konzultovány s Komisí. Příslušné dražební platformy zveřejní kalendář dražeb do 15. července předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, za předpokladu, že Komise vydala pokyn ústřednímu správci protokolu transakcí Evropské unie (dále jen „EUTL“), aby v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES vložil dražební tabulku odpovídající kalendáři dražeb do EUTL.“

9)

Článek 12 se mění takto:

a)

v odstavci 1 prvním pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

„Ustanovení čl. 10 odst. 4 se použije na všechny následné změny objemu povolenek, které mají být draženy.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Za každý kalendářní rok v daném obchodovacím období se objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které mají být každým členským státem draženy, určí na základě objemu podle odstavce 1 tohoto článku a podílu daného členského státu určeného v souladu s čl. 3d odst. 3 směrnice 2003/87/ES.“

10)

Článek 13 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Kalendář jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které jsou draženy dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení“;

b)

odstavec 1 se zrušuje;

c)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.   Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení určí kalendáře dražeb, včetně nabídkových oken, jednotlivých objemů, dat dražeb, jakož i draženého produktu, data plateb a dodání povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy v jednotlivých dražbách za každý kalendářní rok a které předtím byly konzultovány s Komisí. Příslušné dražební platformy zveřejní kalendář dražeb do 30. září předchozího roku nebo co nejdříve poté za předpokladu, že Komise dala ústřednímu správci EUTL pokyn, aby v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES vložil do EUTL dražební tabulku odpovídající kalendáři dražeb. Aniž je dotčena lhůta pro zveřejnění kalendáře dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES podle článku 11 tohoto nařízení, mohou dotčené dražební platformy současně stanovit kalendáře dražeb povolenek, na které se vztahují kapitola II a III směrnice 2003/87/ES.“;

d)

odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.   Určení a zveřejnění dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení učiněná podle odstavce 2 tohoto článku vycházejí z rozhodnutí Komise přijatého podle čl. 3e odst. 3 směrnice 2003/87/ES.

4.   Ustanovení o kalendáři jednotlivých dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, jež jsou pořádány jinou dražební platformou než dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, se určí a zveřejní podle článku 32 tohoto nařízení.

Článek 32 se rovněž použije na dražby pořádané podle čl. 30 odst. 7 druhého pododstavce dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1.“

11)

Článek 14 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

pozastavení činnosti jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení stanovené akty v přenesené pravomoci přijatými podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES;“;

ii)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

povolenky v rezervě pro nové účastníky na trhu stanovené v čl. 10a odst. 7 směrnice 2003/87/ES a nepřidělené povolenky podle článku 10c uvedené směrnice;“;

iii)

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

jakékoli zadržování povolenek z dražeb podle čl. 22 odst. 5;“;

iv)

písmeno l) se nahrazuje tímto:

„l)

potřebné úpravy podle rozhodnutí (EU) 2015/1814, které se určí a zveřejní do 15. července daného roku nebo co nejdříve po tomto datu;“;

v)

doplňuje se písmeno m), které zní:

„m)

zrušení povolenek podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES;“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud způsob provedení změny není v tomto nařízení stanoven, příslušná dražební platforma tuto změnu neprovede, dokud ji nejdříve nekonzultuje s Komisí. Použije se článek 11 a čl. 13 odst. 2.“

12)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Osoby, které mohou při dražbě podávat nabídky přímo

Při dražbě může nabídky podávat přímo pouze osoba, která je způsobilá k žádosti o povolení k podávání nabídek podle článku 18 a která povolení k podávání nabídek získá podle článků 19 a 20.“

13)

V čl. 16 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 dále může nabízejícím nabídnout možnost přístupu ke svým dražbám prostřednictvím vyhrazeného připojení k elektronickému rozhraní.“

14)

Článek 18 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

investiční podniky, které získaly povolení podle směrnice 2014/65/EU a které podávají nabídky na svůj vlastní účet nebo jménem svých klientů;

c)

úvěrové instituce, které získaly povolení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (*) a které podávají nabídky na svůj vlastní účet nebo jménem svých klientů;

(*)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).“;"

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčena výjimka uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. j) směrnice 2014/65/EU, jsou k žádosti o povolení k přímému podávání nabídek při dražbách buď na svůj vlastní účet, nebo jménem klientů své hlavní činnosti způsobilé osoby, na něž se tato výjimka vztahuje a které jsou oprávněné podle článku 59 tohoto nařízení, pokud členský stát, kde jsou usazeny, zavedl právní předpisy, jež příslušnému vnitrostátnímu orgánu v uvedeném členském státě umožňují udělit těmto osobám povolení k podávání nabídek na svůj vlastní účet nebo jménem klientů své hlavní činnosti.“;

c)

odstavec 3 se zrušuje;

d)

odstavec 6 se zrušuje.

15)

Článek 20 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Žádost o povolení k podávání nabídek a veškeré podpůrné dokumenty se na vyžádání zpřístupní ke kontrole příslušným donucovacím orgánům členského státu, jež vedou vyšetřování podle čl. 62 odst. 3 písm. e), a příslušným orgánům Unie, které se podílejí na vyšetřování vedeném na přeshraničním základě.“;

b)

odstavec 6 se zrušuje.

16)

V čl. 21 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V takovém případě příslušná dražební platforma podá zprávu finanční zpravodajské jednotce uvedené v článku 32 směrnice (EU) 2015/849 v souladu s ustanoveními čl. 55 odst. 2 tohoto nařízení.“

17)

V článku 22 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   V případě členských států, které se neúčastní společných postupů podle čl. 26 odst. 1, dražitele jmenuje jmenující členský stát tak, aby s dražebními platformami jmenovanými podle čl. 26 odst. 1, včetně k nim připojeného systému zúčtování a systému vypořádání, uzavřel a provedl potřebná ujednání, která dražiteli umožní na těchto dražebních platformách dražit povolenky jménem jmenujícího členského státu na základě vzájemně dohodnutých podmínek v souladu s čl. 30 odst. 7 druhým pododstavcem a čl. 30 odst. 8 prvním pododstavcem.

4.   Členské státy se vyvarují sdělování důvěrných informací osobám, které pro dražitele vykonávají práci, pokud toto sdělení neprovede osoba vykonávající práci nebo jednající ve prospěch členského státu v souladu se zásadou potřeby vědět při běžném výkonu jejího zaměstnání, povolání nebo jejích povinností a pokud se dotčený členský neujistil, že dražitel má kromě opatření stanovených v čl. 18 odst. 8 a čl. 19 odst. 10 nařízení (EU) č. 596/2014 k dispozici vhodná opatření, aby zamezil obchodování zasvěcených osob nebo nedovolenému zpřístupnění vnitřní informace ze strany osob vykonávajících práci pro dražitele.“

18)

Nadpis kapitoly VI se zrušuje.

19)

Články 24 a 25 se nahrazují tímto:

„Článek 24

Dražba povolenek pro inovační fond a modernizační fond

1.   Evropská investiční banka (dále jen „EIB“) je dražitelem povolenek, které mají být draženy od roku 2021 podle čl. 10a odst. 8 prvního pododstavce a čl. 10d odst. 4 směrnice 2003/87/ES na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení. Ustanovení čl. 22 odst. 2 a 4, čl. 23 odst. 1 a čl. 52 odst. 1 se na EIB použijí obdobně. EIB jako dražitel zajistí, aby byly výnosy z dražeb pro účely čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES převedeny na účet, který jí byl oznámen Komisí, a to nejpozději patnáct dnů následujících po skončení měsíce, ve kterém byly výnosy z dražeb vytvořeny. V souladu s dohodou uzavřenou mezi Komisí a EIB podle čl. 20 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 (*) si smí před vyplacením odečíst veškeré další poplatky, které vyplývají z jejich držení a vyplácení.

2.   Roční objemy dražených povolenek podle odstavce 1 se draží společně s ročními objemy, které mají být draženy členskými státy účastnícími se společného postupu podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, a jsou rovnoměrně rozděleny v souladu s čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení.

3.   Objemy povolenek podle čl. 10a odst. 8 směrnice 2003/87/ES se v zásadě draží v rámci stejných ročních objemů za období deseti let počínaje dnem 1. ledna 2021.

Komise přezkoumá rozdělení povolenek, které zbývají k dražbě, po rozhodnutí o zadání u každé výzvy k podávání návrhů, které bylo provedeno v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle čl. 10a odst. 8 čtvrtého pododstavce směrnice 2003/87/ES. Tyto přezkumy se provádějí každé dva roky, přičemž k prvnímu přezkumu dojde nejpozději dne 30. června 2022. Každý přezkum věnuje zvláštní pozornost podpoře, která je k dispozici budoucím výzvám k podávání návrhů, maximální výši podpory z inovačního fondu, která je k dispozici podpoře projektového rozvoje, té části celkové částky podpory z inovačního fondu, která je k dispozici na výzvy pro projekty malého rozsahu a je vyhrazena Komisí, podpoře plánované pro zadané projekty, jakož i vypláceným částkám a míře výtěžnosti.

Článek 25

Postup zrušení povolenek podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES

1.   Každý členský stát, který má v úmyslu zrušit povolenky z celkového množství povolenek, které mají být draženy, v případě uzavření kapacity pro výrobu elektřiny na svém území podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, oznámí svůj záměr Komisi nejpozději do 31. prosince kalendářního roku následujícího po roce uzavření, přičemž použije šablonu stanovenou v příloze I tohoto nařízení.

2.   Objem povolenek, které mají být zrušeny podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, se odečte od objemu povolenek, které má dotyčný členský stát vydražit podle článku 10 tohoto nařízení, po provedení jakýchkoli úprav podle rozhodnutí (EU) 2015/1814.

3.   Komise zveřejní informace poskytnuté členskými státy v souladu s přílohou I, s výjimkou zpráv uvedených v bodě 6 uvedené přílohy.

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/856 ze dne 26. února 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu (Úř. věst. L 140, 28.5.2019, s. 6).“"

20)

Článek 26 se mění takto:

a)

odstavec 2 se zrušuje;

b)

odstavce 3 až 6 se nahrazují tímto:

„3.   Společné zadávací řízení uvedené v odstavci 1 se provádí podle čl. 165 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (*).

4.   Jmenovací období dražebních platforem uvedených v odstavci 1 nepřesáhne pět let. Jsou-li splněny podmínky podle čl. 172 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, mohou členské státy a Komise prodloužit maximální jmenovací období dražebních platforem na sedm let. Během doby trvání smlouvy může Komise provést předběžnou tržní konzultaci v souladu s čl. 166 odst. 1 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 za účelem ověření tržních podmínek a přípravy nového zadávacího řízení.

5.   Totožnost a kontaktní údaje dražebních platforem uvedených v odstavci 1 se zveřejní na internetové stránce Komise.

6.   Členský stát, který se připojí ke společným postupům podle odstavce 1 po vstupu dohody o společném zadávacím řízení uzavřené mezi Komisí a členskými státy účastnícími se uvedeného postupu v platnost, přijme podmínky, jež Komise a členské státy připojené ke společnému postupu sjednaly před vstupem uvedené dohody v platnost, jakož i rozhodnutí, která byla podle uvedené dohody již přijata.

Členskému státu, který se v souladu s čl. 30 odst. 4 rozhodne společného postupu podle odstavce 1 tohoto článku neúčastnit, avšak jmenuje svou vlastní dražební platformu, může být udělen status pozorovatele na základě podmínek sjednaných v dohodě o společném zadávacím řízení mezi členskými státy účastnícími se společného postupu podle odstavce 1 a Komisí s výhradou platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“"

21)

Článek 27 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmena f) a g) se nahrazují tímto:

„f)

poskytnutí veškerých informací souvisejících s konáním dražeb podle článku 53 Komisi;

g)

průzkum dražeb, oznamování podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu a správu požadovaných nápravných opatření nebo sankcí, včetně zajištění mechanismu mimosoudního řešení sporů, podle článků 54 až 59 a čl. 64 odst. 1;“;

ii)

doplňuje se nové písmeno h), které zní:

„h)

podávání zpráv podle článku 36.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Do tří měsíců ode dne svého jmenování předloží dražební platforma Komisi podrobnou výstupní strategii.“

22)

Článek 28 se zrušuje.

23)

Článek 29 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Služby poskytované Komisi dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1“,

b)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 poskytují Komisi služby technické podpory pro práci Komise související s těmito činnostmi:“;

c)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

koordinace kalendáře dražeb pro přílohu III;“;

d)

písmena b) a c) se zrušují;

e)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

zprávy Komise podle čl. 10 odst. 5 směrnice 2003/87/ES;“;

f)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

přezkum tohoto nařízení, směrnice 2003/87/ES nebo aktů v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 19 odst. 3 uvedené směrnice, který má vliv na fungování trhu s uhlíkem včetně provádění dražeb;“.

24)

Článek 30 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Jmenování jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1, může jmenovat svou vlastní dražební platformu pro dražbu svého objemu povolenek, na které se vztahují kapitoly II a III směrnice 2003/87/ES a které mají být draženy podle čl. 31 odst. 1 tohoto nařízení.“;

c)

odstavec 2 se zrušuje;

d)

odstavce 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:

„3.   Členské státy, které se neúčastní společného postupu stanoveného v čl. 26 odst. 1, mohou pro dražbu podle čl. 31 odst. 1 jmenovat tutéž dražební platformu nebo samostatné dražební platformy.

4.   Členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1, oznámí své rozhodnutí neúčastnit se společného postupu podle čl. 26 odst. 1 a jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavce 1 tohoto článku Komisi, a to do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.   Členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1, si zvolí svou vlastní dražební platformu jmenovanou podle odstavce 1 tohoto článku na základě výběrového řízení, které je v souladu s unijním a vnitrostátním právem týkajícím se zadávání veřejných zakázek, jestliže si buď unijní, nebo vnitrostátní právo vyžádá postup zadání veřejné zakázky. Výběrové řízení podléhá všem platným opravným prostředkům a donucovacím postupům podle unijního a vnitrostátního práva.

Jmenovací období dražební platformy uvedené v odstavci 1 je nejvýše tři roky a lze je prodloužit nejvýše o další dva roky.

Jmenování dražebních platforem uvedených v odstavci 1 je podmíněno uvedením příslušné dražební platformy na seznamu v příloze III podle odstavce 7. Jmenování se neuskuteční dříve, než uvedení dražební platformy na seznam v příloze III podle ustanovení odstavce 7 vstoupí v platnost.“;

e)

odstavec 6 se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu stanoveného v čl. 26 odst. 1, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavce 1 tohoto článku, poskytne Komisi úplné oznámení obsahující všechny tyto informace:“;

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

dražený produkt a jakékoliv další informace, které Komise potřebuje k posouzení toho, zda je navrhovaný kalendář dražeb slučitelný s aktuálním či navrhovaným kalendářem dražeb dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1, jakož i s jinými kalendáři dražeb, jež navrhují jiné členské státy, které se neúčastní společného postupu stanoveného v článku 26, avšak rozhodly se jmenovat své vlastní dražební platformy;“.

f)

odstavce 7 a 8 se nahrazují tímto:

„7.   Jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1, jejich jmenující členské státy, jejich jmenovací období a všechny platné podmínky nebo povinnosti jsou stanoveny v příloze III, jsou-li splněny požadavky tohoto nařízení a cíle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES. Komise jedná výhradně na základě těchto požadavků a cílů a plně zohlední veškeré informace předložené dotčeným členským státem.

V případě, že se členský stát, který jmenoval svou vlastní dražební platformu, rozhodne jmenovat tutéž dražební platformu za stejných podmínek a povinností podle seznamu uvedeného v prvním pododstavci, je tento seznam platný i nadále, pokud tento členský stát a Komise potvrdí, že požadavky tohoto nařízení a cíle čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES jsou splněny. Za tímto účelem členský stát poskytne Komisi zejména oznámení obsahující informace uvedené v odstavci 6 a sdílí veškeré příslušné informace s ostatními členskými státy. Komise informuje veřejnost o prodloužené platnosti seznamu.

Pokud uvedení na seznamu stanovené v prvním pododstavci chybí, členský stát, který se neúčastní společného postupu stanoveného v čl. 26 odst. 1, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavce 1 tohoto článku, použije k dražbě svého podílu povolenek, který by byl jinak dražen na dražební platformě, jež má být jmenována podle odstavce 1 tohoto článku v období do tří měsíců od vstupu uvedení na seznamu stanoveného v prvním pododstavci v platnost, dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1.

Aniž je dotčen odstavec 8, členský stát, který se neúčastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavce 1 tohoto článku, se však může společného postupu účastnit výhradně za tím účelem, aby mohl využívat dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1, jak je stanoveno ve třetím pododstavci. Taková účast probíhá v souladu s ustanoveními čl. 26 odst. 6 druhého pododstavce a podléhá podmínkám dohody o společném zadávacím řízení.

8.   Každý členský stát, který se neúčastní společného postupu uvedeného v čl. 26 odst. 1, avšak rozhodne se jmenovat svou vlastní dražební platformu podle odstavce 1 tohoto článku, se může ke společnému postupu stanovenému v článku 26 kdykoliv připojit podle čl. 26 odst. 6.

Objem povolenek, jejichž dražba byla plánována na jiné dražební platformě než na dražební platformě jmenované podle čl. 26 odst. 1, se rovnoměrně rozdělí mezi dražby pořádané příslušnou dražební platformou jmenovanou podle čl. 26 odst. 1;“.

25)

Článek 31 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Funkce jiných dražebních platforem než dražebních platforem jmenovaných podle čl. 26 odst. 1“;

b)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Dražební platforma jmenovaná podle čl. 30 odst. 1 je však osvobozena od ustanovení čl. 27 odst. 1 písm. c) a předloží výstupní strategii uvedenou v čl. 27 odst. 3 jmenujícímu členskému státu.“;

c)

odstavec 2 se zrušuje;

d)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„Na dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 se vztahují ustanovení o kalendáři dražeb uvedená v čl. 8 odst. 1, 2 a 3 a v článcích 9, 10, 12, 14 a 32.“

26)

Článek 32 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Kalendář dražeb pro jiné dražební platformy než dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1“;

b)

odstavce 1, 2, 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:

„1.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, není větší než 20 milionů povolenek a menší než 3,5 milionu povolenek, kromě případů, kdy celkový objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen jmenujícím členským státem, je v daném kalendářním roce menší než 3,5 milionu; v takovém případě se povolenky draží v jedné dražbě za kalendářní rok. Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných uvedenými dražebními platformami, však nesmí být nižší než 1,5 milionu povolenek v příslušných dvanáctiměsíčních obdobích, kdy se počet povolenek odečte od objemu povolenek určených k dražbě podle čl. 1 odst. 5 rozhodnutí (EU) 2015/1814.

2.   Objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES a které se draží v jednotlivých dražbách pořádaných dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, není větší než 5 milionů povolenek a menší než 2,5 milionu povolenek, kromě případů, kdy celkový objem povolenek, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen jmenujícím členským státem, je v daném kalendářním roce menší než 2,5 milionu; v takovém případě se povolenky draží v jedné dražbě za kalendářní rok.

3.   Celkový objem povolenek, na které se vztahují kapitoly II a III směrnice 2003/87/ES, jenž má být vydražen všemi dražebními platformami jmenovanými podle čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, se rovnoměrně rozdělí do daného kalendářního roku s tím, že objem dražený v dražbách pořádaných v srpnu každého roku je poloviční ve srovnání s objemem draženým v jiných měsících roku. Tyto požadavky se považují za splněné, pokud každá dražební platforma jmenovaná podle čl. 30 odst. 1 tyto požadavky splňuje jednotlivě.“

4.   Dražební platformy jmenované podle čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení určí kalendář dražeb, včetně nabídkových oken, jednotlivých objemů, dat dražeb, jakož i draženého produktu, dat plateb a dodání povolenek, které mají být každoročně draženy v jednotlivých dražbách a které předtím byly konzultovány s Komisí. Příslušné dražební platformy určí jednotlivé objemy dražených povolenek v souladu s články 10 a 12.

Příslušné dražební platformy zveřejní kalendář dražeb pro povolenky, na které se vztahuje kapitola II směrnice 2003/87/ES, do 31. října předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, a pro povolenky, na které se vztahuje kapitola III uvedené směrnice, do 15. července předchozího roku nebo co nejdříve po tomto datu, za předpokladu, že Komise dala ústřednímu správci EUTL pokyn, aby příslušnou dražební tabulku vložil do EUTL v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES. Dotyčné dražební platformy určí a zveřejní kalendáře dražeb až poté, co určení a zveřejnění podle článku 11 a čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení provedou dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, byly-li takové dražební platformy již jmenovány. Aniž je dotčena lhůta pro zveřejnění kalendáře dražeb povolenek, na které se vztahuje kapitola III směrnice 2003/87/ES, mohou dotčené dražební platformy současně stanovit kalendáře dražeb povolenek, na které se vztahují kapitola II a III směrnice 2003/87/ES.

Zveřejněné kalendáře musí být v souladu s příslušnými podmínkami nebo povinnostmi uvedenými v příloze III.

5.   Pokud je dražba pořádaná dražební platformou jmenovanou podle čl. 30 odst. 1 touto dražební platformou zrušena podle čl. 7 odst. 5 nebo 6 nebo podle článku 9, dražený objem se rovnoměrně rozdělí buď podle čl. 7 odst. 8, nebo pokud příslušná dražební platforma pořádá v daném kalendářním roce méně než čtyři dražby, mezi příští dvě dražby plánované na téže dražební platformě.“

27)

Článek 33 se zrušuje.

28)

Název kapitoly IX se nahrazuje tímto:

POŽADAVKY NA JMENOVÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA DRAŽITELE A DRAŽEBNÍ PLATFORMU“.

29)

Článek 34 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

Požadavky na jmenování vztahující se na dražitele“;

b)

odstavec 1 se mění takto:

i)

úvodní věta se nahrazuje tímto:

„Při jmenování dražitelů členské státy zohlední míru, do jaké uchazeči:“;

ii)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

jsou schopni plnit funkce dražitele včas a v souladu s nejvyššími odbornými a kvalitativními normami.“

30)

Článek 35 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se vkládá druhý pododstavec, který zní:

„Aniž je dotčen první pododstavec, pokud se to předpokládá v zadávací dokumentaci pro společné zadávací řízení podle čl. 26 odst. 1, regulovaný trh, jehož organizátor organizuje velkoobchodní trh s energií, jak je definován v čl. 2 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (*), avšak neorganizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek, se může účastnit zadávacího řízení podle čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení. V takovém případě, kdy je takový regulovaný trh jmenován dražební platformou podle čl. 26 odst. 1 a jeho organizátor neorganizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek v době zveřejnění zadávacího řízení podle čl. 26 odst. 1, získá organizátor povolení a zorganizuje sekundární trh s povolenkami nebo deriváty povolenek, a to alespoň 60 obchodních dnů před otevřením prvního nabídkového okna provozovaného příslušnou dražební platformou.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).“;"

b)

v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

plný, náležitý a spravedlivý přístup malých a středních podniků, na které se vztahuje systém Unie, k podávání nabídek v dražbách a přístup malých producentů emisí k podávání nabídek v dražbách, jak je uvedeno v čl. 27 odst. 1, čl. 27a odst. 1 a čl. 28a odst. 6 směrnice 2003/87/ES;“;

c)

v odstavci 4 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

„4.   „Dražební platforma může být jmenována podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení až poté, co členský stát, ve kterém je vytvořen kandidátský regulovaný trh a usazen jeho organizátor, zajistí, aby se na dražbu dvoudenního spotu nebo pětidenních futures uplatňovala vnitrostátní opatření, jimiž se v přiměřené míře provádí hlava III směrnice 2014/65/EU.

Dražební platforma je jmenována podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 až poté, co členský stát, ve kterém je vytvořen kandidátský regulovaný trh a usazen jeho organizátor, zajistí, aby příslušné vnitrostátní orgány uvedeného členského státu mohly tomuto trhu a organizátorovi vydávat povolení a dohlížet na ně v souladu s vnitrostátními opatřeními, jimiž se v přiměřené míře provádí hlava VI směrnice 2014/65/EU.“;

d)

odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto:

„5.   Příslušné vnitrostátní orgány členského státu uvedeného v odst. 4 druhém pododstavci tohoto článku, které jsou určeny podle čl. 67 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, přijmou rozhodnutí o povolení regulovaného trhu, který byl nebo bude jmenován podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, pokud regulovaný trh a jeho organizátor splňují ustanovení hlavy III směrnice 2014/65/EU provedená do vnitrostátního právního řádu členského státu jejich vytvoření a usazení podle odstavce 4 tohoto článku. Rozhodnutí o povolení se přijímá v souladu s hlavou VI směrnice 2014/65/EU provedenou do vnitrostátního právního řádu členského státu jejich vytvoření a usazení podle odstavce 4 tohoto článku.

6.   Příslušné vnitrostátní orgány členského státu uvedené v odstavci 5 tohoto článku trvale vykonávají účinný dohled nad trhem a přijímají opatření nezbytná k zajištění toho, aby požadavky podle uvedeného odstavce byly splněny. Za tímto účelem vykonávají přímo nebo s pomocí jiných příslušných vnitrostátních orgánů určených podle čl. 67 odst. 1 směrnice 2014/65/EU pravomoci stanovené ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí článek 69 uvedené směrnice, s ohledem na regulovaný trh a jeho organizátora uvedené v odstavci 4 tohoto článku.

Členský stát každého příslušného vnitrostátního orgánu uvedeného v odstavci 5 tohoto článku zajistí, aby se vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 70, 71 a 74 směrnice 2014/65/EU, vztahovala na osoby odpovědné za nesplnění povinností podle hlavy III směrnice 2014/65/EU provedené do vnitrostátního právního řádu členského státu jejich usazení podle odstavce 4 tohoto článku.

Pro účely tohoto odstavce se vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 79 až 87 směrnice 2014/65/EU, vztahují na spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány různých členských států a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy zřízeným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (*).

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).“"

31)

Název kapitoly X se nahrazuje tímto:

OZNAMOVÁNÍ TRANSAKCÍ“.

32)

Článek 36 se nahrazuje tímto:

„Článek 36

Povinnost předkládat oznámení o transakcích

1.   Dražební platforma oznámí příslušnému vnitrostátnímu orgánu určenému podle čl. 67 odst. 1 směrnice 2014/65/EU úplné a přesné podrobnosti o každé transakci provedené na dražební platformě, která povede k převodu emisních povolenek na úspěšné nabízející.

2.   Oznámení o transakcích podle odstavce 1 se předkládají co nejrychleji, nejpozději však do konce obchodního dne následujícího po uskutečnění dotčené transakce.

3.   V případě, že je úspěšný nabízející právnickou osobou, použije dražební platforma při oznamování informací k identifikaci úspěšného nabízejícího, jak to vyžaduje odstavec 5 tohoto článku, identifikační kód právnické osoby podle článku 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (*).

4.   Dražební platforma odpovídá za úplnost, přesnost a včasné předkládání oznámení. Pokud existují podrobnosti o transakcích, které dražební platformy nemají k dispozici, musí nabízející a dražitelé takové informace dražební platformě předložit.

Pokud se v oznámení o transakcích vyskytnou chyby nebo opomenutí, dražební platforma, která oznámení provádí, tyto informace opraví a opravené oznámení předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

5.   Oznámení podle odstavce 1 tohoto článku obsahuje zejména název povolenek nebo derivátů povolenek, nakoupené množství, data a časy provedení, ceny obchodu, informace k identifikaci úspěšných nabízejících a případně klientů, jejichž jménem byla transakce uskutečněna.

Oznámení se vypracuje za použití datových standardů a formátů stanovených v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 a obsahuje všechny relevantní údaje uvedené v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

(*)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům. (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).“"

33)

Články 37 až 43 se zrušují.

34)

V článku 44 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Dražební platforma včetně k ní připojeného systému/připojených systémů zúčtování nebo připojeného systému/připojených systémů vypořádání převede platby uskutečněné nabízejícími nebo jejich právními nástupci a pocházející z dražby povolenek, na které se vztahuje kapitola II a III směrnice 2003/87/ES, dražitelům, kteří příslušné povolenky vydražili.“

35)

Článek 46 se nahrazuje tímto:

„Článek 46

Převod vydražených povolenek

Registr Unie převede povolenky dražené jakoukoli dražební platformou před otevřením nabídkového okna do úschovy na jmenovaný vkladní účet držený systémem zúčtování nebo vypořádání jednajícím jako depozitář, dokud nebudou dodány úspěšným nabízejícím nebo jejich právním nástupcům na základě výsledků dražby, jak stanoví platné akty v přenesené pravomoci přijaté podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES.“

36)

V čl. 51 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Aniž je dotčen první pododstavec, pokud se v případě zadávacího řízení podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 5 tak stanoví v zadávací dokumentaci, může provozovatel dražební platformy zvýšit poplatky placené úspěšnými nabízejícími podle čl. 52 odst. 1 tohoto nařízení na nejvýše 120 % srovnatelných standardních poplatků placených úspěšnými kupujícími povolenek na sekundárním trhu v průběhu let, kdy jsou objemy dražených povolenek sníženy o více než 200 milionů povolenek podle rozhodnutí (EU) 2015/1814.“

37)

Článek 52 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je dotčen odstavec 2, náklady na služby stanovené v čl. 27 odst. 1 a článku 31 se uhradí z poplatků zaplacených nabízejícími s tou výjimkou, že náklady na ujednání mezi dražitelem a dražební platformou podle čl. 22 odst. 2 a 3, která dražiteli umožňují dražit povolenky jménem jmenujícího členského státu, nikoliv však náklady na systém zúčtování nebo systém vypořádání připojený k příslušné dražební platformě, nese dražící členský stát.“;

b)

v odstavci 2 se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„2.   Aniž je dotčen třetí pododstavec, podmínky dohody o společném zadávacím řízení uvedené v čl. 26 odst. 6 prvním pododstavci nebo smlouvy o jmenování dražební platformy podle čl. 26 odst. 1 se mohou odchýlit od odstavce 1 tohoto článku tím, že od členských států, které oznámily Komisi podle čl. 30 odst. 4 své rozhodnutí neúčastnit se společného postupu stanoveného v čl. 26 odst. 1, ale následně využijí dražební platformu jmenovanou podle čl. 26 odst. 1, vyžadují, aby příslušné dražební platformě, včetně k ní připojeného systému/připojených systémů zúčtování nebo připojeného systému/připojených systémů vypořádání, uhradily náklady na služby uvedené v čl. 27 odst. 1 týkající se objemu povolenek, které tento členský stát draží od okamžiku, kdy tento členský stát zahájí dražbu prostřednictvím dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1, do okamžiku, kdy uvedené dražební platformě skončí nebo vyprší jmenovací období.

Předcházející ustanovení platí rovněž pro členské státy, které se ke společnému postupu podle čl. 26 odst. 1 nepřipojily do šesti měsíců od vstupu dohody o společném zadávacím řízení uvedené v čl. 26 odst. 6 prvním pododstavci v platnost.

První pododstavec se nepoužije, jestliže se členský stát připojí ke společnému postupu podle čl. 26 odst. 1 po skončení jmenovacího období uvedeného v čl. 30 odst. 5 druhém pododstavci nebo pokud využívá dražební platformu jmenovanou podle čl. 26 odst. 1 k dražbě svého podílu povolenek v případě, že dražební platforma, jež byla oznámena podle čl. 30 odst. 6, není uvedena na seznamu podle čl. 30 odst. 7.“;

c)

odstavec 3 se zrušuje.

38)

Článek 53 se nahrazuje tímto:

„Článek 53

Sledování dražeb

1.   Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 podá do konce každého měsíce zprávu o provádění dražeb, které uspořádala v předchozím měsíci, zejména pokud jde o:

a)

spravedlivý a otevřený přístup;

b)

transparentnost;

c)

tvorbu cen;

d)

technické a provozní aspekty provádění smlouvy o jmenování příslušné dražební platformy;

e)

vztah mezi dražebními procesy a sekundárním trhem s ohledem na informace uvedené v písmenech a) až d);

f)

veškeré důkazy o protisoutěžním chování, zneužívání trhu, praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti, o nichž byla dražební platforma informována při výkonu svých funkcí podle článku 27 nebo čl. 31 odst. 1;

g)

porušení tohoto nařízení nebo nesoulad s cíli čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, o němž byla dražební platforma informována při výkonu svých funkcí podle článku 27 nebo čl. 31 odst. 1 tohoto nařízení;

h)

sledování veškerých informací vykázaných podle písmen a) až g).

Kromě toho dražební platforma do 31. ledna každého roku rovněž poskytne souhrn a analýzu těchto měsíčních zpráv z předchozího roku.

2.   Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení poskytuje zprávy podle odstavce 1 Komisi, jejím jmenujícím členským státům a jejímu příslušnému vnitrostátnímu orgánu určenému v souladu s článkem 22 nařízení (EU) č. 596/2014.

3.   Příslušní veřejní zadavatelé sledují provádění smluv o jmenování dražebních platforem. Členské státy, které dražební platformu jmenují podle čl. 30 odst. 1, oznámí Komisi selhání této dražební platformy týkající se souladu se smlouvou o jejím jmenování, které by pravděpodobně mělo významný dopad na dražební procesy.

4.   V souladu s čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES Komise jménem členských států, které se účastní společného postupu podle čl. 26 odst. 1, a členských států jmenujících dražební platformu podle čl. 30 odst. 1 zveřejní souhrnné zprávy týkající se prvků uvedených v odst. 1 písm. a) až h) tohoto článku.

5.   Dražitelé, dražební platformy a příslušné vnitrostátní orgány, které nad nimi vykonávají dohled, aktivně spolupracují a na požádání poskytnou Komisi informace, jež mají v souvislosti s dražbami k dispozici, lze-li je rozumně požadovat za účelem sledování dražeb.

6.   Příslušné vnitrostátní orgány, které vykonávají dohled nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, a příslušné vnitrostátní orgány, které vykonávají dohled nad osobami oprávněnými podávat nabídky jménem jiných osob podle čl. 18 odst. 2, aktivně spolupracují s Komisí v rámci svých pravomocí, jak lze rozumně požadovat za účelem sledování dražeb.

7.   V rámci povinností uložených příslušným vnitrostátním orgánům v odstavcích 5 a 6 musí být zohledněna pravidla zachování služebního tajemství, jimž podléhají podle práva Unie.“

39)

Článek 54 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

sledováním transakcí provedených osobami, které získaly povolení k podávání nabídek podle čl. 19 odst. 1, 2 a 3, a osobami ve smyslu čl. 3 odst. 26 pomocí svých systémů s cílem zjistit porušení pravidel uvedených v písmenu b) tohoto pododstavce, podmínky nespravedlivého průběhu či narušení průběhu dražeb nebo jednání, které by mohlo vést ke zneužití trhu.“;

b)

odstavec 2 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

požádat nabízejícího o sdělení informací podle čl. 19 odst. 2 a 3 a čl. 20 odst. 5 a 7 pro účely sledování vztahu s tímto nabízejícím poté, co získal povolení k podávání nabídek při dražbách, a to po celou dobu trvání tohoto vztahu a po dobu pěti let od jeho ukončení;“;

ii)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

požádat každou osobu, která získala povolení k podávání nabídek, aby příslušné dražební platformě neprodleně oznámila jakékoli změny informací, jež jí byly předloženy podle čl. 19 odst. 2 a 3 a čl. 20 odst. 5 a 7.“

40)

Článek 55 se nahrazuje tímto:

„Článek 55

Oznamování praní peněz, financování terorismu nebo trestné činnosti

1.   Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v čl. 48 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 sledují a přijímají nezbytná opatření k zajištění souladu dražební platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení s opatřeními hloubkové kontroly klienta uvedenými v čl. 19 odst. 2 písm. e) a čl. 20 odst. 10 tohoto nařízení, s povinností odmítnout udělit povolení k podávání nabídek, zrušit nebo pozastavit všechna povolení k podávání nabídek, která již byla udělena podle čl. 21 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, s požadavky na sledování a uchovávání záznamů podle článku 54 tohoto nařízení a s požadavky na oznamování podle odstavců 2 a 3 tohoto článku.

Příslušné vnitrostátní orgány uvedené v prvním pododstavci mají pravomoci stanovené ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí čl. 48 odst. 2 a 3 směrnice (EU) 2015/849.

Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 může být činěna odpovědnou za porušení čl. 20 odst. 7 a 10, čl. 21 odst. 1 a 2 a článku 54 tohoto nařízení a odstavců 2 a 3 tohoto článku. V tomto ohledu se použijí vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 58 až 62 směrnice (EU) 2015/849.

2.   Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1, její ředitelé a zaměstnanci plně spolupracují s finanční zpravodajskou jednotkou tím, že neprodleně:

a)

z vlastního podnětu informují finanční zpravodajskou jednotku, a to i podáním oznámení, pokud vědí, mají podezření nebo mají přiměřené důvody k podezření, že finanční prostředky jakékoli výše související s dražbami jsou výnosy z trestné činnosti nebo mají souvislost s financováním terorismu, a neprodleně v takových případech reagují na žádosti finanční zpravodajské jednotky o další informace;

b)

přímo poskytnou finanční zpravodajské jednotce na její žádost všechny potřebné informace.

Oznámeny musí být veškeré podezřelé transakce, včetně pokusů o ně.

3.   Informace podle odstavce 2 se předávají finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území se příslušná dražební platforma nachází.

Vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí metody a postupy pro zajišťování kontroly dodržování předpisů a komunikaci podle čl. 33 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849, určí osobu nebo osoby odpovědné za předávání informací v souladu s tímto článkem.

4.   Členský stát, na jehož území je umístěna dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení, zajistí, aby se na příslušnou dražební platformu vztahovala vnitrostátní opatření, jimiž se provádějí články 37 až 39, článek 42, čl. 45 odst. 1 a článek 46 směrnice (EU) 2015/849.“

41)

V článku 56 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Dražební platforma jmenovaná podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení oznámí příslušným vnitrostátním orgánům v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 596/2014 a vnitrostátními opatřeními, jimiž se provádí článek 54 směrnice 2014/65/EU, podezření na zneužití trhu nebo pokus o zneužití trhu v souvislosti s osobou, která získala povolení k podávání nabídek při dražbách, nebo s osobou, jejímž jménem osoba, která získala povolení k podávání nabídek při dražbách, jedná.

2.   Příslušná dražební platforma upozorní Komisi na skutečnost, že podala oznámení v souladu s odstavcem 1, s uvedením toho, jaké nápravné opatření proti nezákonnému jednání uvedenému v odstavci 1 přijala nebo navrhuje přijmout.“

42)

V článku 57 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Dražební platforma může po konzultaci s Komisí a získání jejího stanoviska uplatnit maximální velikost nabídky nebo jiná nápravná opatření nezbytná ke zmírnění skutečného nebo potenciálního zjevného rizika zneužití trhu, praní peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti, jakož i protisoutěžního chování za předpokladu, že uplatnění maximální velikosti nabídky nebo jiných nápravných opatření příslušné riziko účinně zmírní. Komise může konzultovat dotčené členské státy a získat jejich stanovisko k návrhu učiněnému příslušnou dražební platformou. Příslušná dražební platforma ke stanovisku Komise v co nejvyšší míře přihlédne.

2.   Maximální velikost nabídky je vyjádřena buď jako procentuální podíl celkového počtu dražených povolenek v dané dražbě, nebo jako procentuální podíl celkového počtu dražených povolenek v daném roce podle toho, který podíl je nejvhodnější ke zmírnění rizika zneužití trhu.“

43)

Článek 59 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se zrušuje písmeno b);

b)

v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

odmítnou podat nabídku jménem klienta, mají-li dostatečně důvodné podezření na praní peněz, financování terorismu, trestnou činnost nebo zneužití trhu s výhradou vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádějí články 35 a 39 směrnice (EU) 2015/849;“;

c)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

poskytnou všechny informace, které si vyžádá dražební platforma, u níž získají povolení k podávání nabídek, k plnění svých funkcí podle tohoto nařízení;“;

d)

v odstavci 5 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

splňují požadavky vnitrostátních právních předpisů, jimiž se provádí směrnice (EU) 2015/849 do vnitrostátního práva;“.

44)

V článku 60 se zrušuje odstavec 2.

45)

Článek 61 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Dražební platforma vyhlašuje výsledky každé dražby, kterou uspořádá, zahrnující alespoň:

a)

objem vydražených povolenek;

b)

dražební zúčtovací cenu v eurech;

c)

celkový objem podaných nabídek;

d)

celkový počet nabízejících a počet úspěšných nabízejících;

e)

dražby, do kterých se převede objem povolenek v případě, že je dražba zrušena;

f)

celkový výnos z dražby;

g)

rozdělení výnosu mezi členské státy, pokud byly dražební platformy jmenovány podle čl. 26 odst. 1.

2.   Dražební platforma vyhlašuje výsledky každé dražby, jakmile je to proveditelné. Informace o výsledcích dražby podle odst. 1 písm. a) a b) se oznámí nejpozději do 5 minut po uzavření nabídkového okna, přičemž informace o výsledcích dražby podle odst. 1 písm. c) až g) se oznámí nejpozději do 15 minut po uzavření nabídkového okna.“;

b)

úvodní věta v odstavci 3 se nahrazuje tímto:

„Zároveň s vyhlášením informací uvedených v odst. 1 písm. a) a b) podle odstavce 2 dražební platforma oznámí každému úspěšnému nabízejícímu, který podává nabídku prostřednictvím jejích systémů:“.

46)

Článek 62 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno f) se zrušuje.

ii)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

obchodní tajemství sdělená osobami, které se účastní zadávacího řízení na základě hospodářské soutěže na jmenování dražební platformy;“;

b)

odstavec 3 se mění takto:

i)

písmeno f) se zrušuje.

ii)

písmeno h) se zrušuje;

iii)

v písmenu j) se zrušuje bod iii);

c)

odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4.   Opatření nutná k zajištění toho, aby důvěrné informace nebyly neoprávněně sdělovány, a důsledky neoprávněného sdělení dražební platformou včetně osob, které pro ni vykonávají práci na základě smlouvy, se stanoví ve smlouvě o jejím jmenování.

5.   Důvěrné informace získané dražební platformou včetně osob, které pro ni vykonávají práci na základě smlouvy, se použijí výlučně pro účely plnění jejích povinností nebo výkonu její funkce v souvislosti s dražbami.“;

d)

v odstavci 6 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Odstavce 1 až 5 nebrání výměně důvěrných informací mezi dražební platformou a:“;

e)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Osoba, která vykonává nebo vykonávala práci pro dražební platformu a zúčastnila se dražeb, je vázána povinností zachování služebního tajemství a zajistí, aby důvěrné informace byly chráněny v souladu s tímto článkem.“

47)

V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Písemné informace poskytované dražební platformou podle čl. 60 odst. 1 a 3 nebo podle smlouvy o jejím jmenování, které nejsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.“

48)

V článku 64 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy, ve kterých regulovaný trh jmenovaný jako dražební platforma podle čl. 26 odst. 1 nebo čl. 30 odst. 1 tohoto nařízení nebo jeho organizátor podléhají dohledu, zajistí, aby rozhodnutí přijatá mimosoudním mechanismem, který řeší stížnosti podle odstavce 1 tohoto článku, byla řádně odůvodněna a podléhala právu na podání opravného prostředku k soudům podle čl. 74 odst. 1 směrnice 2014/65/EU. Tímto právem nejsou dotčena žádná práva na odvolání přímo k soudům nebo příslušným správním orgánům stanovená ve vnitrostátních opatřeních, jimiž se provádí čl. 74 odst. 2 směrnice 2014/65/EU.“

49)

Příloha I se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

50)

Příloha III se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

51)

Příloha IV se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. srpna 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1031/2010 ze dne 12. listopadu 2010 o harmonogramu, správě a jiných aspektech dražeb povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (Úř. věst. L 302, 18.11.2010, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814 (Úř. věst. L 76, 19.3.2018, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 26).

(5)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně směrnice 2003/87/ES (Úř. věst. L 264, 9.10.2015, s. 1).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1031/2010 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

Vzor pro oznámení o dobrovolném zrušení členským státem podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES

 

Oznámení podle čl. 12 odst. 4 směrnice 2003/87/ES

1.

Členský stát a orgán veřejné správy podávající oznámení:

 

2.

Datum oznámení:

 

3.

Identifikace uzavřeného zařízení na výrobu elektřiny (dále jen „zařízení“) na území členského státu v souladu s údaji zaznamenanými v EUTL, které jsou stanoveny aktem v přenesené pravomoci přijatým podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, mezi něž patří:

 

a)

Název zařízení:

 

b)

Identifikátor zařízení podle EUTL:

 

c)

Název/jméno provozovatele zařízení:

 

4.

Datum uzavření zařízení a zrušení povolení k emisi skleníkových plynů:

 

5.

Popis dalších vnitrostátních opatření, která vedla k uzavření zařízení, a odkaz na ně:

 

6.

Zprávy o ověřených emisích zařízení za pět let předcházejících roku uzavření:

 

7.

Celkový objem povolenek, které mají být zrušeny:

 

8.

Roky, za které mají být povolenky zrušeny:

 

9.

Přesný objem povolenek, které mají být zrušeny v každém z let uvedených v bodě 8:

 


PŘÍLOHA II

Příloha III nařízení (EU) č. 1031/2010 se mění takto:

1)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Jiné dražební platformy než platformy jmenované podle čl. 26 odst. 1, jejich jmenující členské státy a platné podmínky nebo povinnosti podle čl. 30 odst. 7“;

2)

body 1, 2 a 3 se zrušují;

3)

v bodě 4 šestém řádku „Povinnosti“ se zrušuje bod 5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU